Čo je to tá mentálnaastrálna dimenzia?

Týmto článkom reagujem na dotazy tých, ktorí majú problém pochopiť, čo vlastne ten Astrál predstavuje, rovnako ako svet mentálny. O akú dimenziu teda ide? A prečo nám známe fyzikálne zákony, rovnako ako aj matematika, v týchto dimenziách nemajú uplatnenie? Má mentálne a astrálne telo s týmito dimenziami nejakú spojitosť? A akú?

 

Mentálna a astrálna rovina existencie sú metafyzické dimenzie, ktoré sú takpovediac viacdimenzionálne, a teda gravitačná sféra (bežný Vesmír) je len jednou z ich súčasti, teda rozmerov. Prípadný Veľký tresk (vznik hmotného Vesmíru) sa ich teda netýka, pretože gravitačná hmota funguje v špecifickom nám známom výseku matematiky a fyziky (mimo ten výsek je nám matematika a fyzika neznáma), ktorý mentálnuastrálnu rovinu nedefinuje. Tie definuje tá matematika a fyzika, ktorú sme ešte neobjavili a preto tejto fyzike hovoríme metafyzika. 
Tu je však dôležité pripomenúť, že aby premisa o nadradenosti metafyzickej dimenzie fungovala elegantne, je potrebné prijať ďalšiu premisu a to, že vrcholne nadradenou zložkou spomenutého je uznanie existencie všetvoriacej inteligencie, teda Stvoriteľa, u ktorého všetko to metafyzické a fyzické predstavuje arénu, v ktorej sa odohráva dočasná existencia večných vedomí, ako súčasti jediného vedomia, vedomia Stvoriteľa. A čo tým všetvoriaca inteligencia sleduje? Tento rébus nech si každý duchovne hľadajúci vylúšti sám.     

Mentálna a astrálna sféra sa vzájomne líšia tým, že síce obidve náležia do priestoru mimo fyzický časopriestor a teda nepodliehajú gravitačným zákonom v zmysle Einsteinovej obecnej teórie relativity. No od seba ich oddeľuje rozdielna hustota (intenzita) metafyzickej energie, čomu sa často hovorí vibrácia, ktorou je napokon definovaný každý metafyzický objekt a jav, a podobne je tomu aj vo fyzickom zmysle, počnúc subatomárnymi časticami a končiac fyzickými udalosťami. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia vibrácia či už metafyzického alebo fyzického objektu alebo udalosti, tým je intenzita danej energie vyššia. Aj preto sa používajú pojmy, že niektoré metafyzické roviny sú vyššie či nadradené v porovnaní s tými, čo vibrujú na nižších frekvenciách. 

 

Obsah nasledovného som síce už v článkoch  O energiách a Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch? spomínal, no pointa toho sa hodí aj do tejto témy, a tak to znova cca. opakujem: jednotlivé vibrácie, ktoré charakterizujú tu ktorú metafyzickú, ale aj fyzickú dimenziu, majú nekonečnú číselnú hodnotu. Vibrujú od nuly až po maximálnu možnú hodnotu, ktorá nám doposiaľ nie je známa. Doteraz vo fyzickom vesmíre poznáme gama-žiarenie, ktoré sa vo všeobecnosti považuje za najsilnejšie zo všetkých nám doteraz známych. V metafyzickom vesmíre adekvátnu hodnotu vo vzťahu ku gama žiareniu nepoznáme. Hovoríme len v symboloch, a keby sme gama-žiarenie chceli prirovnať k metafyzickému náprotivku, personálne by ho mala mať vibrácia, ktorou disponuje archanjel Michael. A tú istú číselnú hodnotu, ale v mínusovej pozícii, by mal mať archanjel Lucifer.

Toto však treba brať s rezervou, nakoľko s istotou nevieme, či jednak tieto metafyzické persony uvedené energetické kritéria spĺňajú, a jednak, či skutočne existujú. Napríklad, môže ísť o rovnaký prípad, aký sa predpokladá vo vzťahu k Ježišovi Kristovi či Panny Márie. O čo ide? Len o to, že namiesto reálnych historických postav môže ísť o egregorov. Podotýkam, že vychádzam z toho, že keď Ježiš a Mária skutočne v historickej dobe žili, nejednalo sa o božieho syna v tom zmysle, ako to o ňom tvrdia monoteistické cirkvi a náboženstvá, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by sa jednalo o proroka, liečiteľa, čarodeja, šamana, ap. A v obdobnom duchu by sme mohli posudzovať aj osobu Panny Márie. No pravdou je, že aj keby sa jednalo len o egregorov, nič by sa na energetickom potenciály uvedených celebrít meniť nemuselo. Aj egregor môže disponovať metafyzickým náprotivkom fyzickej energie gama… 

Čo sa energetických vibrácii týka, spomenul som rozpätie od nula do nekonečno, pričom vo fyzickom svete je najvyššia hodnota definovaná gama-žiarením a v metafyzickom personou archanjela Michaela. No spomenul som aj archanjela Lucifera, ktorý by mal pozostávať z rovnakej hustoty (intenzity) energie ako Michael, čo by však nemalo byť možné, pokiaľ berieme do úvahy, že tieto dve, po Stvoriteľovi najvyššie persony, majú zároveň symbolizovať svet duality, teda protikladov. A to nielen v zmysle významovom, ale aj metafyzickom a fyzickom. Mal by potom Lucifer tvoriť protiklad (protipól) vo vzťahu k vesmíru symbolizovanom Michaelom nejakými energiami s mínusovými numerickými hodnotami?

to som ešte nespomenul fenomén zvaný anti-hmota – nejedná sa o prvky so zápornou-vibráciou (myslené fyzikálne, nie v zmysle nejakého zla) – ktoré znamenajú úplne niečo iné. Antihmota však predstavuje až moc exotický útvar a ďalej to teda rozoberať nejdem, nakoľko jej vplyv na podstatu Astrálu ako takého a rovnako fyzickej roviny je pravdepodobne zanedbateľný.

Čo sa teda záporných čísiel týka, je možné, že žiaden taký metafyzický (ani fyzický) vesmír ako protipól k vesmíru s plusovými číselnými hodnotami reálne neexistuje, a napríklad taký Lucifer disponuje len tou istou energiou, akú má k dispozícii aj Michael. Teda, obidvaja majú vo svojom potenciály napríklad energiu gama, len každý ju využíva na niečo iné. Vychádzam z toho, že aj také fenomény, akými sú cnosti a neresti, sú definované určitými vibračnými hodnotami. A keď Michaelovi priradíme cnosti a Luciferovi neresti, dostaneme odlišné výsledky… žeby protipóly? Je však možné, že protipóly alebo protiklady sa matematicky v zmysle kladných a záporných čísiel vyjadriť nedajú alebo to ešte nevieme alebo to neviem ja. Jedno je však isté. Na duchovnej a filozofickej úrovni o existencii protipólov alias protikladov vieme, a to nám pre náš duchovný progres musí vystačiť podobne, ako keď jazdíme na automobile, a nič nevieme o motore, prevodovke, brzdách, atď., ale pritom sa vezieme.    

 

 

Mentálne a astrálne telo tvoria, v psychosomatickom kontexte, celostnú existenčnú jednotku, pozostávajúca z fyzickej časti, teda tej, ktorá podlieha gravitácii, a potom z psychických súčastí – astrálnej, mentálnej, bodhickej, atmickej, monadickej, božskej, atď., – pričom ich primárnym súcnom je vedomie ako také.

A myseľ s pocitmi, emóciami a vášňami sú tohto vedomia interaktívnymi nástrojmi, ktoré sa uplatňujú predovšetkým vo svetoch duality, teda tam, kde existujú polarity, protipóly jednotlivých metafyzických a fyzických fenoménov.

Uvedených psychických (duševných) a mentálnych (duchovných) rovín existencie (svety duality) a bytia (svety mimo dualitu) je mnoho, ale zhruba už dodnes boli ako tak zmapované. Ich existencia sa však fyzickými laboratórnymi metódami dokázať nedá, maximálne ak, tak metódami nepriamymi. Je to tak preto, lebo opäť, ide o metafyziku a nie fyziku (fenomény gravitačného časopriestoru). 

 

Pokračovanie v článkoch:
• Astrál

 Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey
 Elementárne základy 
 Je Astrál len stokou ľudskej mysle?  
 (Meta)fyzika

 

Súvisiace články
Kybalion

Astrál počas života a po ňom
O energiách

Ákáša

Astrálne & Mentálne cestovanie

Svet duchov – fantázia či realita?

Racionalita verzus Iracionalita

Inteligencie & Schopnosti
Aktivity v Astrály verzus talent
Okultizmus

Život po smrti fyzického tela
 

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background