Elementárne základy

Ako funguje mágia IV 2 (400x250)

Jestvuje Makrokozmos a Mikrokozmos – Veľký a Malý svet. Sú to kvalitatívne identické sústavy – podľa hermetického: Ako hore, tak aj dolu. Ako vnútri, tak aj vonku. Všetko To bolo stvorené vôľou Niekoho – prostredníctvom štyroch živlov. Indická náuka hovorí, že štyri hrubšie Tatvy (živly) vznikli z Tatvy piatej, teda z Akášického princípu. Akáša je teda Princíp Príčiny, a môžeme ju pokladať za piatu silu – Kvint-Esenciu.


Živlové princípy a štvorpólový magnet


– Oheň. Podľa orientálnych spisov prvý živel, ktorý povstal z Akáše. Tento živel, podobne ako aj ostatné, sa prejavuje vo všetkom, čo bolo stvorené. Základné vlastnosti sú horko a expanzia. Oheň a svetlo preto vládli na začiatku stvorenia. Vyjadruje to aj biblia známym „Fiat lux“ (Budiš svetlo). Základom svetla je oheň. Oheň má dve polarity – aktívnu a pasívnu –, to jest plus a mínus. Plus je to ono budovateľské, tvorivé a plodivé. Mínus je rozkladné a ničivé.


Expanziu ohňa zabezpečuje takzvané elektrické fluidum.
Každý živel má teda dve základné vlastnosti, ktoré musíme mať vždy na zreteli.

Všetky náboženstvá pripisovali aktívnej stránke živlov všetko dobré a pasívnej všetko zlé. Pravda je však taká, že tieto pomenovania neexistujú. Vzišli len z ľudského chápania veci. V Univerze nie je ani dobro ani zlo, pretože všetko vzišlo z nemeniteľných zákonov, v ktorých sa odráža božský princíp a osvojenie si týchto zákonov nám dáva jedinú možnosť, ako sa „priblížiť“ k Stvoriteľovi.

– Voda. Taktiež povstala z Akáše. V porovnaní s ohňom má opačné vlastnosti. Základnými vlastnosťami sú chlad a sťahovanie. Taktiež má dva póly. Aktívny je pozitívnyživotodarný, vyživujúci a udržujúci, pričom pasívny je ako u ohňa negatívny, rozkladný a ničivý.

Sťahovanie (opak expanzie) zabezpečuje magnetické fluidum.

Oheň a voda pôsobia vo všetkom. Podľa zákona Stvorenia by ohnivý princíp bez svojho protipólu vodného princípu nemohol obstáť. Vo všetkom musíme vidieť dva hlavné živly oheň a vodu, a okrem toho fluidum elektrické a magnetické, čo predstavuje hlavné interaktívne špecifiká a Vesmír dynamizujúce média, ktoré tak činia prostredníctvom svojich protichodných polarít.

– Vzduch. Pochádza z Akáše. Nie je skutočným princípom, ale je sprostredkovateľom ohňa a vody. Udržuje rovnováhu medzi ich aktívnym a pasívnym pôsobením. Vzdušný princíp prijal v úlohe sprostredkovateľa od ohňa vlastnosť sucha a od vody vlastnosť vlhka. Tieto dve vlastnosti mu prepožičiavajú rovnako dve polarity. V aktívnej je v pozitívnom pôsobení, čo je životodarná polarita a v pasívnej predstavuje negatívnu, ničivú polaritu.

– Zem. Taktiež nie je samostatným živlom, podobne ako vzduch. Povstal striedavou aktivitou predchádzajúcich troch živlov. Jeho špecifikou vlastnosťou stuhnutím v sebe zahrňuje všetky tri princípy. Táto vlastnosť dala všetkým trom predchádzajúcim živlom konkrétnu formu. Zároveň však logicky obmedzila ich pôsobenie (neviazanú slobodu), následkom čoho povstali priestorovosť, miera, váha a čas. Vzájomné pôsobenie prvých troch živlov sa spolu s dodatočným pôsobením živlu zemského stalo štvorpólovým magnetom. Fluidum v polarite zeme je elektromagnetické. Tým, že vo štvrtom – zemskom – živle sú činné všetky živly, môžeme si vysvetliť všetok stvorený život. Uskutočnením tohto živlu povstalo ono FIATBUDIŽ.

Zemský princíp sa teda nazýva štvorpólovým magnetomktorý spočíva v tom, že ohnivý živel generuje fluidum elektrické a vodný živel magnetické. Každé fluidum má pritom dve pólové žiarenia: aktívne a pasívne. Vzájomne striedavá pôsobnosť uvedených štyroch pólových žiarení predstavuje štvorpólový magnet, ktorý je totožný s tajomstvom Tetragramatonu – s kabalistickým JOD-HE-VAU-HE.


– Akáša. Princíp éteru. Živly, vyššie uvedené, vzišli z Akášického princípu. Je to piaty element, bez času a priestoru, ono To, čo je nestvorené, nepochopiteľné a nedefinovateľné. Je to Stvorenie samé o sebe. Je piatou silou, prasilou, ktorá všetko stvorila a udržuje v rovnováhe. Je Kvint-Esenciou alchýmie. Je Všetkým vo Všetkom.


O živloch ešte niečo
Ohnivý živel – má vo svojom vienku v prírode v aktívnom princípe všetko oživovať a vo svojom negatívnom princípe všetko rozkladať a ničiť.


Vodný živel – má po aktívnej stránke rovnako budovať a po negatívnej ničiť.

Vzdušný živel – je so svojou podvojnou polaritou v prírode neutrálnym, vyrovnávajúcim a udržujúcim princípom.

Zemský živel – združuje v sebe následkom svojej špecifickej vlastnosti o kohézii (súdržnosti) dva živly oheň a vodu s neutralitou vzduchu. Živel Zem teda môžeme považovať z hľadiska vibrácií v porovnaní s ostatnými živlami za najhrubohmotnejšiu substanciu.


Fyzické telo
Z hermetického hľadiska môžeme pod pojmom zdravie rozumieť udržovanie dokonalej harmónie všetkých účastných síl v tele, so zreteľom k základným vlastnostiam živlov. Disharmónia živlov sa ešte nemusí prejavovať somatickými poruchami, alebo lepšie povedané, tie nemusia byť až natoľko navonok zreteľné. Avšak ak disharmónia pokročí do určitého štádia a objaví sa choroba, signifikuje to už zásadnú narušenosť funkcie pôsobenia živlov. Preto je veľmi dôležité venovať nášmu telu rovnakú pozornosť ako duši a duchovi.

Ako funguje mágia I-2 (400x250)

Živly a budovateľské, udržovacie a rozkladné funkcie

– Ohnivý princíp po aktívnej stránke s jeho elektrickým fluidom zastáva aktívnu, budovateľskú, expanzívnu činnosť, a po negatívnej stránke jej opak.

– Vodný princíp má po aktívnej stránke na starosť budovateľskú činnosť, a po stránke negatívnej sa stará o rozklad všetkých tekutín.

– Vzdušný princíp má za úlohu usmerňovať v tele elektrické fluidum ohňa a magnetické fluidum vody, a udržovať ich v rovnováhe. Preto je tento živel považovaný za neutrálny a sprostredkujúci.

– Zemský princíp má v tele udržovať v pospolitosti ostatné tri živly. Vo svojej aktivite oživuje, posilňuje, buduje, udržuje, ap. V negatívnom pôsobení koná opak. Zemskému živlu prináleží ako rast tela, tak jeho úpadok (starnutie).


Hlava
 náleží princípu ohnivému,

Brucho náleží princípu vodnému,
Hrudník náleží princípu vzdušnému.Duša a astrálne telo
Z hermetického pohľadu primerane jemnými živlovými kmitmi povstal človek ako fyzické telo a duša z Akášického princípu z najjemnejších kmitov éteru. Rovnako, ako v hmotnom tele pôsobia funkcie živlov, rovnako je tomu aj u duše.

Duša je s fyzickým telom zrástla (prepojená) pomocou štvorpólového magnetu a jeho špecifických účinkov. Analogické splynutie s telom nastáva elektromagnetickým vplyvom živlov. Pôsobenie živlov alebo ich produkt v podobe elektromagnetického fluida duše nazývame „rozpravou zasvätencov, astrálnou matricou alebo životom“. Túto astrálnu matricu alebo elektrické fluidum duše nemôžeme stotožňovať s aurou, ako si to mnohí mylne myslia. U astrálnej matrice alebo u elektrického fluida duše ide o pojítko (spojivo) medzi telom a dušou.


Ohnivý
princíp v duši zastáva funkciu budovateľskú,
Vodný princíp zastáva funkciu oživovaciu,
Vzdušný princíp vyrovnáva,
Zemský princíp sa stará o spojitosť, rast a udržovanie.


Podľa toho, aký živel prevláda, rozoznávame povahu
:
 cholerickú (vyviera z ohnivého živlu)
– sangvinickú (vyviera zo vzdušného živlu)
– melancholickú (vyviera z vodného živlu)
 flegmatickú (vyviera zo zemského živlu)


Každý z týchto štyroch, povahu určujúcich živlov, má po aktívnej stránke dobré vlastnosti a v pasívnej opačné, negatívne.


Astrálne telo má identické funkcie s hmotným. Človek má v hermetickom zmysle päť zmyslov (ako šiesty sa dnes uvádza „rovnováha“), ktoré odpovedajú piatim živlom. Tieto zmysly používa astrálne telo alebo duša k tomu, aby pomocou somatických (telesných) zmyslových orgánov prijímala vplyvy fyzického sveta. Toto vnímanie a zamestnávanie spomínaných piatich zmyslov prostredníctvom astrálneho a hmotného tela sa deje našim nesmrteľným duchom.


Duch a mentálne telo
Bolo už povedané, že človek je stvorený na obraz Stvoriteľa a pozostáva z tela, duše a ducha. Vieme už, že telo a duša predstavujú len púhe obaly, ktoré sú odevom ducha. V literatúre sa nesprávne mnohokrát zamieňa pojem duše s duchom. Ale len duch je nesmrteľnou časťou a verným obrazom Stvoriteľa.


Z najvyššej prapríčiny – z duchovnej pralátky a z piateho živlu Akáša – vzišiel duch 
„Ja Som“, so štyrmi špecifickými vlastnosťami živlov:
Ohnivý princíp, ako impulzívna časť, tvorí vôľu
Vodný princíp sa prejavuje v živote, teda v pocitoch
Vzdušný princíp sa prejavuje v intelekte (rozume),
Zemský princíp, ako spájadlo všetkých troch živlov, vo vedomí Ja.

Tieto štyri živly sú teda základňou všetkých vlastností ducha. Typická časť piateho princípu (Akáše) sa v najvyššom meradle prejavuje ako viera v niečo, a v najnižšom ako pud sebazáchovy. Každý z menovaných živlových princípov má, podľa zákona analógie polarity, ešte nekonečne mnoho aspektov ako po stránke pozitívnej tak negatívnej. Všetko dokopy tvoria ono veľké „Ja“ alebo Ducha.

Tak, ako má telo svoju pozemskú úroveň a astrálne telo (duša) svoju astrálnu úroveň, má i duch svoju mentálnu úroveň. Obidve úrovne, pozemská i astrálna vznikli pôsobením spomínaných štyroch živlov z Akáše, alebo ináč povedané, z princípu príčiny onej sféry. Mentálna úroveň taktiež spočíva na tejto báze a rovnako vyšla z Akášického princípu Ducha, teda Stvoriteľa.

Práve tak, ako duch človeka svojou náležitou aktivitou tvorí v sebe štvorpólový magnet a prejavuje analogicky s astrálnym telom navonok (do astrálnej roviny) svoje elektromagnetické fluidum, ktoré vzniká následkom pôsobenia živlov ako sprievodného zjavu svojej polarity, tak je to i u mentálneho tela v mentálnej (duchovnej) rovine.

Tieto princípy platia ako u všetkých individuálnych duchov, ktorými disponujú ľudia a neinkarnované bytostí (dévovia, démoni, géniovia, antigéniovia, egregori, atď.), tak u duchov kolektívnych, známych napríklad v ríši rastlín a zvierat. Avšak aj napriek tomu, že spomínaní tvorovia majú ducha len kolektívneho, astrálne tela (duše) majú už individuálne. 

Astrálne telo teda následkom elektromagnetického fluida astrálneho sveta tvorí astrálnu matricu, ktorá púta astrálne telo k fyzickému. Rovnako je tomu aj u elektromagnetického fluida mentálneho sveta, ktoré tvorí mentálnu matricu, ktorá púta mentálne teloastrálnemu. Táto mentálna matrica je najsubtílnejšou formou akáše, ktorá riadi a udržuje činnosť ducha v astrálnom tele, teda v duši.

Napríklad pri exteriorizácii (projekcii) astrálneho tela sa obe matrice – astrálna aj mentálna – ako spojovacie pásky od fyzického tela uvoľnia, a s telom ich potom ďalej spája už len akési fluidum, ktoré niektorí astrálni cestovatelia vnímajú ako napríklad strieborne sa lesknúcu pásku.

Mentálna hmota mentálnej roviny je elektromagnetický vodivá a privádza idey, myšlienky a predstavy k vedomiu ducha. Mentálna sféra je zároveň sférou myšlienok, ktoré majú svoj pôvod vo svete predstáv, teda v Akáše ducha. Každej myšlienke predchádza určitá idea, ktorá má podľa svojej povahy určitý tvar (vlastnosť) a ako myšlienková forma alebo plastický obraz sa dostáva mentálnou matricou do uvedomenia sa „Ja“. Nakoľko je svet idey všetkým vo všetkom, pochádza každá nová myšlienka, každý nový vynález, skrátka všetko, čo sa človek domnieva, že sám zo seba vytvoril, práve z tohto sveta idey. Pričom každý príjem nových myšlienok závisí od postoja a zrelosti ducha.

Každú myšlienku – predovšetkým tie abstraktné – ovláda úplne čistý živel. Pokiaľ ale má myšlienka zo sveta idey viacej kombinácií, pôsobí v nej viacej živlov súčasne, čo sa prejavuje jej tvarom a žiarením. Ako už bolo povedané, štvorpólový magnet ducha privádza myšlienku až k jeho vedomiu, ktoré ju následne riadi až k jej uskutočneniu.

Pokračovanie v článkoch:
 Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey
 Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Súvisiace články 
O energiách

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru
  
Biela mágia verzus Čierna
 
Ákáša
  
Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey 
 
Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Cvičenie na ovládnutie živlov
Návšteva živlových bytostí mentálnym cestovaním


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background