O nás

O nás

WEB_Hermit

Krása sveta je úmerná kráse ducha, ktorý ho vníma.                                                                                                                                                     Heinrich Heine
                                                            


Sme pútnikmi medzi svetmi ducha a hmoty,
svetla a temnoty.
Sme médiom Mocných – tých, čo nebesám vládnu, aj tu na Zemi,
ako to zo Stvoriteľa pramení.
Vedz, že tak ako my, aj Ty sám si pútnikom
vo vesmírnych diaľavách rozprávkových,
do ktorých bránu vždy otvára len ten Mág vnútorný,
ktorý nikdy nespí, keď Luna, slnko noci, vládne hviezdami.
Ak si stratený v snoch, my sme v nich bdelí,
ponárajúc sa do vôd odvekej múdrosti,
odhaľujeme skryté magické sily, zákonitosti.
Bo čarovanie sa z moci Vyššej súčasťou našou stalo,
radi sa s Tebou podelíme o jeho mocné čaro.
Odkaz duchov

 


Vítaj
 na našej strá
nke!

 Za každým vonkajším prejavom stojí vedomie niekoho, čomu populárne hovoríme duch. A s touto inteligenciou sa dá komunikovať…

 

Stránka, ktorú si práve navštívil, sa zaoberá metafyzickými a duchovnými zručnosťami, ktoré môžeš v prípade záujmu podobne ako my nadobudnúť aj Ty. Teda všetko to, čo sme doterajším štúdiom spojeným s intenzívnou praxou získali, predávame ako vlastné skúsenosti ďalej podobne, ako nám svoje vedomosti predávajú tí, ktorí nás učia a vedú. 

Táto stránka je určená ako začiatočníkom tak mierne pokročilým vážnym záujemcom. Je koncipovaná tak, aby poslúžila ako samoukom tak tým, ktorí študujú pod vedením skutočných šamanov, čarodejníkov či mágov a svoje učenie si chcú porovnať s iným okultným systémom. Učebnú látku tejto stránky je vhodné doplniť kvalitnou literatúrou, z ktorej niektoré tituly uvádzame v článku Odporúčaná magická literatúra. Avšak ukázalo sa, že najefektívnejším spôsobom, ako docieliť trvalý progres je vlastná prax.   

V prípade záujmu o šamanskú mágiu odporúčam prihlásiť sa do fakulty FSS profesora Harnera v Európskej sekcii, ktorú som onoho času absolvoval aj ja. Je tiež možne študovať u Caitlín & John Matthews. Akonáhle začneš študovať, začne sa Ti meniť osobná vibrácia, ktorá k tebe pritiahne podobných ľudí, až vytvoríte kolektív súpútnikov, v našom prípade pod názvom Astrálna mágia.

 

Jeden z predpokladov existencie Všetkého je premisa, že všetko fyzické okolo nás, vrátane našich tiel, podlieha existencii a direktíve vedomia, ktoré nie je produktom fyzičnosti ako takej.

Ak budeme vychádzať z uvedeného predpokladu, všetko začne do seba elegantne zapadať naproti skostnateným premisám ortodoxného materiálneho prístupu, ktorého vedecké výstupy sa v mnohom zadrhávajú, sú nekompatibilné s inými a preto sa často menia.

Na základe poznatkov celostnej vedy predpokladáme, že práve vedomie ako také je za všetkým prejaveným, a tento fenomén, nazvime ho vedomím Vesmíru, Multiverza či Univerza, sa ďalej delí do mnohých existencii podobne, ako keď veľké zrkadlo alias vedomie rozbijeme na bezpočet malých čriepkov alias malých vedomí, z ktorých každý osve predstavuje autonómnu existenciu, či už ako inkarnované bytosti alebo „len“ ako bytosti astrálne. Táto samostatná existencia, nezávislá na iných, je však už z uvedeného princípu nereálna a je teda klamom.

Na najnižších vibračných úrovniach sa budeme považovať za samostatné osoby bez vplyvu na všetko ostatné, no ako sa budeme dostávať do vibračne vyšších dimenzií vedomia a jeho mysle, budeme viac a viac pociťovať vzájomnú spojitosť a jednotu.  

Poznáme teda dvojaké tvorenie. Za jedným stojí Nekonečná inteligencia, Superprogram či Boh, a za druhým vedomie-čriepok rozbitého zrkadla, ktorého možnosti tvorenia sú závislé od momentálnej evolučnej vyspelosti.

Keďže teda aj my, jednotlivé inkarnované a neinkarnované bytosti, máme tú výsadu, že môžeme tvoriť, robme to a obohaťme si tým náš momentálne plynúci život, ktorý je len jedným z mnohých.

Dlhodobou praxou je zistené, že Vesmír, jeho vedomie a myseľ, má rád hravosť, radosť a humor. Ak sa tieto kvality stanú súčasťou nášho nevedomého a vedomého tvorenia, ktorému hovoríme okultná mágia, výsledky budú nepochybne dobré, a to ako pre nás tak pre naše okolie.

Prítomnosť či absencia uvedených kvalít a cností formujú ekológiu myslenia, čo je dnes pre mnohých neznámy faktor, spôsobujúci okrem rovnováhy aj energetické disproporcie v psychosomatickom kontexte, čoho následkom sú nežiaduce situácie a choroby.

Tvoriť teda môžeme doslovne všetci, len predtým odporúčam vycvičiť si svoju myseľ do tej miery, aby sa spomenuté benefity stali jej primárnym obsahom tak, aby sa z našej, či už nevedomej alebo vedomej, mágie nestala mágia zlá. V prvom rade sa teda musíme zbaviť všetkého, čo nás k hmote púta mimo našu kontrolu. Ide napríklad o rôzne mentálne bloky a defekty, predpojatosti, závislosti, stereotypy, ambície, mamon, existenciálny strach, dogmy materializmu a rôznych náboženstiev, atď.

Vyššie som spomenul termín „nevedomá mágia“, ktorá je bohužiaľ na našej Zemi ešte stále veľmi silná, a to v negatívnom zmysle. Prečo tento termín? Mnohí si neuvedomujú, že „okultnú mágiu“ vykonávajú všetci do jedného, pretože myslia. A čím viac do svojho myslenia zapájajú emócie, ktoré sú interaktívnym nástrojom mysle, tým viac v oblasti metafyzickej a fyzickej materializujú to, na čo myslia.  

Teda aj skeptici a neveriaci čarujú, hoci tvrdia, že mágia ako taká existuje len ako súbor divadelných trikov. A čarujú zle, lebo ich Bohom, ich modlou a náboženstvom je nevedomosť samá – názorová skostnatenosť, predpojatosť, strach a nedostatok sebapoznania a z toho vyplývajúcej sebalásky. 

 

Robme mágiu, astrálne cestujme, a keď už do toho ideme, ale na vedomej úrovni s dobre pripravenou mysľou, stretávajme sa a interagujme prostredníctvom metafyzických techník s kýmkoľvek – s „anjelmi“ aj „démonmi“ – ktorí jednak pochádzajú od Stvoriteľa a jednak od tvoriacich inkarnovaných či astrálnych bytostí.

Skúšajme teda a bavme sa, no nezabúdajme, že pri stretoch s transempirickými inteligenciami, a predovšetkým tých záporných, nás vždy najlepšie ochráni vycvičená vôľa, sebaláska, absencia strachu, dominancia cností, radosť, nadhľad a primeraný humor.

 

Metafyzické alebo tiež okultné zručnosti považujeme za umenie a vedu súčasne. Umenie preto, lebo k ich dovŕšeniu sú potrebné kreatívne schopnosti duše, a vedou preto, lebo transcendentálna prax umožňuje teoretickú systematizáciu a objektivizáciu tých poznatkov, ktoré boli predtým zahalené závojom abstraktných tajomstiev, pričom vedu nabáda k celostnejšiemu pohľadu na Svet, kde si fyzika, metafyzika a duchovno navzájom podávajú ruky.

Doterajšie vedecké metodológie sú v prevažnej miere určené na dokazovanie tých udalostí, ktoré sa odohrávajú pod diktátom gravitácie, teda matky fyzického časopriestoru. No záležitosti metafyzické a duchovné sa odohrávajú za touto hranicou – mimo lineárne plynutie času a mimo štvorrozmerný časopriestor.

Pokiaľ teda materiálne štruktúrovaná myseľ a na jej premisách postavená veda hodlá metafyzické a duchovné fenomény vtesnať len do súcna matematiky a fyziky, nebude v tomto zmysle úspešná.

Skeptici, ateisti a neveriaci sa však bez transcendentálnej praxe nezaobídu, pretože poznanie skutočnej reality vedie jedine skrz ňu, čo im umožní poznať, že parapsychologické fenomény nie sú sekundárnym prejavom primárnych elektrochemických procesov mozgu, ale že je tomu práve naopak. 

Transcendentálna alebo tiež okultná činnosť každému umožní zmeniť Svet tým, že zmení seba, svoju psyché. Praktizujúci zavše zistí, že lepší Svet je možné vybudovať len na pilieroch sebapoznania a sebalásky, teda sebavyliečenia.

Intenzívna prax nácviku zmenených stavov vedomia každému umožní metafyzickú silu Vesmíru uchopiť a použiť v zmysle vlastných zámerov, ktoré sú zároveň zámermi Stvoriteľa a otvoriť tak bránu k sebarealizácii – sebareflexii, pokore, sebaláske a oddanosti záležitostiam Vyšších záujmov – a tak okolitý svet pretvoriť na svoj obraz. Až potom príde poznanie, čo znamená byť skutočne šťastným v dovtedy nepoznanom zmysle.

A k tomu, aby tak nastalo, Ti poslúži aj naša stránka.   Ako pristupovať k tematickým článkom?

V prvom rade by som rád návštevníkov stránky upozornil na fakt, že články na stránke zverejnené pozostávajú z obsahov, ktoré sú kombináciami ako vlastnej transempirickej praxe, tak názorov všeobecne uznávaných kapacít okultizmu a nemateriálne zmýšľajúcich vedcov. Pritom obsahy tých textov, ktoré boli vytvorené výhradne na základe tranzu a teda boli stiahnuté či niekým nadiktované priamo z Astrálu, sú do článkov zakomponované a preložené jazykom, ktorý vyplýva z osobnej duchovnej vyspelosti. Aj preto sa jedným články môžu zdať nepochopiteľné a druhým až príliš triviálne. No nič menej dúfam, že plus-mínus som sa do podstaty toho, čo mi bolo astrálnymi inteligenciami oznámené, trafil, a niekomu to v jeho duchovno-magickom vývoji dopomôže.

Texty článkov pozostávajú zo živých textov, ktoré sa časom obmieňajú a doplňujú tak, aby kráčali s dobou a nevznikali z nich dogmy. To umožňuje priblížiť sa tradíciám predávania transcendentálnych empírií ústnym podaním tak, ako to po celé veky praktizovali, a dodnes praktizujú, indigénne spoločenstvá.

Články nielen s okultnou tematikou sa spravidla tvoria v rozšírených stavoch vedomia, teda v hlbšej uvoľnenosti. Preto ich najlepšie pochopíš vtedy, ak k nim budeš pristupovať v podobnom stave. Pokiaľ si teda nejaký text prečítaš bez posudzovania analytickou mysľou, zaznamenáš ho vo forme, ktorá sa najviac približuje rozpoloženiu, v ktorom sa v čase písania nachádzal autor.


Home (250x270)


Je dokázané, že keď sa čomukoľvek budeš venovať v zrelaxovanom stave vedomia, zapamätáš si toho, v porovnaní s účasťou napätej mysle, až o 50% viac. Vtedy zo svojho nadvedomia zaznamenáš nové inšpirácie v oveľa väčšom počte, pričom uvoľnená myseľ je súčasne liečivým procesom. Naviac, ľahký tranz ti v oveľa väčšej miere umožní čítať medzi riadkami, čo je práve častým kritériom pre pochopenie predovšetkým textov s duchovnou tematikou. Úporná snaha, teda vyvíjanie tlaku na vedomie v akomkoľvek zmysle, vždy vyznieva kontraproduktívne. Uvoľnenosť je mágiou samou osebe…

Na záver opäť pripomínam, že niektoré významy sa v jednotlivých článkoch dokola opakujú. Je to tak preto, lebo sú pre duchovný rast obzvlášť dôležité a predstavujú podstatu, ktorú treba pochopiť a uviesť do praxe. Získané teoretické a praktické zručnosti, ktoré sme zhrnuli do Zlatého kľúča, sú základným predpokladom k transmutácii osobnosti, čo je zase podmienkou toho, aby si sa stal astrálnym cestovateľom s veľkým „C“ alebo mágom s veľkým „M“.

Takže, veľa šťastia Ceste svojej!


Alias & Spol.


Red circle and pentagram on a black background