Hermes Trismegistos

1 - Hermes Trismegistos (400x318)

Pomenovanie  Hermes Trismegistos znamená okrem iného tiež „trojmocný“ alebo „trikrát veľký“, latinsky „Mercurius Ter Maximus“. Bol postavou, ktorá v sebe spájala gréckeho boha Herma a egyptského boha Thovta. Pre Grékov v helenistickom Egypte bol boh Thovt analogickou formou ich boha Herma, z čoho napokon vyplynul aj staroegyptský kult týchto dvoch bohov súčasne. Hermes a Thovt boli bohmi vedy a mágie. Hermes bol gréckym bohom posolstiev a komunikácie a Thovt egyptským bohom poznania a ochrancom astrológie a alchýmie. Obaja zároveň sprevádzali duše zomrelých do záhrobia. Tým, ktorí to vykonávali, sa hovorí psychopompos (psychopumpy), čo je termín tak často užívaný predovšetkým v šamanskej mágii, keďže táto činnosť u šamanov patrí medzi tie najdôležitejšie.

V tých dobách dokonca mnohí kresťanskí autori ako Giordano Bruno a Tomasso Campanella tvrdili, že Hermes Trismegistos bol pohanským prorokom, ktorý predvídal príchod kresťanstva. To bolo vyjadrené tézami Prisca Theologia, ktoré sa odvolávali na existenciu určitého teologického konceptu, podľa ktorého všetky náboženstvá majú rovnaký základ a ten bol daný ľuďom od Stvoriteľa už v dávnoveku, aby ho proroci, akými boli napríklad Zarathustra a Platón, ďalej šírili medzi ľuďmi. Aby to kresťania potvrdili, včlenili antické hermetické učenie do rámca svojej filozofie, podľa ktorej bol Hermes Trismegistos buď súčasníkom Mojžiša alebo bol vďaka svojím schopnostiam pomenovaný ako „trikrát veľký“, čo približne znamená najvyšší kňaz, najväčší filozof a najmocnejší kráľ.

Hermovi Trismegistovi sa pripisuje veľké množstvo antických spisov, ktorých časť pochádza dokonca z  dávnoveku. Napríklad taký Platón v diele Timaios a Kritias spomína tajné miestnosti chrámu bohyne Neith v meste Sais, v ktorých boli uchované 9000 rokov staré historické záznamy. No najdôležitejšími dochovanými textami hermetických spisov, ktoré sa pripisujú Hermovi Trismegistovi, sú Corpus Hermeticum a Asclepius.

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background