Invokácia henochiánskych anjelov

WEB_ANJEL_001


Josef Veselý, súčasný démonológ, píše:
Henochiánští andělé jsou andělské entity poněkud zvláštního druhu, mimo jiné proto, že v jejich ranku existuje i velmi početná a magiky dosud málo probádaná skupina démonických inteligencí. Souhrnné označování henochiánských entit za anděly však v okultních kruzích nikdo nezpochybňuje, takže tak nebudu činit ani já.

Název „anděl“ signalizuje koneckonců pouze to, že se jedná o vysokou duchovní inteligencí, a s tím lze v případě henochiánských entit v podstatě souhlasit. Předními světovými znalci henochiánské magie jsou Gerald a Betty Schuelerovi, kteří vyvinuli četné nové praktické postupy pro práci s těmito inteligencemi. Referuji zde aspoň v krátkosti o některých jejich magických metodách.


Invokace henochiánských andělů

Manželé Schuelerovi vypracovali invokační rituál, určený k navázání kontaktu s henochiánskými anděly. Jejich níže popsaná metoda je z magického hlediska sice regulérním postupem, nicméně mně se přece jen zdá být trochu na pováženou, takže jsem se k jejímu praktickému prověření neodhodlal. Je však možné, že poněkud rozpačitý pocit, který z této praktiky mám, je pouze důsledkem mých předsudků, které čtenáři zajisté nemusí sdílet. Poznamenávám jen tolik, že ačkoli tento rituál na první pohled vypadá pouze jako trochu komplikovanější imaginační cvičení, jde ve skutečnosti o identifikační invokaci.


Henochiánský pentagramový rituál

Invokační ceremonii zahajuje a uzavírá speciálně upravený pentagramový rituál, který slouží nejprve k přivoláni a posléze k zapuzení sil henochiánských strážných věží. Provádí se pravou rukou. Následující vyobrazení skýtá základní orientaci, pokud jde o přiřazení živlů a henochiánských jmen jednotlivým vrcholům pentagramu.

WEB_ANJELY_00

Směr vepisování jednotlivých invokačních a zažehnávacích pentagramů je stejný jako v tradičním pentagramovém rituálu. Henochiánský pentagramový rituál se vždy provádí v magickém kruhu, ať již vyznačeném na podlaze nebo jen imaginovaném, a sice následujícím způsobem:

 1. Postavte se do středu magického kruhu. Dotkněte se čela a intonujte slovo ZAH.
 2. Dotkněte se levé strany hrudi a intonujte slovo ONDOH.
 3. Dotkněte se pravého ramene a intonujte slovo MIH.
 4. Dotkněte se levého ramene a intonujte slovo BUZD.
 5. Dotkněte se oběma rukama pravé strany hrudi a intonujte slovo PAID.
 6. Čelém k východu vepište žlutý pentagram vzduchu a intonujte slovo EXARP.
 7. Čelem k jihu vepište červený pentagram ohně a intonujte slovo BITOM.
 8. Čelém k západu vepište modrý pentagram vody a intonujte slovo HKOMA.
 9. Čelem k severu vepište černý pentagram země a intonujte slovo NANTA.
 10. Stojíce čelem k severu rozpažte ruce a intonujte:

a) při počáteční invokaci:
Přede mnou IKZHIKAL,
za mnou EDLPRNAA,
po mé pravici BATAIVAH,

po mé levici RAAGIOSL.

Hle, čtyři planoucí pentagramy a já stojím uprostřed.

b) při závěrečném zažehnávání:
Děkuji tí, IKZHIKAL,

děkuji ti, EDLPRNAA,

děkuji ti, BATAIVAH,

děkuji ti, RAAGIOSL.

Hle, čtyři planoucí pentagramy ochraňují mě, který stojim uprostřed.


Henochiánské mandaly

Jako koncentrační pomůcka se při invokacích použivají henochiánské mandaly. Je jich celkem šest. Čtyři mandaly strážných věží (pro každou strážnou věž jedna), jedna mandala tabule svazku a jedna mandala chaosu. Z těchto šesti čtvercových mandal se dá složit krychle, jak je patrné z vyobrazeni.

WEB_ANJELY_01

Základní barevná plocha každé mandaly je shodná s barvou příslušného živlu. Velký kříž uprostřed je ve všech případech červený, čtyři kalvarijní kříže jsou ve všech případech žluté, obdélníkové plošky nad břevny křížů jsou ve všech případech tmavě modré. Centrální čtverec mandaly tabule svazku je bílý, každá z jeho okrajových čtyř stran má jinou barvu, a síce tu, která odpovídá barvě příslušného živlu, jež je shodná s barvou přilehlé mandaly příslušné strážné věže. Centrální čtverec mandaly chaosu je bílý, jeho okrajove strany jsou v barvě, která koresponduje s živlem země.

Henochiánská krychle se používá jen při něherých speciálních magických praktikách, při většině prací vystačíme s pouhými jednotlivým mandalami. Těmito mandalami se dá v různých směrech „procházet“ právě pomocí invokaci. Schuelerovi vyznačíli celkem 88 stezek, jejichž úplné absolvování by mělo adeptovi poskytnout kompletní henochiánské zasvěcení. Zde bude probraná jen první stezka. Dříve než na ni vykročíme, je však ještě třeba zastavit se u korespondenci jednotlivých strážných věží.


Korespondence strážných věží

Strážná věž země

Živel: NANTA

Úroveň: éterické

Planeta: Luna

Odpovídající kvality: chlad a sucho, předměty (forma), tělo

Světová strana: sever

Barva: černá

Henochiánská písmena: P, T, X, Z

Smysl: čich

Čakra: kořenová

Sila: uzdravování

Svaté jméno: MOR-DIAL-HKTG

Král: IKZHIKAL

Bohyně: ORABALN

Magická slova: XUM a AH

Senioři:

LAIDROM, syn Marsu ze skrytých hor

AKZINOR, syn Jupiteru z temných hor

LZINOPO, syn Luny z vysokých hor

ALHKTGA, syn Venuše z hor ducha

AHMLLKV, syn Merkuru ze starých hor

LIIANSA, syn Saturnu z hor pravdy

Strážná věž vody

Živel: HKOMA

Úroveň: astrální

Planeta: Venuše

Odpovídající kvality: chlad a vlhko, zvuk, řeč

Světová strana: západ

Barva: modrá

Henochiánská písmena: M, N, Q, R, V

Smysl: chuť

Čakra: pupeční

Síla: tvoření

Svaté jméno: MPH-ARSL- GAIOL

Král: RAAGIOSL

Bohyně: LOBABAN

Magická slova: QUM a TRAM

Senioři:

LSRAHPM, syn Marsu z vod vyvražďování

SAIINOV, syn Jupiteru z vod chrámu

LAVAXRP, syn Luny z vod nadutosti

SLGAIOL, syn Venuše z vod ducha

SOAIZNT, syn Merkuru ze spásonosných vod

LIGDISA, syn Saturnu z bezhlavých vod

Strážná věž vzduchu

Živel: EXARP

Úroveň: mentální

Planeta: Merkur

Odpovídající kvality: teplo a vlhko, myšlení, mysl

Světová strana: východ

Barva: žlutá

Henochiánská písmena: E, G, H, I, L, O, S

Smysl: zrak

Čakra: srdeční

Síla: telepatie

Svaté jméno: ORO-IBAH-AOZPI

Král: BATAIVAH

Bohyně: ALOBABN

Magická slova: HUM a MUM

Senioři:

HABIORO, syn Marsu z tichých větrů

AAOZAIF, syn Jupiteru z častých větrů

HTNORDA, syn Luny z následných větrů

AHAOZPI, syn Venuše ze spokojených větrů

AVTOTAR, syn Merkuru z naslouchajicich větrů

HIPOTGA, syn Saturnu z ojedinělých větrů

Strážná věž ohně

Živel: BITOM

Úroveň: spirituální

Planeta: Slunce

Odpovídající kvality: teplo a sucho, blazenost

Světová strana: jih

Barva: červená Henochiánská písmena: B, F, K

Smysl: hmat

Čakra: krční

Síla: destrukce

Svaté jméno: OIP-TEAA-PDOKE

Král: EDLPRNAA

Bohyně: BALOBAN

Magická slova: KUM a RI

Senioři:

AAETPIO, syn Marsu z hledajících ohňů

ADAEOET, syn Jupiteru ze zpívajících ohňů

ALNKVOD, syn Luny ze sloužících ohňů

AAPDOKE, syn Venuše z trvajících ohňů

ANODOIN, syn Merkuru z volných ohňů

ARINNAP, syn Saturnu z ochranných ohňů


Ukázka praktického postupu

Každé z 88 invokací předchází krátká henochiánská modlitba. Schuelerovi doporučují používat tuto formuli: OL ELONUSAHE OlADA IA-l-DON ELAZAPE KOMESALAHE MI KAELAZO MADA DAS APILA LU IPAMIS, ELA GO-A-AL PERIPESOL KOASAGO OD FAOREGITA ORESA OD TOFAGILO DAS KAHISA DO-NO POAMALA DAS LARASADA DOANANAEL TOFAGILO DO-ORESA SA-DO-LUKIFTIASA.

Překlad: Jsem povýšen k moci Boha, jsem všemohoucí, jsem uprostřed kruhu, jsem mocný Bůh, který žije a jehož konec nemůže nastat. Jsem jediný stvořitel nebe, země a obydlí temnot a všeho, co je na svém místě, který rozmístil v tajné modrosti všechny věci v temnotách i ve světle.

Invokační techniku Schuelerových demonstrují na příkladu první stezky, která vede mandalou strážné věže živlu země přes pozice vyznačené čísly 1-13-19-21 (viz vyobrazení), zahrnujíc v sobě kvality karmy, ochrany, léčení a podpory. Jeji praktické využití souvisí se zdravím.

WEB_ANJELY_03

 1. Vyznačte magický kruh a proveďte henochiánský invokační pentagramový rituál.
 1. Čelem k východu imaginujte mandalu strážné věže země. Pohlédněte k její západní vstupní bráně. Proneste úvodní modlitbu. Pak řekněte: „Nechť vstoupím a bezpečně projdu touto černou strážnou věží země. Nechť je tato má iniciace úspěšná. V trojitém tajemství svatého jména MORDIALHKTGA pravím: ORERI KALAZ KORESA TAZA SAGE DO HOMILA IPAME KAOSAGO.“ (Překlad formule: Kameny z oblohy hněvu jsou po věky času na počátku země.)
 1. Vizualizujte zavřenou smaragdovou bránu a řekněte: „Ó TOPNA, invokuji tě. Přijd ke mně ze strážné věže zeme.“Vizualizujte před sebou anděla jménem TOPNA. Bez bázně k němu přistupte a obejméte jej. Představujte si, jak jeho tělo splývá s vaším tělem a stává se jeho součástí. Přijměte podobu tohoto anděla, který je strážcem smaragdové brány. Na této bráně je formule, kterou je před vstupem nutno vyslovit: „Hříšník klepe, je vyslyšen a vstupuje.“
 1. Vizualizute, jak se brána na tato slova otevírá. Vstupte do ní v podobě anděla TOPNA a čelem k pásu země řekněte: „Jsem anděl země. Jsem anděl TOPNA. Jsem strážce smaragdové brány. Vstupuji do strážné věže země.“ Pak, opakujíce trojnásobné svaté slovo, vstupte do strážné věže země a překročte pás země na úpatí žlutohnědého schodiště, které vede k pásu vody. Trojnásobné svaté slovo slouží jako ochrana před démony, kteří sídlí v pásu země.
 1. Stojíce čelem k žlutohnědému schodišti vizualizujte cherubína jménem RONK, který je jeho strážcem. Přistupte k němu, obejměte jej a identifikujte se s nim. Pak recitujte slova, která jsou napsaná nad žlutohnědým schodištěm: „Pojd, ó ty, který jsi sál prsy, tam, kde je skrytý soud a tajná vůle Pána.“
 1. V podobě cherubína RONK vkročte na žlutohnědé schodiště a za recitování magického slova XUM vyjděte po dvanácti schodech k pásu vody. Pak řekněte: „Jsem cherubín země. Jsem cherubín RONK. Jsem strážný anděl žlutohnědého schodiště. Stoupám strážnou věží země. Věčně se manifestuji ze země do vody uvnitř země.“
 1. Opakujíce magické slovo XUM překročte pás vody a přistupte k druhému schodišti, které vede k pásu vzduchu. Pak řekněte: „Lidská chytrost zde nemůže zvítězit. Jak mnoho je těch, kteří neuspějí v těchto oblastech, zemřou bídnou smrtí a napijí se věčného spánku.“ Vystupte na druhé schodiště, které má sedm stupňů, k pásu vzduchu. Vizualizujte anděla sefirotíckého kříže jménem ABALPT a identifikujte se s touto entitou, která střeží pás vzduchu a třetí schodiště. Třetí schodiště má černou barvu, voní po pižmu a má čtyři stupně. Na každém schodu je bíle napsané písmeno: na prvním schodu P, na druhém T, na třetím X, na čtvrtém Z. Nad třetím schodištěm je nápis, který je třeba před vstupem na toto schodiště odrecitovat: „Hle, že jsou ti, kteří sem vystoupili a ztratili svá těla, a jsou zde i ti, kteří sem vystoupili a pozdvihli svá těla.“ 
 1. V podobě anděla sefirotického kříže ABALPT překročte pás vzduchu a vystupte po třetím schodišti, recitujice magické slovo AH. Na konci schodiště řekněte: „Jsem anděl sefirotického kříže země. Jsem anděl sefirotického kříže ABALPT. Nesu kříž země z vody do vzduchu uvnitř země.“
 1. Jako ABALPT opakujte slovo AH a na konci schodiště se obraťte směrem k centrálnímu ohnivému pásu.

Muž zde přijme podobu krále země jménem IKZHIKAL

Žena přijme podobu bohyně země ORABALN

Obě tato božstva jsou nahá

 1. Pomalu opakujte jméno svého protějšku, jdouce podél ohnivého pásu velkým křížem strážné věže do středu mandaly, až stanete čelem k velkému hexagramu z černého kamene, s bílým kruhem uprostřed. Hledíce do centra mandaly vizualizujte svůj protějšek.

Muž tedy vizualizuje ORABALN

Žena vizualizuje IKZHIKAL

 1. Stojite vedle hexagramu tváří v tvář svému protějšku, který oslovíte, definujíce váš cíl, jimž je coniunctio oppositorum. (Schuelerovi uvádějí příslušnou řeč, já však doporučuji použít vlastni slova.Pak spolu se svým protějškem vystoupíte na kámen hexagramu, který se nachází v samém středu mandaly. Potom vyslovíte slovo NANTA, obejmete svůj protějšek a ídentiiikujete se s ním, což následně vyjádříte i slovy.
 1. Oddělite se od svého protějšku, vystoupite z hexagramu a vrátíte se zpět stejnou cestou, jakou jste přišli. Po opuštění mandaly provedete zažehnávací pentagramový rituál.


Podoby henochiánských andělů

Závěrem uvádím přehled podob některých henochiánských andělů, jak je zaznamenali manželé Schuelerovi. Podotýkám, že tyto podoby mají význam hlavně v kontextu výše popsaného invokačního postupu a nemusí vždy korespondovat se zkušenostmi, jež učinili jiní experimentátoři, kteří při kontaktování henochiánských inteligencí používají jiné metody. 

Jména henochiánských inteligencí, uváděná v různých pramenech, poněkud kolísají. Je to způsobeno tím, že existují nejméně tři verze velké desky, z nichž se tato jména odvozují. Ponechávám zde verzi Schuelerových, přestože se v ní uvedená jména v některých případech nekryjí se jmény, která jsou obsažena v mnou dříve publikované pasáži, pojednávající o henochiánských hierarchiích (viz strany 158-171 Magie pro pokročilé).

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že Schuelerovi přepisují C jako K; vyskytují se tu však i některé další drobné odchylky. Otázka správnosti těch či oněch tvarů je stejně diskutabilní.

POZNÁMKA: Podávam tu len výsek mien, ktorých je oveľa viac a ktoré nájdeš v knihe Příručka vysoké MAGIE na strane 608-615.

Ukážka

WEB_STRANKA_02

POZNÁMKA: Tak, ako bolo povedané, všetko to, čo je nutné vizualizuj a čo nie je uvedené, nechaj si zobraziť z pasívnej (receptívnej) mysle, teda imaginuj. Nie je vôbec podstatné, ak ešte v imagináciách nie si zbehlý, akákoľvek bytosť sa ti môže zjaviť akokoľvek, dokonca len ako symbol či časť jeho „tela“.

Napríklad nám v šamanskom kruhu, kde som viac rokov pracoval, sa nám silové zvieratá zjavovali spočiatku (ale mnohokrát aj potom) ako napríklad oko, ucho, časť tváre alebo tela, atď. Je treba mať na pamäti, že ide o duchov, ktorí nemajú tvar tela podmienený gravitáciou a zhústeným svetlom tak, ako sú „konštruované“ naše fyzické tela. V Astrály má všetko tvar modulovanej energie, ktorú ovláda buď nejaký program, teda myseľ, alebo vôľa, pomocou ktorej si na dočasnú dobu môžeš tvár, v ktorom sa niekomu hodláš ukázať, zmeniť.

Človek po svojej smrti má taktiež možnosť sa ukázať svojím pozostalým v zmenenom tvare. Dokonca ten, kto sa to naučí, môže sa zmeniť na dajme tomu leoparda s tým, že jeho kvality, tak, ako to býva v šamanizme, sa na neho „nenalepia“. V šamanizme ale tieto zmenu sú účelné, kdežto u bežných smrteľníkov predstavujú len hru.

Po smrti rodinných príslišnikov som ich niekoľkokrát v Astrály stretol, no nikto z nich nevyzeral tak, ako tesne pred smrťou. Boli výrazne omladení. Toto sa stáva bežne.

Takže, ak nevieš z literatúry zistiť tvár tej ktorej bytosti, nechaj si ju vo svojej fantázii vyjaviť. Ono to, pokiaľ použiješ správne symboly a/alebo korešpondencie, fungovať napokon bude. Mágia je o trpezlivosti. Však pracuješ s veľmi jemnou, subtílnou látkou – svojou mysľou.

 

AKPS: Silný maskulinní cherubín s malými křídly, oděný v rouchu jantarové barvy. Drží černou růži, která chrání před škodami a zlem.

AKZINOR: Velký, silný a výrazně maskulinní stařešina. Na hlavě má vavřínový věnec a jeho roucho je růžové jako květ růže. V pravé ruce drží keramický pohár a v levé velký žlutý diamant. Pohár obsahuje víno harmonie a diamant dává klid a mír.

ALHKTGA: Stařešina hermafroditního vzhledu oděný ve smaragdově zeleném rouchu, nápadný silnými, ale elegantními pohyby. V pravé ruce drží růži a v levé ruce afrodisiakum. Prospěšný je ve věcech sexu.

ALNKVOD: Silný a krásný stařešina, oděný v rouchu jantarové barvy a v sandálech ve tvaru půlměsíců. Má černé vlasy a oči, v pravé ruce drží hůl a v levé květ lotosu. Rád slouží lidem a jeho hůl má moc působit očarování.

ALOBABN: Krásná bohyně strážné věže vzduchu. Má zlatožluté vlasy a na hlavě bílou tiáru. V pravé ruce drží žlutou dýku, na níž je modře napsáno magické slovo MUM. V levé ruce drží velký topasový štít.

AMSAL: Maskulinní anděl s elegantními pohyby. Má velká křídla a oděn je v rouchu indigové barvy. Drží velký krystal křišťálu, v němž lze spatřit různá tajemství Universa.

ANAEEM: Tato entita má hermafroditní podobu, bílá křídla a bílé roucho. Její jméno znamená „Ten, který je devětkrát poslušný“. Dává porozumění pro poslušnost Zákona a propůjčuje člověku schopnost dosáhnout stavu samadhi a všech jiných stavů změněného vědomí.

ANAA: Temný maskulinní cherubín s obrovskými křídly, oděný ve smaragdově zeleném rouchu. Drží velký smaragdový přívěsek, který dává lásku.

ANGPOI: Opět hermafroditní entita, tentokrát ve žlutém rouchu. Její jméno značí „Ten, který rozděluje myšlenky“. Udílí schopnost rozmlouvat se Svatým andělem strážcem a umožňuje člověku poznat jeho Pravou Vůli.

ANODOIN : Tento krásný černovlasý a černooký stařešina je oděn v oranžovém rouchu, které je jakoby tvořeno plameny. V pravé ruce drží hůl a v levé ruce bič. Odměňuje a trestá podle karmických zásluh. Dává též sílu tvořit.

AOVRRZ: Maskulinní entita oděná v rouchu indigové barvy. Překlad jména: „Ten, který zkrášluje všechno, co vidí.“ Urychluje karmu a pomáhá zbavit se její zátěže.

ASTIM: Maskulinní anděl s malými křídly, oděný ve žlutém rouchu. V ruce drží krystal, v němž může člověk spatřit svoji vlastní božskou přirozenost.

AVTOTAR: Výrazně maskulinní stařešina se svalnatým tělem a velkými křídly. Je oděn v oranžovém rouchu a jeho tvář je na pohled strašná. V pravé ruce drží mohutný meč a v levé ruce dubovou hůl. Mečem tvoří nové formy a holi udílí sílu a energii.

AXPKN: Velký maskulinní anděl s malými křídly, oděný v rouchu jantarové barvy. Drží přívěsek z jantaru, jímž dokáže způsobit očarování.

BABALON: Má podobu té nejatraktivnější ženy, jakou si člověk dokáže představit.

BALOBAN: Krásná bohyně strážné věže ohně. Má dlouhé zrzavé vlasy a na hlavě stříbrnou tiáru. V pravé ruce drží červenou hůl, na niž je zeleně napsáno magické slovo RI. V levé ruce drží velký ohnivý opál.

BATAIVAH: Král vzduchu se žlutou korunou na hlavě. V pravé ruce drží dýku a v levé meč. Pravou nohu má nakročenou dopředu. Má přátelské vystupování a mluví příjemným a svůdným hlasem. Nelze mu lhát, neboť okamžitě prohlédne každý podvod.

BATN: Temný, aktivní, maskulinní cherubín s malými křídly, oděný v rouchu jantarové barvy. Má stříbrný prsten osázený mnoha smaragdy, který vyvolává lásku.

BOZA: Silně maskulinní a aktivní cherubín s malými křídly, oděný v oranžovém rouchu. Drží červený rubin, který propůjčuje magickou moc.

DOPA: Hermafroditní cherubín s malými křídly, oděný v modrém rouchu. Drží krystal křišťálu s jehličkami rutilu, který dává energii a silu.

EDLPRNAA: Král ohně s červenou korunou na hlavě. V pravé ruce drží hůl a v levé ruce planoucí pochodeň. Je vznětlivé povahy a snadno se rozzlobi. Jeho přirozenosti je měnit věci, které svým dotekem dokáže i zničit.

EHNB: Má podobu toho nejdokonalejšiho a sexuálně nejpřitažlivějšího muže, jakého si jen lze představit.

GLMA: Krásný půvabný feminní cherubín s malými křídly, oděný v temné halovém rouchu a s ametystem v ruce. Jeho doménou je sexuální láska.

HABIORO: Tento stařešina je velmi aktivní a energický. Má malá křídla a rourcho jantarové barvy. V pravé ruce drží hůl života a v levé ruce růži. Jeho hůl probudí k životu vše, čeho se dotkne, růže má schopnost dávat krásu a harmonii.

IAAASD: Postava jasně maskulinního charakteru, s velkými křídly a v oranžovém rouchu. Jeho jméno znamená „Ten, který je v pravdě“. Dává člověku schopnost nahlížet do budoucnosti.

IAOM: Tento hermafroditní cherubín je oděný v šarlatovém rouchu a drží beraní roh. Zvuk rohu očistí každého, kdo jej zaslechne.

IDOIGO: Půvabná feminní entita, oděná v žlutém rouchu. Její jméno znamená „Ta, která sedí na svatém trůnu“. Může člověku udělit schopnost komunikovat se všemi živými bytostmi.

IKZHIKAL: Král země s černou korunou na hlavě V levé ruce drží černý pantakl. V jeho, přirozenosti je odpor ke změnám; má sklon zachovávat věci takové, jaké jsou. Kontakt s ním posiluje magikovu identitu a zlepšuje jeho paměť.

IMTD: Velmi krásný a jemný feminní cherubín. Je bez křídel a na sobě má žluté roucho. Drží lilii, jejíž vůně zprostředkovává mystické zkušenosti.

IOPMN: Divoký feminní anděl; nemá křídla a oděn je V smaragdově zeleném rouchu. Drží velký tyrkys a navzdory svému hrozivému vzezření může být nápomocen ve věcech lásky.

IVASG: Temný, ale pohledný maskulinní anděl s malými křídly, oděný V rouchu jantarové barvy. Drží velký smaragdový přívěsek a jeho kompetence je obdobná jako u předchozí entity.

KSAIZ: Výrazně maskulinní anděl s malými křídly, oděný v modrém rouchu. Drží šňůru perel a učí divinačním technikám.

KTOKO: Silný a aktivní maskulinní anděl. Nemá křídla a oděn je ve ňalovém rouchu. Drží lapis lazuli a může člověku udělit slávu, věhlas a proslulost.

LLAKZA: Maskulinní entita oděná v modrém rouchu. Jeho jméno, které znamená „Ten, který je první v urychlování“, vyjadřuje jeho kreativní povahu. Propůjčuje dar jasnozřivosti.

LOBABAN: je krásná bohyně strážné věže vody. Na hlavě s modrými vlasy má nasazenou fialovou tiáru. V pravé ruce drží modrý pohár, na němž je žlutě napsáno magické slovo TRAM. V levé ruce drží zrcadlo.

LSRAHPM: Feminní stařešina s malými křídly. Jeho krásné a elegantní tělo je oděno v oranžovém rouchu. V pravé ruce drží hůl síly, v levé ruce zářící blesk. Jeho hůl propůjčuje magickou moc, blesk má schopnost usmrtit každého protivníka.

LZINOPO: Štíhlý a elegantní hermafroditní stařešina, oděný v žlutooranžovém rouchu. V pravé ruce drží pantakl a v levé velký topas. Jeho pantakl uděluje člověku velkou sílu.

MADRE: Hrozivý feminní anděl s malými křídly, oděný v karmínovém rouchu. Drží velký ametyst a vládne krásou a štěstím.

MAGL: Krásný feminní cherubín s malými křídly, oděný v temně ňalovém rouchu. Drží rovněž ametyst, avšak vládne pravdou a trvalou láskou.

MAKAR: Mohutný a silný maskulinní anděl s velkými křídly, oděný v rouchu jantarové barvy. Drží žlutou růži, jejíž Vůně dává člověku prorocké schopnosti.

MALADI: Feminni entita s velkými křídly, oděná v karmínovém rouchu. Její jméno znamená „Ta, která vystřeluje šípy“. Má co do činění se zármutkem a trápením.

OBGOTA: Silná maskulinní entita, oděná v červenooranžovém rouchu. Jméno OBGOTA znamená „Ten, který je jako girlanda“ a souvisi s některými zvláštnosti jeho zjevu. Tato spirituální inteligence propůjčuje člověku silu, která nahání hrůzu.

ODATT: Divoký maskulinní anděl s malými křídly, oděný v modrém rouchu. Drží velkou perlu. Kompetence: láska a sexuální přitažlivost.

OIAGM: Krásný feminní anděl s malými křídly, oděný ve smaragdově zeleném rouchu. Drží smaragdovou vázu, která obsahuje elixír lásky.

OMIA: Hermafroditní cherubín, oděný v šarlatovém rouchu. Drží beraní roh, jehož zvuk dává harmonii.

OPMNIR: Hermafroditní entita, oděná v růžovém rouchu. Jméno znamená „Ten, který zvyšuje vědění“. Krom toho může člověku udělit dar vnitřní harmonie.

ORABALN: Krásná bohyně strážné věže země. Má černé vlasy a na hlavě zlatou tiáru. V pravé ruce drží černý pantakl, na němž je bíle napsáno magické slovo AH. V levé ruce drží rozkvétající poupě lotosu.

ORGAN: Temný maskulinní anděl s malými křídly, oděný v modrém rouchu. Drží velký měsíční kámen. Kompetence: láska a sexuální přitažlivost.

ORVLI: Temný maskulinní anděl. Nemá křídla a oděn je v červenooranžovém rouchu. Drží topas a dává fyzickou sílu.

PADO: Hermafroditní cherubín s malými křídly, oděný v modrém rouchu. Drží kouřově zabarvený křišťál, který dává štěstí.

PAKKA: Velký a silný maskulinní anděl s velkými křídly, oděný v rouchu indigové barvy. Drží křišťál, v němž lze spatřit různá tajemství Universa.

PAYT: Hermafroditní cherubín s malými křídly, oděný ve žlutém rouchu. Drží ohnivý opál a udílí bohatství.

PHRA: Robustní hermafroditní cherubín, oděný ve ňalově purpurovém rouchu. Drží opál, v němž lze spatřit různé vize.

PPMOX: Hrozivě vypadající a na pohled strašný feminní anděl. Nemá křídla a oděn je v červenooranžovém rouchu. Drží velký topas. Kompetence: zdraví, léčitelství.

PSAK: Silný maskulinní cherubín s malými křídly, oděný v rouchu jantarové barvy. Drží červenou růži a vládne nad darem krásy.

RAAGIOSL: Král vody s modrou korunou na hlavě. V levé ruce drží zlatý pohár. Jeho přirozeností je kreativita; dává formu duchovním idejím a pomáhá jejich vtělování do hmoty. Člověku může poskytnou dar zdraví a dlouhého života.

RAMBO: Aktivní maskulinní anděl s malými křídly, oděný v růžovém rouchu. Drží žlutý diamant a vládne schopností harmonie.

RAPH: Robustní hermafroditní cherubín, oděný ve fialově purpurovém rouchu. Drží opál pravdomluvnosti.

XFMND: Temný, ale hezký maskulinní anděl, oděný v červenooranžovém rouchu. Je bez křídel, má topasový prsten a ochraňuje před zlem.

XGZD: Krásný hermafroditni cherubín. Nemá křídla a je oděn v rouchu jantarové barvy. Drží červenou růži, jež symbolizuje jeho kompetenci, kterou je láska.

XKZNS: Silný a temný maskulinní anděl. Nemá křídla a jeho roucho je zelenožluté barvy. Drží přívěsek z kočičího oka a vládne nad nižšími formami života.

YTPA: Hermafroditní cherubín s malými křídly, oděný v žlutém rouchu. Drží černý opál a vládne magickými silami.

ZABO: Výrazně maskulinní cherubín s malými křídly, oděný v oranžovém rouchu. Drží červený rubin a vládne tvořivou silou.

ZAZI: Štíhlý a elegantní maskulinní cherubín s malými křídly, oděný v žlutém rouchu. Drží ohnivý opál a vládne darem krásy a bohatstvi.

ZDXZ: Krásný hermafroditní cherubín. Nemá křídla a je oděn v rouchu jantarové barvy. Drží černou růži a vládne darem psychických sil.

ZIZA: Štíhlý a elegantní maskulinní cherubín s malými křídly, oděný v žlutém rouchu. Drží velký černý opál a vládne magickými silami.

 

 

Súvisiace články 
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II

Rituál pentagramu

Menší pentagramový rituál

Mágia zrkadiel

Mágia bohýň


Doplnil
 a upravil:

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background