AstrálAstrálnu dimenziu, či už jej návštevami alebo len naladením sa na ňu, môžme využiť ako na skvalitnenie si života vo všeobecnom zmysle tak na duchovný rast, ktorý sa následne zrkadlí v nových fenoménoch bytia a existencie. Veľmi účinným nástrojom pre navodzovanie zmien v gravitačnom a astrálnom prostredí je vykonávanie okultných operácií. Naviac, vedomé projektovanie sa do astrálneho rozmeru reality poskytuje okrem spomenutého aj možnosť získavania neuveriteľného množstva intelektuálnych znalostí. V mojom prípade to okrem iného bolo významné rozšírenie si poznatkov z oborov časticová kozmológia a astronómia.

Astrál sa však bohato využíva aj v okultnom zmysle. Je známe, že celá mágia vo svojej podstate vychádza z jeho existencie.


Astrálna sféra, teda nadzemská zóna, ako sa jej tiež hovorí, je nášmu svetu nadradená… a ako ďalej píše F. Bardon vo svojom diele PRAXE MAGICKÉ EVOKACE (Chvojkovo nakladatelství 1998)

… nepredstavuje podľa ľudského chápania najhustejšiu formu, pretože sa v nej prelínajú najrôznejšie svetelné sily, kmity a vibrácie, ktoré zodpovedajú stupňu zrelosti každej ľudskej bytosti. Nadzemská (astrálna) zóna tiež nie je nijako ohraničená a rozprestiera sa nad celým kozmom, teda nielen nad našou Zemou. Vzťahuje sa na ňu celý náš mikrokozmos a makrokozmos, s ktorými analogicky súvisí. Z tohto dôvodu dosiahne človek dokonalosť, svoju najvyššiu magickú zrelosť, spojenie s Bohom jedine v nadzemskej zóne. Z toho je vidieť, že nadzemská zóna obsahuje z magického hľadiska najnižšie vrstvy, ale tiež najvyššiu emanáciu božského princípu. Existujú aj iné zóny zodpovedajúce hierarchii, s ktorými mág môže nadviazať spojenie. Ale tiež ako dokonalá bytosť, ako stelesnený obraz Boží, môže obývať nadzemskú zónu, v ktorej sa manifestuje celý Vesmír počnúc najvyššou božskou dokonalosťou až k najnižšej a najsubtílnejšej forme. Človek síce môže prísť do kontaktu so všetkými sférami, ktoré sa nachádzajú nad nadzemskou (astrálnou) zónou, nemôže sa ale stať trvalým obyvateľom týchto vyšších sfér, pretože nadzemská zóna je odrazom celého Vesmíru. Je manifestujúcim svetom v najrôznejších stupňoch hustoty. Starí kabalisti pomenovali túto zónu Malkuth, čo neznamená zemeguľu, ale ríšu, ktorou je myslený princíp tvorenia, od najvyššej manifestácie až po tú najnižšiu.

Na základe vyššie uvedeného dávam k dispozícii poradie úrovní, tak, ako ho uvádza F. Bardon, s ohľadom na ich vlastnosti, ktoré kabala nazývakabalistickým stromom života.


Poradie úrovní

1/ Hrubohmotný svet – tvorí východiskový bod, z ktorého mág vychádza pri svojej práci a v ktorom každý človek, či už magicky školený alebo nie, žije a pohybuje sa pomocou svojich zmyslov, svojho ducha, duše a fyzického tela.

2/ Nadzemská (astrálna) zóna – nachádza sa nad naším hrubohmotným svetom, je to zemská zóna. Táto má rôzne stupne hustoty, takzvané podúrovne, do ktorých ľudia prichádzajú po odložení hrubohmotného tela. Je to astrálny svet, v ktorom sa v hlbších stupňoch hustoty zdržujú priemerní ľudia a vyššie vrstvy obývajú podľa dosiahnutého stupňa vývinu po fyzickej smrti so svojím astrálnym telom i zasvätenci. Čím bol mág viacej zrelý, vyvinutý a etický, tým jemnejšiu vrstvu nadzemskej zóny môže obývať. V astrálnom svete zaujme vždy také miesto, ktoré si vydobyl počas svojho života na našej hrubohmotnej úrovni. Nebo a peklo v astrálnej zóne neexistuje. Každý človek získa v astrálnom svete po odchode z hmoty ešte ďalšie skúseností a zistí, že sa ako menej vyvinutý nemôže stýkať s bytosťami, ktoré na Zemi dosiahli vyšší stupeň vývinu a obývajú jemnejšie úrovne astrálneho sveta. Do svetelnej vrstvy sa onen menej vyvinutý jedinec nedokáže povzniesť. Aj keby mu to z nejakého dôvodu bolo umožnené, nevydržal by dlho pobývať v tamojších vibráciách a bol by magnetickým ťahom stiahnutý späť do tej astrálnej sféry, kam podľa stupňa vývinu patrí. Vyvinutý človek má naproti tomu v astrálnom svete možnosť kedykoľvek sa preniesť do nižšej sféry tým, že jeho duch pojme vibrácie danej nižšej sféry, ktorú nižší duch, ktorého si želá navštíviť, obýva. Z toho vyplýva, že nižšia bytosť nemôže navštevovať vyššie vrstvy astrálna, zatiaľ čo naopak to možné je. Týka sa to napríklad aj manželských párov alebo dvojíc, ktoré spolu zdieľali pozemský život.

3/ Mesačná zóna – je najbližšie ku nadzemskej (astrálnej) zóne, s ktorou sa mág musí oboznámiť hneď po zóne nadzemskej.

4/ Merkúrovská zóna – prichádza na radu po mesačnej zóne.

5/ Venušská zóna – po oboznámení sa s hierarchiou bytostí v tejto zóne mág môže pristúpiť ku hierarchii ďalšej zóny.

6/ Slnečná zóna

7/ Zóna Marsu

8/ Zóna Jupitera

9/ Zóna Saturnu

F. Bardon ďalej uvádza, že po tejto poslednej zóne sú samozrejme ešte mnohé ďalšie, ale mágovi úplne stačí, keď prostredníctvom astrálnej a mentálnej projekcie osobne postupne uvedené zóny navštívi a dokonale zvládne.

Každá zóna je práve tak obývaná, ako nám už známa zóna nadzemská (astrálna). Bytosti zón majú svoje špecifické úlohy a podliehajú zákonom svojej zóny v príčine a následku. Podľa nášho poňatia sú v každej zóne milióny bytosti. Nie je možné ich kategoricky rozdeliť. Každá z týchto bytostí má určitý stupeň svojho duchovného vývinu, svojej zrelosti, na základe ktorého je jej pridelená určitá úloha. Kto nedosiahol potrebný magický vývin a nevyhnutnú zrelosť, nemôže ani nadviazať kontakt so sférou nad naším hmotným svetom (s astrálom – pozn. autora) a s jej bytosťami, tým menej môže nadviazať spojenie s inteligenciami, ktoré obývajú sféry nadradené.

Astrál 2 (Archangel Michael defeating Satan) (250x373)


Každá bytosť z akejkoľvek sféry, dobrá či zlá, anjel, archanjel či démon alebo arcidémon, je Božskou Prozreteľnosťou vo svojich vlastnostiach obmedzená a je od nej úplne závislá
. Preto mág urobí dobre, ak bude od bytosti požadovať vždy len to, čo na základe svojich vlastností bytosť dokáže vykonať a čo je v rozsahu jej moci. Mágovi musia byť preto dobre známe všetky vlastností, kvality, príčiny a účinky, sily a vplyvy jednotlivých zón, ktoré musí dokonale ovládať, aby sa nedopustil chyby žiadať od entity niečo, čo je mimo rozsah jej pôsobnosti. V takom prípade by sa entita najskôr premiestnila do inej zóny, kde by primäla niektorú tamojšiu, kompetentnú bytosť, vyhovieť mágovmu prianiu či rozkazu. Tým by sa však samotný účinok nevykonal entitou pôvodne zamýšľanou zo strany mága, ale inou, čo vedie k tomu, že sa neprejaví mágova absolútna vôľa, pretože účinok by bol v tomto prípade vykonaný bez jeho vedomia.


Astrálnemu svetu sa tiež hovorí emocionálna rovina. Astrálne telo je teda telo emocionálne. Keby sme do úvahy vzali hľadisko energetickej vibrácie (hustoty), tak astrál sa nachádza hneď za fyzickou rovinou a jeho rozmer je daný najhrubšou možnou vibráciou na jednej strane a najjemnejšou vibráciou na strane druhej – tzv. éterickým svetom, ktorý predstavuje najvyššiu emanáciu božského princípu.

Z tohto dôvodu, ako uvádza F. Bardon, dosiahne človek svojej dokonalosti, svojej najvyššej magickej zrelosti, svojho spojenia s Bohom, jedine v nadzemskej, teda astrálnej zóne.


Ako Astrál vidia iní


Pokračovanie v článkoch:
• Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey
• Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?
• Je Astrál len stokou ľudskej mysle?
• (Meta)fyzika 

 O duchoch
 V Ríši prírodných duchov
 Egregori a ich podstata  
• 
Satan. Vládca temnôt
 Astrálne larvy
 Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru
 Opresia, Obsesia a Posesia
 Temné ja
 Astrálne & Mentálne cestovanieSúvisiace články
Podstata astrálneho cestovania
Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Astrál počas života a po ňom

Cvičenia astrálnej projekcie

Astrál očami špičkového okultistu Roberta Brucea

Astrálne cestovanie
Svet duchov – fantázia či realita?

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background