Meditácia

WEB_MEDITACIA_01


V našej okultnej (rozumej duchovno-magickej) praxi niekedy namiesto pojmu meditácia používame výraz zmenený stav vedomia, tranz alebo vizualizácia či imaginácia. Je to predovšetkým preto, že okultná prax v našom ponímaní má odlišné ciele v porovnaní s napríklad východnými učeniami.

Pokiaľ sa však vrátime k pojmu meditácia tak, ako ju chápeme v západnej civilizácii, tá vo svojej podstate predstavuje schopnosť myslieť nemyslením a len uvoľnene a bez posudzovania vnímať to, čo sa deje ako vo fyzickom tak v mentálnom prostredí.

Niekedy, záleží na zámere, môžme v meditácii použiť aj vôľu. Tá má jednak odfiltrovať produkty túlavej mysle a jednak zadovážiť úspešné dosiahnutie cieľa meditácie, ktorým paradoxne je jej proces. Ten cieľ, ako ho zvykne chápať rigidná myseľ, je už v tom procese zakomponovaný.

V transcendentálnom ponímaní cieľ ako konečná alebo stopka niečoho neexistuje. V tomto druhu myslenia jestvuje len nekonečný proces, obsahujúci kvalitatívnu postupnosť evolúcie mysle, ktorá nemá svoj začiatok ani koniec. Pre pochopenie materiálnou mysľou ide o večný kolobeh bytia v rôznych formách jeho prejavenia sa alebo povedané ináč, jedna sa o analógiu s matematickou singularitou či singularitou gravitačnou. A toto pochopenie súvislostí je potrebné mať na zreteli, pokiaľ si želáme v meditáciách ako takých uspieť.

O správnom rozpoložení mysli pre procesy zmenených stavov vedomia je toho v našich článkoch a článkoch iných popísaného dosť a preto prejdem ku konkrétnejším údajom.


Tri úrovne meditácie

Koncentrácia
je vedomá činnosť, kedy sa prostredníctvom vôle bez vôle (bez akéhokoľvek mentálneho napätia) zameriavaš na špecifický proces (cieľ), predstavujúci fyzický alebo astrálny objekt či udalosť.


Meditácia 
je logické premýšľanie o predmete procesu, ktorý ale prebieha v uvoľnenom 
zrelaxovanom stave vedomia, takže nejde o klasickú analytickú myseľ, aká sa používa napríklad pri riešení matematických úkonov. Aj v tomto procese sa teda používa nasadenie vôle bez vôle.

Kontemplácia 
je v podstate navodením stavu REM/NREM spánku, no v stave plnej bdelosti, kedy vedomie fyzického tela spí. Si teda akoby rozdvojený a zažívaš pravý stav metapozorovateľa. Pokiaľ sa v tomto stave nachádzaš, si schopný svoje aj iných mentálne a emocionálne procesy pozorovať a vôľou ovplyvňovať. Je to podstata mágie ako takej. V stave kontemplácie môže nastať spontánne alebo aj vedomé REM spánok a v rámci neho Lucidné snívanie alebo v Non-REM spánku astrálna projekcia/OOBE alebo spánková paralýza. Podľa niektorých kontemplácia predstavuje relatívne najhlbší zmenený stav vedomia, kedy logická a analytická myseľ je už zo svojich aktivít úplne stiahnutá. V kontemplácii sa meditujúci a objekt zámeru zlučuje do jediného bytia. Myseľ je v dokonale rovnovážnom stave a
predstavuje hladký povrch jazera, ktorý zrkadlovo odráža okolitú krajinu, pričom v tom istom okamžiku neexistujú dve rovnaké veci. Neexistuje myseľ zrkadliaca krajinu a zároveň krajina odrážajúca sa v zrkadle jazera. Obidve veci už tvoria len jeden jediný subjekt, jedno bytie, bez oddelenia. Je to pohľad vyššieho Ja – ducha.


Ako už bolo spomenuté vyššie, najhlbšie (najvyššie) stavy meditácií umožňujú transcendentálne vhľady, teda náhly alebo postupný nástup paranormálnych psychických schopnosti PSI  Para Sensual Intelligence a ESP  Extra Sensory Perception, teda psioniky. Rovnako dobre môže ísť aj o astrálne projekcie či lucidné sny.

Spomenuté procesné stavy mysle sa v mozgu zrkadlia ako rôzne kombinácie elektrochemických vĺn Gama, Beta, Alfa, ThétaDelta, pričom zložka Beta je zodpovedná za bežnú bdelosť a Gama za stav vytrženia. V meditácii by si sa bez účasti bdelostných vlnení nachádzal prakticky v nevedomom spánku. 

Meditáciu by si mal, z filozofického hľadiska, chápať ako výsostne neutrálnu záležitosť. Môžu ju s úspechom realizovať ako nábožensky orientovaní, tak ateisti alebo dokonca skeptici.

Meditácie v podobe vizualizácií imaginácií sa bohate využívajú v praktickom živote ako napríklad v nácviku bojových umení a iných druhoch športov. Tak si cvičiaci trénuje zručnostné nervové spojenia a získava psychickú pružnosť, ktorá má svoje dôsledky v psychosomatickom kontexte. Podobný účinok môže priniesť aj dobre prevedená hypnoterapia.

Vo všeobecnosti teda nácvik pohybových zručností prostredníctvom vizualizácie, imaginácie alebo najlepšie astrálnej projekcie, v rozličných záujmových oblastiach, spôsobuje rovnaké efekty, ako keby boli vykonávané v rovine fyzickej. Pričom v astrály ti, na rozdiel od reality fyzickej, nehody nehrozia.


Progresívna relaxácia
síce teoreticky predchádza prvej úrovni meditácie, no zároveň ju môže v určitom zmysle, podľa toho, aký druh meditácie si mal na mysli, plne nahradiť. U progresívnej relaxácie ide o druh vizualizácie, pri ktorej dosiahneš rovnaké uvoľnenie 
mentálneho tela (mysle), astrálneho tela (pocitov, emócií a vášni) a fyzického tela (priečne pruhovanej kostrovej svaloviny a svaloviny hladkej) ako pri realizácii tretieho, najhlbšieho (alebo ako chceš, najvyššieho) stupňa meditácie. Cieľom obidvoch procesov je dosiahnutie alertného stavu uvoľnenia popri zachovaní jemnej citlivosti mysle.

Nácvik progresívnej relaxácie je uvedený TU

V praxi okultnej mágie prostredníctvom progresívnej relaxácie alebo meditácie na čiernočiernu tmu realizujeme všetky mentálne a astrálne úkony, vrátane rituálov.


Spontánne zmenené stavy vedomia

REM
(spánok aktívny, paradoxný, rhombencefalický), v ktorej sa úplne stráca svalový tonus antigravitačných svalov a snívajú sa sny. Za tento stav sú zodpovedné kombinácie neurónových oscilácií typu Beta a Alfa, pričom v mimospánkovom cykle (v bežnom živote) dominujú vlny Gama a Beta. Alfa je účastná len v prípade, ak nútene nepremýšľaš a vôľou nevyvíjaš žiadnu mentálnu aktivitu. Si toho, čo sa deje, len tichým pozorovateľom.


Zaujímavosť: Vo fáze REM nie si procesu snívania vedome účastný. Ale ak sa ti počas snívania posilní vlnenie Beta, umožní ti sa upovedomiť až do tej miery, že môže nastať tzv. lucidné snívanie (LD), ktoré je v podstate druhom astrálnej projekcie alebo sa ti môžu spontánne rozvinúť stavy ESP. Toto všetko však môžeš docieliť aj pravidelnou meditáciou.

Non-REM
(spánok s pomalými vlnami, telencefalický), v ktorej prebieha úplný rozpad Alfa aktivity a osoba spí hlbokým spánkom. Asi po 90 minútach nastupuje fáza REM. V non-REM prevažujú vlny Delta a čiastočne Théta.Niektoré druhy meditácií

Vipašjána (vipashyana/vipassana)
ide o meditáciu, v ktorej sa  pasívne, bez zasahovania mysle do procesu, pozoruje extrovertné a introvertné prostredie také aké je. Ide o vhľad do podstaty predmetu uvedomenia. Magická prax tento druh meditácie využíva pomenej – skôr ako cvičebnú pomôcku alebo doplňujúcu duchovnú aktivitu.


Čiernočierna tma
je obšírnejšie popísaná vyššie, pričom zdôrazňujeme, že tento druh tvorí pilier mnohých magických techník, akými sú vizualizácia, imaginácia, mentálna a astrálna projekcia, nefyzická rituálna činnosť, 
čarovanie a veštenie. Ako už bolo spomenuté, ide o navodenie pasívneho stavu mysle, ktorá nesmie byť akokoľvek kontrolovaná a pritom musí byť úplne prázdna. Myseľ-nemyseľ. Vizualizácia verzus Imaginácia
nie sú meditáciami v klasickom slova význame, ale môžu byť meditáciou navodené. Tu by som rád upozornil na fakt, že v bežnej literatúre sa medzi pojmami vizualizácia a imaginácia rozdiel nerobí. No pre zjednodušenie problematiky sme prevzali model, ktorý vizualizáciu od imaginácie kvalitatívne odlišuje. Viac už nižšie:

Vizualizácia
je vôľou vytvorená predstava. Ide o navodenie aktívneho stavu uvoľnenej bdelosti. Používa sa predovšetkým v autosugesciách a hypnóze, pričom využíva schopnosť vedomej tvorby fantazijných obrazov a príbehov. Existuje tzv. riadená vizualizácia (nesprávne imaginácia), ktorá buď ostáva po celý čas vo forme účelového fantazírovania alebo slúži ako vstup do procesu imaginácie.

Imaginácia
Ako už bolo naznačené, pracuje so symbolmi, za ktoré sa považujú všetky tie, čo sa bez vedomého pričinenia v stave tranzu prostredníctvom piatich zmyslov zobrazujú. Do tohto stavu, ako už bolo spomenuté, sa môžeš dostať buď aktívnou vizualizáciou, meditáciou (sústredením sa na čiernočiernu tmu) alebo pomocou progresívnej relaxácie.


Príklad pasívnej mysle: Pred vnútorným zrakom si vôľou vybavíš ružu… sleduješ ju… a po chvíli sa ti z ničoho nič zmení napríklad na karafiát. To sa ti aktívnou vizualizáciou prebudila myseľ podvedomá – pasívna – ktorá ti túto zmenu uskutočnila. Ďalej už postupuješ podľa toho, aký máš zámer. Ide o to, či chceš pokračovať vo vizualizácii alebo uprednostníš imagináciu. Ak si želáš ostať u vizualizácie, musíš karafiát vôľou rozplynúť a vrátiť sa k predstave ruže a v tomto stave zotrvať, nech sa deje čokoľvek. Ak chceš ale v imaginácii – reči nevedomia – pokračovať, vôľu vypni a karafiát sleduj. Tak sa niečo dozvieš o sebe, pretože receptívna (pasívna) myseľ o tom vypovedá. Reči svojho nevedomia sa ale budeš musieť učiť, ináč jej neporozumieš.

Pre oveľa rýchlejší progres v navodzovaní meditačného tranzu môžeš použiť Hemi-Sync Meditation meditácia bez slovného doprovodu 


UPOZORNENIE:
Nie každý vidí medzi pojmami vizualizácia a imaginácia rozdiel. Niektorí oba významy zjednocujú a nevidia v nich rozdiel. Napríklad pre vôľou ovládanú myseľ používame výraz aktívna myseľ alebo vizualizácia, a pre vôľou neovládanú, uvoľnenú myseľ, používame pojem pasívna alebo receptívna. Tento typ mysle prezentuje zmyslové obrazy z nevedomia, teda z oblasti podvedomia a nadvedomia, zatiaľčo vizualizácia ich preberá z analytického vedomia. To je aj dôvodom, prečo vizualizácia prebieha len v miernom hypnotickom stave vedomia, ktoré je väčšinou charakterizované elektrochemickým vlnením Beta a plytkou Alfou. Naproti tomu receptívne obrazy pochádzajú už z hlbších oblastí psyché, definované vlnením Beta a stredne hlbokou až hlbokou Alfou, a plytkou až stredne hlbokou Thétou, No vo výnimočných prípadoch sa pasívnej mysle účastní aj vlnenie Delta. Uvedené príklady je však nutné brať s rezervou, nakoľko spektrum EEG vĺn býva vzájomne silno poprepletané a citlivo reagujú na rôzne vnútorné a vonkajšie podnety, čím sa jeho charakteristiky v rýchlom slede menia. Záver je taký, že pre pojem vizualizácia sa niekedy používa názov aktívna imaginácia, a pre imagináciu ako receptívnu myseľ zas pojem pasívna vizualizácia. Teda aktívna a pasívna vizualizácia sa rovná aktívnej a pasívnej imaginácii. Nakoniec ostáva len na tebe, aký jazyk si pre svoju prax zvolíš.    Využitie meditácií v magickej praxi

WEB_shaman_1258


Vyššie popísaná progresívna relaxácia, vizualizácia a imaginácia navodzujú zmenený stav vedomia (tranz), a tak tvoria odrazový mostík ku všetkým druhom parapsychologických schopností.

V pôvodných kultúrach napríklad  šamanské cesty tvoria základ ich spirituality a mágie. Viacej o tom zmieňujeme na našej stránke.Zmyslové obrazy ako mentálne a astrálne entity
Zmyslové obrazy sprevádzajúce meditačný proces sa môžu vyskytovať v rôznych špecifických prevedeniach. Ide o to, ktorý komunikačný kanál máš momentálne
primárne otvorený a ktoré, ako sekundárne, ostávajú zatvorené.

Udalosti filtrované mysľou môžeš vnímať buď jedným zmyslom alebo viacerými naraz. Primárny kanál sa však časom, alebo dokonca počas jediného procesu, zvykne zameniť za iný. Napríklad, ak si začal šamanskú cestu vnímať cez sluchové podnety, ešte počas nej sa táto priorita môže zmeniť na vizuálnu alebo hociktorú inú, prípadne na ich rôzne kombinácie. Teda cestovanie budeš vnímať napríklad zrakom, sluchom, čuchom  a hmatom zároveň! 

Za plnohodnotnú magickú prax sa taktiež považujú lucidné sny (LD), tiež živé sny, ktoré v tomto prípade predstavujú dôležité výpovedné symboly. Živé sny a imaginácie sú teda, čo do významu, identické, no každé vznikajú za iných podmienok. My však lucidné sny považujeme za spontánnu záležitosť napriek tomu, že sa ich mnohí snažia vyvolať svojou vôľou zámerne.


Mentálno-emocionálne obrazy si vždy žijú svoj vlastný život, nakoľko sa jedná o reálne autonómne (mentálne a astrálne) organizmy, disponujúce inteligenciou v rozpätí pudu sebazáchovy až po inteligenciu, ktorá je pre nás ľudí nepredstaviteľnou. Viacej o transempirických inteligenciách sa dozvieš v článkoch našej stránky.

 

OSHO_pictures osho 5a_1

Intuícia je existenčná.
Inštinkt je prirodzený.
Intelekt je len tápaním v tme.
 

Osho


Intuícia
je v podstate rečou tvojho ducha. Je zvrchovanou zložkou psyché ako takej. Intuícia fenomenálnym spôsobom podporuje tvorivé myslenie tým, že obchádza kritizujúcu a všetko posudzujúcu kognitívnu myseľ egocentrickej (pod)osobnosti.


Intuícia existuje aj vtedy, ak si ju plne neuvedomuješ a si pohrúžený do analytického myslenia. Bdelo si ju uvedomíš len vtedy, ak sa dostaneš prostredníctvom vyššie uvedených (duchovných a magických) praktík do tranzu. Pokiaľ ho praktizuješ dennodenne, intuícia sa ti rozvíja, až sa stane bežnou súčasťou tvojho fyzického upovedomenia. Tak konečne nastáva magické rozdvojenie osobnosti – nepatologická schizofrénia – ktorá je celkom bežnou záležitosťou ako u pôvodných šamanov tak u moderných mágov. Okrem toho, trvalá prítomnosť transcendentálnej zložky v bežnom myslení zapríčiňuje v duševnom portfóliu permanentnú energetickú očistu a rovnováhu. Výsledkom toho je hlboký pokoj na duši. Takáto osoba sa vlastne stáva fluidným človekom, ktorý má všetky náležitosti existencionality pod temer dokonalou kontrolou.

 

Inštinkt je fyzický a je založený na miliónoch rokov skúseností,
je neomylný, nerobí chyby a robí v nás zázraky,
ktorých si často ani nie sme vedomí.
Prijatie vášho inštinktívneho života s absolútnou radosťou
a bez akejkoľvek viny vám pomôže otvoriť dvere intuície – nie sú totiž iné, líši sa iba ich úroveň. 

Osho


Inštinkt
je pilierom duševnej a fyziologickej prirodzenosti. Nedá sa vypnúť, nemusíš si ho uvedomovať a aj napriek tomu je. Napríklad funkcie vnútorných orgánov, ako aj psyché, sa ním ortodoxne riadia. Ide v podstate o evolúciou získanú múdrosť prírody. Inštinkt ťa vo vzťahu k okoliu podvedome vedie k určitým reakciám, ktoré ti majú zabezpečiť prežitie a ochrániť pred nástrahami v rozličných oblastiach života.

Inštinkt sa rozvinutím intelektuálnej mysle v niektorých špecifikách značne oslabil a neuvedomujeme si ho tak, ako to bolo ešte v časoch, keď sme žili oveľa viac v súlade s prírodou a boli s ňou bytostne prepojení. Nepriateľom inštinktu sú rôzne zábrany, ako napríklad morálka. Niekedy sa inštinkt od intuície odlišuje len ťažko. Inštinkt sa vôľou dá ovládať len sčasti, pričom podmienky toho sú identické ako u intuície.

 


Meditácia 26 (400x290)

Ak sú hlava, srdce a telo (intelekt, intuícia a inštinkt) v harmónii, 
potom je jednoduchšie nájsť naše bytie.

Ak sú však v konflikte,
mrháme našim životom.
   
Osho


Intelekt
je úhrn schopností povrchovej analytickej mysle. Jej hlavnými nástrojmi sú rozum a logika. Slúži výhradne pre účely orientácie v materiálnom živote. O inštinktívnej a intuitívnej mysli nevie vôbec nič. Jeho komunikatívnym nástrojom sú slová a číslice. Pre svoje účely nepoužíva vyjadrovacie schopností vlastné intuitívnej mysli, ktorá vie dokonale vyjadriť pojem krásy alebo zla.

Intelekt sa vie, podľa svojej kvality, pohybovať len v prostredí trojrozmerného časopriestoru. Uznáva teda len fyzický vesmír, pretože transcendentálne poznanie mu je cudzie a nevie ho vo svojej súcnosti uchopiť. Intelekt, ako súčasť rigidnej (pod)časti celistvého Ega, je vynikajúcim sluhom ale o to horším vládcom. Vidno to napríklad u materiálne orientovaných vedcov a náboženských fanatikov. 


Základné elektrochemické aktivity mozgu

Gama vlny (25  – 100 Hz, charakteristická úroveň 40 Hz)
V podstate ide o vyššiu Beta osciláciu, majúcu na zodpovednosť bdelostnú zložku vedomia s vysokým stupňom extrovertnej pozornosti popri veľkom odstupe od uvoľnenosti. Ide často o stresové a adrenalínové stavy. Toto neurónové vlnenie sa k transcendentálnym zámerom nehodí aj keď údajne najnovšie výskumy tvrdia, že pri tejto frekvencii môže dochádzať k určitému vytrženiu mysle s duchovnými vhľadmi. Testy vraj boli prevádzané na tibetských mníchoch a v tomto stave zažívaš pocit, že dokážeš naozaj všetko.

Beta vlny (13 – 30 Hz)
Tieto vlny prevládajú v bežnom bdelom stave vedomia a v kombinácii s ostatnými vlnami sa účastnia v transcendentálnych aktivitách, ktoré sú riadené vôľou. Bežne však tieto vlny prevládajú v normálnom bdelom stave vedomia. Sú zodpovedné za analytické (rozumovo-vôľové) myslenie, kedy pri ešte vyšších frekvenciách (Gama) sa už objavujú stresové a/alebo adrenalínové stavy. Pozornosť pri Beta vlnení je upriamená výhradne na okolie.

Alfa vlny (8 – 13 Hz)
Prevládajú v uvoľnených a súčasne bdelých stavoch vedomia. Sú charakterizované pokojom bez príznakov únavy a ospalosti. Táto frekvencia spolu s Betou zodpovedá za snívanie bez účasti vôle, a mimo spánok sa účastní predstáv a kreatívnych riešení, riadených vizualizácií a menej hlbokých meditácii. V kombinácii Bety je hlavnou zložkou meditácie typu Vipašjána. Mozog v tomto móde pracuje efektívne, bez zvýšených energetických nárokov a strát. Pozornosť je zameraná do vnútra alebo skrz vnútro do okolia, napríklad pri sledovaní vhodného programu televízie či čítaní nenáročných textov.

Théta vlny (4 – 8 Hz)
Tieto vlny charakterizujú stav hlbokého uvoľnenia. Účastnia sa spánkovej fázy NREM a mimo spánok sú hlavným a najdôležitejším prvkom vôľou riadených zmenených stavov vedomia. Tieto vlny sú primárne v šamanskom, mentálnom a astrálnom cestovaní, v meditáciách typu čiernočierna tma a v imagináciách. V menšej intenzite v lucídnom snívaní, kde prevláda Alfa. Théta je tiež zodpovedná za hlboké vhľady, rozmach intuície a vízií a je súčasťou mechanizmu, ktorý rozpúšťa psychické bloky a reštauruje portfólio inštinktov.

Delta vlny (0 – 4 Hz)
Tieto frekvencie sa vyskytujú predovšetkým v hlbokom spánku NREM a/alebo počas stavu hlbokého vedomého/nevedomého) uvoľnenia. Spolu s Théta vlnami sú účastné aj vedomých transcendentálnych stavov, využívaných pri exteriorizácii mentálneho a astrálneho tela, šamanskom cestovaní a rituáloch, odohrávajúcich sa výlučne v astrálnom priestore. Pri vôľovom navodení Delta vĺn sa rozpúšťajú aj tie najodolnejšie psychické bloky a reenergetizuje sa celý psychosomatický systém.


Ako meditovať – cesta do vnútra seba samého

 


Súvisiace články 
Meditácia z rôznych uhlov pohľadu
 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Meditace I -VI 
Progresívna relaxácia 
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace
 
Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background