Astrálna mágia


je akákoľvek činnosť, ktorú mág vykonáva v astrálnej rovine prostredníctvom:

 Mimozmyslového vnímania ESP (Extra-Sensory Perception)
 použitia astrálnych zmyslových orgánov v neprojektovanom stave
   (počas pobytu vo fyzickom tele)
 použitia astrálnych zmyslových orgánov v projektovanom stave
   (AP  Astral Projection, OOBE Out Of Body Experience)
 rôznych kombinácií predchádzajúcich fenoménov

pričom sa obvykle vychádza z démonologického konceptu mágie, ktorý považuje astrálnu realitu za objektívnu súčasť Stvorenia, existujúcu nezávisle na našom vedomí.

V astrálnej mágii sa exteriorizácia jemnohmotného tela (astrálneho, mentálneho, bodhického a atmického) považuje len za nástroj, prostredníctvom ktorého sa v transcendentálnych rovinách vykonávajú okultné operácie – zadávajú sa príčiny, aby sa tie v nižších vibračných úrovniach mohli zmaterializovať do svojich následkov.

POZNÁMKA: Astrálna mágia nepoužíva spôsoby tzv. mechanickej mágie, akou je napríklad západná ceremoniálna mágia a niektoré formy čarodejníctva, v ktorých sa primárne používajú hmotné kulisy, nástroje a intelektuálne nadobudnuté vedomostí, často na úkor zmenených stavov vedomia.
Magické pomôcky, ako napríklad magický plášť, sviečky, athame (magický nôž), magická palica (čarodejnícky prútik), magické zrkadlo, atď., môžeš použiť ako fyzicky tak len čiste v astrálnom prevedení. Fyzické nástroje a predmety sa aj tak považujú len za hmotné korešpondencie, analógie a komunikatívne prostriedky k nadviazaniu interakcií s fenoménmi Astrálu.
Rovnako vedomostí, nadobudnuté transcendentálnym spôsobom,  by sa mali považovať za prioritné a intelektuálne znalostí iných len za inšpiratívne teórie, ktoré si však treba overiť vlastnou praxou.


V astrálnej projekcii, ktorá je primárnym nástrojom astrálnej mágie, môžeš činnosť vykonávať rovnako, ako v hmotnom svete, pričom astrálne telo plne nahrádza telo fyzické. Môžeš teda zažívať (fantómovú) telesnosť, myslieť, snívať, čítať, jesť, piť, milovať sa, športovať, pozerať filmy, počúvať hudbu, vizualizovať, imaginovať, čarovať, prevádzať rituály, meditovať, atď.

Lineárne plynutie času, trojrozmerný priestor a gravitáciu Tam taktiež môžeš zažiť v tej podobe ako tu na Zemi, čo však na rozdiel od fyzickej reality nespôsobuje časopriestor a gravitácia ale mentálne programy, prenesené do Astrálu analytickou mysľou.

Astrálna rovina je vždy a za každých okolností tej fyzickej nadriadenou, pretože Univerzum ako také je primárne mentálne (astrálne).


Mentálna mágia


Rád by som dodal, že môžu vznikať nejasností, čo pojem mentálna mágia vo vzťahu k astrálnej predstavuje. Nejedná sa totiž o tú istú záležitosť!

Cieľom mentálnej mágie je vytváranie mentálnych alebo astrálnych služobníkov mága, ktorí môžu existovať buď vo forme elementálov, ktorých podstatou sú jednotlivé ideí alebo myšlienkové reťazce zložené buď zo živla jediného alebo živlov viacerých alebo vo forme elementárovbytosti taktiež živlového pôvodu, ktoré ale už tvoria pocity, emócie a vášne. Životnosť týchto bytostí je obvykle vymedzená konkrétnym zámerom mága alebo inými okolnosťami. To značí, že mentálna mágia môže byť obsahom astrálnej, zatiaľ čo naopak to možné nie je.

Súčasný český démonológ J. Veselý poznamenáva, že mágia spolu s alchýmiou a astrológiou tvoria  trojicu takzvaných hermetických vied, ktorých názov je odvodený od mena legendárneho staroegyptského zasvätenca Herma Trismegista (trikrát mocného), ktorý býva stotožnený s egyptským bohom múdrosti Thovtom. Najdôležitejším textom, na ktorý sa hermetizmus odvoláva, je Smaragdová doska (Tabula smaragdina), v ktorej sa v prvej vete vraví ,To, čo je dole, je ako to, čo je hore a to, čo je hore, je ako to, čo je dole, aby boli dokonané divy jedinej veci.’ Tento výrok, ktorý postuluje analógiu a vzájomne prepojenie medzi mikrokozmom a makrokozmom, je základným dogmatizmom hermetizmu.

V tejto súvislosti český hermetik Milan Nakonečný píše, že podstatnou časťou obsahu Smaragdovej dosky je pojednanie o zvláštnom metafyzickom činiteli, ktorý sa v hermetizme a okultizme nazýva Astrál.

J. Veselý pokračuje: Celá praktická mágia vychádza z existencie tohto základného magického činiteľa. (…) Mág nepôsobí na hmotný svet priamo, ale pôsobí na astrál, odkiaľ sa výsledky jeho pôsobenia v súlade s vyššie uvedenou hermetickou dogmou premietajú do hmotného sveta. Mág tiež môže z rôznych dôvodov vstupovať do kontaktu s rozmanitými astrálnymi bytosťami, vymiestňovať svoje astrálne telo a vyvíjať v astrálnom svete mnoho ďalších aktivít. Akákoľvek magická práca je práca v astrálne a s astrálnom.

Astrálna Mágia 1 (600x210)


M. Nakonečný ďalej poznamenáva:
Pokiaľ mág pracuje s prírodninami podľa spagyrických vzorcov (osobná pozn.: etymologický základ názvu spagyria tvoria dve grécke slova: ,spao‘, ktoré znamená ,roztrhnúť‘ /extrahovať/, a ,ageiro‘, ktoré znamená ,spojiť‘/zlúčiť/), extrahuje ich astrálne substancie; pokiaľ vytvára pantakle (pentakle), viaže na ne sily astrálneho svetla; pokiaľ vyvoláva duchov zomrelých (v skutočnosti duše), evokuje ich astrálne telá (teda nie ich duchovné podstaty); pokiaľ zaklína démonov (podotýkam nie diablov v kresťanskom kontexte), komunikuje s určitými astrálnymi útvarmi a pokiaľ koná ako teurg, zostupujú k nemu v útvaroch astrálneho svetla vysoké inteligencie či géniovia duchovného sveta. Astrál je univerzálnym kľúčom praktickej mágie.

Papus (vlastným nemom Gérard Encausse) taktiež ozrejmuje pojem astrál. Medziiným uvádza nasledovné: Príroda, chápaná ako zvláštna forma existencie, obsahuje astrálnu a fyzickú rovinu na jednej strane a božský plán na strane druhej. Znalosť astrálnej roviny je nevyhnutným predpokladom pre porozumenie teóriám, ktoré okultizmus ponúkol pre objasnenie celej rady javov. (…) Nemôžem dosť často opakovať, že všetko v prírode je navzájom tesne prepojené práve tak, ako v človeku a že každé steblo trávy nesie v sebe svoju astrálnu a božskú rovinu.


Eliphas Lévi (francúzsky spisovateľ Alphonse-Louis Constant) okrem iného o astrálnom svete píše: Astrálne svetlo, predstavované v starých symboloch hadom pohlcujúcim svoje telo od chvosta, vyjadruje postupne zlobu i opatrnosť, čas i večnosť, pokušiteľa i vykupiteľa. Pretože je nositeľom všetkého života, môže astrálne svetlo slúžiť ako pomocný prostriedok dobru i zlu a je možné v ňom vidieť ohnivú podobu Satanovu ako aj Ducha Svätého. Je všeobecnou zbraňou v boji anjelov a vyživuje práve tak pekelný oheň ako blesk svätého Michaela. Mohli by sme ho porovnať s koňom, majúcim vlastnosti analogické vlastnostiam chameleóna, v ktorom by sa neustále zrkadlili farby zbroje jeho jazdca.


Na tomto mieste je dobré pripomenúť fakt, že súčasný psychologický koncept mágie, ako som to uviedol už aj inde, považuje Astrál, na rozdiel od démonologického konceptu, len za bližšie nešpecifikovanú oblasť takzvaného kolektívneho nevedomia, kde sa jeho obsahy (všetky psychické skúsenosti ľudstva od jeho počiatku) manifestujú do takzvaných archetypov, ktoré predstavujú pravzory ľudských interakcií. Tieto sa napokon zaznamenávajú aj v genotype každého jednotlivca. Zástancovia tohto konceptu ale doteraz nevedia spoľahlivo vysvetliť, ako samotný mechanizmus magických interakcií prebieha a čo potom v okolitom objektívnom svete evidentné zmeny spôsobuje, keď podľa nich sa celá mágia odohráva výlučne len v súcne jedinca.

Na základe skúseností vyplývajúcich z astrálnych a mentálnych projekcií, rituálov, ako aj priamych komunikácií s transempirickými entitami sme presvedčení o tom, že pokiaľ psychologický rámec funguje, tak len preto, že v skutočnosti jeho interakcie prebiehajú v démonologickom zmysle. A to sa týka každého konceptu, ktorý transempirické inteligencie nepovažuje za objektívnu súčasť Univerza.

Súvisiace články
Teurgia
Psychurgia
Mágia energií
Zvláštnosti a nepresnosti v názoroch na okultizmus

Druhy a koncepty mágie

Astrálne & Mentálne cestovanie
  
Extatický & enstatický & psychotropný šamanizmus
Meditácia
Meditácia z rôznych uhlov pohľadu 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Meditace I -VI 
Progresívna relaxácia 
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Podstata astrálneho cestovania

Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Spánková paralýza – osobné zážitky

Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Astrálna exkurzia vo svojom byte

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Aktivity v Astrály verzus talent

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O duchoch

V Ríši prírodných duchov

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Egregori a ich podstata

Astrální cestování: Robert Bruce

Len vnímaj a nemysli…

O energiách

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Naplň si svoj Sen

Astrál – vaše otázky, naše odpovede
Astrál počas života a po ňom
Cvičenia astrálnej projekcie

Astrál očami špičkového okultistu Roberta Brucea

Astrálne a Mentálne cestovanie 
NAŠA ASTRÁLNA MÁGIA

PRINCÍPY DUCHOVNA & MÁGIE

ZLATÝ KĽÚČ

PRÍSPEVKY od INÝCH o ASTRÁLY

 

Přírodní magie

 

Magie, a jak funguje

 

 

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background