Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

 

Mentálnou a astrálnou projekciou môžeme skúmať nielen svety mentálne a astrálne, pričom môžeme komunikovať s ich obyvateľmi – transempirickými inteligenciami – , ale plnohodnotne môžeme skúmať aj minulosť, prítomnosť a potenciálnu budúcnosť sveta fyzického.

 

 

Úvod 

Niektorí z návštevníkov tejto stránky ma oslovujú v zmysle, že k úplnému pochopeniu nielen článku „Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru“ im chýba vedomosť v zmysle „čo to vlastne to astrálne a mentálne cestovanie je“.

Nuž, toto sa len veľmi ťažko teoreticky vysvetľuje, pretože nás bežný vyjadrovací jazyk je primárne vytvorený na základe skúseností z pobytu v realite fyzickej a nie astrálnej, čomu okultisti hovoria projekcia fyzická.

K fyzickej, astrálnej a mentálnej projekcii teda len stručne: ako som naznačil v prológu, MENTÁLNOU PROJEKCIOU môžeme skúmať svet MENTÁLNY, ASTRÁLNY a FYZICKÝ, ktorému tiež hovoríme GRAVITAČNÁ štvorrozmerná REALITA.

ASTRÁLNOU PROJEKCIOU zase môžeme skúmať svet ASTRÁLNY a tiež FYZICKÝ a to v oveľa väčšom rozsahu než je tomu prostredníctvom projekcie mentálnej. Je to tak preto, lebo astrálne telo je oproti telu mentálnemu čo do takzvanej vibračnej hustoty k telu fyzickému oveľa bližšie.


Astrálnou projekciou sa do sveta mentálneho vycestovať nedá, pretože ten pozostáva z jemnejších vibrácií než akými disponuje astrálne telo.


FYZICKÁ PROJEKCIA je rovnako projekciou, akou je aj projekcia mentálna a astrálna, a to preto, lebo vedomie a jeho myseľ sa nechádza v gravitačnej realite len prostredníctvom tela fyzického a jeho fyzických zmyslových orgánov. V astrálnej projekcii sa myseľ nachádza prostredníctvom zmyslových orgánov tela astrálneho a v projekcii mentálnej vedomie a jeho myseľ vníma tento jemný vibračný svet prostredníctvom už nie zmyslových orgánov mentálneho tela, ktoré ono nemá, ale namiesto nich vedomiu poskytuje zmyslové vnímanie iným spôsobom, akoby vyciťovaním celým mentálnym telom. Ťažko sa to naším fyzickým jazykom vysvetľuje, chce to jednoducho transcendentnú prax. 

Každá projekcia je teda fenoménom náhľadu vedomia a jeho nástroja mysle na všetko to, čím naše fyzické, astrálne a mentálne telá prechádzajú, čo všetko zažívajú. Čo sa hmotného tela týka, fyzickými senzorickými orgánmi a fyziologickými procesmi mozgu sa tieto prežitky v spätnej väzbe ukladajú späť do mysle, ktorá ich emocionálne (v astrálnom tele) a mentálne (duch prostredníctvom tela mentálneho) vyhodnocuje a na základe slobodnej vôle činí závery a rozhodnutia, ktoré odovzdáva výkonnej nižšej mysli fyzického tela, ktoré ich vo fyzickej realite realizuje. Kvalita týchto rozhodnutí buduje takzvanú KARMU, ktorá v spätnej účinnosti v pokračujúcej existencii determinuje slobodnú vôľu.

Toto všetko sa ukladá do univerzálnej dátovej banky zvanej Ákáša. Obsah týchto záznamov tvorí podklad pre karmickú bilanciu jednotlivca či skupinu, ktorá rozhoduje o podmienkach, v ktorých sa bude následná inkarnácia jednotlivcov či jednotlivcov nejakej záujmovej skupiny, v ktorej sa angažovali, odvíjať.  Ako som už spomenul, všetky rozhodnutia materiálne orientovanej mysle, plynúce zo slobodnej vôle, majú karmický TRANSINKARNÁČNY význam.


Myseľ je ako softvér počítača, ktorá bez energetického zázemia (v prípade počítačov ide o elektrickú energiu a v prípade inkarnovanej bytosti ide o energie živlov) a hardvéru (alias fyzické telo) ničím nie je. Teda je – môže síce o benefitoch gravitačnej reality snívať (čomu hovoríme forma potenciálu), ale bez materializácie idey aj naďalej ostávajú len ideami, bez možnosti zažívať ich v astrálnej a fyzickej realite. Ináč povedané, môžeme mať v hlave predstavy o ideálnej dovolenke, no tie nám zážitky z reálneho prostredia fyzického sveta nesprostredkujú.


Napokon, podstata Vesmíru je viac-dimenzionálna, to preto, aby naše MONISTICKY založené VEDOMIE a jeho MYSEĽ dostali príležitosť premeniť svoje sny do ASTRÁLNEJ a FYZICKEJ dočasnej REALITY, a tú si v plnej miere vychutnať – „dobro“ aj „zlo“ – a na tom rásť, vyvíjať sa, atď. A toto všetko stráži princíp KARMY – aby niekto z astrálneho a fyzického bojiska len tak nezutekal.


A čo z toho všetkého má sám Stvoriteľ? Prečo to vôbec robí? Nuž, spýtajme sa ho…

Vyzerá to tak, že to robí, aby sám zistil, aký je rozdiel povoziť sa na Ferrari prostredníctvom mysle monistickej (idey ne-duálnej, ne-emocionálnej časti mentálneho tela) verzus mysle duálnej (emocionálna myseľ a jej emocionálne zážitky prostredníctvom tiel astrálneho a fyzického). A aby zažil všetky možné varianty prežitkov, stvoril nespočetné množstvo inkarnovaných bytostí, aby tie, na základe svojej karmy, mali rozdielne zážitky: jeden na Ferrari havaruje, pričom zahynie, druhý síce nezahynie, ale skončí polámaný a zabije okoloidúcich, tretí sa len pekne povozí bez akýchkoľvek ďalších strastiplných udalostí, atď.

Všetky udalosti – krásne aj hororové – musia pre účel evolúcie vedomia Stvoriteľa nastať, pričom sa v Jeho evolúcii zvezie aj každý z nás inkarnovaných. Ale nezabúdajme, že Stvoriteľ je rovnako ako aj my inkarnovaný, a to prostredníctvom nás všetkých ako aj všetkej hnuteľnej a nehnuteľnej prírody – nerastov, flóry, fauny a činnosti astrálnych a fyzických bytostí, ktoré konajú (v rámci spomenutých obmedzení) zo slobodnej vôle, čím sa vlastne zabezpečuje nekonečná rozmanitosť skúseností, čo stráži zmienená karma. 

Vo fyzikálno-matematickom jazyku pojmu Všetko čo je hovoríme, že ide o fyzický MultiVesmír. Toto je však pohľad rýdzo materiálny, v ktorom absentuje pohľad celostný, teda astrálny a mentálny. Tiež môžeme povedať, že ide o metafyzickú dimenziu, u ktorej tá fyzická tvorí len veľmi malé percento existencionality. Pojem MnohoVesmír znamená, že sa jedná o nekonečné množstvo jednotlivých Vesmírov tak, aby z duchovného pohľadu bol zabezpečený fakt, že sa zažije nekonečné množstvo príbehov ako bytostí astrálnych tak fyzických. Vo fyzike je táto idea zase rozvinutá prostredníctvom Feynmanových diagramov, ktoré napokon vyše zmienené metafyzické úvahy nepriamo podporujú.


Domovskou krajinou mysle je už spomenutý mentálny (duchovný) svet. A táto myseľ (rovnako ako aj svet, v ktorom sa nachádza) je rozdelená ako nástroj vedomia, ktoré sama osebe sa nachádza v dimenzii bez protikladov (kde protiklady, ako už bolo uvedené) sú len v jeho potenciálnej forme, je spolu s mysľou, ktorá je jeho súcnom, jedinou živúcou zložkou našej existencie.

Aby bolo jasnejšie, o čom v článku pojednávam, v okultizme považujeme význam slova „bytie“ za fenomén, ktorý nepodlieha zákonom protikladov tak, ako udalosti a objekty nachádzajúce sa v rovinách astrálnej a fyzickej, čomu hovoríme existencia, ktorá je vždy len dočasná. Okrem fyzickej schránky je teda dočasnou záležitosťou aj jej „fyzická myseľ“, ktorá však tak úplne ako gravitačné telo nezaniká (to predsa spáli oheň alebo sa v zemi rozloží), ale jej obsah, ako spomínam vyššie, sa ukladá do Ákáše a zároveň sa stáva výbavou obsahu podvedomia a nadvedomia bytosti v jej ďalšej inkarnácii. K týmto obsahom sa potom môže v obmedzenom zmysle (áno, aj toto determinuje karma) dostať prostredníctvom zmenených stavov vedomia.  


Karma je fenomén, ktorý ako jediný determinuje slobodnú vôľu!


Mysle astrálnych a fyzických tiel ako nástroje vedomia
(hoci sa stále nachádzajú v mentálnej rovine, avšak zviazaním sa s emóciami primárne vnímajú a vyhodnocujú astrálny a fyzický svet) sú vo vzťahu k mysli celistvej len jednou jej časťou. Časťou preto, lebo mentálne telo je v skutočnosti rozdelené na sektor vedomia a jeho myseľ, ktorá o možnosti existencie duálnych svetov len vie (ide o toľko spomínaný potenciál) a sektoru mysle, ktorá už vo svete protikladov reálne funguje (čo je myseľ napríklad nás všetkých inkarnovaných). Duálna myseľ sa ďalej delí na myseľ s absenciou emócií (ide o myseľ vnímanú v mentálnej sfére ako monistickú
, teda bez realizácie protikladov) a myseľ emocionálnu (opak monistickej, ktorá predstavuje myseľ astrálnu, myseľ duše, teda realizujúcu sa vo svete protikladov).

Mohli by sme tiež povedať, že MYSEĽ je niečo také ako TELO ASTRONAUTA na MESIACI, ktorý aby tam mohol existovať, musí mať spodnú funkčnú bielizeň alias mentálne telo, ďalšie vrstvy oblečenia alias telo astrálne a napokon skafander alias telo fyzické.


Teda aby mohla myseľ pobývať v mentálnom, astrálnom a fyzickom svete alias Mesiac, potrebuje si vytvoriť podobný „skafander“.


Iným príkladom je, keď myseľ prirovnáme k sebe v obývačke
bytu a držiac v ruke diaľkový ovládač dronu, ktorý pohybujúc sa vonku zase predstavuje naše telo astrálne a fyzické. Naša myseľ, nachádzajúca sa trvalo v mentálnej zóne, zo senzorických astrálnych a fyzických orgánov tiel vyhodnocuje podnety a stotožňuje sa s nimi do tej miery, že si pripadáme, akoby sme naším vedomím a jeho mysľou neboli Tam, ale tu, v realite fyzickej, a keď sa uvedieme do tranzu, v realite astrálnej. Pričom v skutočnosti naše vedomie a jeho myseľ sa stále nachádza v mentálnej rovine mimo astrálny a mentálny svet, pričom ale máme klamlivý dojem, že sídlime v mozgu fyzického tela podobne, ako pri ovládaní dronu nás obrazovka monitoru v obývačke zavádza, že sme tam vonku priamo tým dronom.

A tak vlastne žijeme – skrz naše fyzické, astrálne a mentálne schránky alias skafander. A keď sa „skafander“ opotrebuje, jednoducho ho vymeníme, čomu sa hovorí „ďalšia inkarnácia“.


Tam (akási iná dimenzia) existuje niečo iné, čomu fyzika, ktorá skúma len fyzičnosť, nerozumie. A preto tomu nerozumejú ani naši ctihodní vedci. Sú síce vedci, ktorí si myslia, že tomu rozumejú, a sú bohužiaľ v prevahe, ale ako sa hovorí, aj v tomto prípade čas všetko vylieči. Ináč týmto vševedkom hovorím vedci-dinosaury. Ide o odporcov FAKTUALIZMU, ktorý kladie dôraz na AUTONÓMIU a NEZÁVISLOSŤ faktov vo vzťahu k rôznym teóriám.

A naopak, TEORETIZMUS (nástroj vedcov-dinosaurov) tvrdí, že fakty sú úplne závislé od teórie, a keď sa zmenia teórie, zmení sa celý faktografický základ!

Našťastie, čím ďalej tým viac sa objavujú aj skutoční vedci, ktorí nepodliehajú svojím vlastným náboženským bludom, ktorých sa „dinosaury“ držia ako topiaci sa slamky. Napokon, všetci by mali uznať, že fenomény vedomia a jeho mysle sa bez transempirickej praxe nadajú pochopiť. Materialisticky orientovaná myseľ nato jednoducho nemá.

Zatiaľ čo svety fyzický a astrálny sú založené na protikladoch, svet mentálny pozostáva ako z časti duálnej tak monistickej. Svet mentálny a telo mentálne sa v tomto princípe vzájomne zrkadlia. Teda aj telo mentálne, ktorého žijúca zložka sa nazýva DUCH, je podstaty ako duálnej tak monistickej.


Inkarnovaná bytosť má telo fyzické, éterické, astrálne a mentálne – v zjednodušenom ponímaní.


Aby sa to lepšie chápalo, povedzme to tak, že Duch-Stvoriteľ pôvodne ako monistické Bytie dalo svojou vôľou podnet k tomu, aby sa vytvorili svety protikladov, pričom tieto svety samé osebe pozostávajú z Jeho Vedomia, mysle a energií, ktorých základnými stavebnými prvkami sú štyri živly – Oheň, Voda, Vzduch a Zem.

Dôsledkom toho je fakt, že vedomie, myseľ a energie sú SUBSTRÁTOM všetkého čo JE – v akejkoľvek vibračnej rovine, v akejkoľvek dimenzii či realite. A jednotliví duchovia (vrátane ľudí), ktorí sú v podstate čriepkami jedného veľkého akoby rozbitého zrkadla nazývaného vedomie Stvoriteľa, takto môžu pobývať vo všetkých či už monistických alebo duálnych bytiach a existenciách, len k tomu potrebujú nosiče, telá či skafandre, aby v týchto čo do vibrácií rozličných svetoch mohli energeticky interagovať a zbierať existenčné skúseností.

Vyššie uvedené tvorí rámec pre možnosť existencie nespočetných foriem bytostí ako aj ich pováh. Transempirické bytostí, ako aj tie inkarnované, teda existujú v širokom spektre vibračnej pyramidálnej hierarchie, pričom vrchol pyramídy predstavuje inteligenciu s najväčšími duchovnými, duševnými, ale aj fyzickými, schopnosťami. Každá vibračná rovina bytia či existencie má svoju vlastnú hierarchickú pyramídu a všetky dokopy tvoria pyramídu jedinú, u ktorej vrchol predstavuje Všetvoriaca Inteligencia.

Je dobré poznamenať, že aj fyzická realita je usporiadaná pyramidálne, pričom jej vrchol nie je obsadený finančne najbohatším jedincom či skupinou, pretože vlastníctvo hmotných statkov zďaleka nevypovedá o inteligencií a predovšetkým o múdrosti. Naopak, materiálne bohatých jedincov väčšinou ovládajú démonické inteligencie rôznych tried, ktoré ich sofistikovaným spôsobom manipulujú a udržiavajú v tom type myslenia, ktoré démonom vyhovujú.


Do fyzickej existencie sa bytosť dostáva na základe dobrovoľnosti, no akonáhle tak urobí, ukončenie jej inkarnácií je už dané stavom jej karmy.


Vyššie transempirické inteligencie sú bytostí, ktoré si prešli dlhším vývojovým štádiom alebo ide o úzkoprofilovo zamerané inteligencie, ktoré boli stvorené k špecifickým účelom, aké v rámci obslužnej politiky (služba inkarnovaným bytostiam) vykonávajú napríklad tzv. anjeli a archanjeli.   

Pokiaľ si želáme s duchmi komunikovať, k tomu existuje mnoho spôsobov. No platia určité základné pravidlá. Ako som už spomenul, duchovia žijú v rôznych dimenziách ako sveta astrálneho tak mentálneho, a podľa iných kritérií a filozofií vo vibračných rovinách ešte vyšších. A pokiaľ s nimi hodláme interagovať, to môžeme urobiť buď na diaľku vizualizáciou a/alebo imagináciou alebo osobným stretnutím.

Pokiaľ sa rozhodneme pre osobný kontakt, sú dve možnosti – buď príde bytosť za nami alebo my musíme za ňou, do jej domova. Je však možný aj tretí variant, ktorý spočíva v tom, že sa s mentálnou inteligenciou stretneme na polceste – ona si na dočasnú dobu vytvorí telo astrálne a my sa zbavíme tela fyzického, čo nás automaticky exportuje do Astrálu, kde si môžeme s bytosťou pri čaji alebo káve poklebetiť.


Už som spomenul, že transempirické inteligencie si pre účel návštevy tvoria dočasné telá, a to buď astrálne alebo gravitačné, to pre prípad, žeby sa chceli dostať do reality fyzickej. Pokiaľ sa rozhodneme, že pôjdeme za nimi do ich vlastného domova, budeme musieť sa vyprojektovať astrálne alebo mentálne.
Robí sa to tak, že sa buď už hneď na začiatku vyprojektujeme mentálne alebo počas astrálnej projekcie „odľahčíme“ svoje astrálne telo – zvýšime si jeho vibrácie tak, že vedome odlučujeme „ťažšiu“ astrálnu substanciu smerom späť k telu fyzickému alebo k tomu použijeme nejakú inú metódu – natoľko, že sa ocitneme v tele MENTÁLNOM, čomu my však stále hovoríme, že sa jedná o VYŠŠIE TELO ASTRÁLNE.


Prostredníctvom „mentálnej projekcie“ teda môžeme navštíviť vyššie metafyzické inteligencie v ich domovskej mentálnej sfére bez toho, žeby si oni museli vytvárať telá astrálne. Je to pohodlný a efektívny spôsob bezpečnej komunikácie.


Niečo k spomenutej BEZPEČNEJ KOMUNIKÁCII: energetické interakcie s transempirickými inteligenciami v rovine astrálnej a mentálnej sa líšia v tom, že obrazne povedané, komunikácia v Astrály (nie v astrály vyššom alias mentálna rovina) je oveľa viac akoby fyzická, čo je síce pozitívom, na druhej strane v tomto prípade je tu možnosť silnej energetickej aktivity (ataku) zo strany duchov či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. V rovine mentálnej či vyššom astrály energetické ovplyvnenie v takom rozsahu nehrozí, avšak to neznamená, že pri komunikácii s vyššou démonickou inteligenciou tá by našu chybu nedokázala využiť vo svoj prospech na úkor mentálne projektujúceho. Mentálna interakcia sa zakladá na omnoho jemnejších, subtílnejších a prchavejších fenoménoch živlovej podstaty než je tomu v rovine astrálnej či dokonca fyzickej.


MENTÁLNOU PROJEKCIOU však môžeme skúmať aj FENOMÉNY FYZICKÉ, ktoré sa často zobrazujú v symboloch, ktorým sa spočiatku ťažko rozumie, ak vôbec. Ide o zložitú štruktúru SYMBOLOV, pripomínajúce buď SIGILUM alebo nejaký z programovacích jazykov pri tvorbe softvérových aplikácií.

Ak sa nato sústredíme a silno si to želáme, mentálnym cestovaním sa dá vidieť aj verný mentálny odraz aspektov fyzického časopriestoru – ako udalosti tak objektov – no táto skúsenosť býva až natoľko prežitkovo zredukovaná, že pripomína bežné snívanie v spánkovej fáze REM. Z tohto dôvodu by som napríklad nemal obavu ponoriť sa aj do jadra Slnka či čiernej diery, pričom v silno prežitkovej projekcii astrálnej (ako spomínam inde) by som s tým problém mať mohol.

O astrálnej a mentálnej projekcii sa viac môžeš dočítať v článku TU, a o astrálnej dimenzii TU

 

Obsah

Skúmanie astrálnych a mentálnych fenoménov fyzického vesmíru
Skúmanie fyzických fenoménov astrálnou a mentálnou cestou

 

 

Skúmanie astrálnej a mentálnej sféry fyzického vesmíru

Čierna diera je gravitačný útvar, disponujúci tou najintenzívnejšou energiou, akú súčasná fyzika pozná, a ktorý ešte len donedávna bol drvivou väčšinou vedcov považovaný za holú fikciu. No dnes sa už z veľkej časti jedná o dokázanú realitu…

Ako bolo spomenuté, tento vesmírny objekt predstavuje úžasný zdroj energie, ktorý však vo fyzickom zmysle zatiaľ využiť nedokážeme. No čierna diera disponuje aj inou, oveľa exotickejšiu formou energie, a to psychickou, ktorú ale dokážu využiť len poniektorí…

V tomto zmysle je zaujímavé, že šamani indigenných spoločenstiev vedeli o existencii čiernych dier už pred tisícročiami, a po celú tú dobu až doposiaľ využívali ich duchovný a metafyzický potenciál.
Čierne diery zároveň predstavujú aj pre okultistov bytosti, obdarené nekonečnými vedomosťami a predovšetkým obrou magickou silou.

Čierne diery nie sú teda veľkým lákadlom nielen pre objekty, nachádzajúce sa v jej gravitačnom dosahu, ale aj pre astrálnych cestovateľov, ktorí majú tú odvahu sa k ním priblížiť a nebodaj ešte aj do nich vojsť. Akú bránu a do akej reality môžu predstavovať? To zatiaľ neviem, no na základe doterajších skúseností môžem tak nanajvýš niečo predpokladať, pričom sa však môžem aj mýliť. Doteraz som sa na takú misiu neodhodlal…

Vzor načrtnutý hviezdou obiehajúcou čiernu dieru Mliečnej dráhy, potvrdzujúci platnosť všeobecnej teórie relativity. Kredit: L. Calçada / ESO

 

Pripomeňme si, že mentálne a astrálne bytosti fyzických nebeských objektov sú výhradne záležitosťou Stvoriteľa, zatiaľ čo bytosti, ktoré nazývame egregori, sú oproti tomu produktom výlučne ľudským.

Egregori ako kolektívny typ duchov sú napríklad na čiernu dieru (a to platí aj u ostatných nebeských objektoch) naviazaní nepriamo, teda len prostredníctvom mýtusov, ktoré ich v podstate definujú.

Bežne by sa dalo predpokladať, že egregorov okolo čiernych dier asi ani tak moc nebude, keďže sa jedná o objekty, ako už bolo naznačené, značne exotického charakteru, o existencii ktorých sa ešte aj dnes vedú obsiahle polemiky. V skutočnosti, ako som už i uviedol, sú tieto vesmírne útvary dobre známe od dôb, kedy sa človek prvýkrát oboznámil s mágiou, teda odjakživa.

Niekedy dostávam od klientov a žiakov mágie otázky typu, že akou duchovnou a magickou silou v porovnaní s inými duchmi, ktoré sa v okultizme uplatňujú, tieto čierne diery, kvazary, pulzary, magnetary a bežné hviezdy disponujú. No ukazuje sa, že značnou a bezkonkurenčnou, čo napokon má svoju logiku.

Čo sa ale týka egregorov týchto super-masívnych objektov, tam to je iné, nakoľko interaktívna sila kolektívneho ducha je úmerná jednak počtu svojich tvorcov a jednak ich psychickým kvalitám. No a mám silné pochybnosti, žeby vo vzťahu k predmetným objektom nejakí mocní egregori vôbec existovali. Jedine ak by ich počas tisícročí vytvorili samotní šamani, no tí sa egregormi v primárnom zmysle nezapodievajú vôbec.


Zblížte sa s týmito supermocnými inteligenciami Univerza a pochopíte, že náhle máte k dispozícii relatívne tú najväčšiu možnú silu, aká vám
je Stvoriteľom daná k dispozícii.

 


Prax

Takzvaný tanec dvoch sesterských čiernych dier, ktoré kedysi boli masívnymi hviezdami, mnohokrát hmotnejšími než je naše Slnko, a ktoré po čase splynú do jedného obrieho objektu. Vo fyzickom Univerze ide o relatívne častý jav, pri ktorom sa niekedy uvoľní obrovské množstvo tej najväčšej energie, akú doteraz fyzika pozná – záblesk gamažiarenia. Aj tento dvoj-útvar môže psychicky cestovateľ navštíviť alebo ako entitu magicky evokovať či invokovať.


Čo sa magickej praxe týka, ide skôr o mágiu šamanskú než o nejakú formu mágie rituálnej, nakoľko v textoch o šamanizme sa návody na komunikáciu s inteligenciami vesmírnych objektov, aj keď zriedka, vyskytujú. Opakujem, že sa nejedná o egregorov, s ktorými bežne klasická rituálna mágia interaguje.

Šamani rituály ako také neprevádzajú buď vôbec alebo keď už áno, ide väčšinou o ceremoniál, ktorého sa účastní celý kmeň. Ide viac-menej o slávnosť, pričom sa uctievajú symboly, majúce priamy vzťah k zadováženiu hojnosti pre všetkých obyvateľov komunity. O okultnú mágiu teda určite nejde.

Spôsobu, kedy sa v šamanizme komunikuje s uvedenými vesmírnymi inteligenciami, sa okrem iného hovorí hviezdny alebo nebeský šamanizmus, pričom práve títo šamani sa považujú za tých najmocnejších. Napokon, existuje prirovnanie v Peru, kde sa vyskytuje viacej druhov šamanizmu, okrem najznámejšieho psychotropného aj šamanizmus andský. A rovnako, vysokohorskí mágovia sa považujú za niečo viac ako sú šamani nížinní, požívajúci bylinné prípravky v podobe napríklad ayahuasky. Avšak to, kto je na tom magicky lepšie, je potrebné brať so značnou rezervou, a kvality tých alebo oných šamanov nemožno v žiadnom prípade nadraďovať.


Cesta za hviezdou zvanou Slnko


Pravdu povediac, moja magická prax sama osebe začala v zmysle nebeského šamanizmu, asi preto, lebo som sa po desaťročia venoval astronómii a časticovej kozmológii. No ako potvrdili šamani zo Sibíri, môj čínsky horoskop vesmírne zameranie predpokladá, a vraj som jeden z mala jedincov, ktorému sa ukázali také skvelé predpoklady. Napokon aj v mojom natívnom (európskom) horoskope sa talent k okultizmu až niekoľkokrát spomína, čo však bez riadnej praxe by aj tak bolo k ničomu. A naopak ten, kto nemá podľa horoskopov žiadne predpoklady, ale pritom tvrdo na sebe pracuje, môže dosiahnuť oveľa lepšie výsledky ako mág s talentom vrodeným.

Samotná prax, ak vezmeme do úvahy šamanizmus, vychádza zo zvládnutia šamanských ciest, čo sú podľa iných kritérií cesty mentálne a astrálne. K tomu je však nutné mať reálneho spojenca v podobe ducha, a nielen fikcie založenej na fantázii alebo zbožnom želaní. Potom stačí ducha-spojenca o kontakt napríklad s duchom pulzaru požiadať, a cesta za ním môže nastať. Stretnutie sa pritom môže odohrať priamo v domovskej sfére ducha pulzaru alebo niekde na polceste v Astrály.

Moja cesta hviezdneho šamana začala tým, že sa mi neustále dookola Vyššou mocou vnukala spolupráca s duchom Slnka. Napokon som pokusne urobil cestu do Horného sveta, ktorá sa mi hneď na poprvýkrát vydarila. O tejto ceste zmieňujem v článku Šamanská cesta za duchom Slnka.

Na ceste za Slnkom v súvislosti s cestami za ďalšími vesmírnymi objektmi spoločným menovateľom a zároveň vyriešenie problému kto je kto, je zistenie, že interagovať sa dá ako s duchom Slnka, ktorý má priamy vzťah k svojej gravitačnej hmote, a duchom, ktorý je k Slnku vzťažný len symbolicky, akým napríklad je aj archanjel v židovskej tradícii menom Metatron.

Duch Slnka sa mi predstavil výrazne šamanským symbolom, ako zlatý orol, stojaci na vysokom obelisku. No pri kontaktovaní sa na energiu Slnka sa celkom ľahko môžete dostať aj do interakcie s egregormi, ktorí sú na túto hviezdu naviazaní len skrz mýty, ktoré sú ich trvale žijúcim obsahom, pokiaľ na nich kolektívy ľudí, ktoré ich splodili, nezabudnú. Vtedy sa títo egregori pomaly ale iste rozplynú v rámci Astrálu, až z nich neostanú len bezvýznamné informácie, vznášajúce sa v mentálnom priestore, a zapísané ako niekedy žijúce mocné objekty do Ákáši. Z toho všetkého pre mága vyplýva, že je potrebné dobre rozlišovať kto je kto, aby naša mágia neskĺzla len do zbožných fikcií materiálne orientovaného ega.

Pre mágov vo všeobecnosti je vďaka historickým súvislostiam, ale nemalú rolu tu zohrali aj fakty astrofyzické, najľahšie dostupná inteligencia Mesiaca, a to ako v šamanskom ponímaní (duch gravitačnej hmoty) tak jeho egregorov, napríklad v podobe bohýň. Viac o tom zmieňujem v praktickej mágii, napríklad v článkoch Mágia bohýň, Mágia cúvajúceho Mesiaca, Mágia na odstránenie astrálnych parazitov alebo v článku od súčasného démonológa Josefa Veselého, Prax s lunárnymi inteligenciami.

Táto naša mágia však poskytuje len príklady, na základe ktorých si každý záujemca o okultnú prax na základe svojich vlastných nadobudnutých skúseností môže utvoriť mágiu tú vlastnú, ktorá mu však, podobne ako nám, bude excelentne fungovať!


Spôsobov, ako interagovať s duchmi, je mnoho, a šamanizmus sa aj v tomto smere vyznačuje práve svojou nepredpojatosťou. V praxi to znamená, že keby mal šaman k dispozícii napríklad aj také
magické zrkadlo, aj to by vo svojej mágii použil. Šaman sa výlučne riadi heslom: čo funguje to funguje, a to je dobré. Pritom je pre neho úplne jedno, z ktorej doby a kultúry daný spôsob prevádzania mágie pochádza.

V rámci šamanizmu existujú aj iné techniky komunikácie s duchmi vesmírnych telies, ale na to by mal každý svojou praxou prísť sám.

Aj v rámci predovšetkým šamanského typu čarodejníctva alebo chaos-mágie existujú techniky, ktoré so šamanskými ladia. Je to hlavne preto, lebo chaos-mágia ich od šamanov do určitej miery aj prevzala a prispôsobila svojej filozofii. V uvedenej kombinácii si napríklad môžeme vybudovať astrálny chrám alebo posvätnú záhradu, z ktorej potom (šamansky) vyrazíme do terénu – vzdialenejšieho Astrálu.

O šamanský spôsob ide predovšetkým preto, lebo chaos-mágia k mentálnej alebo astrálnej ceste prizýva spoločníka, ktorým nie je nik iný ako duch-spojenec z Dolného, Horného alebo Stredného sveta. Po vykonaní misie sa potom priamo do fyzického tela nevraciame, ale najprv navštívime spomínaný chrám či záhradu, kde sa s duchom-sprievodcom rozlúčime, a až potom nasleduje návrat do odloženej hmotnej schránky.

V astrálnom chráme je možné k tomu, aby sme kontaktovali inteligenciu kozmických rozmerov, vykonať aj evokačný či invokačný rituál. No nakoľko s tým nemám žiadne skúsenosti, neprislúcha mi o tom zmieňovať. Pokiaľ však máme skúsenosti s evokáciami či invokáciami v klasickom zmysle, môžeme ku kontaktu s predmetnou inteligenciou použiť trebárs aj klasickú formu rituálu pentagramu alebo tú našu, ktorá je síce značne zredukovaná, ale nie menej účinná.

 

Prečo je aj napriek tomu účinná?

Preto, lebo kto raz má reálny kontakt s duchmi-spojencami, v podstate žiaden rituál pentagramu ani vykonávať nemusí. No napriek tomu je tento akt pre mága z viacero dôvodov prospešný.


Je dobré vedieť, že každá inteligencia, s ktorou hodláme interagovať, si nás vopred dobre preverí. A okrem démonov, ktorí však k tomu majú svoje dôvody, s magorom, ktorý svoju myseľ a jej emócie ovláda len sem-tam, pozitívne inteligencie jednoducho komunikovať nebudú. Jednoduchou a zároveň zložitou cestou k vyriešeniu uvedeného problému je nácvik
koncentrácie a metapozorovateľa. Jednoduché je to preto, lebo k tejto téme v dnešnej dobe existuje množstvo zverejnených materiálov, a zložité preto, že to vyžaduje odhodlanie, nasadenie a vytrvanie. Avšak, ako hovorieval F. BARDON, bez práce žiadne koláče…


K interakcii s duchom čiernej diery mne osobne nanajvýš funguje šamanský spôsob prevádzania mágie. Ako sa hovorí, pohybové meditácie sú jedny z najúčinnejších, a tak, ako ma to naučili na univerzite
profesora HARNERA: pohybovaním sa po izbe si takzvane vytancujem silové zviera alebo duchov viacerých, a to súčasne chrastením a spevom piesni duchov, ktorým v juhoamerickej oblasti hovoria icaros.

Tie moje ikaros ma počas rokov praxe naučili duchovia slovenských lesov, a tak môžem ich silu a schopnosti využívať aj bez toho, aby som ich kontaktoval. Stačí sa uviesť do tranzu prostredníctvom toho-ktorého ikaro, a je dané…

 


Následne dostávam silné vízie, pričom postojačky balansujem tak, aby som nespadol na podlahu. Keď už trans neudržím, ľahnem si alebo sadnem tak, aby som na fyzické telo mohol zabudnúť, a buď mentálne alebo astrálne vycestujem za svojim silovým zvieraťom do Dolného sveta, pričom sa mi ale už stáva, že nikam cestovať nemusím, pretože duch ma očakáva už priamo v Strednom svete, dokonca často povedľa môjho odloženého hmotného tela. Tejto zóne astrálni cestovatelia hovoria pláň reálneho času, čo znamená, že sa jedna o nadzemskú zónu – Astrál – zrkadliaci fyzický vesmír.

Cesta pokračuje tak, že Silové zviera ma odvedie k učiteľovi z Horného sveta alebo aj nie, pričom vtedy ma k duchovi čiernej diery odvedie osobne. Keďže duch na celú cestu dozerá, nič vážnejšieho mi nehrozí. Bežní mágovia však naproti tomu častejšie cestujú bez ducha-spojenca. Čo je výhodnejšie, to už nechávam na každého praktikanta, aby si to vyskúšal a vyhodnotil osobne. Každému vyhovuje niečo iné.

No šamanská cesta sa dá robiť aj výhradne iným, meditatívnym spôsobom: zaujmem pozíciu pre hlbokú meditáciu a vizualizujem buď astrálny chrám, posvätnú záhradu alebo magický les. Vizualizujem dovtedy, dokiaľ neucítim, že sa buď astrálne oddeľujem od tela alebo dovtedy, dokiaľ aktívna myseľ neprejde do receptívnej, teda pasívnej. Tomuto hovorím imaginácia alebo tvorba vízií.

Potom čakám, čo sa bude diať ďalej. Ak sa mi podarí vo vízii alebo v mentálnej či astrálnej projekcii ocitnúť v chráme, záhrade alebo v magickom lese, privolám si ducha-spojenca, ktorý ma do cieľovej destinácie odvedie priamo alebo ma odvedie k môjmu učiteľovi z Horného sveta, ktorý stretnutie s duchom môjho zámeru zabezpečí už po svojej línii. Vtedy všetko zvykne klapnúť par excellence!

Z praxe viem, že niekedy vízia ostáva dvojrozmernou, pričom vtedy sa ju snažím technikami k tomu určenými strojrozmerniť. Ak to nastane, je už len krôčik k mentálnej alebo v lepšom prípade astrálnej projekcii. Ak sa projekcia nepodarí, ostávam pri imaginácii, pričom vôľou opatrne tak, aby som z tranzu nevypadol, vizualizáciou (vôľou) korigujem receptívnu myseľ, aby sa uberala v zmysle zámeru a nezačala fabulovať.

Cieľová destinácia – duch – sa napokon môže objaviť aj v dvojrozmernej vízii, pričom ho môžeme vnímať buď jedným zmyslovým kanálom alebo kombináciou viacerých, čo je najideálnejší spôsob, ktorý už však vyžaduje značnú prax. Ide o vnímanie vizuálne, sluchové a hmatové zároveň. Imaginácia (produkovanie vízií), či už dvojrozmerná alebo trojrozmerná, predstavuje u mágov, ak sa zrovna mentálne alebo astrálne neprojektujú, najpoužívanejšiu formu prevádzanie mágie.

Kontakt astrálnou projekciou je taktiež relatívne jednoduchý:


Astrálna cesta


Robievam to nasledovne: Vyprojektujem sa z tela tak, aby som sa náhodou nezatúlal do Astrálu mimo zónu reálneho času, pretože vtedy by som sa dostal mimo kópiu fyzického vesmíru a čiernu dieru by som už nenašiel. pokiaľ sa také niečo prihodí, je potrebné sa vrátiť späť do fyzického tela a pokúsiť sa exteriorizovať ešte raz. Je totiž len veľmi malá šanca, že sa vám z abstraktného astrálu podarí dostať naspäť do zóny reálneho času bez toho, aby vás to nevtiahlo späť do hmotnej schránky.

Následne opatrne, aby som nenabral až príliš vysokú rýchlosť, čo by ma opäť mohlo katapultovať do nefyzického astrálu, podľa predom naštudovanej astronomickej mapy letím šikmo hore do Vesmíru, a tam, vo výške cca. 400 km nad zemským povrchom, sa zorientujem podľa súhvezdí. Keď dokážem určiť správne súradnice, vyštartujem nadsvetelnou rýchlosťou k objektu záujmu.

Mnohokrát sa mi však stalo, že som jednoducho zablúdil a musel som sa vrátiť späť do tela. No niekedy ma to aj napriek mojej opatrnosti hodilo do Astrálu mimo reálny čas, a tak aby som vydarenú exteriorizáciu astrálneho tela využil, som svoje cestovné zámery musel pozmeniť…

Pokiaľ všetko prebieha dobre, môžem konečne zakotviť u čiernej diery v takej vzdialenosti, ktorá sa mi v tom momente zdá bezpečná, aj keby mi nič vážnejšie hroziť nemalo, no je to predsa len teória. Potom začnem vyvolávať inteligenciu, ktorej čierna diera je priamym domovom. Nie teda egregora, hoci sa nezriedka stáva, že sa ohlási práve ten.

V prípade akéhokoľvek podozrenia je nutné skúsenosti a techniky, ako zjaveného ducha identifikovať. Práve kvôli týmto rôznym nepredvídaným okolnostiam je lepšie cestovať šamansky, čo obnáša, ako som už zmienil, spoločnosť vo forme ducha-spolucestovateľa. Teoreticky povedané, ide o prepojenie astrálneho cestovania so šamanskou mágiou, pričom jedno nevylučuje druhé, ale naopak: ak niekto ovláda šamanský spôsob cestovania, teda len so spojencom, môže to využívať pri každej exteriorizácii astrálneho tela. Záleží už len na zámere, pretože nie ku každej ceste je vhodne duchov prizývať, aby sme ich až príliš nezaťažovali nepodstatnými záležitosťami!

Poďme však ku komunikácii s uvedenými transempirickými entitami:


Komunikácia s duchmi


Tu je to skutočne zložité, a pokiaľ nemáš sprievodcu, ktorý sa vyzná, môže s Tebou rozhovor započať hocijaký duch, ktorý sa za ducha napríklad pulzaru bude vydávať. Spomenul som to vyššie, že celkom pokojne môže ísť aj o egregora…

Tiež však môže nastať situácia, kedy sa skutočne nakontaktuješ na zdroj spomínanej inteligencie, no dorozumievací jazyk bude pre Teba absolútne nedešifrovateľný!

V mojom prípade, vďaka šamanskému výcviku, aj keď do oblastí fyzického vesmíru vyrazím sám bez sprievodcu a ocitnem sa zoči-voči neznámej bytosti, s ktorou sa dorozumieť neviem, začnem volať o pomoc svojich duchov, a stáva sa, že celkom rýchlo sa skutočne nejaký objaví. Pritom jeho prítomnosť zaznamenám napríklad len hlasom. No potom sa zázračne všetko rozbehne tak, ako som si to želal, hoci sa môže stať aj to, že vás sprievodca vyzve, aby ste urobili čelom-vzad, a pobrali sa bez hlbšieho vysvetlenia príčiny nazad do tela…

Táto situácia však v žiadnom prípade nekopíruje tú, kedy sa napríklad v Astrály stretne černoch z Ugandy a komunikuje s Číňanom rôznymi jazykmi, ktoré sa však do reči prijímajúceho prekladajú automaticky – teda Uganďan to, čo hovorí Číňan, počuje vo vlastnom jazyku a opačne to platí taktiež.

V prípade, ktorý som mal na mysli, ide o to, že pokiaľ sa stretnem s inteligenciou skutočne od tej ľudskej vzdialenej obrazne aj doslovne povedané na svetelné roky, a teda sa nejedná ani o Astrál čoby súčasť obslužného systému planéty Zem a jej ľudskej populácie, môže ísť o problém nie jazykový ale doslovne významovo-inteligenčný, kedy dotyčná entita vníma Univerzum v úplne iných, nám doteraz neznámych, pojmoch. Vtedy nám niekedy nepomôže ani duch-sprievodca.

Potom, stalo sa mi, že som sa do kontaktu s predmetnou inteligenciou dostal, pričom v komunikácii s ňou sa mi vynikajúco darilo, hoci som žiadneho ducha-sprievodcu pri sebe nemal. Mal som však silný dojem, ktorý sa ale rozvinul až po navrátení sa do tela, že išlo o buď dajakú špeciálnu súčasť ducha, ktorého som navštívil alebo sa tam objavila inteligencia, o ktorej som nevedel, a ktorá mi ten rozhovor sprostredkovala spôsobom, že komunikácia vlastne prebiehala akoby len s ňou. Neviem ako to bolo, ale tá vľúdnosť, pokoj a láskyplnosť naznačovali niečo skvelé – anjelské…

V mnohých podobných situáciách nám veľmi často okrem iných duchov napomáhajú naše vyššie Ja, ktoré každú projekciu alebo inú okultnú činnosť veľmi pozorne sledujú. V súvislosti s tým je zaujímavé, že pokiaľ v prípade kolízie alebo nehody o pomoc doslovne nepožiadame, vyššie Ja, ale ani iné transempirické inteligencie, nám samé od seba nepomôžu, a to aj keby sme sa ocitli v život „ohrozujúcej“ situácii!

V skutočnosti však pri reálnom ohrození života by určite zasiahli, no nie, keď si to tzv. ohrozenie vycuciame z prsta my. A to teraz myslím ani nie tak na astrálne projekcie, ako predovšetkým na prevádzanie mágie, a udalosti prebiehajúce v bežnom fyzickom živote.


Musím tiež priznať, že nie vždy sa cesta za super-mocnými duchmi objektov fyzického Univerza podarila tak, ako som očakával. Preto je najlepšie nemať očakávania žiadne. Tie sa totiž zvyknú pri miernom zakolísaní alebo úplnom momentovom výpadku analytickej mysle – bdelosti – ihneď zmeniť na fabulácie, ktoré ak sa primiešajú k objektívnemu astrálu zóny reálneho času, vedia z neho urobiť úlet do subjektívneho astrálu vlastných fantázií tak, ako to býva napríklad pri bežnom alebo lucidnom snení. Ako som už spomenul, v horšom prípade sa do astrálu reálneho času navrátiť nedokážeš, a hodí Ťa to buď do spánku alebo pokiaľ si ešte akú-takú bdelosť udržíš, zažiješ neodvratnú cestu späť do fyzického tela.


Ešte je veľmi dôležité poznamenať, že transcendentálne príbehy, ktoré zažívame v zmenených stavoch vedomia, nie je možné previesť do reči, ktorá je uspôsobená popisu trojrozmernej gravitačnej reality, ktorej myseľ si častokrát myslí, že všetko má svoju racionálnu podstatu a teda všetko to, čo nazývame transempíriou, sa musí vtesnať do mantinelov fyziky, ktorá tvorí architektúru toho „objektívneho“.

No netvorí. To racionálne, týkajúce sa trojrozmernej reality, môže popísať len myseľ, ktorej podstata z predmetnej racionality vychádza, a teda akákoľvek iná racionalita je pre ňu doslovne tabu. A práve to potvrdzuje predpoklad, ktorý vyslovujú niektorí súčasní špičkoví vedci, že v štruktúre energií a hmoty sa Stvoriteľ nachádzať nemôže, nakoľko On tú štruktúru vymyslel a je len logické, že sa nachádza mimo ňu! A ak dajako interaguje, tak len prostredníctvom duchovných a metafyzických zákonov, ktoré k tomuto účelu ako pre Seba tak pre všetkých obyvateľov svetov odlúčenosti vytvoril.

Stvoriteľ svoje vlastné zákony neporušuje a preto do toho, čo sa nám naším zapríčinením deje, nezasahuje!

A naďalej platí, že najlepším spôsobom, ako získať dôkaz o existencii nemožného je, zažiť to na vlastnej koži. Bodka.


A čo som stykom s uvedenými duchmi dosiahol?

Títo extrémne mocní duchovia – mnohokrát stačil len kontakt bez toho, aby som ich vnímal či prehodil s nimi čo len slovo – ma vyviedli z mnohých životných problémov, ktoré ma v danej dobe trápili. Pomohli mi dostať sa aj z problematických ochorení, a zároveň som od nich dostal to najcennejšie, čo som dostať mohol, – dary – , ktoré môžem slobodne využívať ako ku prospechu seba tak iných. Stačí len chcieť…

Avšak tých benefitov, ktoré sa tykajú dokonca aj mágie samotnej či duchovného zrenia, je omnoho viac, a nemá význam sa o nich tu zmieňovať, nakoľko ide o osobné záležitosti. Zároveň sa to však môže týkať každého jedného, kto sa na túto cestu podujať odváži…


Kvazar – láska nebeská?


Relatívne v najbližšom období plánujem navštíviť ešte nedávno najzáhadnejší objekt, aký sa vôbec vo viditeľnom vesmíre vyskytoval, ktorým je tzv. kvazar. Pokiaľ sme ešte neboli tak dokonale vybavení technikou, považovali sme kvazary za extrémne jasné hviezdy. No po čase sa ukázalo, že sa jedná o veľmi mladé galaxie (!), ktoré vplyvom obrích čiernych dier uprostred, poháňajúce každú jednu galaxiu, emitujú toľko fotónov, že ich jas prekonal dokonca aj veľmi jasné a relatívne blízke hviezdy, nachádzajúce sa v našej vlastnej galaxii. A to pritom kvazary sa od nás nachádzajú na mnoho miliárd svetelných rokov ďaleko!

Tato plánovaná cesta však isto bude svojim charakterom iná, nakoľko predsa len galaxia je galaxia, a kontaktovať ducha menom kvazar bude rock-end-roll par excellence. Však či vôbec, uvidím…


Dá sa za spomínanými duchmi astrálne cestovať aj kolektívne?

Dá, ale len astrálne, mentálne by to totiž bolo obzvlášť náročné až nemožné. Osobne odporúčam tým, ktorí sa naučili bezproblémovo exteriorizovať, aby si kolektívnu astrálnu cestu vyskúšali. To všetkým zúčastneným dá ešte väčší „vedecký dôkaz“ o reálnosti celého procesu, hoci k tomu drvivej väčšine úspešných cestovateľov postačí aj astrálna projekcia sólo.

Robí sa to tak, že sa vopred dohodnete na čase a mieste stretnutia, ktoré by sa malo nachádzať v zóne reálneho času, ináč by s najväčšou pravdepodobnosťou k stretnutiu vôbec nedošlo. Dokonca niekedy sa dá s exteriorizáciou astrálneho dvojníka ako kópie fyzickej mysle, ktorá vždy a za každých okolností ostáva vo fyzickom tele, pomôcť niekomu, komu sa akurát vystúpiť z tela nedarí.

No neodporúčam cestovať v spoločenstve viac ako troch osôb, pretože potom často vznikajú rôzne problémy mentálneho charakteru, a zámer sa vie veľmi rýchlo ako hmla rozplynúť do neúspechu. Podotýkam, že každý v tíme musí byť v dobrej psychickej vybavenosti, a každý člen musí spĺňať to minimum, ktoré sa k astrálnej projekcii vyžaduje…


Niektorí sa ešte pýtajú, či sa k uvedenému zámeru dá použiť
lucidné snívanie

Dá aj nedá.

Dá sa preto, lebo prostredníctvom neho sa môžeme dostať do astrálnej projekcie alebo OBE, čo je výraz, ktorý sa často používa pre projektovanie sa v spomínanom reálnom čase.

Nedá preto, lebo aj bdelé snívanie je len snívaním, u ktorého realitu netvorí Stvoriteľ, ale snívajúceho podvedomie a nadvedomie, hoci aj tu sa jedná o reálny astrál. Keď už sme u techník na astrálnu projekciu, k tej sa veľmi dobre dá použiť spánková paralýza či obyčajná vizualizácia (predstavovanie si svojou vôľou), ktorá najprv prechádza do imaginácie (obrazotvornosť už mysle receptívnej), a následne, keď sa vízia strojrozmerní, môže ľahko prerásť do exteriorizácie astrálneho tela.


Aký je rozdiel medzi projekciou mentálnou a astrálnou?

Rozdiel je obrazne povedaný taký, aký je rozdiel medzi milovaním sa v potápačskom obleku a bez neho. Mentálna projekcia je síce relatívne oveľa ľahšie dosažiteľná, ale o to menej „fyzická“, a praktizujúci musí mať „nalietané veľa kilometrov“, aby zážitkom uveril a neprehlušil ich vlastnými myšlienkovými fantáziami.

Totiž, ak si racionálna myseľ, ktorá sa projekcie vždy účastní, nevie niečo zmysluplne tak, ako je to naučená, vyložiť, má tendenciu fabulovať. A to býva najväčší kameň úrazu nielen mentálneho a astrálneho cestovania, ale aj mágie samotnej.
2. Máj (Streda) 2018


Pre záujemcov o mágiu odporúčam ešte články:

Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala

Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II

a samozrejme aj články iné, najlepšie zhrnuté v Zlatom kľúči.

 

(v prípade získania nových transcendentálnych empírií môže byť uvedený text doplnený)

 

Unikátny astronomický jav okultným pohľadom

 

Ako mačka zjedla myš

Unikátna dráma – čierna diera spapala voľne putujúcu hviezdu, ktorá sa, na jej škodu, dostala do jej gravitačného poľa do takej miery, že jednoducho už nebolo úniku – mačke jednoducho stačilo natiahnuť labku, a myš bola jej… (viď video vyššie)

Z okultného uhla pohľadu by bolo zaujímavé sledovať, čo sa stalo s jej duchom, teda s duchom zjedenej hviezdy. O duchovi našej najbližšej hviezdy Slnku vieme toho mnoho nielen preto, lebo astronómia a astrofyzika, ale predovšetkým preto, lebo mnoho okultistov ako aj bežných astrálnych cestovateľov jednoducho tento fyzický objekt navštevujú, vrátane mňa.

(jednu z ciest za duchom Slnka spomínam v článku Šamanská cesta za duchom Slnka)

 

Teda niečo o astrálnej inteligencii prislúchajúcej k Slnku viem už aj z vlastného výskumu. Našim jazykom povedané, ide o transempirickú inteligenciu, ktorá nie je ani „anjelom“ ani „démonom“. Teraz nemám na mysli egregorov, duchov stvorených vzhľadom k tejto hviezde mnohými kultúrami, kedy ide ako o bohyne tak bohov, a ktorí v hojnom počte obsadzujú ako pól konštruktívny (anjelský) tak ten deštruktívny (démonický).

 

Ale vráťme sa k tomu duchovi skonzumovanej hviezdy. Čo sa teda s ním stalo?

Nevidel som to na vlastné oči, nakoľko som k tomuto prípadu astrálne ešte nevycestoval, ale zrejme sa deje to isté, čo aj s kolektívnym duchom napríklad nejakého vyhynutého druhu zvierat.

Jednotlivé vyhynuté fyzické schránky určitého druhu, spolu s ich astrálnymi náprotivkami (dušami), ktoré sa taktiež časom prácou živlov rozložia, z Univerza jednoducho zmiznú a ostanú po nich len informácie uložené v Ákáše a večný duch, ktorý v špecifickej oblasti Astrálu pobudne až dovtedy, dokiaľ nenastane vhodná doba na opätovnú inkarnáciu tak, ako sa to deje aj u človeka. Pokiaľ tak nastane, je možné, aby astrálny cestovateľ takého ducha navštívil.

Napríklad, ešte aj dnes sa v Astrály dajú vystopovať duchovní zástupcovia vyhynutých dinosaurov len vďaka tomu, že v Inosvete čas neplynie v tom zmysle ako v našom svete fyzickom. Pri komunikácii s nimi ale zistite, že tieto fosílne inteligencie už zďaleka nedisponujú tými aktuálnymi informáciami, aké sa dajú k riešeniu rôznych problémov získať od zatiaľ ešte žijúcich druhov fauny a flóry.

Čo sa ale s duchom vyhynutého druhu fauny či flóry v konečnom dôsledku vo väčšom časovom odstupe deje neviem, je však možné, že podobne ako náš človečí individuálny duch, aj títo kolektívni duchovia vyhynutých zvierat a rastlín spolu s duchmi zaniknutých hviezd, sa budú mať možnosť ďalej vyvíjať, pochopiteľne každý svojim vlastným, individuálnym spôsobom, pričom jednou z možnosti bude, ako som vyššie spomenul, ďalšia inkarnácia.

 

Vo vlastnej praxi som sa síce priamo s duchom nejakého vyhynutého druhu, napríklad dinosaurov, nestretol; no bolo ich možné z Astrálu pozorovať ešte počas ich fyzickej existencie, a dokonca s ich jednotlivými duchmi (duchmi druhov dinosaurov) aj komunikovať! No tí reagovali len na udalosti, ktoré sa týkali tej doby; napríklad, nič nevedeli o svojom vyhynutí a ani o spôsobe, akým to nastalo, a pokiaľ by ste sa ich chceli spýtať na svoje osobné problémy alebo problémy sveta súčasného, rovnako by reagovať nevedeli.

 

Priamo originálnych duchov jednotlivých druhov dinosaurov teda v astrálnej projekcii už asi nestretneme, pretože tí sa už dávno mohli v rámci svojej evolúcie po mnohokrát, ako som už uviedol, inkarnovať, no stopy po ich existencii v sebe nosíme napríklad v podobe DNA, čo je napokon aj vedecky dokázané. Pričom práve možno my sme ich nepriamymi potomkami rovnako ako aj dajaká iná fyzická civilizácia, ktorá nás teraz kozmickými loďami (UFO) navštevuje

A možno tak títo mocní kolektívni duchovia fosílnej minulosti sa svojimi reinkarnáciami mohli stať súčasnými kolektívnymi duchmi rozmanitých druhov fauny nielen na našej planéte, ale aj na planétach iných hviezdnych sústav.

 

Na druhej strane, v astrálnej projekcii sa dá stretnúť s vysokou inteligenciou, ktorá sa mimochodom dá aj magicky evokovať, ktorá má faunu na našej planéte po celé veky na starosť, a ktorú neovplyvňuje fakt, že druhy hynú a iné vznikajú. S týmto duchom sa dá aj o dávno vymretých dinosaurov podebatovať, a to celkom v konkrétnych detailoch. 

Vyplývajúc z vlastných skúsenosti so zaniknutými druhmi flóry a fauny na našej planéte je teda možné uvažovať, že rovnaký osud postihol, a bude postihovať, aj takých duchov hviezdnej oblohy. V tomto zmysle by teda duch zaniknutej hviezdy v rámci svojej vlastnej série inkarnácii mal postúpiť do vyspelejšej formy existencie, akou je napríklad neutrónová hviezda či dokonca čierna diera, atď.

A možno sa bude jednať o dajakú úplne inú formu. Ktovie. Jedno je však isté – evolúcia sa zastaviť nedá, pretože je to hlavný motor dynamiky Univerza, ktorý vo svojej láskavosti vytvoril sám Stvoriteľ.

 

Neutrónové hviezdy

Ďalší z námetov na astrálnu cestu, tentokrát si môžeme pozrieť kolíziu dvoch energetických obrov – neutrónové hviezdy. 

 

Astrálni cestovatelia, niečo sme zmeškali?

Tí, ktorí majú s cestovaním skúsenosti vedia, že nič nezmeškali. V Inosvete totiž čas neprebieha lineárne, ale cyklicky a špirálovite, a tak sa v astrálnej projekcii ľahko dostanete aj k udalosti, ktorá sa vo fyzickej dimenzii už odohrala.

Samozrejme, že interakcia astrálneho tela, aj keď ide o fyzickú minulosť, bude reálna, nakoľko fyzická prítomná minulosť sa v Astrály v dobe návštevy mení na „prítomnú prítomnosť“.

Teda nikto nič nezmešká. A že či sa dá na takýto jav pripraviť vopred a zrážku dvoch neutrónových hviezd si vychutnať v priamom prenose?

Dá, pochopiteľne, len by ste o takej udalosti museli vopred vedieť. To je všetko. 

 

A prečo to Stvoriteľ vôbec robí?

Zrejme aby si tým obohatil svoje vlastné bytie, ktoré by sa mohlo zvrhnúť do nekonečnej nudy, keby tlmil dynamiku svojej vlastnej mysle, a jej kvality ponechával len v jej potenciálnej forme.

 

 

Skúmanie fyzických fenoménov Vesmíru

Dajú sa fyzické aspekty Vesmíru skúmať prostredníctvom astrálnej projekcie? Áno, dajú, ale v tomto prípade sa jedná  o skutočne už pokročilú prax, a tá vyžaduje perfektne vycvičenú myseľ čo do koncentrácie a ovládnutia pocitov a emócií.

 

 

(AC = Astrálne Cestovanie)

Veľmi dobre prevedené video a zároveň vynikajúca inšpirácia pre pokročilých astrálnych cestovateľov.

Osobne mňa už po stovkách astrálnych projekcií pobývanie na orbite akejkoľvek hviezdy, avšak najčastejšie Slnka, ku ktorému mentálne či astrálne cestujem takmer dennodenne vďaka mágii, až tak ako sprvoti nefascinuje, no vždy záleží, obzvlášť pri projektovaní sa astrálnom, na tom, v akej kvalite sa mi projekcia podarí. 

AC zažívam poväčšine dosť extaticky a citlivo. Niekedy sa mi podarí z tela vycestovať povedzme len na 20 či 30%, teda je to už skôr projekcia mentálna, no pokiaľ vycestujem na 60 či dokonca 80% obsahu duše, čo sa pre inkarnovanú bytosť považuje za maximum, projekciu zažívam tak, akoby som tam už pobýval fyzicky, a často viac ako fyzicky! A pokiaľ by som v takejto projekcii chcel ísť na exkurziu napríklad do jadra Slnka či čiernej diery, na základe doterajších skúseností, bolo by to pre mňa až príliš adrenalínu, pretože čo keď… atď.

Napríklad do prekonania horizontu udalosti smerom k jadru čiernej diery (ide o kozmický objekt, nie ľudský orgán) sa pre istotu v pocitovo fyzickej projekcii doteraz neodvažujem. Úplne stačí, ak orbitujem mimo hranicu horizontu. Ale keďže ten nie vždy je vyznačený ostrou žiarou neustále dokola obiehajúceho svetla, ktorého ohromná gravitácia väzní tak, že mimo horizont sa už nikdy nedostane, moja obežná dráha pre istotu spočíva ďalej, v bezpečnej vzdialenosti, hoci by sa mi, teoreticky, pri vstupe pod horizont udalosti v astrálnom tele, nemalo nič stať. Lenže problém spočíva v tom teoreticky.

Pokiaľ však sa mi čierna diera zjaví spôsobom, že skoro do nej v plnej rýchlosti vpálim preto, lebo žiaden svetlom žiariaci horizont udalosti nemá a čierny disk na pozadí myriád hviezd som si všimol až neskoro, býva to ozaj strašidelné – obrí čierny kruh ničoho, len čiernočiernej tmy. Sila prežitku mi teda zatiaľ nedovoľuje experimentovať s ponorením sa pod horizont, hoci v mentálnej projekcii či na šamanskej ceste mentálneho charakteru s tým nemám žiadny väčší problém. Vtedy sa však nedeje to, čo by som očakával – vidieť skutočné fyzické aspekty oblasti pod horizontom udalosti, kde už teoreticky nám známa fyzika neplatí.

V priebehu mentálnych projekcií teda fyzické fenomény nezaznamenávam, no vtedy sa mi skôr ukazujú mne dovtedy neznáme persony – neuveriteľne mocní duchovia – ktorí zrejme podobne, ako to je aj u iných fyzických objektov – duchov nerastov, flóry a fauny, a napokon aj človeka – predstavujú v rámci mentálnej sféry inteligencie zvané duchovia, ktorí majú podobne ako aj my svoje astrálne telá, ktoré prostredníctvom AC navštevujeme, a ktoré verne odzrkadľujú ich fyzické náprotivky, ku ktorým sa bez vyspelých technológií ešte zrejme po stovky rokov nedostaneme.

Tak nám aspoň ostáva cestovať astrálne, za čo ja osobne som svojmu vyššiemu Ja a duchom-spojencom nekonečne vďačný.

 

Pokračovanie v článku Racionalita verzus Iracionalita

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background