Koncentračné a Sebapoznávacie cvičenia
základy praktickej mágie a metapozorovateľa

 

WEB_KONCENTRACIA_01


Predkladám ti duchovno-magickú teóriu s návodom pre jej uvedenie do praxe od Františka Bardona, ktorá je absolútnym základom pre každého, kto chce praktizovať vyššiu mágiu, ktorou je okrem šamanizmu aj hermetická teurgia. V podstate ide o každú mágiu, ktorá hodlá pracovať s vyššími inteligenciami Svetla.

 

Obsah:
Koncentračné cvičenia
Pravý magický trans


Magický výcvik ducha

Kontrola myšlenek, kázeň myšlenek, ovládání myšlenek

Usedněte pohodlně na židli nebo se uložte na pohovku. Uvolněte svaly celého těla, zavřete oči a pozorujte po dobu pěti minut běh svých myšlenek, které se snažte podržet. Zpočátku na Vás budou dorážet myšlenky, týkající se věcí a záležitostí denního života, povolání, starostí a pod. K těmto myšlenkovým pochodům zaujměte postoj tichého pozorovatele, tedy zcela neodvisle. Podle toho, v jaké situaci a náladě se právě nacházíte, bude se Vám cvičení dařit buď dobře anebo méně uspokojivě. To znamená, že nemáte chod myšlenek ztrácet, nesmíte se zapomínat, nýbrž je pozorně sledovat. Chraňte se při cvičení usnout. Dostaví-li se únava, je lépe cvičení okamžitě přerušit a odložit napříště s předsevzetím, že budete únavě statečně vzdorovat.

Indové např., aby neztráceli drahocenný čas, pomáhají si tím, že si stříkají do obličeje studenou vodu nebo omývají studenou vodou obličej a hořejší tělo. Obojí napomáhá k tomu, abychom se udrželi svěží. Můžeme též před cvičením udělat několik hlubokých vdechů, které rovněž zabraňují únavě a ospalosti. Na takové a podobné zásahy přijde po čase každý žák sám.

Cvičení, týkající se kontroly myšlenek, musíme provádět denně a to ráno i večer. Každý den cvičení prodlužujeme o jednu minutu, takže během týdne musí žák být již s to, po dobu nejméně deseti minut sledovat a kontrolovat chod svých myšlenek, aniž by od tohoto cvičení odbočil.
Doba uvedená k provádění tohoto cvičení je pro člověka průměrných možností a kvalit. Kdo by s ní nevystačil, může si cvičební lhůtu prodloužit dle svých vnímacích schopností, neboť nemá význam spěchat. Vývin je u každého člověka zcela individuální. Pokud není zvládnuto jedno cvičení, nesmí být nikdy započato s dalším.
Pozorný žák pozná, jak ho z počátku myšlenky překotně napadají, jak přímo šíleným tempem kolem něho pádí, takže mu přijde skoro zatěžko rozpomenout se na ně na všechny. Od jednoho cvičení ke druhému však zjistí, že se myšlenky stávají méně chaotické, že se pozvolně mírní až se konečně ve vědomí objeví jen ojediněle, jakoby z dálky přicházející myšlenky.
Této kontrole myšlenek nechť žák věnuje veškerou pozornost, neboť v magickém vývinu je velmi důležitá, což ostatně později každý pozná sám na sobě.
Za předpokladu, že uvedené cvičení bylo náležitě provedeno a žák je prakticky ovládá, může přikročit k dalšímu výcviku a to mentálnímu.
Žák se naučil kontrole svých myšlenek. Další cvičení spočívá v zadržování veškerých myšlenek, které se vtírají tvrdošíjně a proti naší vůli. Musíte např. dokázat vypustit z mysli práci a starosti svého povolání, jakmile jste se z něj vrátili do svého soukromého a rodinného života. Všechny myšlenky, které do Vašeho soukromí nepatří, musíte vypojit a stát se okamžitě jinými lidmi. A zase naopak, jste-li v povolání, musíte veškeré myšlenky věnovat jen tomu a nedovolit, aby bloudily někde jinde, např. doma, u Vašich známých apod.
V tom se cvičte tak dlouho, až se vám to stane zvykem. Dbejte především na to, abyste vše, co děláte, ať již v povolání nebo v soukromí, konali vždy s plným vědomím, bez ohledu na to, zda se jedná o velké nebo o malé věci. Toto cvičení provádějte po celý život, neboť jim bystříte ducha, posilujete vědomí a paměť.
Jestliže jste v tomto cvičení získali určitou praxi, přikročíte k dalšímu a vynasnažíte se udržet delší dobu jen jedinou myšlenku nebo jedinou ideu. Jiné myšlenky, které by se chtěly přidružit nebo násilně vetřít, statečně potlačíte. Pro tento účel si zvolte libovolně buď nějaký myšlenkový nebo ideový pochod, a nějakou vhodnou představu, kterou vší silou podržíte.
Z počátku se Vám to podaří jen několik vteřin, později už několik minut. Musíte dokázat nejméně deset minut nepřetržitě sledovat a udržet jednu jedinou myšlenku.
Bylo-li Vaše úsilí korunováno dobrým výsledkem, můžete přejít k dalšímu cvičení. Nyní budete usilovat o dokonalé vyprázdnění myšlenek! Uložte se opět na pohovku, postel nebo usedněte na židli a uvolněte všechny svaly. Zavřete oči a snažte se každou Vás přepadávající myšlenku energicky odmítnout. Ve Vaší mysli nesmí nic vzniknout, musí zde vládnout naprostá prázdnota.
I toto cvičení se Vám nejdříve podaří zvládnout jen na několik vteřin, avšak při častějším opakování bude Váš úspěch vždy větší. Podaří-li se Vám udržet tento stav plných deset minut, aniž byste se zapomněli, ba dokonce usnuli, můžete považovat cvičení za zvládnuté.
Vaše úspěchy i neúspěchy, dobu cvičení a případné poruchy si pečlivě zapisujte do magického deníku (viz bližší o něm v magickém výcviku duše tohoto stupně). Čím svědomitěji si budete počínat, tím lépe a s větším úspěchem zvládnete i veškerá další cvičení. Pro příští den nebo i týden si vypracujte přesný pracovní plán. Konejte především autokritiku (sebekritiku).


Magický výcvik duše

INTROSPEKCE neboli SEBEPOZNÁNÍ

V našem obydlí, čímž je myšleno naše tělo a naše duše, se musíme v každou dobu dobře vyznat. Budiž tedy naším předním úkolem poznat sami sebe. Každá zasvěcovací soustava, ať je jakéhokoliv druhu, klade tuto podmínku. Bez sebepoznání není opravdového vzestupu.
V prvních dnech magického výcviku duše se budeme zabývat introspekcí neboli sebepoznáním z praktického hlediska. Založte si magický deník a poznamenejte si v něm všechny špatné vlastnosti své duše. Tento deník, který je jakousi Vaší kontrolní knihou, bude sloužit jen Vám a nikdo jiný nemá právo do něho nahlédnout. Při sebekontrole svých chyb, zvyků, vášní, pudů a ostatních nepěkných povahových vlastností buďte nesmlouvaví, neúprosní a tvrdí. Nezkrášlujte žádnou ze svých chyb a nedostatků. Meditujte sami o sobě, vmyslete se nazpět do různých situací své minulosti, jak jste se tu či onde zachovali a jakých chyb jste se za daných okolností dopustili. Všechny své slabosti, zabíhající do nejjemnějších odstínů, si poctivě zapište. Kdyby jich bylo sebevíce, nevadí. Žádnou z nich nesmíte sami sobě utajit a žádná Vám nesmí zůstat neodhalena.
Obzvláště nadaným žákům se podařilo objevit celé stovky chyb v nejjemnějších odstínech.Tito žáci měli výborné meditační schopnosti a dokázali vniknout hluboko do vlastní duše. Očistěte svou duši dokonale, zbavte ji každé nečistoty a všeho kalu.
Tato sebeanalýza je jednou z nejdůležitějších magických průpravných prací. Mnoho okultních soustav jí zanedbává a proto jsou jejich úspěchy také zcela nepatrné. Tato duševní průprava je styčným bodem magické rovnováhy, bez níž pravidelný vzestup ve vývinu není myslitelný. Této sebekritice věnujte každého dne, ráno i večer, několik minut času.
Máte-li během dne nějakou tu chvilku volnou, využijte ji nejlépe tím, že budete intenzivně přemýšlet, kde ve skrytu číhá ještě nějaký nedostatek a podaří-li se Vám jej objevit, ihned si jej poznamenejte, abyste na něj nezapomněli. Přistihnete-li se kdekoliv při chybě, nemeškejte a ihned si ji zapište.
Nepodaří-li se Vám všechny své chyby objevit během jednoho týdne, věnujte tomuto pátrání další týden, až svůj tzv. rejstřík hříchů budete mít úplně sepsaný. Přikročte potom k dalšímu cvičení a to bystrým přemýšlením se snažte přiřknout každou chybu jednomu ze čtyř živlů. Ve svém deníku si pro každý živel utvořte jeden sloupec, do kterého své chyby zapíšete. Takové chyby, u kterých si nebudete zcela jisti, kterému živlu náleží, zapište zatím do sloupce „chyby indiferentní“. Později, až ve výcviku pokročíte, zjistíte snadno, jakému živlu tu či onu chybu máte přiřknout.

Tak např. ohnivému živlu připíšete: mstivost, náhlé vzkypění, nenávist, zlost, žárlivost.
Vzdušnému živlu: chlubivost, lehkomyslnost, klevetivost, marnotratnost, přeceňování sama sebe.
Vodnímu živlu: bezcitnost, ledabylost, lhostejnost, nesmělost, nestálost, netečnost, povolnost, vzdorovitost.
A zemnímu živlu: lenost, nepravidelnost, nesvědomitost, těžkopádnost, urážlivost, zádumčivost.

V následujícím týdnu meditujte o každém jednotlivém sloupci a rozdělte jej na tři skupiny. Do první z nich zařaďte nejhrubější chyby a takové, kterým nejvíce a nejsnáze podléháte, které se při sebemenší příčině a příležitosti okamžitě vynoří. Do skupiny druhé přijdou chyby, které se vyskytují řidčeji a s menší intenzitou. A do třetího, posledního sloupce vypište konečně takové chyby, které se objeví málokdy a jen v nepatrném měřítku. Takto si počínejte u všech ostatních (živlových) sloupců i s chybami indiferentními. Pracujte vždy svědomitě, vyplatí se Vám to.
Stejným způsobem roztřiďte své dobré vlastnosti a zařaďte je do příslušných živlových sloupců. Pamatujte i zde na uvedené tři skupiny.

Ohnivému živlu připíšete např.: aktivnost, nadšení, odvahu, rozhodnost, smělost.
Vzdušnému živlu: dobrosrdečnost, chuť, obratnost, optimismus, píli, radost.
Vodnímu živlu: jemnost, klid, odpouštění, skromnost, soucit, vroucnost, zdrženlivost.
A zemnímu živlu: dochvilnost, důkladnost, odpovědnost, střízlivost, svědomitost, vytrvalost, úctu.

Takto obdržíte dvě tak zvaná astrální zrcadla duše a to: jedno černé zrcadlo se špatnými duševními vlastnostmi a jedno bílé s dobrými a ušlechtilými povahovými vlastnostmi. Tato magická zrcadla můžeme pokládat doslova za okultní a kromě majitele není nikdo oprávněn do nich nahlédnout. Znovu zdůrazňuji, že se každý musí vynasnažit vypracovat svá duševní magická zrcadla přesně a svědomitě. Kdybyste během vývoje objevili na sobě ještě některou dobrou nebo špatnou vlastnost, máte stále ještě možnost zařadit ji do příslušného sloupce. Tato dvě magická zrcadla umožňují mágovi rozeznat téměř přesně, který živel u něho v bílém a černém zrcadle převládá. K dosažení magické rovnováhy je toto poznání, na němž závisí další vývoj, krajně důležité.


Magický výcvik těla

HMOTNÉ TĚLO

Ruku v ruce s vývojem ducha a duše musí jít i vývoj zevní viditelné stránky, to jest těla. Žádná část našeho Já nesmí zaostávat a nesmí být zanedbávána.
Jakmile ráno vstanete, masírujte své tělo na sucho měkkým kartáčem tak dlouho, až kůže lehce zčervená. Tím se otevřou póry a mohou lépe dýchat. Kromě toho to značně usnadní práci ledvin. Pak omyjte rychle celé tělo nebo alespoň hořejší část těla studenou vodou a třete celé tělo hrubým nebo froté ručníkem tak dlouho, až se tělo zahřeje. Osoby starší a zchoulostivělé použijí zejména v zimním období vlažné vody. Tento postup ať se Vám stane denním zvykem a dodržujte jej po celý další život; působí osvěživě a zabraňuje únavě.
Vedle toho pěstujte denně alespoň několik minut ranní gymnastiku, aby se tělo stalo ohebným. Zvláštní gymnastická cvičení neuvádím, tato si může každý sestavit tak, aby vyhovovala jeho věku. Jde hlavně o to, abyste dosáhli tělesné pružnosti.

MYSTÉRIUM DECHU

I dechu musíme věnovat náležitou pozornost. Normálně dýchá každý živočich. Bez dechu není života. Mág musí samozřejmě vědět o dechu víc než pouze to, že vdechuje kyslík a dusík, což plíce pohlcují, a dusík vydechují. Bez dechu a potravy by plíce nemohly prospívat. Vše, co potřebujeme k životu a co život udržuje, tedy dech a potrava, je čtyřpólové včetně pátého životodárného živlu neboli akášického principu, jak je uvedeno v teoretické části v kapitole o živlech. Vzduch, který vdechujeme, má jemnější stupeň hustoty než hrubohmotná potrava. Obojí je dle univerzálních zákonů téže povahy, tedy čtyřpólové a slouží k udržení těla při životě. Věnujme tedy svou pozornost dechu.
Kyslík podléhá živlu ohně a dusík živlu vody. Živel vzduchu má úlohu zprostředkovatele a živel země udržuje kyslík a dusík pohromadě. Pátý živel éterický neboli akášický, je princip zákonitostí, princip příčiny neboli božský princip. I zde mají živly své elektrické i magnetické fluidum, svou polaritu, jako ve velkém univerzu, v přírodě.
Při bezděčném, tedy normálním dechu obdrží tělo jen tolik živlové látky, kolik potřebuje k svému normálnímu udržení. I zde se řídí přísun podle potřeby živlové látky. Jinak je tomu ovšem u vědomého dýchání. Vložíme-li do vzduchu, který vdechujeme, určitou myšlenku, ideu či představu, bez ohledu nato, zda je věcná nebo abstraktní, přijme tuto myšlenku akášický princip onoho vzduchu a vede jí elektrickým a magnetickým fluidem k vzduchové látce. Tato impregnovaná vzduchová látka, procházejíc krvinkami do plic, má pak dvojí úlohu. Za prvé slouží hmotné částici živlů k udržení těla a za druhé vede elektromagnetické fluidum nabité určitou ideou nebo představou, elektromagneticky, ideově zbarvený vzduch z krevní dráhy astrální matricí k astrálnímu tělu a odtud reflexem mentální matricí k nesmrtelnému duchu.
Tím by bylo tajemství dechu z magického hlediska dostatečně objasněno. Mnoho o Bohu pojednávajících soustav doporučuje ve svých instrukcích vědomé dýchání, jako např. Hathajóga, avšak bez znalosti správného postupu. Násilnými dechovými cvičeními, která všechny tyto soustavy předepisují, si již leckdo značně poškodil zdraví, obzvláště tehdy, koná-li tyto praktiky jen proto, že slibovaly rychlé dosažení okultních sil. Těch může mág, bude-li si to přát, dosáhnout mnohem snadněji a rychleji univerzální soustavou, kterou v tomto svém díle dokonale a podrobně popisuji.
Jak vidíme, nezáleží tedy na množství vdechovaného vzduchu, nýbrž na jeho jakosti, přesněji řečeno na ideji, kterou do vzduchové látky vložíme. Proto není zapotřebí, ba ani radno, přeplňovat plíce vzduchem a tím je jen zbytečně namáhat. Konejte proto svá dechová cvičení pomalu a klidně.

Posaďte se pohodlně, uvolněte svaly a vdechujte nosem. Představujte si, že s vdechovaným vzduchem vniká do plic a prochází krví do Vašeho těla zdraví, klid, mír, úspěch, zkrátka vše to, čeho si nejdříve přejete dosáhnout. Představa Vaší ideje musí být tak intenzivní, že vzduch, který vdechujete, bude Vaším přáním tak silně prodchnut, že se Vaše přání stávají již skutečností. Nesmí ve Vás vzniknout nejmenší pochybnost.

Aby nedošlo k únavě, stačí započít každého dne ráno i večer se sedmi vdechy. Dle možností tento počet stupňujte denně o jedno vdechnutí. Vyvarujte se jakéhokoliv přehánění, které by bylo zbytečné; vše vyžaduje svůj čas.
K představě dalšího přání přistupte v každém případě teprve tehdy, až prvé zvolené je dokonale splněno. U vysoce nadaného žáka se dostaví úspěch nejdříve po sedmi dnech. Vše záleží pouze na schopnostech a na síle představivosti. Některý žák bude k realizaci svých přání potřebovat týdny, ne-li měsíce. Také druh přání zde hraje velkou úlohu. Proto je dobře, nemáme-li zpočátku přání sobecké, ale omezíme se na shora uvedená, jako zdraví, klid, mír atd. Jednotlivá dechová cvičení nekonejte déle, jak půl hodiny. Později postačí úplně deset minut.

Vědomé jedení

(Tajemství eucharistie) S přísunem potravy pro tělo (jedením) je tomu stejně tak jako s vdechováním. I zde se odehrávají tytéž živlové pochody jako u přijatého vzduchu. Pouze účinek živlů je hmotnější a hrubší. Do potravy vložená přání se projevují obzvláště silně na hmotné úrovni, protože jsou vystavena nejhmotnějšímu živlovému záření. Tento aspekt musí mág respektovat, chce-li dosáhnout i v tomto směru splnění svých přání, týkajících se těla, zdraví apod., nebo jiných hmotných potřeb.

Posaďte se tedy před talíř s potravou, kterou chcete právě pojíst a zaměřte se s nejintenzivnější představou na to, že Vaše přání je v potravě ztělesněno a tak účinné, jako by se bylo již uskutečnilo. Jste-li sami, nerušeni a nepozorování, můžete nad jídlem držet ruce a žehnat. Není-li to za daných okolností možné, ovlivněte aspoň upřeným pohledem jídlo svým přáním. Navenek to může působit dojmem, že konáte svou obvyklou modlitbu. Ve skutečnosti tomu také tak je. Potom zvolna a vědomě jezte s vnitřním přesvědčením, že současně s jídlem vchází do Vašeho těla a vniká až do nejjemnějšího nervstva také Vaše přání. To, co pro křesťana znamená svaté přijímání, musí být i u Vás přijímání jídla, tedy rovněž posvátný úkon.

Pro magický pokrok se nedoporučuje kvapně jíst. Všechny pokrmy a nápoje se dají magicky ovlivnit, tedy impregnovat přáním. Podmínkou však je, že vše, co bylo magicky ovlivněno, musí být bezpodmínečně snědeno a vypito, nic nesmí zůstat. Při jídle nikdy nečtěte. Tento špatný návyk má bohužel mnoho lidí. Při jídle také nehovořte. Dbejte též toho, abyste při jídle udržovali totéž přání jako např. při vědomém dýchání. Jestliže jste se při tom zaměřili na zdraví, nesmíte si při jídle přát event. úspěch. V těle by tím vznikly dvě nestejné vibrace, které by se vzájemně zeslabovaly. Vždy se držte přísloví: „Kdo dva zajíce honí, žádného neuloví!“ Zamyslíte-li se při vědomém a soustředěném jídle nad tajemstvím eucharistie, zjeví se Vám pravý a hluboký význam Kristových slov: „Vezměte a jezte, neboť toto jest mé tělo, vezměte a pijte, neboť toto jest má krev!“.

MAGIE VODY

Nejenom v denním životě hraje voda jednu z nejhlavnějších úloh a je jí nevyhnutelně třeba např. k pití, k přípravě pokrmů, k mytí, k výrobě páry v nejrůznějších provozovnách atd., ale i v našem magickém vývinu se může vodní živel stát důležitým pomocným činitelem. Jak již bylo řečeno v teoretické části, podléhá živlu vody magnetizmus neboli síla přitažlivosti. A právě této vlastnosti hodláme v magickém vývoji náležitě využít.
Z literatury, pojednávající o léčebném magnetizmu, záření ódu atd., je známa skutečnost, že vodu můžeme zmagnetizovat. Nikde však není uvedeno, proč a jakým způsobem je možno tuto vlastnost rozšířit nebo ji ještě jinak prakticky zužitkovat. Nejenom voda, ale i veškeré ostatní tekutiny mají specifickou vlastnost přitahovat a vzhledem ku své stahovačnosti vše přijaté zadržet, nehledě k tomu, zda jde o dobré nebo špatné vlivy. Můžeme proto vodní živel a zejména hrubohmotný pokládat za jakýsi akumulátor. Čím chladnější je voda, tím větší je její akumulativní schopnost. Nejakumulativnější je při plné specifické váze, tj. při 4ºC (nad nulou).
Tento poznatek však není tak rozhodující, neboť rozdíly akumulativnosti vody a i jiných tekutin jsou až do 6ºC tak nepatrné a tak málo viditelné, že jenom dobře školený mág je schopen tyto rozdíly postřehnout. Jestliže ale teplota vody stoupá a tato se stává vlažnější, ztrácí voda rychle svou akumulativní schopnost. Mezi 36-37ºC je pro magnetizování již docela neutrální. Avšak pozor! Zde jde pouze o specifickou vlastnost přitažlivé síly a o její praktický význam se zřetelem na magnetizování, což je ostatně samozřejmé na základě znalosti střídavého působení živlů.
Pomocí akášického principu můžeme přáním impregnovat každou věc, každý předmět a tudíž i fyzickou vodu a to při jakékoliv temperatuře. Můžeme tedy magicky ovlivnit jak kus chleba, tak horkou polévku nebo šálek kávy a čaje.
Toto ovlivňování nezávisí ovšem na akumulativní schopnosti vodního živlu, nýbrž na principu příčiny páté živlové síly a projevuje se účinně elektromagnetickým fluidem oněch živlů. Na tento rozdíl musíme brát zřetel, chceme-li předejít případným omylům.

Tak např. není možno zmagnetizovat talíř horké polévky, jelikož akumulativní schopnost vodního živlu vyrovnává expanzivní síla teploty obsažené ve vodě, případně ji ještě převyšuje, jestliže temperatura přesahuje 37ºC. Můžeme však polévku impregnovat určitým přáním. Pohleďme nyní na problém magie vody z praktické stránky.
Kdykoliv si myjete ruce, myslete si při tom intenzivně, že omýváním nezbavujete špíny jenom tělo, nýbrž i duši. Např., že z Vás přechází do vody neúspěch, neklid, nespokojenost, nemoc atd. Pokud je to možné, myjte se pod vodovodem, kde znečištěná voda hned odtéká, přičemž se soustřeďte na to, že s vodou odtékají zároveň i Vaše slabosti. Máte-li ale k dispozici jen umyvadlo, musíte upotřebenou vodu ihned vylít, aby s nikým jiným nepřišla již do styku. Můžete také své ruce ponořit na chvíli do studené vody a intenzivně myslit, že astrálně-magnetická síla přitažlivosti přitahuje k sobě všechny nedostatky Vašeho těla i Vaší duše. Buďte pevně přesvědčeni o tom, že voda přejímá všechen Váš neúspěch.
Již zakrátko budete úspěchem tohoto cvičení mile překvapení. I tuto vodu samozřejmě ihned vylijte. Neobyčejně silně působí toto cvičení, když je prováděno v létě při koupání v řece, kde je celé tělo (kromě hlavy) pod vodou.

Toto cvičení můžeme také provádět opačným způsobem a to následovně:

v nádobě, kde se chceme umýt, vodu zmagnetizujeme nebo jí impregnujeme svým individuálním přáním, jsouce pevně přesvědčeni o tom, že při mytí vchází síla do našeho těla a přání realizuje. Kdo má dostatek času, může spojit obě cvičení, přičemž si počíná tak, že v jedné vodě se zbaví všeho špatného (pod vodovodem nebo ve zvláštní nádobě) a v druhé, dle libosti impregnované vodě, se potom myje. V tomto případě použijeme při prvém cvičení, kde se zbavujeme všeho špatného, mýdla.
Zasvěcenkyně mají kromě těchto dvou možností ještě třetí možnost a to, že se mohou soustředit na myšlenku, že zmagnetizovaná voda omlazuje a osvěžuje jejich obličej a pokožku a činí je přitažlivějšími. Při tom je dobře nejenom se umýt, ale ponořit celý obličej na několik vteřin do vody, což je nutno nejméně sedmkrát opakovat. K tomu účelu můžeme dát do vody trochu boraxu (asi na špičku nože).
Mág se může chopit ještě další možnosti, která rovněž zasluhuje náležitého povšimnutí. Je to magnetická oční koupel. Do odražené, nejlépe den předtím převařené vody, ponoří mág ráno (v umyvadle, vodou přes polovinu naplněného) svůj obličej a otevře ve vodě oči. Ve vodě koulí očima na všechny strany. Toto ponořování opakuje rovněž po každé sedmkrát. Počáteční pálení očí pomine, jakmile si oči na tyto koupele zvyknou. Kdo trpí oční slabostí, učiní dobře, přidá-li do vody slabý odvar světlíku (Herba Euphrasia). Tyto oční lázně učiní oči odolnější vůči povětrnostním vlivům, odstraní oční slabost, posílí tedy sílu zraku a oko se stane jasnějším a zářícím. Neopomeňte vodu pro oční koupel zmagnetizovat respektive impregnovat zvoleným přáním. Pokročilejší žáci, kteří se cvičí v jasnozření, podporují tím své jasnovidné schopnosti.

Každé z těchto cvičení můžeme zvládnout během 14 dní, nejdéle během jednoho měsíce. Tato doba je stanovena pro průměrně nadaného žáka. Kdo se s koncentrací a meditací prakticky již zabýval, jistě s touto cvičební pomůckou vystačí. Ostatní, kterým je uvedená cvičební látka zatím ještě něčím zcela novým, si mohou cvičební lhůtu samozřejmě prodloužit podle vlastní potřeby. Neboť každý úspěch se řídí individualitou žáka. Pro praxi by bylo zcela zbytečné přecházet z jednoho stupně na druhý bez důkladného zpracování a ovládání předchozích cvičení.


Stupeň II.

AUTOSUGESCE neboli TAJEMSTVÍ PODVĚDOMÍ

Dříve než přikročím k popisování jednotlivých cvičení druhého stupně, vysvětlím žákovi tajemství podvědomí a upozorním zároveň na jeho praktický význam. Tak jako je normální vědomí umístěno v duši, které je velkým v hlavě se nacházejícím mozkem uvedeno v činnost, patří k duši podvědomí, sídlící v malém mozku, jenž je v zadní části hlavy. Jelikož má podvědomí pro magii určitý praktický význam, probereme proto i psychologickou funkci malého mozku, kterému říkáme podvědomí.
U každého člověka, který si je svých pěti smyslů plně vědom, je oblast normálního vědomí stále činná, což znamená, že člověk je schopen permanentně užívat funkci normálního vědomí. Dosavadní bádání nás poučilo, že každá síla má jak v univerzu, tak i v člověku svůj protiklad. Můžeme proto podvědomí považovat za opak normálního vědomí. To, co v normálním vědomí chápeme pod pojmem myšlení, cítění, chtění, paměti a rozumu, se v našem podvědomí odráží jako opačná činnost. Z praktického hlediska bychom vlastně mohli mít podvědomí za svého protivníka, neboť z této oblasti vychází impuls ke všemu nežádoucímu, jako jsou např. naše vášně, chyby a slabosti. V introspekci budiž proto žákovi uloženo, aby pomocí živlového klíče neboli čtyřpólového magnetu práci podvědomí rozebral. Je to vděčný úkol, neboť žák získá vlastním přemýšlením a vlastní meditací o podvědomí naprostou jistotu.
Podvědomí je tedy podněcovatelem všeho toho, co si ne přejeme. Naučme se proto, tento vůči našemu Já jaksi zaujatý aspekt přetvořit, aby nám nejenom neškodil, ale co více, aby nám pomáhal uskutečňovat naše přání. Podvědomí potřebuje k promítnutí do hmotného světa čas a prostor, tedy dva základní principy. Tyto musí mít ostatně každá věc, která má přejít ze světa příčin do skutečnosti. Vezmeme-li tedy našemu podvědomí čas a prostor, přestane nás opačná polarita ovlivňovat a my se stáváme schopnými uskutečňovat svá přání pomocí podvědomí. V tomto náhlém vypojení podvědomí vězí tedy klíč k praktickému použití autosugesce.

Vštípíme-li např. podvědomí, že zítra nebo v jinou dobu už nechceme podlehnout některým svým vášním, řekněme např. kouření, pití (alkoholu), má podvědomí do stanoveného termínu dosti času, aby nám přímo nebo nepřímo kladlo překážky. Ve většině případech se mu skoro vždy podaří nás přelstít a přivodit nám neúspěch. Když ale odejmeme podvědomí při impregnaci určitým přáním pojem času a prostoru, působí v nás jen jeho pozitivní stránka. Normální vědomí se přizpůsobí a naše přání se uskuteční. Znalost této možnosti je pro magický vývoj velmi důležitá a při ovlivňování sebe sama je třeba mít ji stále na zřeteli.
Formule, kterou si pro autosugesci zvolíme, musí být bezpodmínečně pronášena v rozkazovacím způsobu v přítomném čase. Nebylo by správné říkat např.: „Přestanu kouřit“ nebo „Přestanu pít“, nýbrž formule musí správně znít: „Nekouřím!“, „Nepiji!“, a nebo „Nemám chuť ke kouření“, „Nemám chuť k pití“; zcela podle toho, co si chceme odsugerovat nebo vsugerovat. Klíč k sebeovládání je v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu. Vždy a v každém ohledu si to musíme uvědomit, chceme-li při ovlivňování podvědomí mít úspěch.

Nejspolehlivěji a nejpronikavěji pracuje podvědomí v noci, když spíme. Ve spánku je práce normálního vědomí zastavena a činnost podvědomí převládá. Proto je doba, kdy se dostavuje ospalost a kdy se hodláme uložit k odpočinku nejvhodnější pro vštěpování sugestivní formule; ale právě tak ráno, ihned po probuzení, kdy je tělo v jakémsi polospánku. Tím není ovšem řečeno, že by se nehodila i jiná doba pro ovlivňování autosugescí. V každém případě jsou prve jmenované doby nejvhodnější a i podvědomí v nich nejlépe přijímá naše rozkazy. Mág proto nebude nikdy usínat s myšlenkami plnými starostí, žalu a deprese, neboť by takovými myšlenkami nepříznivě ovlivňoval své podvědomí. S jakými myšlenkami se usíná, s takovými podvědomí pracuje. Udržujte proto vždy jen myšlenky dokonale harmonické nebo zaměřené na mír, klid, úspěch a zdraví.
Dříve než se rozhodnete autosugesci provádět, pořiďte si malý řetěz (růženec), který musí mít 30 nebo 40 větších uzlíčků, a tato malá pomůcka pro autosugesci je hotová. Slouží výhradně k tomu, abyste při opakování sugestivní formule nemuseli počítat a neodvraceli tím pozornost. Tato pomůcka Vám ale také pomůže zjistit, kolikrát jste během meditačního nebo koncentračního cvičení odbočili. Při každém přerušení posunete jeden korálek nebo uzlíček.
V praxi se provádí autosugesce velmi jednoduchým způsobem. Jestliže jste své přání vhodně zformulovali, se zřetelem na rozkazovací způsob a přítomný čas např.: „Je mi každým dnem lépe“, nebo „Jsem zdráv, spokojen, šťasten“, „Nemám chuť ke kouření, k pití atd.“, můžete započít s vlastní praxi.
Těsně před spánkem vezměte perličkový (uzlíčkový) růženec a opakujte buď polohlasem, šeptem nebo pouze v myšlenkách, dle toho, jak Vám to nejlépe vyhovuje a jak to Vaše okolí připouští, zvolenou formuli a při každém opakování posuňte jednu perličku nebo uzlíček, až dojdete na konec růžence. Jste si pak jisti, že jste formulku čtyřicetkrát opakovali. Důležité při tom je, abyste viděli své přání již uskutečněno. Kdybyste po čtyřicátém pronesení ještě nemohli usnout, pokračujte v provádění autosugesce tak dlouho, až s přáním přejdete do spánku, což je na tom to nejdůležitější. Usnete-li dříve, než dospějete po druhé až na konec šňůry růžence, je přesto účelu dosaženo.
Rovněž tak ráno, máte-li po probuzení trochu času, sáhněte ihned po šňůře a experiment opakujte. Kdo se během spánku častěji probouzí, učiní dobře, když se po každé, než opět usne, chopí autosugesce. Dosáhne tím rychlejších úspěchů.
Zbývá ještě zmínka o tom, jakých přání můžeme autosugescí dosáhnout.

Zde platí všeobecné pravidlo: Dosáhnout můžeme všeho, co se týká ducha, duše a těla. Tak např. zušlechtění povahy; odstranění nepěkných vlastností, disharmonie, dosažení zdraví, získání různých nadání, rychlejší vývin schopností atd. Nedají se ovšem uskutečnit přání, jež s osobností nemají nic společného, jako např. výhry v loterii apod.

K volbě jiné formule (dalšího přání) přikročte vždy teprve tehdy, když vaše předešlé přání bylo uspokojivě splněno. Kdo cvičí systematicky a s rozvahou, přesvědčí se brzy o příznivém vlivu autosugesce a podrží tuto metodu po celý svůj život.


Magický výcvik ducha

V magickém výcviku ducha prvního stupně jsme se učili sledovat a ovládat své myšlenky. Nyní půjdeme dále a naučíme se ovládat koncentraci myšlenek, abychom měli větší koncentrační schopnost a zesílili svou vůlí.

Položte před sebe několik předmětů, jako případně nůž, tabatěrku, pudřenku, tužku, krabičku od zápalek apod. a hleďte upřeně několik okamžiků na některý z nich. Zapamatujte si dobře jeho tvar a barvu. Potom zavřete oči a pokuste se představit si tento předmět plasticky, jak ve skutečnosti vypadá. Zmizí-li Vaší představě, snažte se jej znovu vyvolat. Zpočátku se Vám tento experiment podaří jen na několik vteřin, ale při vytrvalém cvičení bude předmět zřetelnější. Od jednoho cvičení ke druhému bude zmizení a znovuvyvolání vzácnější. Počáteční neúspěchy ať Vás neodradí. Dostaví-li se únava, přejděte na jiný předmět. Zprvu necvičte déle jak deset minut. Postupně prodlužujte cvičební dobu až na půl hodiny.

Abyste mohli vyskytnuvší se koncentrační poruchy kontrolovat, sáhněte opět k perličkovému nebo uzlíčkovému růženci a posuňte při odbočení vždy jednu perličku. Na konci cvičení pak přesně víte, kolikrát jste cvičení přerušili. Cvičení můžete považovat za zvládnuté, jste-li schopní udržet v představě jeden předmět bez přerušení pět minut.

Nyní můžete přejít k tomu, abyste si uměli představovat předměty s otevřenýma očima. Musíte se v tom vycvičit tak dokonale, že budete před sebou vidět jednotlivé předměty tak plasticky, že by se daly téměř uchopit. Kromě představovaných předmětů nesmíte ze svého okolí nic vnímat. I zde sledujte poruchy cvičení pomocí růžence.
Jste-li schopni udržet s otevřeným zrakem nejméně pět minut bez nejmenšího odbočení plastickou představu, jako by tato visela přímo ve vzduchu, je cvičení splněno.

Po vizuální koncentrační schopnosti následuje cvičení akustické. Při tomto cvičení si pro začátek musíte vypomoci s velkou dávkou obrazotvornosti. Nedá se doslova říci; představte se tikot hodin apod., u akustických koncentračních cvičení se nejedná o plastickou představu. Srozumitelněji se můžeme vyjádřit slovy: „myslete si“, že slyšíte (případně na stěně) tikot hodin. Naslouchejte pouze jejich tikotu, aniž byste při tom viděli celé hodiny. Pochopitelně se Vám to z počátku podaří jen na několik vteřin, ale při určité vytrvalosti zvládnete i toto cvičení uspokojivě. Pro kontrolní účely nechť Vám slouží, jako obvykle, růženec. Dále se snažte slyšet tikot kapesních nebo náramkových hodinek, potom vyzvánění zvonů v nejrůznějších zvukových stupnicích. Můžete si zvolit i jiné akustické koncentrační experimenty, jako údery na gong, na kovadlinu, udeření hromu, dopad kladiva, také různý šramot jako škrábání, srkání, šplíchání, ševel větru až k burácení vichřice. Později hudbu houslí, klavíru nebo jiných hudebních nástrojů.
Důležitá je pouze akustická koncentrace bez připuštění obrazové představivosti. Vtírá-li se při akustické koncentraci současně nějaký obraz, musí být ihned zaplašen. Cvičení je zvládnuto, když jste schopni udržet každou akustickou představu bez jakéhokoliv přerušení nejméně pět minut.
Jako další cvičení je koncentrace pocitová. Vyvolejte si pocit chladu, tepla, horka, tíhy, lehkosti, dále hladu, žízně, únavy a cvičte každý z těchto pocitů tak dlouho, až se Vám podaří udržet jej bez obrazové a akustické představivosti nejméně pět minut.
Načež můžete přikročit ke koncentraci pomocí čichu. Myslete si, že sajete vůni různých květin, jako růží, bezu, fialek a jiných, aniž byste připustili obrazovou představu oněch květin. Totéž se cvičí s vůněmi ostrými a méně lahodnými. I tuto koncentraci provádějte tak dlouho, až se Vám podaří vyvolat libovolně imaginárně každé aróma a podržet je alespoň pět minut.
Poslední koncentrace smyslů je koncentrace pomocí chuti. Aniž bychom nějaký pokrm nebo nápoj imaginárně viděli, soustředíme se pouze na jeho chuť. Nejdříve zvolte pocit sladkosti, kyselosti, hořkosti, načež přejděte podle vlastní volby k chutím různě kořeněným.

Podaří-li se žákovi pocítit jakoukoliv chuť a udržet jí alespoň pět minut, může cvičení považovat za zvládnuté. Některý žák bude mít při té, jiný při oné smyslové koncentraci, větší nebo menší úspěch. To znamená, že mozková funkce onoho smyslu je buď zcela zanedbaná, nebo převážně zakrnělá nebo také nedostatečně vyvinutá.


Magický výcvik duše

V prvním stupni magického výcviku duše se žák naučil provádět introspekci. Veškeré dobré i špatné vlastnosti si na základě čtyř živlů poznamenal a rozdělil do tří skupin. Takto získal dvě duševní zrcadla. Jedno příznivé (bílé) a jedno nepříznivé (černé). V těchto dvou duševních zrcadlech se přesně zračí povaha jeho duše. Pomocí tohoto sestavení nyní zjistí, které živlové síly, dobré i špatné, v něm převládají a bude usilovat o to, aby dosáhl v působení živlů za každou cenu rovnováhy. Bez vyrovnání živlů v astrálním těle neboli v duši není magický pokrok nebo vzestup myslitelný.

Úkolem druhého stupně magického výcviku duše tudíž je získání duševní rovnováhy. Má-li nastávající mág silnou vůli, započne neprodleně s ovládáním všech nepěkných vlastností, případně vášní, které ho nejvíce ovlivňují. Nemá-li dostatek pevné vůle, vezme to z opačného konce a vyrovná nejdříve veškeré slabší chyby a s většími bude zápasit tak dlouho, až se mu podaří i tyto zvládnout. Většina učebních soustav předepisuje vývin jenom jednoho nebo dvou, nanejvýše tří smyslů. Koncentrační cvičení prováděná všemi pěti smysly sílí ducha i vůli a žák se naučí všechny smysly nejen kontrolovat, ale také vyvíjet a konec konců též dokonale ovládat. Mág musí mít všechny smysly dostatečně vyvinuty a musí je bezpodmínečně ovládat. Pro magický vývoj jsou tato cvičení velmi důležitá a nesmí být proto opomenuta.

Jsou tři možnosti, pomocí jichž může žák zvládnout všechny své chyby a vášně:
1) Systematickou autosugescí, (viz o ní zvláštní pojednání).
2) Transmutací, neboli přetvořením vášní do opačných, tedy dobrých vlastností. Toho můžeme dosáhnout rovněž autosugescí, ale i vhodným meditováním resp. ustavičným uvědomováním si příslušných dobrých vlastností.
3) Silnou vůlí a bdělostí.

To znamená, že žák nepřipustí, aby vášeň propukla a potře jí okamžitě v samém zárodku.
Tato metoda je ze všech nejobtížnější a je určena ponejvíce jen pro toho, kdo má dostatek silné vůle, kterou hodlá bojem s vášněmi jen ještě více upevnit.
Má-li žák mnoho času a chce-li ve svém vývoji jít rychle kupředu, může se chopit všech tří metod. Nejlépe je, když všechny metody jdou jedním směrem, jako např. vědomé dýchání, vědomé jedení, magie vody atd. Dobrý výsledek nenechá potom dlouho na sebe čekat.
Účelem tohoto stupně je dosažení duševní živlové rovnováhy. Nastávající mág se proto musí vynasnažit zbavit se co nejdříve navždy všech vášní a chyb, které ho nejvíce brzdí v pokroku. Rozhodně nesmí započít s cvičeními dalšího stupně, pokud dokonale nezvládl všechna cvičení stupně druhého a pokud zejména ve vyrovnávání živlů nedosáhl rovněž pronikavého úspěchu. Zušlechťování duše musí žák sledovat po celý tento cyklus, ale již v tomto stupni musí zkrotit převládající špatné vlastnosti, které jsou největší překážkou jeho dalšímu magickému vývoji.


Magický výcvik těla

Cvičení uvedená v prvním stupni magického výcviku těla provádějte dále. Ta se musí stát denní zvyklostí, jako je např. omývání studenou vodou, tření ručníkem, tělocvik, gymnastika, magie vody, vědomé jedení atd.
Druhý stupeň magického výcviku těla přináší změnu v dechovém cvičení. V předešlém stupni se žák naučil vědomě dýchat a přáním, které se vzduchem přiváděl do plic (pomocí akášického principu) naplňoval současně krevní dráhu. V této kapitole vysvětlím žákovi, jak má vědomě dýchat nejen plícemi, ale i póry.
Naše pokožka zastává dvě funkce a to vdechuje a vylučuje (vyměšuje). Můžeme proto pokládat pokožku za druhé plíce a druhé ledviny v těle. Nyní si každý snadno vysvětlí, proč kladu tak velký důraz na kartáčování těla, na důkladné otírání (tření) hrubým ručníkem, na omývání studenou vodou a na všechny ostatní pokyny, týkající se pěstění těla. Za prvé, aby plíce a ledviny měly snazší práci a za druhé, aby póry byly povzbuzeny k větší činnosti. Netřeba zvláště podotýkat, že pro celkový zdravotní stav má toto vše velký význam. Vědomé dýchání póry nás musí zajímat zejména z magického hlediska a věnujme proto této praxi plnou pozornost.

Usedněte pohodlně do křesla nebo se položte na pohovku (nebo postel) a uvolněte všechny svaly. Nyní si myslete, že nedýchají jenom Vaše plíce, ale že celé tělo saje do sebe vzduch. Buďte pevně přesvědčeni o tom, že současně s plícemi přijímá každý jednotlivý pór životní sílu, kterou tělo přejímá. Musíte si při tom připadat jako vyschlá houba, která, namočena do vody, hltavěji saje. Životní síla přechází takto z akášického principu a z Vašeho okolí do Vás. Zcela podle povahy cvičícího bude vnikání životní síly póry každý pociťovat jinak. Jestliže jste po několikerém opakování dosáhli určité praxe v tom, že dokážete dýchat plícemi a póry, to jest celým tělem současně, spojte oba dýchací způsoby pro vdechování určitého přání např. zdraví, úspěch, mír, zvládnutí vášní a pod. podle toho, co nejvíce potřebujete. Splnění Vašeho přání (sestaveného v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu) musí kromě plic a krevní dráhy přijmout celé Vaše tělo.

Při dostatečné praxi můžete magicky ovlivňovati vydechování tím, že si při každém vydechnutí představíte, že vylučujete opak Vašeho přání, tedy slabost,neúspěch, neklid atd. Pakliže jste dokázali vdechovat a vydechovat plícemi a celým tělem současně, je cvičení splněno.

Jako další přichází na řadu ovládání těla. Klidně a pohodlně sedět je rovněž umění, které je třeba si osvojit. Posaďte se zpříma na židli. Z počátku je dovoleno se zády opírat, aby páteř zůstala vzpřímená. Nohy musíte držet u sebe, aby spolu s koleny tvořily pravý úhel. Kolena dávejte vždy k sobě. Sedíte volně, bez námahy svalů, obě ruce odpočívají na stehnech. Postavte před sebe budík, který nařídíte a necháte po pěti minutách zvonit. Nyní zavřete oči a sledujte pozorně celé své tělo. Nejdříve zpozorujete, že všechny svaly se stanou neklidné. S celou svojí silou se přinuťte k tomu, abyste seděli klidně a vytrvale. Jak toto cvičení se zdá být snadné, pro začátečníka je těžké. Jdou-li kolena stále od sebe, můžete je při prvních pokusech ovinout šňůrou nebo ručníkem.
Podaří-li se Vám bez jakékoliv nervozity, tedy nerušeně pět minut bez námahy sedět, prodlužte každé další cvičení o jednu minutu. Jestliže jste dokázali alespoň půl hodiny klidně, pohodlně a nerušeně sedět, cvičení jste absolvovali.

Kdo dospěl až sem, pozná, že v žádné jiné tělesné pozici si nemůže tak odpočinout a tak se zotavit jako v pozici právě popsané. Kdo by chtěl držení těla použít zároveň jako prostředku k určitému účelu, případně k upevnění vůle, může si dle vlastního úsudku zvolit sám různé jiné tělesné pozice, ovšem za předpokladu, že vydrží v této, mnou doporučované pozici, sedět zcela klidně a pohodlně celou hodinu.

Indická nauka o yoze (józe) uvádí v kapitole a ásánách (tělesné pozice) celou řadu pozic a dává naději, že jejich zvládnutím můžeme získat různé okultní síly. Nebudeme zatím o tom hovořit, zda můžeme těchto sil dosáhnout jenom držením těla (ásána). Pro magický vývoj potřebujeme každopádně zaujmout určitou pozici a shora uvedená je tou nejjednodušší. Slouží nejen k uklidnění těla a vypěstování vůle, ale chrání současně ducha a duši předtím, aby tělem nebyly při svých pracích rušeny. O tom se žák v dalších cvičeních ještě více poučí.

Žáci, kteří při úkolech prvního a druhého stupně zejména v mentálním a duševním školení rádi podléhají únavě a při koncentraci pravidelně usínají, učiní dobře, budou-li provádět cvičení v doporučené tělesné pozici. Snažte se cvičit i v praktickém životě ovládání těla. Pozorováním sama sebe naskytne se k tomu každému dosti příležitostí. Jste-li např. unaveni, přinuťte se ještě k nějaké práci nebo k menší procházce. Máte-li hlad, posečkejte s jídlem ještě půlhodiny. Máte-li žízeň, nepijte ihned, nýbrž až za nějakou chvíli. Kdo má ve zvyku při všem spěchat, ať si navykne jednat pomaleji a zase naopak, kdo je „budižkničemu“, musí se cvičit v tom, aby pracoval rychleji. Je na žákovi samotném, aby se naučil ovládat své tělo a své nervy silou své vůle. Tím byla cvičení druhého stupně úplně vyčerpána.


VĚDĚNÍ, ODVAHA, CHTĚNÍ a MLČENÍ

představují ony čtyři základní pilíře chrámu Šalamounova, tedy opět mikro a makrokosmu, na nichž byla vybudována svatá věda magie. Podle oněch čtyř živlů jsou to základní vlastnosti, které musí mít každý mág, chce-li dosáhnout ve vědě toho nejvyššího.
Magické vědění si horlivým studiem může osvojit bez rozdílu každý a znalost zákonů mu pak umožní, aby dospěl postupně až k nejvyšší moudrosti.
Chtění je aspekt vůle, jehož je možno ve svaté vědě a v běžném životě vůbec bezpečně dosáhnout houževnatostí, trpělivostí a vytrvalostí. Koho nepudí jen pouhá zvědavost, ale kdo je pevně rozhodnut jít a dospět až k samému vrcholu vytčeného cíle, ten musí vyvinout nezlomnou vůli.
Odvaha: Kdo se neleká ani obětí ani překážek, kdo nedbá mínění druhých, ale jde neohroženě za svým cílem, nevšímaje si také toho, zda úspěch či neúspěch se mu staví v cestu, tomu se zajisté projeví to Nejvyšší.
Mlčení: Kdo se vychloubá a honosí, kdo se ohání svou moudrostí, ten se nikdy nestane dobrým mágem. Mág nemá zapotřebí usilovat o to, aby byl považován za autoritu, naopak, činí vše, aby zůstal nepoznán. Mlčení je Moc! Čím více o svých zkušenostech a znalostech každý mág pomlčí, přesto se ale lidem nevyhýbá, tím více mu z nevysychajícího pramene moudrosti bude poskytnuto.
Komu tedy záleží na tom, aby dosáhl vědění i moudrosti, nechť v sobě vybuduje tyto čtyři základní vlastnosti, bez kterých by ve svaté magii nic podstatného nesvedl.


Magický výcvik ducha

V druhém stupni se žák učil cvičení smyslů. Každý smysl koncentrativně školil. V tomto stupni rozšíří svou koncentrační schopnost tím, že bude školit dva až tři smysly najednou. V dalším uvádím několik učebních příkladů, podle nichž si bystrý žák utvoří vlastní pracovní působiště.

Představme si plasticky nástěnné hodiny s kyvadlovým pohybem. Vaše imaginární představa musí být tak dokonalá, jako kdyby se hodiny na stěně skutečně nacházely. Současně se pokuste o to, abyste slyšeli i jejich tikot. Tuto dvojitou představu, tedy zrakovou a sluchovou, se snažte udržet alespoň pět minut. Podaří se Vám to zpočátku opět jen na několik vteřin, ale při vytrvalém cvičení dokážete představu udržet vždy lépe a delší dobu.
Opakujte tento experiment s jiným podobným předmětem, případně s gongem, kde nebudete jenom slyšet dopadající údery, ale zároveň vidět i osobu na gong tlučící.
Dále se pokuste o to, abyste viděli potůček, jehož zurčení nasloucháte. Představte si např. pole s dozrávajícím žitem (nebo jiným obílím) a naslouchejte ševelení větru, který naklání klasy sem a tam. Pro změnu si vymyslete jiné podobné pokusy, jimiž zaměstnáte dva až tři smysly současně.
S obrazovými a akustickými představami můžeme spojit i takové experimenty, které zaměstnávají i cit (hmat). Je třeba, abychom všechny smysly oživili a koncentrativně vycvičili. Největší důraz klaďte při těchto cvičeních na zrak, sluch a cit (hmat), neboť vývoj těchto smyslů je pro další pokrok v magii krajně důležitý.

Cvičte proto pilně každý den!

Dostaví-li se při cvičení únava, přerušte koncentrační práci a odložte ji na vhodnější dobu, kdy jste duševně svěžejší. Chraňte se usínání při cvičení. Podle získaných zkušeností se pro koncentraci hodí nejlépe ranní doba. Komu se podaří udržet nepřetržitě pět minut dvě až tři smyslové koncentrace, splnil úkol a může přikročit k dalšímu cvičení.

Zaujměte opět svoji obvyklou pohodlnou pozici, jako při každé koncentrační práci. Zavřete oči a představte si na ní nějakou Vám dobře známou krajinu, dědinu, osadu, zahradu, louku, nějaké místo nebo nějaký les, dům apod. Každou představu udržte co nejdéle. Musíte imaginárně vidět i všechny podrobnosti, jako: barvu, světlo, tvar atd. Imaginace musí být tak plastická, jako byste na dotyčném místě osobně přebývali. Nic nesmí Vašemu zraku uniknout, nic nesmíte vynechat. Zastře-li se Vám obraz nebo úplně zmizí, tím zřetelněji jej ve své představě obnovte. Úkol je splněn, jestliže jste dokázali alespoň pět minut obraz plasticky udržet.
Pokračujte tím, že vložíte do téže představy i sluchový smysl. Jestliže jste si např. představovali krásný les, naslouchejte zároveň zpěvu ptactva, zurčení potůčku, ševelení větříku, bzučení včel atd. Podaří-li se Vám to u jednoho obrazu, přejděte na další podobný experiment dle vlastního výmyslu. Úkol můžete považovat za splněný, jestliže jste každou krajinu, každé místo podrželi nepřetržitě v představě nejméně pět minut a zaměstnali při něm dva až tři smysly současně.

Bylo-li tohoto koncentračního stupně dosaženo, proveďte totéž cvičení s otevřenýma očima, při čemž upřete zrak na jediný bod nebo zírejte do prázdna. Fyzické okolí přestanete vnímat a zvolený obraz musí před Vaším zrakem viset ve vzduchu tak zřetelně jako nějaká fata morgana. Podržte tuto představu pět minut a zvolte pak jinou. Cvičení jste absolvovali, jestliže dokážete podržet při otevřených očích jedním nebo více smysly zvolenou představu bez přerušení nejméně pět minut.

Jako necháváme po přečtení poutavého románu obrazy jednotlivých zajímavých událostí vyvstat před svými zraky, přesně tak si je třeba počínat při každém dalším koncentračním cvičení.

Žák se naučil imaginovat obrazy krajin a míst, které již viděl a které mu jsou tedy dobře známé. Nyní se bude cvičit v tom, že si představí místa, která ještě nikdy neviděl a která musí vzniknout v jeho fantazii. Nejdříve je bude vidět se zavřenýma očima a když se mu to podaří dvěma až třemi smysly najednou po dobu pěti minut, pak se o to pokusí s otevřeným zrakem.
Podaří-li se žákovi zvládnout i toto cvičení stejně dobře, přejde k dalšímu; vystřídá neživé předměty, domy, místa atd. se živočichy. Uvidí imaginárně různá zvířata, jako kočky, ptáky, koně, drůbež, telátka, krávy atd. Zprvu pět minut se zavřenýma očima a po zvládnutí cvičení s očima otevřenýma.
Dále si představí tato zvířata (případně i jiná) při pohybu. Třeba jak si kočička hraje, jak dovádí, jak pije mléko, štěkajícího a skákajícího psa, ptáka v letu, při zobání zrní atd. Takové a podobné kombinace si žák sestaví sám podle vlastní volby. Nejdříve to uvidí se zavřenýma a potom s otevřenýma očima. Udrží-li každou oživenou představu bez přerušení pět minut, může jít dále.
Stejným způsobem si bude žák počínat u lidí. Nejdříve uvidí své známé a příbuzné, později si představí i cizí osoby, které před tím nikdy neviděl. Nejprve započne s představou obličeje, potom celé hlavy a konečně celého oděného těla, napřed se zavřeným a pak s otevřeným zrakem. Žák musí dokázat udržet zvolenou představu pokaždé plných pět minut, než přikročí k dalšímu cvičení a to k představě osob se pohybujících, tedy v chůzi, při hovoru, práci, zábavě atd.
Dokázal-li to žák jedním smyslem, tedy vizuálně, spojí to s akustickou představou, to znamená se sluchovou imaginací, takže bude jakoukoliv představovanou osobu nejen vidět, ale imaginárně i slyšet. Snažte se imaginaci dokonale přizpůsobit skutečnosti, např. pokud jde o modulaci hlasu, způsob řeči, buď pomalý nebo rychlý, tak, jak tomu u představované osoby skutečně je. Cvičte opět nejdříve se zavřeným a pak s otevřeným zrakem.
Bylo-li dosaženo úspěchu, pokračujte v představivé koncentraci tak, že si imaginárně vytvoříte sami různé obličeje a hlasy. Mohou to být lidé obojího pohlaví a každého věku. Pak si představte osoby cizích národů a ras, ženy, muže, děti, jako např. Negry, Indiány, Číňany, Japonce atd. Různé knihy a obrázkové časopisy Vám v tom mohou být vhodnou pomůckou. I návštěvy v muzeích se k tomu účelu doporučují.

Jestliže jste dbali všech uvedených pokynů a zvládli dokonale všechna doporučovaná cvičení, to znamená, že jste udrželi každou představu pět minut se zavřeným a pět minut s otevřeným zrakem, splnili jste magický výcvik ducha třetího stupně.
Zvládnutí všech těchto obtížných cvičení vyžaduje vytrvalost, trpělivost, houževnatost a pevnou vůli.

Kdo nelituje námahy, bude se získanými schopnostmi velmi spokojen, neboť koncentrační cvičení tohoto stupně neposilují jen vůli a schopnost soustředění, nýbrž veškeré intelektuální a duchovní síly, vznítí magické schopnosti ducha a jsou průpravným cvičením pro přenášení myšlenek, telepatii, pro mentální putování, pro jasnozření i na dálku a pod. Bez těchto schopností by nastávající mág mnoho nepořídil. Pracujte proto pečlivě a svědomitě!

Magický výcvik duše (astrálneho tela) tretieho stupňa pokračuje cvičeniami so živlami, ktoré sú uvedené TU.


Stupeň IV.

Magický výcvik ducha

V tomto stupni líčím přemístění vědomí zevně. Musíte umět přenést své vědomí dle libosti a potřeby do každého předmětu, do každého zvířete a do každé lidské bytosti.

Jako u koncentrace s předměty, položte jich několik, nejlépe takové, které jsou denními potřebami, před sebe. Sedíce ve své oblíbené pozici, pozorujte chvilku jeden z nich a zapamatujte si jeho tvar, barvu a velikost. Nyní si myslete, že jste se do tohoto předmětu proměnili. Musíte mít pocit tohoto předmětu a musíte také převzít veškeré jeho vlastnosti. Zároveň musíte prožívat připoutanost předmětu k místu, kam byl položen a že toto místo můžete opustit jedině způsobem zvenčí. I účel, jemuž předmět slouží, si musíte imaginárně vnutit. Při intenzivním koncentrování se Vám musí konečně podařit pozorovat a sledovat z předmětu celé ostatní okolí a podchytit poměr tohoto předmětu k jinému. Tedy leží-li např. předmět na stole, prožíváte jednak jeho vztah ke stolu a jednak i k ostatním na stole se nacházejícím předmětům včetně místností, ve které jsou zmíněné předměty umístěny.

Daří-li se Vám cvičení s jedním předmětem, přejděte postupně ke všem dalším. Cvičení jste splnili, jestliže jste dokázali každý zvolený předmět spojit se svým vědomím do té míry, že jste přijali jeho tvar, velikost a vlastnost a nejméně pět minut bez nejmenšího přerušení v něm prodleli.
Při tomto cvičení musíte své tělo úplně vypustit z mysli a zapomenout je.

Jako další předměty si pro přemístění vědomí zvolte postupně větší objekty, jako květiny, rostliny, keře, stromy atd. Ježto vědomí nezná ani času ani prostoru, náleží principu akášickému. Nezvyklým způsobem cvičení, jakož i počátečními nezdary se nenechte nijak odradit od další práce. Trpělivost, vytrvalost a houževnatost vedou nakonec vždy k očekávanému úspěchu. Žák teprve později pozná pravý význam těchto průpravných cvičení pro další magii.

Ovládá-li přemístění vědomí do neživých předmětů, přikročí ke cvičení s živočichy. Jak jsem již podotkl, je vědomí bez času a prostoru, takže při svých dalších cvičeních nemusíte mít zvolený objekt přímo před očima. Žák je mezitím již tak dalece vycvičen a školen, že si jakoukoliv bytost dokáže imaginárně představit.

Přemístí tudíž své vědomí do imaginární představy kočky, psa, koně, krávy, kůzlete apod. Na druhu zkušebního objektu vůbec nezáleží, může to být právě tak mravenec jako pták nebo slon. Cvičení provede nejprve v nepohyblivém stavu, později v pohybu tj. v chůzi, běhu, letu, v plování nebo v lezení, zcela dle toho, o jaký objekt jde. Žák musí dokázat přemístit své vědomí do jakéhokoliv zvoleného tvaru, v němž se musí plně uplatnit. Alespoň pět minut musí vydržet bez přerušení v jednom objektu setrvat se svým vědomím, chce-li považovat cvičení za zvládnuté. Zasvěcenci, kteří se po léta zabývají těmito cviky, jsou schopni rozumět každému zvířeti a svou vůlí je ovládat.

V souvislosti s tím si potřebujeme pouze připomenout pověsti o vlkodlacích a vzpomenout si na různé jiné povídky, v nichž se praví, že se kouzelníci proměnili ve zvířata. Pro mága mají pohádky a pověsti daleko hlubší význam. Beze vší pochybnosti se v nich jedná o tak zvané černé mágy, kteří nechtíce být poznání při svých bezbožných činech, berou na sebe v neviditelném světě podobu všelijakých zvířat. Dobrý mág takové počínání odsuzuje a svými duchovními schopnostmi prohlédne každou takovou záhadnou bytost a okamžitě pozná pravého původce.

Naše předběžná cvičení neslouží však k tomu, aby sváděla žáka k nepěkným činům, nýbrž aby ho připravila na vysokou magii, kde při určitých pracích musí vzít na sebe vyšší božské tvary, do nichž pak bude přemísťovat své vědomí.

Kdo ve cvičení dospěl až sem a pomocí svého vědomí může vzít na sebe každou zvířecí podobu a setrvat v její představě alespoň pět minut, provede nyní totéž cvičení s lidmi. Nejprve si zvolíme k tomuto účelu své známé, přátele, rodinné příslušníky, jejichž podobu dobře známe, bez rozdílu stáří a pohlaví. Musíte vždy umístit vědomí pocitem i myslí v každém těle tak dokonale, že si sami sobě připadáte, jako byste byli sami představovanou osobou. Od osob známých přejděte k osobám úplně cizím, jaké jste ještě nikdy v životě nespatřili a které si tudíž musíte teprve představit. Nakonec si zvolte jako zkušební objekt ještě také lidí cizích ras a odlišné barvy pleti. Cvičení je splněno, jestliže jste dokázali přemístit své vědomí alespoň na pět minut do cizího těla. Čím déle přemístění vydržíte, tím lepší je Váš výcvik.

Tímto cvičením dosáhne mág moci spojit se s každým člověkem, prožívat city a myšlenky, které se ve vědomí představované osoby odehrávají. Pozná její minulost, přítomnost i způsob jednání, ale nejen to, může dokonce i osobu dle vlastního uznání ovlivňovat. Jsa si však dobře vědom přísloví:
„Jak kdo zasil, tak také sklidí“, nepřikloní se mág nikdy k nešlechetným činům a nebude nikdy ovládat lidi proti jejích vůli a nutit je jednat nepěkně. Veliké moci, která je mágovi tímto cvičením nad každým dána, použije jen pro dobro svých bližních, za což se mu vždy dostane požehnání.

Ze všeho toho mág pozná, proč v Orientu žák svého vůdce (Gurua) přímo zbožňuje. Tím se totiž žák interaktivně spojuje s vědomím svého Mistra, jímž je takto nepřímo prodchnut, takže žákovy pokroky jsou jistější a rychlejší. Orientální učební soustavy považují proto také Mistra (Gurua) za absolutní nezbytnost ve vývoji žáka. V Tibetu známé Ankhur spočívá na téže základně, pouze v opačném pořadí tj. Mistr se spojí s vědomím svého žáka, na kterého přenese moc a osvícení. Totéž se děje u mystiků, kde jde o tak zvaný pneuma-přenos.


Stupeň V.

Moudrý Archimédes kdysi pravil: Označte mi bod v univerzu a já vypáčím zemi ze stěžejí“.

Bude zajisté velmi málo těch, kteří vědí, že se za touto větou skrývá veliké okultní tajemství a to tajemství čtvrté dimenze. Ještě z doby školních docházek víme, že vše, co má tvar: kámen, rostlina, zvíře, člověk, zkrátka každé těleso, má zároveň všem známou délku, šířku a výšku.
Když jakýkoliv tvar např. kouli protkneme, obdržíme tak zvaný hloubkový bod, tentýž bod, který měl Archimédes při svém shora uvedeném výroku na mysli, protože tu jde o bod výchozí i závěrečný, jde o vlastní jádro každého tvaru. Každý z tohoto bodu pozorovaný tvar je stejnoměrně objektivní, jinými slovy řečeno, nachází se ve své skutečné rovnováze.
A v tom právě vězí ono tajemství čtvrté dimenze, tajemství časového a prostorového pojetí, tajemství bezčasovosti a bezprostorovosti a tudíž i tajemství prostorové magie. Bude-li žák o tom náležitě meditovat, otevřou se mu nečekané hloubky vědění a za odměnu mu kyne vysoká intuiční schopnost. Prostorové magii budiž proto věnován pátý stupeň magického výcviku ducha.


Magický výcvik ducha & Pravý magický trans

Předchozími cvičeními si žák osvojil určitou koncentrační schopnost a naučil se své vědomí libovolně přetvářet a každému tvaru přizpůsobovat. Tím se stal schopným natolik, aby vnikl hlouběji do vědy. Údaje pátého stupně magického výcviku ducha seznamují žáka s možností přenášení vědomí do středu každého tvaru od nejmenšího atomu počínaje až do nejvyššího univerza. Naučí se tím každý tvar z jeho středu nejen poznávat, chápat a pojmout, ale naučí se jej z jeho středu i ovládat. Schopnosti, které žák získá cvičením tohoto stupně, mají pro další magii veliký význam, neboť pouze jimi lze utvářet duchovní rovnováhu podle přání. Duchovní rovnováha je specifickou základní vlastností akáši neboli principu příčiny ducha. Přidržme se raději ihned praxe.

Sedíc ve své obvyklé pozici, položte před sebe několik větších předmětů, případně plnou kouli, krychli atd. Volte nejprve předměty s plným obsahem. Pozorujte chvíli některý z těchto předmětů, načež zavřete oči a přeneste své vědomí do jeho hloubkového bodu, tedy přesně do jeho středu. Myslete si, že se ve středu předmětu sami nacházíte a cítíte se být v něm. Přenesení vědomí musí být tak dokonalé, že při něm úplně zapomenete na své tělo.

Toto cvičení je sice těžké, ale praxe dělá Mistra! Počátečními neúspěchy se nenechte odradit a cvičte jen pilně dále. Jelikož je člověk zvyklý jen na tři dimenze, vyskytují se z počátku určité obtíže, které však od jednoho cvičení ke druhému ustávají, až se konečně koncentrace do hloubkového bodu dokonale podaří. Vydržíte-li setrvat se svým vědomím ve středu zvoleného předmětu alespoň pět minut, přejděte k druhému.

Při stejně dobrém úspěchu zvolte jako cvičební objekt jiné, tentokráte nesymetrické předměty. Musíte dokázat přemístit své vědomí vždy do středu každého předmětu a pociťovat sebe jako zrnečko máku, ba dokonce jen jako pouhou částečku atomu. Podaří-li se Vám to pokaždé bez přerušení, přejděte k dalšímu cvičení a to: obsáhněte ze svého hloubkového bodu velikost a tvar předmětu. Čím menšími si v něm budete připadat a čím více se Vaše vědomí smrští, tím větší se Vám bude zdát okolí nebo prostorovost cvičebního objektu. Zvolený předmět musí pro Vás znamenat celé univerzum a tento pocit prožívejte co možná nejdéle. Daří-li se Vám to bez poruch s předmětem symetrickým a nesymetrickým, volte jiný.

Cvičení můžete považovat za provedené, máte-li dobré úspěchy s každým předmětem. Po mnoha cvičeních s přemístěním vědomí do hloubkového bodu dosáhnete schopnosti prohlédnout každý předmět a intuitivně získáte znalost jak o jeho hmotném tak i duchovním složení. Zároveň ale dokážete každý předmět z jeho hloubkového bodu, tedy z jádra ovlivňovat, podle přání jej magicky nabíjet a impregnovat mentální úroveň každého předmětu svým přáním.
Ve čtvrtém stupni si žák tuto schopnost, tj. hromadit životní síly zvenčí dovnitř osvojil, a tento tj. pátý stupeň mu umožňuje činit totéž, jen ještě pronikavěji zevnitř navenek.
U mága se předpokládá, že tutéž praktiku dokáže dokonale provést také ještě u zvířat a u lidí. Musí to dokázat i u takových objektů, které nemá přímo před očima. Ježto vědomí nemá hranic, dá se přenést na největší vzdálenost.
Došel-li mág až sem, chopí se dalších cvičení, týkajících se přemístění vědomí ve vlastním těle do čtvrté dimenze svého těla, svého malého univerza, mikrokosmu, tedy do akášického principu své vlastní bytosti. Viz následující praxi.

Seďte klidně ve své ásaně a zavřete očí. Přeneste své vědomí přímo do středu svého těla, který se nachází v pupečním důlku, což je tak zvaný plexus-solaris. Musíte sami sebe pociťovat jako pouhý bod, jako atomové zrnéčko v hloubkovém středu tj. mezi páteří a důlkem. Tento střed je nejhlubším bodem Vašeho těla. Pokuste se o to, abyste se v něm zdrželi vědomě alespoň pět minut. Pro kontrolu času použijte budík nebo stopky. Z tohoto bodu pozorujte své tělo. Čím nepatrnějším si budete sebe představovat, tím větší a objemnější Vám bude připadat Váš okruh, který se Vám bude jevit celým univerzem.

V tomto bodě meditujte asi takto:
Jsem středem svého těla, jsem v něm určující silou!

Počáteční obtíže nesmí žáka rozladit. I kdyby se mu to dařilo z počátku jen na několik vteřin, vytrvalým cvičením se z vteřin stanou minuty. Nejméně pět minut musí žák vydržet se svým vědomím v tomto hloubkovém bodě. Po zpracování tohoto stupně musí se žák umět přenést v každé době a za všech okolností do tohoto hloubkového bodu, tedy do akášického principu a musí odtamtud poznat a ovlivnit vše, co se týká jeho bytosti.

Toto přemístění vědomí do vlastního akášického principu je pravý magický trans a je prvním stupněm ke spojení s kosmickým vědomím, což popisuji v jednom z dalších stupňů. Magický trans nesmíme ztotožňovat se stavem vyvolávaným spiritistickými médii a to ani tehdy, kdyby šlo o pravou spiritistickou mediumitu. Většinou je ale vše klam, který lehkověrné strhuje k nerozumnému počínání. Skutečná spiritistická média přicházejí do tranzu pomocí modlitby, zpěvu anebo meditace, nebo opačným způsobem tj. pasivitou ducha (vyprázdněním mysli, čímž dochází k spontánnímu vyšinutí vědomí. V takovémto stavu pak mohou elementálové, zemřelí a ostatní nízké bytosti přimět astrální i hmotné tělo k různým projevům a všelijakým činům. Hermetická věda považuje takové experimenty za posedlost a to i tehdy, projeví-li se tu a tam i dobré bytosti.

Skutečný mág sice nepochybuje o podobných experimentech, pokud jde o pravé spiritistické pokusy, ale taková média (prostředky) může nanejvýše jen politovat. Mág může jinak, spolehlivěji a především vědomě přivodit styky s bytostmi. Bližší o tom ve zvláštní kapitole (viď cvičenie „Stupeň V. – Magický výcvik tela“, uvedené v „Nekromancia“).

Poznámka: Môže vzniknúť rozdiel v jednotlivých používaných významoch medzi Bardonom a nami, kedy my pre vôľou nastolené predstavy (aktívna myseľ) používame všeobecne odporúčaný výraz VIZUALIZÁCIA a pre pasívnu (receptívnu) myseľ, tú, ktorá je tvorená nevedomím (podvedomím a/alebo nadvedomím), užívame výraz IMAGINÁCIA. V podstate však ide predovšetkým o to, aby si pochopil, o čo v interpretácii uvedených významov ide. Nič viac a nič menej.

Text z diela BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ upravil a doplnil:

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background