Zlatý kľúč

Zlatý kĺúč 1 (400x267)Úspech nie je závislý na názoroch okolia. Ide o stav mysle…


Ahoj!


Pokiaľ máš záujem o astrálne cestovanie alebo by si sa rád stal mágom, šamanom či čarodejníkom alebo by si chcel len nájsť ten svoj vlastný koncept duchovna a mágie, si tu správne. My taktiež sme súčasťou toho nášho vlastného systému, ktorý vznikal počas intenzívnej okultnej praxe už od roku 2003. Astrálnou mágiou sme to nazvali preto, lebo to v skutočnosti astrálnou mágiou je – fyzické analógie a korešpondencie používame len minimálne a všetku energiu sústredíme do vizualizácií a imaginácií, ako aj do mentálneho a prípadne astrálneho projektovania sa. Astrálnu mágiu v uvedenom zmysle napokon prevádzajú aj šamani pôvodných kultúr, ktorí fyzické predmety ako aj rituály vôbec za dôležité nepovažujú. Ide im predovšetkým o nastolenie špecifického tranzu, v ktorom nadväzujú priamy kontakt s duchom-spojencom alebo so svojim vyšším Ja, a potom podľa svojho zámeru cestujú do rôznych oblastí Astrálu  

Možno sa aj tebe stalo, že sa tvoj súčasný život začal pomaly, ale isto, obracať naruby alebo zaznamenávaš drobné netopiere signály, že niečo nie je až tak úplne s kostolným poriadkom, a k tebe sa plíži neodbytná zmena nazerania nielen na svoje bezprostredné okolie, ale predovšetkým na seba samého. A možno si želáš pohnúť sa konečne dopredu so svojim duchovným a/alebo magickým napredovaním, alebo si želáš naučiť sa astrálne cestovať a nejde ti to. Alebo niekto v tvojom okolí vážne ochorel a ty by si mu rád pomohol, pretože súčasná medicína si s tým nevie rady. To, že sa niečo s tebou deje, môžu mať na svedomí nové paradigmy, za ktorými môže stať tvoje nadvedomie, ktoré personalizujeme do pojmov vyššie Ja alebo duch. Zdôvodnenie potreby procesu transmutačnej zmeny psyché čiastočne vyjadrujú aj následovné riadky, ktoré som už uverejnil aj v inom článku:  

Je dokázané, že inkarnovaná bytosť pod označením človek, sa re-inkarnuje aj počas svojho fyzického života, a to dokonca niekoľkokrát. Avšak nejde len o fyzický organizmus, v ktorom sa všetky bunky (okrem niektorých druhov neúronových) úplne vymenia, ale ide aj o zmenu v sústave myslenia. Vždy až do pýtajúcej sa zmeny v tvojej psyché si o existencii a bytí Všetkého uvažoval nejakým spôsobom buď na vedomej úrovni, čo je ten lepší prípad alebo na nevedomej, čo je pochopiteľne mimo tvojej vedomej vôle. Ale ty sa neustále vyvíjaš – evolúcia ducha – a ten si vždy želá, aby sa nové empirické poznatky začlenili do tvojho života tak, aby sa mohol udiať ďalší progres a to vo všetkých oblastiach existencie. A tomuto udomácneniu si nového pohľadu na Svet hovoríme akceptovanie nového mýtusu!

No bez racionálneho uvedomenia si zmien, ktoré primárne prebiehajú na úrovni nevedomia pod taktovkou ducha alebo vyššieho Ja, vznikajú tzv. donucovacie prostriedky v podobe neželaných situácií, straty zdravia, nehôd ap. Tým vyššie Ja dáva najavo, aby si skrz zmenené stavy vedomia na svojho ducha nadviazal a obsahy nového mýtusu – nové nazeranie na podstatu existencie – implantoval do svojho materiálneho uvedomenia – a podľa toho myslel, rozhodoval sa a konal. Špecifický tranz môžeš navodiť dajme tomu meditáciou, čo sa považuje za ten najoptimálnejší spôsob, či môžeš pod odborným vedením použiť psychedelické rastliny. Zmenené stavy vedomia ťa teda majú priviesť k seba-pochopeniu, ktoré učiní také radikálne zmeny v psychosomatickom systéme, že napríklad pokiaľ si bol smrteľne chorý a alopatická medicína ti už predpísala posledný liek v podobe truhly, ty náhle, akoby zázrakom, sa vyliečiš!

Tomuto JACKPOTU sa hovorí už zmienená MOTÝLIA PREMENA.

V indigenných spoločenstvách už odjakživa k nastoleniu a prijatiu nového mýtu uplatňujú takzvané prechodové rituály, ktoré v dnešnej modernej spoločnosti chýbajú. Avšak naše psyché a jeho nevedomie to veľmi dobre vie a vo svojej hĺbke tieto cyklické prechody oslavuje. Tieto bujaré tance sa do racionálnej bdelosti predierajú a ústia v podobe nepokojnej mysle, ktorá sa cíti emočne nenaplnená, a to podnecuje jej nositeľa k popíjaniu alkoholu, prehnanému povrchnému sexu, fetovaniu, ap.


Idey pre osobnostný rast a liečenie

Stupeň tvojho úspechu, či už v astrálnom cestovaní, magickej praxi, duchovnom napredovaní, riešení nočných paralýz alebo v procesoch duchovného liečenia, je úmerné stotožneniu sa s nižšie uvedenými ideami. Uvedené axiómy a odporúčania sú kombináciou výsledkov ako praxe našej tak skúseností iných:

– „To, čo jest dole, jest ako to, čo jest hore a to, čo jest hore, jest ako to, čo jest dole“. „Nič sa nenachádza v pokoji. Všetko sa pohybuje, všetko vibruje“

– Vesmír je mentálny a hmota je len jeho reflexiou

– Podstata Vesmíru umožňuje uplatňovanie slobodnej vôle, ktorá je architektom karmy. Z toho potom vyplýva, že každé „dobro“ aj „zlo“ si spôsobuješ sám… a Stvoriteľ nezasahuje. Nemôže. Narušil by tým systém, ktorý vytvoril

– Hmota je dôležitá pre toho, kto je o tom presvedčený. V skutočnosti ide o (seba)klam

– Objektivita je výhradne subjektívnou záležitosťou

– Pravda nie je závislá od toho, kto ju prezentuje

– Kto hľadá pravdu, ten ju nájde. Kto ju nehľadá, toho si skôr či neskôr sama nájde

– „Nauč sa brať vážne záležitosti hrou a hry ber vážne“. To je kľúč k zázrakom

– Všetko, čo robíš, rob s mierou, pretože tam, „kde niet potešenia, niet úžitku“

– Ak cítiš potrebu čítať sväté texty, mal by si si uvedomiť, že tie väčšinou predstavujú stav mysle človeka, ktorý ich v danej dobe napísal. A to určite nestojí zato, aby si im venoval primárnu pozornosť. Hľaď si svojho vedomia, pretože len ono je v tvojom zmysle súčasťou Stvoriteľa a najlepšie ti umožní nazrieť do tajomstiev Jeho kuchyne – bez sprostredkovateľa. Sväté texty, ak už, ber len ako inšpiráciu či radšej zbožný klam nevedomých

– Všetko čo je, zároveň nie je. A to je spoločným menovateľom toho, čo Je

– Všetko, čo Je, má svoje vedomie – a teda žije. Všetko, čo žije, je súcnom Stvoriteľa. Na hmotných formách pritom nezáleží. To je animistický, polyteistický a pohanský spôsob nazerania na Svet

– Všetko, čo vnímaš, je relatívne. To relatívne je teda len spôsobom nazerania a nemá žiadnu absolútnu výpovednú hodnotu toho, čo v skutočnosti Je

– Ten, kto pred sebou vidí Svetlo, nachádza v Temnote. Ten, kto pred sebou vidí Temnotu, nachádza sa vo Svetle. Ten, koho podstata je Svetlo, sa nikdy nesnaží Temnotu dehonestovať

 „Anjeli“ a „démoni“ alias „dobro“ a „zlo“ sú súcnom Stvoriteľa a rovnako mu slúžia. Preto v konečnom dôsledku je úplne jedno, pre akú Cestu sa rozhodneš. Každá napokon povedie k Nemu. Pointou však je, že si ju môžeš výrazne uľahčiť

– Viera je ako ruská ruleta – môžeš sa do reality trafiť ale aj nemusíš. Preto je tak dôležité vieru si overiť. No nie prostredníctvom nejakej cudzej mysle. Nauč sa sám nazerať do svojho vnútra – do božskej podstaty, ktorou v skutočnosti si – a tam nájdeš odpoveď nato, či tvoja viera vychádza zo (seba)klamu alebo nie. (Seba)klam je nástrojom síl Temnoty, ktorá si ťa, pokiaľ slepo veríš, skôr-neskôr vždy nájde, a ktorá podporuje intolerantnosť, nenávisť a farizejstvo. Preto ver len tomu, čo sám zažiješ. Všetko ostatné prijímaj ako uhol pohľadu iných – aj keby išlo o svätcovduchovných majstrov. Ich pohľady a interpretácie sú tiež len zrkadlením ich vlastných obmedzeností a preto nemôžu reprezentovať celú univerzálnu pravdu, ale len jej výsek

– Pojem láska – pokiaľ lásku generuje materiálne vedomie, ide len o jeho emocionálnou a biochemickou reflexiu a duchovnú fikciu. Ináč povedané, ide o snahu nižšieho ja pomenovať niečo, čomu nikdy nemôže porozumieť, pretože nedisponuje patričnou úrovňou vibrácie. Bežnej láske rozumie, nakoľko v nej ide o kvality pudu sebazáchovy, vyjadrované skrz pocity, no predovšetkým emócie a vášne

– Skutočná Láska je rovnováhou medzi nekompatibilnými metafyzickými a duchovnými, teda protichodnými kvalitami, a harmóniou v rámci jednej metafyzickej a duchovnej kvality. Rovnováha môže vzniknúť len medzi nekompatibilnými silami, teda protichodnými, akými sú napríklad oheň a voda. Harmónia naproti tomu vzniká len medzi silami kompatibilnými, teda medzi zložkami tej istej kvality, napríklad  v rámci buď len ohňa alebo len vody. Láska s veľkým L neobsahuje žiadne zmysluplné fenomény, ktoré materiálne egá poznajú pod pojmami myseľ, pocity, emócie a vášne. Láska sa nedá nijako získať ani zmanipulovať. Ako menej duchovne rozvinutý ju môžeš zažiť len v stave vyššej mysle prostredníctvom rozšíreného stavu vedomia 

– Takzvaný hlupák, sprosták, idiot a blbec sú tí, čo zo svojej podstaty nechcú alebo nevedia konať ináč – sú nevedomí. Je to dané ich vibračnou úrovňou ako ducha tak duše. Oni už vo svojej podstate podliehajú záporným astrálnym larvám a vnútorným démonom, niekedy aj démonom z externého astrálneho prostredia, čo definuje ich pocity, emócie a vášne, na základe ktorých ich myseľ koná svoje rozhodnutia a seje príčiny budúcich následkov, čo je princípom karmy. Keďže si svoj inteligenčný (IQ, EQ, SQ) status títo spáči neuvedomujú, nezapodievaj sa nimi. Pokiaľ ťa títo týpkovia obťažujú, vyhni sa im a/alebo ich ber s nadhľadom

– Buď povznesený sám nad sebou a ži v sebaláske… tým pádom to dokážeš aj voči svojmu okoliu. Pozor, pojem sebaláska pozná aj zápornú konotáciu, napríklad narcizmus

– Aby ťa duchovia-spojenci  uznali, pretože len z nich pochádza tvoja sila a moc, nesmieš ľpieť na hmotných statkoch, ktoré však vlastniť môžeš. Duchovia od teba vyžadujú úplnú oddanosť. Pokoru k inému ako k Vyššej moci neprejavuj, pretože ťa to oslabí. S démonmi vždy jednaj úctivo. Maj rešpekt pred nimi, no nikdy nie strach… a nezatracuj ich. Aj oni sú súčasťou Stvorenia a svojím spôsobom slúžia Stvoriteľovi

– To, čo žiješ, je tvojou hereckou rolou rovnako, ako aj v každej inej inkarnácii. No po každé iný príbeh hráš. Kľúčom k osvieteniu je rozpomenúť sa, čo si si ešte pred zrodením zaumienil. To potom zmení situácie, v ktorých sa teraz nachádzaš. Ak však tak neurobíš, nastane opak – nehody a choroby si privodíš. Tie ťa napokon len upozorňujú, že si zo svojej Cesty zišiel. Ak však ani to nepomôže, tvoje vyššie Ja inkarnáciu ukončí

– Neposudzuj, nekritizuj a nenadávaj ako na seba, tak na iných. Rovnako ani na okolnosti. Pretože všetko čo je, iba tvoja myseľ stvorila – nie niekto iný. Tvoje podvedomie nerozlišuje, či nadávaš sebe alebo inému. Všetko to v prvej osobe berie… a to ti potom vracia

– Neoddávaj sa minulosti, ako bolestivá či šťastná by bola – je to pasca Temnoty. Tej sa vyhneš vtedy, ak sa v prítomnosti ukotvíš a minulosť za hlavu zahodíš. No pokiaľ sa do nej vedome navrátiš, napríklad kvôli vysporiadaniu sa, pri negatívnych spomienkach buď bez pocitu viny, ináč ich energie do prítomnosti zakotvíš a ich vibrácie sa príčinou budúcich udalostí stanú

– Myseľ a jej nástroje – pocity, emócie a vášne – sú hmotnej podstaty. Majstrovský ich ovládajú démoni, no nevládnu nimi –  ak im to neumožníš

– Cenu zlata má vždy len vlastná (trans)empirická skúsenosť. Prijatím cudzích právd vyvoláš len vnútorne nepochopenie, pochybnosti a napätie. A čo nepochopíš, to neuchopíš. Čo neuchopíš, to ťa deprimuje. Čo ťa deprimuje, to vytvára strach, a ten ďalej nenávisť plodí. A tá je tvojím najväčším nepriateľom

– Aká je Pravda? Len taká, ktorá s tvojím vnútrom rezonuje. Preto ak máš o niečom pochybnosti a chceš si ich overiť a získať odpovede, urob si to len skrze svoje duchovné a magické zručnosti alebo požiadaj o pomoc duchovne prebudeného človeka

– Pokiaľ chceš ovládnuť vesmírnu energiu, v prvom rade pokor svoje materiálne ego a túto snahu odovzdaj vyššej mysli 

– Nikdy si nenakloníš všetkých… a preto „nehádž perly sviniam!“

– nepodliehaj dogmám iných len preto, že si nedostatočne veríš a chceš sa iným zapáčiť či niekam zapadnúť. Neuznávaj iné autority v tom zmysle, aby nahradili tvoj vlastný mužský princíp. Ty sám pre seba máš byť jedinou autoritou, ktorej máš ostať oddaný, zaviazaný a zodpovedný

– skôr niekomu pomôžeš, ak budeš duchovne uvedomelý a magický zdatný, teda mocný a bohatý, ako keď budeš duchovne prázdny a magický neschopný, teda slabý a chudobný 

– často odpočívaj a relaxuj. Že nemáš čas? Urč si priority! Keď obetuješ čas na seba samého, zistíš, že paradoxne budeš mať oveľa viac času na záležitostí, ktoré si kvôli nedostatku času odsúval. A popritom získaš oveľa viac životnej sily

– dopraj si života, ale nie asketickým spôsobom, v područí falošných filozofií a hlasných trúb „pravej“ morálky. Morálku každého určuje len jeho Srdce… a nie egregor (kolektívny duch) sebastredných ég spoločnosti

– intuícia, tá ti vždy spoľahlivo napovie, čo, kde a ako. Už sa viac len tak obeťou stáda, na ktorom si jeho samozvaný alebo zvolený vodca neustále vybíja svoje ego, nestaneš. Nepadneš viac do osídiel „chobotnice“, ktorá je ti ochotná poskytnúť „láskavosť“ – žiť vo vymoženostiach „zlatej klietky“, ktorá ale navždy umlčí tvojho ducha, a ktorý v odvetnej akcii umlčí tvoje nižšie ja – privedie ťa do nešťastí a pokiaľ nenastane náprava, ukončí tvoju inkarnáciu 

– Pokiaľ sa konečne duchovne prebudíš, ostatných uzrieš len ako spáčov. Nikdy sa im však neposmievaj, ani im nehádž perly poznania, pretože oni spia hlbokým spánkom „blaženej“ nevedomosti a len tak ich niečo neprebudí

– Mág je všetkým a ničím zároveň. Preto sa ho už netýka žiaden osud, astrológia či numerológia. Netýka sa ho nič, čo sa týka nevedomého človeka alebo mága, ktorý je presvedčený, že bez týchto fenoménov sa nezaobíde. Mág či guru myslia a konajú len to, čo im umožňuje ich duchovná evolúcia, vyjadrená metafyzickou vibráciou  

– Zámer a úspešnosť magickej operácie je zrkadlom toho, kto ju prevádza

– Mágia je plná paradoxov, zvratov a protikladov. Ak ich nevnímaš, nepochopíš zákonitosti Stvorenia

– Zázraky jestvujú aj nejestvujú. Záleží na tom, z akého uhla sa na to pozeráme. Jestvujú pre tých, ktorí na nich veria a tým sa aj dejú. Pritom v tomto prípade dotyčná osoba zvykne na niečo medzi nebom a zemou veriť, hoci nie vždy to musí vedieť aj pomenovať. A napokon, zázraky sa nedejú tým, ktorí na nich neveria a dokonca vo vzťahu k uvedenému pojmu cítia nevraživosť. Prečo je to tak? Elegantným odôvodnením je zatiaľ materiálnou vedou neuznaná premisa o existencii sveta duchov a v tejto súvislosti vedomia, ktoré je nezávislé na gravitačnej hmote, teda na fyzickom svete. Materiálny svet uznáva zázraky len ako náhody, akými sú napríklad výhry v lotérii či náhle uzdravenia zo smrteľných chorôb. Pričom v tom nevidí žiadnu príčinnú súvislosť. V názorovom protipóle sú tí, ktorí sú o primárnej úlohe vedomia presvedčení. A týmto ľuďom sa v základe žije oveľa ľahšie, lebo si dokážu tzv. zázraky nielenže zdôvodniť, ale aj privolať. A náhody sa privolať nedajú. V tom je ten rozdielny pohľad materialistov a animistov

– Je len jedná Mágia – bez akejkoľvek príchute, vône a farby. Všetky ostatné pomenovania sú len kategóriami materiálnej mysle. Ak sa už delí, tak len na tú, ktorá funguje a ktorá nie. Ten, kto mágiu prevádza, jej dáva všetky pomyselné farby

– Čierna mágia používa neutrálne a negatívne transempirické entity a biela neutrálne a pozitívne. Čiernou mágiou, ak spútaš negatívne entity, môžeš rovnako pomôcť ako aj bielou. Do akej kategórie však zaradiť temného anjela alebo toho, kto privolá od utrpenia oslobodzujúcu smrť? Delenie mágie bez účasti konkrétneho mága je preto nezmyslom

– To, kde sa momentálne nachádzaš a čo predstavuješ, je ten najlepší východiskový stav pre začatie duchovnej cesty tak, aby sa z teba mohol stať úspešný astrálny cestovateľ alebo mág– V mágii pracuj s „vôľou bez vôle“ a „snaž sa bez snaženia sa“. Ale pozor, samotné úsilie kontrolovať dodržanie tejto idei je snahou! Preto sa nauč povzniesť nad svoju vôľu, čím dosiahneš vôľu pravú, ktorá ladí s tvojimi okultnými cieľmi. Týka sa to aj astrálneho cestovania 

– Ak „odhodíš“ svoju doterajšiu hlavu, velenie tvojej existencie prevezme tvoja vyššia podstata a tá sa stane tvojou hlavou. To, čo materiálna myseľ vidí, je len zhmotneninou následkov odohrávajúcich sa v pre ňu neexistujúcej zóne, ktorá ale predstavuje pravú realitu. Pokiaľ toto nepochopíš, nebudeš pre magické zrelý

– Neuč sa mágiu len pre mágiu. Zlaď ju s duchovnom tak, aby si sa nestal obeťou manipulácií Temnoty

– „Bez práce nie sú koláče, a trpezlivosť rúže prináša.“ V okultizme to platí viacnásobne

– „Rob čo chceš, len tým nikoho neobmedz“ – toto pravidlo sa v mágii uplatniť nedá! Mimochodom vo fyzike o tom hovorí Heisenbergov princíp neurčitosti chovania sa subatomárnych častíc, kedy už len samotný koncentrovaný pohľad na predmet záujmu spôsobuje jeho nenávratné zmeny. Pokiaľ teda ideš magicky pracovať, požiadaj Vyššiu moc, aby tvoja snaha vyústila do karmického poučenia všetkých zúčastnených. A ak si myslíš, že je nutné niekoho fyzicky eliminovať, pretože inú možnosť nevidíš, požiadaj o riešenie svojich duchov–spojencov alebo vyššie Ja. Všetko, čo potom nastane, už nie je karmickým problémom tvojho ega

– Účinnosť mágie je úmerná elegantnosti, s akou ju prevádzaš. Pokiaľ si v súlade so svojim nadvedomím, konáš s ľahkosťou a radosťou, a silu abstraktnú začínaš vnímať akoby fyzickú… nachádzaš sa v božskej vibrácii, ktorá elegantne zhmotní tvoje doposiaľ mentálne zámery

– Paradox: počas čarovania nikdy nebuď upätý na výsledok, len na proces samotný. To je ďalšia z podmienok úspešnosti

– To, čo bolo niekde niekedy povedané, a tak fungovalo, už dnes pravdou byť nemusí. Pravdou to totiž bolo len v tej minulej prítomnosti. Ako čas bežal, Vesmír nezaháľal a dynamický sa menil. Z bývalej pravdy sa dogmy stali – preto ich múdri pôvodní obyvatelia nikdy nezapisovali. A kto tak činil, náboženstvo tvoril, ktoré nikdy Univerzálnu platnosť mať nemôže. To sa však netýka magických techník, ktoré z univerzálnych zákonitostí vzišli. A keď sa Vesmír ďalej rozvíjal, aj oni sa síce rozvíjali, ale podstatu svoju nemenili

– Skutočným mágom sa nestaneš tým, že sa budeš učiť čarovať. Prioritou je transmutácia svojho vnútra. Akonáhle tak učiníš, tvoje myslenie sa stane magickým samé osebe

– Existujú tzv. anjeli a démoni (myslené záporné bytosti), trvalo sídliaci v našich dušiach – astrálnych telách. Ide len o tvoju slobodnú vôľu, komu z nich dáš priestor k sebarealizácii. Niektoré nehody a choroby sme si pred zrodom do tohto sveta naplánovali a iné sa nám stali preto, že sme si ich svojim myslením a konaním pritiahli, pričom karma to umožnila. A to sa týka aj nehôd a chorôb detí. Ide o úhrn pozostatkov udalostí minulých životov – príčina a následok. Mnohé choroby a nešťastia v tomto svete sú prostriedkami, ktoré nás majú prinútiť k tomu, aby sme sa prebudili a rástli, podobne ako sa rastlinka z temnej zeme ťahá k svetlu Slnka, Luny a hviezd. Je dobre vedieť, že vzývaním Svetla a pozemskej lásky Temnotu neporazíš. Na Temnotu musíš ísť jej vlastnou vibráciou – na démona „démonom“. Túto silu získaš jedine empirickým pochopením (meta)fyzických a duchovných princípov, ktoré sa neskôr v zretí duše zmení na lásku s veľkým „L“. Až vtedy si môžeš byť istý, že disponuješ dostatočnou silou pre ovládnutie Temnoty. Nie porážku, Temnota sa poraziť nedá. Každá svetelná bytosť si pre boj s Temnotou musí svoje vyššie vibrácie adekvátne znížiť na jej úroveň, aby s ňou mohla interagovať. Bytosť temnoty si ich totiž na úroveň svetelnej entity zvýšiť nemôže. A to je podstatou toho, prečo Temnota nikdy Svetlo napadnúť nemôže. A tento princíp sa uplatňuje aj medzi ľuďmi. Poníženie vibrácii na úroveň Temnoty nastáva napríklad v regresii, kedy sa snažíme ešte raz prežiť a pochopiť príčiny nejakej strastiplnej situácie, ktorej dôsledky pociťujeme dodnes. Znížime si časť svojej vyššej vibrácie tak, aby sme sa do spomínanej situácie minulosti dostali, ale keďže nízke vibrácie sú len dočasnou záležitosťou primárnych vibrácií vyšších, nemôže sa nám nič stať. Samozrejme, keby sme sa v regresii stratili až natoľko, žeby sme podľahli predmetnej negatívnej udalosti, ktorá je charakterizovaná nižšími vibráciami, tie by nás mohli infikovať do tej miery, že by sa opäť stali našou primárnou súčasťou      

– Je veľmi dôležité záporné entity, či už vlastné alebo z tie externého prostredia, ovládnuť, a nie sa pred nimi ukrývať, vyhýbať, či ich vytesňovať. Koľko zbožných ľudí, a tiež kresťanov, trpí obsesiou alebo je dokonca posadnutých! Prečo asi? Pokiaľ ťa ohrozuje démon z externého prostredia, a za teba ho dorieši nejaká vyššia svetelná inteligencia, tak budíš. Ale ani toto nie je zadarmo! Aby Ti táto astrálna inteligencia poslúžila, musíš aj Ty pre to niečo urobiť – ukázať vôľu vibračne rásť. Vnútorné zlo si však vždy musíš vyriešiť sám! Svetelná inteligencia ti v tomto môže len nápomocná     

– Ak ti niekto bude tvrdiť, že funguje len tá jeho mágia a tú tvoju bude dehonestovať, neber na neho ohľad. On to robí preto, že má buď nízke duchovné povedomie alebo sa nachádza v pasci svojich zištných záujmov

– Nezabudni, najúčinnejšou mágiou je tá najjednoduchšia, ktorá vychádza z teba

 K tomu, aby si sa mohol stať mágom, šamanom či čarodejníkom, nepotrebuješ absolvovať žiadnu zvláštnu iniciáciu. Iniciáciu zažívali a zažívajú predovšetkým jedinci v indigénnych kultúrach, ktorí k povolaniu šamana alebo mága bývajú spontánne vyzvaní duchmi alebo spoločenstvom, v ktorom žijú. Tvojou iniciáciou však môže byť už len to, že si navštívil túto stránku. Na tom, ako si sa k nej dostál, pritom nezáleží. Dôležité je, aby ťa uznala Vyššia moc. Môžeš absolvovať množstvo kurzov, zážitkových seminárov či magických škôl, no bez uznania transempirických inteligencií sa nikam nepohneš. Duchovia sa diplomami a certifikátmi kúpiť nedajú

– Štyri základné piliere magického úspechu – Vedieť, Chcieť, Odvážiť sa a MlčaťNiečo Ti v prijatí uvedených ideí bráni?

Pokiaľ chceš vedieť, či netrpíš skrytými blokmi v podobe predpojatostí, kritičnosti a strachu, čo by ti v napredovaní ako astrálneho cestovania tak praktizovania mágie mohlo spôsobovať problémy, nemalo by ti robiť problém vnútorne prijať vyššie uvedené axiómy a odporúčania.

Vedz, že v procese duchovného rastu ti stále bude niečo vadiť a prekážať. Je to preto, lebo tento proces je nekonečný a teda nemá zmysel sa zameriavať na finálny aspekt tohto progresu – kedy sa raz všetko skončí a ty si budeš už naveky krochkať blahom osvietenia! To je klam a seba-manipulácia. Vedz, že tvoja Cesta sa síce nikdy neskončí, no ty postupne budeš na Svet nazerať stále z vyššej a vyššej perspektívy a v tejto súvislosti riešiť stále nové a nové dilemy, ktoré budú pre tvoj rast predstavovať rovnakú hnaciu silu ako problémy súčasnosti. Aby si sa posúval ďalej, nikdy nebojuj svojou analytickou mysľou proti prekážkam, nevytváraj tlak a problémom sa síce podvoľ, ale zároveň introspektívne ich v sebe analyzuj, aby si získal pochopenie, prečo sa vytvárajú. V tom ti veľmi napomôže majstrovské zvládnutie zmenených stavov vedomia, bez ktorých sa nikam nedostaneš.

Nauč sa nahradzovať slovíčko musím slovíčkom dovolím si. Tvoje materiálne vedomie je totiž v tomto tréningu na emocionálnej úrovni dieťaťa, ktorému sa len začína vyvíjať analytické myslenie, za ktoré zodpovedá dovtedy nevyvinutá šedá kôra mozgová. K sebe sa teda správaj tak, ako by si sa správal k inému dieťaťu – s trpezlivosťou a Láskou.

Analytickú myseľ dobre „opiješ“ napríklad prvým stupňom meditácie – rozjímaním – kedy v tomto účelovom tranze budeš jemne preberať sám seba, svoje problémy a nedostatky. Viac tu.

Ak si sa dopracoval k tomu, že už vieš ako tak vizualizovať, môžeš okrem iného použiť aj túto vysoko účinnú a efektívnu techniku. V prípade použitia si ju uspôsob na svoje pomery a pokiaľ nebudeš až príliš predpojatý, fungovať ti bude. Dokonca ju môžeš použiť aj na odstránenie svojho prípadného odporu a nechuti uvedené cvičenie cvičiť. Musíš sa naučiť ako oklamať svoju momentálne protestujúcu racionálnu myseľ. Toto však nie je jediné vhodné cvičenie. Tých je viac a prevádzať ich môžeš rôznymi formami – výlučne v predstave, v astrálnej projekcii, čo predstavuje ten najúčinnejší spôsob alebo formou rituálov hybridných. Každé nami uvedené čarovanie si môžeš modifikovať podľa ľubovôle ale pozor, univerzálne zákonitostí dodržiavať musíš!

Inou účinnou metódou je
použitie veľkého zrkadla, kedy sa pred ním usadíš a prihováraš sa polohlasne alebo lepšie len vo svojej mysli k svojmu odrazu. Ten odraz však nepovažuješ za seba v bežnom slova zmysle, ale za svoje nižšie ja, ktorému sa prihováraš ty ako vyššie Ja, teda Duch, ktorým aj v skutočnosti si. Vedieš s ním rozpravu o svojom novom smerovaní, pričom mu trpezlivo a láskyplne vysvetľuješ, že sa nemusí rozpustenia jeho návykov a závislostí báť, ale naopak, nové veci nahradia tie staré a ono malé ja sa bude cítiť ešte oveľa lepšie ako doteraz. Túto terapiu je potrebné opakovať tak dlho, pokiaľ nenastanú požadované zmeny, ktoré v sebe jednoducho pocítiš. Osobne som takto jednú tému preberal niekoľko týždňov a pomohlo to. Až potom som prešiel na inú, a tak to robím dodnes.    

Na „nepriateľa“ v podobe (pod)osobnosti zvané nižšie ja sa viaže aj určitá temnota, ktorá slúži práve sebastrednému egu a tvoj duchovný rast si neželá. Avšak, rozvíjaním svojho vnútorného dieťaťa dostávaš temnotu pod vedomú kontrolu a svoje podvedomie reprogramuješ novými kvalitami.


Rozhodol si sa hľadať pomoc u niekoho iného?

Možno už vieš, že ako celistvý človek pozostávaš z troch hlavných celkov – fyzického tela, ktoré má svoje autonómne, materiálne orientované, vedomie, tela astrálneho, ktorého vedomie tvoria myšlienkové pocity, emócie a vášne a tela mentálneho, ktoré je štruktúrované ideami, myšlienkami a myšlienkovými reťazcami, bez zapojenia pocitov, emócií a vášni. Telo éterické berieme ako súčasť tela astrálneho. 

Každé telo naviac pozostáva z viacerých (pod)osobností, ktoré sa pre svoju duchovnú nezrelosť cítia od okolitého sveta ako aj od seba navzájom úplne odtrhnuté a teda nezávislé. Ide o mysle na nižšej vibračnej úrovni, ktoré sú však pre existenciu v hmote nezastupiteľné.

A tak by sme mohli povedať, že pokiaľ na svet nazeráš prostredníctvom okuliarov nižších (pod)osobností a v ich vibráciách zadávaš príčiny, nemôžeš očakávať úrodu, akú by si zožal, keby si sial vo vibráciách Ja vyššieho. Každý inkarnovaný jedinec je vo svojej podstate svetelnou bytosťou, aj keby sa jednalo o vraha, nakoľko duch každého človeka disponuje osobnosťami mnohých životov, a ty, ako momentálne inkarnovaná bytosť vo vzťahu k svojmu duchovi, ako hovorieval Robert Monroe, predstavuješ oproti celému telu len jeden jediný prst!

Vo vyššie uvedenom zmysle možno uvidieť príčiny, prečo ťa stále v tvojich pokusoch o astrálnu projekciu alebo o mágiu niečo blokuje. Pamätaj, aby si sa dostal do Astrálu, o tom nerozhoduje nižšie ja ale Ja vyššie alebo duch. A pokiaľ žiješ tak, že tvojou dominantnou mysľou je tá nižšia, podpory u seba samého, a tým pádom aj u vyšších svetelných inteligencií, sa len tak nedočkáš.

Dobrým lakmusovým papierikom pre zistenie toho, kto teba alebo iného v tvojom okolí ovláda, je pozícia metapozorovateľa. Máš ty alebo niekto, kto je predmetom tvojho záujmu, dajaké návyky a pocity závislosti? Trápia ťa pripútaností k niekomu alebo niečomu? Pokiaľ sa človek nevie vysporiadať napríklad so vzťahmi, fajčením, holdovaním alkoholu, kávy, sladkostiam, tzv. dobrým jedlám, či hrá hazardné hry a bez mobilov, internetu, počítačov a televízie sa ani nepohne, znamená to, že je obeťou prinajmenšom negatívnych astrálnych lariev a egregorov.


Závislosti akéhokoľvek druhu sa v astrálnom priestore a psychike človeka zobrazujú akoby počítačové vírusy, ktoré sú potenciálnymi bránami pre opresie a obsesie, výnimočne vedúce až k posesiám démonmi.

Pokiaľ si sa rozhodol, že požiadaš o pomoc niekoho z fyzického okolia – gurua či mága – buď na pozore, aby vyššie uvedenými kvalitami netrpel taktiež! To by sa neskôr mohlo ukázať ako tvoje Pyrrhovo víťazstvo. Títo jedinci, hoci sa sami nazývajú šamanmi, čarodejníkmi a mágmi, nimi v skutočnosti nie sú, hoci po teoretickej stránke môžu byť fundovaní dobre, ovenčení mnohými diplomami a certifikátmi.

Čo sa týka oprávnenia pre vykonávanie duchovnej a magickej činnosti, podstata západnej civilizácie umožňuje, a dokonca v niektorých prípadoch doslovne nariaďuje, duchovno a mágiu inštitucionalizovať do štruktúr aké sa uplatňujú v alopatickej medicíne. Tento tzv. poriadok, zavedený a kontrolovaný mocenskými zložkami byrokracie, umožňuje ako ináč, aby napríklad aj univerzitu alternatívnej medicíny vyštudoval niekto za úplatu a po známosti, pričom práve diplom, a nie skutočné teoretické a praktické spôsobilosti, niekomu umožní aby ťa diagnostikoval a liečil. No tí, ktorí mu ten diplom udelili, by si asi pod chirurgický skalpel vedený jeho rukou nikdy neľahli rovnako, ako by ani nešli za neschopným šamanom, ktorý síce diplom má, ale duchov videl maximálne tak vo filme. Preto nikdy nedávaj na množstvo diplomov a ocenení, ktorými sa mág alebo terapeut hrdí, ale vždy ber do úvahy jeho skutočné zručnosti, ktoré si hneď na začiatku over.

Mág, emocionálne labilný, trpiaci návykmi, pripútanosťami a závislosťami, nie je mág ale pacient!

Dávaj si tiež pozor na tých, ktorým záleží na tebe len ako na zdroji peňazí. Ide o svet „mágov“ obchodníkov a šarlatánov. Tí kvôli finančnému alebo energetickému zisku dokážu nasľubovať čokoľvek, ale predovšetkým to, čo ti dať nikdy nemôžu, leda ak placebo-efekt.


Zhrnutie
Okrem už uvedeného ťa ako začínajúceho kandidáta na astrálne cestovanie, duchovno a/alebo mágiu, prípadne na zbavenie sa spánkovej paralýzy či vyliečenie sa z ťažkej choroby  môže zbrzdiť môže jedine názor, že na to nemáš alebo že nie si nato ešte pripravený, atď. Ty však týmto klamstvám Temnoty never. Už len to, že ťa tieto záležitosti pritiahli a zaujímajú, vedz, že nato máš. Len sa nikam neponáhľaj a nevzdávaj to pri prvých náznakoch neúspechu, ktorých bude požehnane. Tie patria k veci a sú tvojim majákom. Vedz, že nie si odlišný od tých, ktorí už úspech dosiahli. Nie si ani hlúpy ani neschopný, si len do určitej miery nevedomý a neskúsený rovnako ako pilot lietadla, ktorý má pred sebou prvý let s pasažiermi. Vedz, že tam kde si, je pre teba ten najlepší bod odrazu k svojmu duchovnému, duševnému a fyzickému progresu.


SebaPremena = Vedomosti + Meditačná prax

 

Astrálne cestovanie

Teória
• Astrálne a mentálne projektovanie   
 Podstata astrálneho cestovania     
• 
Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie
 Princípy Duchovna & Mágie

 Dôkazy mimotelesného putovania
 Možné prekážky k úspešnej praxi
 Prírodní duchovia II
 O zmenených stavoch vedomia formou meditácie I
 O zmenených stavoch vedomia formou meditácie II
 Všetko o OOBE prostredníctvom Monroeovho inštitútu

Prax
 Nacvič si zmenené stavy vedomia TU alebo TU  
 Ako sa naučiť astrálne cestovať?
 Cvičenia astrálnej projekcie
 Astrálne cestovanie nielen pre začiatočníkov – Robert Bruce
 Jak se naučit astrálně cestovat
 Naučte sa používať astrálne telo
 Ako na astrálne cestovanie   
 Nočná paralýza 
 Vysvetlenie spánkovej paralýzy 
 Ako si celý proces výučby uľahčiť a urýchliť
 Ak sa ti stále nedarí – príčiny môžu väziť hlbšie
 Koncentračné cvičenia
 
Aktivity v Astrály verzus talent 
• Progres a odpor v duchovno-magickom zrení
• Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru
• Podstata astrálneho cestovania 
• Astrál počas života a po ňom
• Služby počas astrálnej projekcie
• Len vnímaj a nemysli…
• Je Astrál len stokou ľudskej mysle?
• O energiách


Astrálna mágia

Teória
 Druhy a koncepty mágie
 Teurgia
 Psychurgia
 Hermetizmus
 Šamanizmus
 Čarodejníctvo
 Astrálna mágia
 Tarotová mágia
• Mágia energií
 Liečenie
 Zmenené stavy vedomia  
 Princípy Duchovna & Mágie
• Pre akú mágiu sa rozhodnúť?
 Ako začať so štúdiom mágie a okultizmu
 Odporúčaná duchovno-magická literatúra
 Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?
 O energiách


Prax

 Spoznaj sám seba
 Zmenené stavy vedomia – Progresívna relaxácia
 Zmenené stavy vedomia – meditácie
 Nácvik vizualizácie & Imaginácie s magickým účinkom I
 Nácvik vizualizácie & Imaginácie s magickým účinkom II
 Praktická mágia pre začiatočníkov
 Efektívna mágia – Bytosti prírody sú k tebe evolučne najbližšie I
 Efektívna mágia – Bytosti prírody sú k tebe evolučne najbližšie II
 Dôležité  o duchoch
 Niečo o anjeloch
 Želáš si celý svoj magický proces urýchliť?
 Ak sa ti stále nedarí – príčiny môžu väziť hlbšie
 Koncentračné cvičenia
 Cvičenia na ovládnutie živlov

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background