Smaragdová doska

Kybalion - Smaragdová doska (250x327)

Mentálny charakter Vesmíru dal vzniknúť jeho dôsledkom. Tie boli pre nás, smrteľníkov, zhrnuté do diela nazvaného Smaragdová doska. V podstate ide o jednoduchý kryptický text, ktorý pre zasvätených odhaľuje tajomstvá pralátky a jej premien a kde sú uvedené zákonitosti mentálneho sveta a ich spôsob ich aplikácie na transformáciu ľudskej osobnosti. Predpokladá sa, že autorom Smaragdovej dosky je Hermes Trismegistos. Doska vyjavuje piliere špecifických zákonitostí metafyziky so zásadným vplyvom na mentálno-emocionálne portfólio každého z nás. Podľa všetkého sa Smaragdová doska stala základom hermetických náuk v zmysle západnej tradície.


Upravený preklad textu od Pierra de Lasenic:

  1. Jest pravdivé, jest isté, jest skutočné, že to,
      čo jest dole, jest ako to, čo jest hore a to, čo
      jest hore, jest ako to, čo jest dole, aby dokonané boli divy veci jedinej.
  2. A ako všetky veci boli učinené z jediného, za sprostredkovanie jediného, tak všetky veci
      zrodili sa z tejto jedinej veci prispôsobením.
  3. Slnko jest otcom jeho, Mesiac matkou jeho, Vietor nosil ho vo svojich útrobách jeho

živiteľkou.
  4. On jest otcom univerzálneho telesmatu celého sveta.
  5. Jeho sila jest celá, keď bola premenená v zemi.
  6. Oddelíš zem od ohňa, jemné od hrubého, opatrne a nanajvýš múdro.
  7. On vystupuje od zeme k nebu a opäť znova zostupuje z neba na zem a prijíma silu veci
      horných i dolných.
  8. Takto budeš slávu mať vesmíru celého; veškerá hmota prchne pred tebou.
  9. Tu sídli sila, zo všetkých síl najmocnejšia, ktorá prekoná každú jemnú vec a prenikne
      každou vecou pevnou.
10. Tak bol stvorený vesmír.
11. Odtiaľ vzídu prispôsobenia podivuhodné, ich spôsob jest tu.
12. Preto som bol nazvaný Hermes Trismegistos, majúc tri časti filozofie celého vesmíru.
13.
Čo som povedal o magistériu Slnka, jest úplné.

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background