Ó, Buď mocná! Buď čarodejnica!

Dnešní večer čarodějný,
ať se pěkně vydaří.
Košťátko máš připravený,
na nebi ať zazáří.
Drž se pevně, nespadni,
zkontroluj to z hora.
Přistaň pěkně na zadní,
ať jsi šťastně doma …
                                 neznámy autorČarodejníctvo

Čo je to Candomblé, Macumba, UmbandaOmolokôVoodooHoodoo, PaloSantería, Obeah, Yoruba, Wicca, atď… ?

Sú to názvy čarodejníckych a niekedy šamanských kultov, ktoré majú spoločného menovateľa – mágia. Je to tak preto, lebo mágiou je všetko to, čo využíva podstatu Vesmíru, ktorá je výsostne mentálnou záležitosťou, tak, ako to napokon učí Kybalion, štúdia o hermetickej filozofii starého Egypta a Grécka. Inými slovami povedané, ide o dar Stvoriteľa všetkým tým, ktorí si ho svojou neúnavnou prácou na sebe samom zaslúžili..

Všetky tieto odtiene čarodejníctva vychádzajú z (meta)fyzických zákonitostí Stvorenia. Ich dodržaním a prejavenou vôľou môže každý jedinec, pokiaľ mu to karma dovolí, dosiahnuť takú osobnú silu, ktorá mu umožní vystúpiť zo stáda spiacich nevedomých a predpojatých, aby sa stali sebou samými, v plnohodnotnom slova zmysle…

Vyššie uvedené kritéria sú kontrolované samotným strážcom Prahu, ktorý zaručuje, že cezeň do Inosveta neprejde nik, kto po mentálno-emocionálnej stránke nedozrel a ešte stále je úzko spiaty s pôžitkovým spôsobom života, ktorý naviac ani nemá pod vedomou kontrolou. Preto akémukoľvek adeptovi na čarodejníctvo a šamanizmus, pokiaľ nezvládne v prvom rade svojich vlastných démonov, mágia fungovať nebude. A pokiaľ sa jej napriek tomu venovať bude, stane sa najskôr tak predĺženou rukou Temnoty.

Pre mnohých nastúpenie na cestu čarodejníckeho života, alebo ešte lepšie bytia, predstavuje strádanie a odriekanie potrebné k tomu, aby nastala tzv. motýlia premena – transmutácia jadra psyché osobnosti. Nezriedka sa jedná o dlhodobý proces, preto aj víkendové zážitkové semináre alebo dlhodobejšie kurzy je nutne považovať len za prostriedok akejsi iniciácie, no čarodejníka alebo šamana z teba neurobia. Aj preto sa z mnohých návštevníkov kurzov, seminárov a škôl stávajú veční duchovní hľadači – fluktuanti
 – ktorí práve preto, že im nikdy nič k spokojnosti nefunguje, nenachádzajú v žiadnom okultnom smerovaní naplnenie a i naďalej zostávajú len slaboduchými pútnikmi v zemi nikoho, z ktorých sa najskôr tak stávajú narýchlo vykvasení – instantní mágovia a šarlatáni.

Každým kúzlom, každým rituálom, pokiaľ ho prevádzame Srdcom, zadávame v chaose Vesmíru príčiny, ktoré spôsobujú, že z výživného substrátu Heisenbergovho princípu neurčitosti chovania sa subatomárnych častícFeynmanovho súčtu cez všetky trajektórie povstávajú ako semiačka rastlín energetické programy, ktoré sa kultivujú do finálnych foriem najprv v astrálnej a neskôr, prostredníctvom časopriestoru, aj vo fyzickej rovine
Uplatnenie
vyššej vôle mága – vôle Srdca – tvorí súčasť know-how, ktoré je podstatou úspešnosti každého čarodejníka, šamana alebo mága.


Šamanka do (čaroděníctva) 1 (400x270)

Ak raz vezmete prijmete záväzok okultnej praxe, potom všetko, čo sa deje, sa odohráva z vyšších motívov a je potrebné to chápať ako skúšky.
Každý, kto sa otvorí vplyvom presahujúcim prejavenú skutočnosť (ako ju bežne chápeme), otvára sa zároveň možnosti vnútornej iniciácie. Čarodejnice vedia, že sú čarodejnicami, avšak ich iniciácia potvrdzuje nadobudnuté znalosti prostredníctvom moci rituálu a zámeru do podoby hlbšieho uvedomenia a zodpovednosti ako vo vnútri ich samých, tak vo vzťahu k silám, ktorým sú zasvätené.
Len čo raz prebehne iniciácia, cesta späť nie je možná – celý život bude hľadať. Preto ju nepodstupujte bezmyšlienkovite.

                                                                                                Ly de Angeles, Cesta čarodějky


Čarodejníctvo je náboženstvo lásky a radosti. Nie je plné temnoty ako kresťanstvo so svojou ideou „prvotného hriechu“ a len posmrtným šťastím a spásou. Čarodejnícka kultová hudba je radostná a živá a opäť kontrastuje s kresťanskými žalospevmi. Prečo je tomu tak? Prečo sú čarodejnice a čarodejníci spokojnejší, srdečnejší a šťastnejší? Dôvody do značnej miery tkvejú v ich schopnosti zžiť sa s prírodou. Prví ľudia žili ruka v ruke s prírodou z nutnosti. Boli súčasťou prírody, neoddeliteľní od nej. Zviera bolo bratom alebo sestrou, podobne ako strom. Muž a žena obrábali polia a to im na oplátku rodilo potravu. Isteže, zabíjali zvieratá kvôli obžive. Ale mnoho zvierat zabíja iné zvieratá kvôli potrave. Inými slovami, žena a muž boli súčasťou prirodzeného poriadku vecí, neboli od prírody oddelení. Neboli „nad ňou“.
 Raymond  Buckland, Velká učebnice čarodějnictví a magie


Čarodějníctvo 2 (400x310)

 

Súvisiace články 
Princípy Duchovna & Mágie

Druhy a koncepty mágie
Extatický a enstatický šamanizmus
Psychotropný šamanizmus

WitchMan

Red circle and pentagram on a black background