Mágia zrkadiel

WEB_ZRKADLO_02


Jasnozření v praxi pomocí magických zrcadel

Jsou dva druhy magických zrcadel a to:
1.
optická zrcadla zhotovená buď z plochého nebo

2. dutého skla, opatřená na jedné straně stříbrným amalganem nebo černým lakem. U zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá strana zůstává čistá a lesklá.

K optickým zrcadlům se čítají i křišťálové koule, dále plochá nebo dutá kovová zrcadla, na jejichž povrchu je nanesena barevná nebo černá tekutina. I hladina tiché vody může sloužit za optické zrcadlo.

Dále jsou magická zrcadla opatřená fluidickými kondenzátory, které jsem již (vo svojom diele) podrobně popsal.

Mág si musí býti vědom především toho, že úspěch zrcadlové magie nezaručuje magické zrcadlo, nýbrž astrální a mentální schopnosti, vyvinuté vhodnými cviky předběžných stupňů. Mág bude proto magické zrcadlo jakéhokoliv druhu považovat jen za pomůcku – za jakési nářadí.

Tím ovšem není řečeno, že by mág bez magického zrcadla nemohl vůbec pracovat. Jelikož magické zrcadlo poskytuje mnoho možností upotřebení, mág po této pomůcce jistě vždy rád sáhne.

Mág, který učební soustavu knihy BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ probral prakticky, se neposadi před magické zrcadlo, aby pouhou fixací tohoto unavil zrakové nervy. Mág pracuje jinak, tj. prakticky.

Dříve než popíši jednotlivé praktiky, uvedu několik příkladů, kdy magické zrcadlo koná dobré služby:
1) u všech imaginačních prací, vyžadujících optické cviky
2) všude tam, kde jde o nabíjení silami, fluídy atd.
3) jako průchodní brána ke všem žádoucím úrovním (sférám)
4) jako spojovací prostředek se živými a zesnulými osobami
5) jako pomůcka k navázání styků s různými silami, bytostmi, inteligencemi atd.
6) jako ozařovač při impregnování místnosti, léčení nemocných atd.
7) jako ovlivňovací prostředek sebe sama nebo jiných osob
8) jako magický vysílač a přijímač
9) jako prostředek k zadržování škodlivých a nežádoucích vlivů
10) jako promítací přístroj veškerých žádoucích sil, bytostí, obrazů atd.
11) jako dalekohled
12) jako pomůcka k prozkoumání minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Jelikož je magické zrcadlo univerzálním prostředkem, není možno vyjmenovat zde všechny možnosti. Avšak intuitivní mág přijde na základě těchto dvanácti příkladů sám na další praktiky s magickými zrcadly.

Ve vzdálenosti asi 1 – 2 m se před svým magickým zrcadlem posaďte do ásany (koncentrační pozice). Toto cvičení nevyžaduje zvláštní osvětlení. Imaginační cviky provádějte tím, že si zpočátku postupně představujte předměty, které otevřeným zrakem musíte vidět tak zřetelně, jako by zde byly skutečně. Jelikož jste se pomocí předcházejících cvičení stali již Mistry imaginace, nepřijde Vám toto předběžné cvičení nijak zatěžko. Představu předmětů udržte vždy po dobu několika minut, načež je imaginačně opět zrušte. Kdyby se Vám proti očekávání imaginace přec jen nedařila, provádějte nejdříve imaginační cviky s barvami a potom teprve přejděte k imaginaci s předměty.

Optická imaginační schopnost je, jak jsem již podotkl, obdobná ohnivému principu, takže mágové, kteří ovládají dokonale živel ohně, budou mít i v zrcadlové magii nejlepší úspěchy. Po představě s předměty přejděte k imaginaci různých zvířat, dále lidí, při čemž si zpočátku předsťavujte výrazy tváří u známých, později u neznámých osob a různých lidských ras. Imaginační cvičení prodlužte konečně na celou postavu. Daří-li se Vám toto cvičení a můžete-li si představit osobu, ať známou či neznámou, mužskou nebo ženskou na povrchu zrcadla, přejděte k představě domů, krajin, míst apod., abyste i v tom získali náležitou schopnost. Teprve takto jste magicky připraveni k provádění pravé zrcadlové magie.

Tyto přípravné cviky jsou velmi důležité, nebot mentální, astrální a hmotné oko musí imaginaci teprve uvyknout tomu, aby pojalo velikosti obrazů a jejich zřetelnost. Jinak bychom viděli vše jen zkreslené. Při prováění těchto cviků nesmite připustit, aby se Vám v zrcadle objevovaly samočinně různé jiné obrazy, což se stává ponejvíce osobám mediálně založeným. Odmítejte proto důrazně všechny nežádoucí jevy i tehdy, kdyby byly sebekrásnější a lákavé. Vše, co se Vám objeví nečekaně, jsou pouhé halucinace, myšlenkové reflexy prýštící z podvědomí, které se rády vynořují za tím účelem, aby mága klamaly a brzdily v jeho úsilí a poctivé práci. Při tomto předběžném cvičení shledáte, že se Vám imaginárně pracuje tím lépe, čím větší je magické zrcadlo.


Nabíjení magického zrcadla

Další úlohou mága je seznámit se s nabíjením magických zrcadel. Musí dokázat upoutat (nakupit) pomocí imaginace na každý zrcadlový povrch sám ze sebe nebo přímo z univerza žádanou sílu, kterou opět imaginárně rozpustí do původního zdroje. Nabíjení magických zrcadel může provádět následovně:
1) postupné všemi čtyřmi živly
2) akášou
3) světlem
4) elektrickým fluidem (živel oheň)
5) magnetickým fluidem (živel voda)
Dosáhl-li mág těmito cviky v nabíjení zrcadla určité zručnosti ,je dostatečně schopen provádět s magickými zrcadly další experimenty. V dalším uvádím několik příkladů současně s návody.


MAGICKÉ ZRCADLO

Jako průchodní brána ke všem žádoucím úrovním (sférám)

Při tomto experimentu se postarejte o to, aby Vás okolí nerušilo. Posaďte se pohodlně před magické zrcadlo a naplňte jeho povrch akášickým živlem, který vsajete z univerza do svého těla plícemi a póry. Nabíjení zrcadla osobní (vlastní) akášou provedete buď skrze ruce nebo přímo ze solar-plexu.

Nyní na své tělo zapomeňte a považujte se pouze za ducha, který může přijmout jakýkoliv tvar a jakoukoliv podobu. Myslete si, že se Váš duch zmenšil natolik, aby mohl zrcadlem projít. Jakmile pomocí imaginace projdete zrcadlem, octnete se okamžitě na astrální úrovni. Svým plným vědomím se na ní zdržte, několikrát se poohlédněte, aniž byste pozbyli vědomí nebo dokonce usnuli. Potom se zrcadlem opět vratte a spojte se se svým tělem.

Při počátečních cvičeních Vás na astrální pláni obklopí pouze tma. Při častém opakování tohoto pokusu spatříte světlo. Pocit svobody, nevázanosti, volnosti Vás uchvátí. Nacházíte se na astrální úrovni, které se obvykle říká „onen svět“.

Vytrváte-li v onom cvičení, setkáte se na astrální pláni se zesnulými a jínými bytostmi tuto pláň obývajícími, a projevíte-li přání vidět určitou zemřelou bytost, v témže okamžiku s ní budete ve styku.

Časem se seznámíte se všemi platnými zákony astrálního světa a poznáte i místo, které po odložení hmotné schránky sami zaujmete. Obavy ze smrti tím z Vás jednou provždy vymizí.

Soustředíte-li se z astrální pláně na některou vyšší sféru, pocítíte brzy jemnější kmity, pocit zvláštní lehkosti (éteričnosti) Vás uchvátí a budete uzpůsobení vstoupit do styku s bytostmi vyšších sfér. Získáte tím poznání a zkušenosti, jaké Vám žádný smrtelník nemůže dát. Do svého fyzického těla se vrátíte obohacení duchovními kmity vyššího stupně, které není možno popsat.

Na ovládáni živlů a na vlastní mentální a astrální čistotě (zušlechtěné povaze) záleží, které duchovní sféry můžete navštěvovat. V získání poznatků Vám nejsou kladeny meze.

Jestliže Vám astrální úroveň poskytla dosti zkušeností, můžete stejným způsobem navázat styky i s vysokými světelnými bytostmi. V kladném případě nenabijete zrcadlo akášou, nýbrž koncentrovaným, slunci se podobajícím světlem.

Je nabiledni, že dle uvedených návodů můžete pomocí zrcadla vyhledat a navštívit i nižší úrovně jako např. říši živlů a jejich obyvatele. Magické zrcadlo nabijte vždy tim živlem, jehož říši hodláte navštívit a při prostoupení zrcadlem vezmete na sebe vždy tvar té nebo oné úrovně.

Tak např. při návštěvě říše trpaslíků naplníte nejen magické zrcadlo živlem země, ale i svého ducha proměníte imaginárně v trpaslika a naplníte se cele jeho životem. Totéž platí o bytostech živlu vzduchu o tzv. vilách, o vodních bytostech, rusalkách nebo undinách a ohnivých bytostech, salamandrech.

Zkušenosti, které v těchto říších a s jejich obyvateli získáte, jsou tak cenné, že by se jimi daly naplnit celé svazky. Jak je možno přimět živelní duchy k sestoupení na naši pozemskou pláň a k tomu, aby vykonali různé služby, popisuji zřetelně ve svém druhém díle nazvaném „Praxe magické evokace”.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako spojovací prostředek se živými a zesnulými osobami

Přejete-li si pomoci magického zrcadla ovlivnit přítele, známého nebo jinou osobu, chcete-li jí např. udělit rozkaz, aby Vám napsala nebo Vás navštívila, budete si počínat takto:

Povrch magického zrcadla nabijete akášou a meditujete, že všude tj. mezi
Vámi, zrcadlem a Vaším přítelem je akáša, že tudíž není času ani prostoru. Tento pocit meditativně udržte a přejte si vidět ihned v zrcadle svého přítele. V následujícím okamžiku spatříte jako v panoramatu žádoucí osobu, uvidíte, čím se právě zabývá a co ji bezprostředně obklopuje. Současně budete mít pocit, jako byste vedle žádoucí osoby sami stáli. Je-li Vám okolí známé, můžete se pak ihned mentálním putováním přesvědčit o pravdivosti toho, co jste v zrcadle spatřili.

U mága, jenž správně cvičil a své astrální smysly školil, budou zkušenosti jeho práce s magickým zrcadlem souhlasit s výsledkem mentálního putování a budou proto odpovídat skutečnosti. Není-lí tomu tak, musí mág experiment tak dlouho opakovat, až bude mít vnitřní jistotu, že viděné souhlasí se skutečností, což se dá různou osobní kontrolou snadno zjistit.

Vidíte-li např., že dotyčná osoba spí, přitáhněte pomocí imaginace jejího ducha, tj. mentální tělo do svého zrcadla a zhmotněte ho svou vůlí natolik, jako by osoba stála před Vámi tělesně. Když se Vám to podařilo, udělte ji svůj rozkaz. Přitom vždy dbejte, stejně jako u autosugesce, přítomné doby a rozkazovacího způsobu, protože jinak by se možná podvědomí dotyčné osoby mohlo vzepřít.

Pravý mág se však nikdy nesníží k tomu, aby dával rozkazy škodlivě a ničící, nebot dobře ví, že akášický princip by se mu za to těžce mstil.

Zrcadlovou magií je také možno navázat astrální styky s druhým mágem, který je na témže vývojovém stupni. Vše, co jeden z mágů do zrcadla pronese, druhý uslyší, byť by vzdálenost mezi oběma mágy byla sebevětší. Někdy je přenos slyšet tak hlasitě, že by třeba i třetí právě přítomná osoba, magicky neškolená, ale senzitivní, na dálku pronesená slova zřetelně uslyšela.

Stejným způsobem je možno volat zesnulé osoby, aby se v zrcadle objevily. Soustředte se pouze do akáši, dotyčnou zesnulou bytost si představte nebo intenzivně myslete, aby se tato objevila. Voláte-li ze zemřelých někoho známého, soustřeďte se na nějakou okolnost v době, kdy dotyčná osoba žila, zavolejte pak její jméno do akáši a vyčkejte, setrvajíce v meditaci, objevení zesnulé bytosti. Za krátkou chvíli se v zrcadle objeví, načež můžete vyslovit svá přání.

Z počátku se bude styk s bytostí podobat hlasitému pronášení myšlenek, avšak později bude mág schopen se zesnulou bytostí normálně hovořit. Mág také může zesnulou bytost nechat ze zrcadla vystoupit, načež ji živlem země natolik zhmotní, že bude viditelná i oku neškolené osoby.
Je vécí každého jednotlivce, jak hluboko do všeho vnikne a jak důkladně a důsledně si bude při práci počínat. I jiné bytosti je možno přivolat a zhmotnit, avšak o tom všem podrobněji v mém druhém díle, ježto je při tom třeba dbát určitých pravidel.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako pomůcka k navázání styků a různými silami, inteligencemi, atd.
Tuto metodu podrobně popisuji ve svém druhém díle „Praxe magické evokace“.

Pro zajímavost se zde zmiňuji jen o následujícím:
Nabije-li mág své zrcadlo akášou a učiní-li na jeho povrchu imaginativně živlem dotyčné bytosti tahy jejího znaku a vysloví-li jméno oné bytosti, může s ní navázat styky. Na základě tohoto kontaktu může pak mág od oné bytosti obdržet vše, co je schopna podle svých zvláštností poskytnout. Totéž platí ovšem i pro veškeré ostatní bytosti a síly.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako ovlivňovací prostředek sebe sama nebo jiných osob
Pro tento účel se hodí každé magické zrcadlo, ale zejména zrcadla opatřené fluidickým kondenzátorem. V tomto směru je tolik možností upotřebení, že není možno je všechny vyjmenovat.
V dalším uvádím jen několik příkladů.
Z univerzálního moře světla vsajte pomocí imaginace nebo vdechováním skrze plíce a póry tolik světla do svého těla, až máte pocit, že se podobáte žhavě bílému slunci. Světlo impregnujte určitým přáním např. že Vám jeho záře propůjčuje intuici, inspiraci nebo jinou žádoucí schopnost, nebo že Vám dává poznat pravdu. Skrze své ruce nechte světlo imaginárně proudit na povrch zrcadla, kde ho shromáždíte, takže i poslední paprsek z Vašeho těla přejde na zrcadlo. Z nakupeného světla utvořte bílou lesknoucí, slunci se podobající kouli, která vydává přemíru intenzivních paprsků.
Tento způsob nabíjení opakujte několikrát bezprostředně za sebou, až jste si jisti, že je zrcadlo dostatečně nabito a že jeho paprsky silně pronikají Vaším tělem, duší a duchem a vyvolají ve Vás žádoucí vliv. Silou své vůle a pevným přesvědčením upoutejte pomocí imaginace toto světlo na povrch zrcadla, kde je podle svého přání necháte libovolně dlouho, načež je opět rozpusťte. O účinku a vlivu světla musíte být tak přesvědčeni, že ani stín pochybnosti ve Vás nevznikne.
Právě ono skálopevné přesvědčení to je, které propůjčuje světelným paprskům nesmírnou dynamitu, jež vyvolává téměř fyzické účinky. Sám jsem před léty tímto způsobem ovlivnil magické duté zrcadlo tak silně, že se rozletělo na tisíce střepů a střípků, takže jsem si pro tento účel musel pořídit zrcadlo z dubového dřeva.
Nyní se posaďte před zrcadlo a meditujte o svém přání nebo o pravdě, kterou si přejete zvědět, nebo o problému, jehož rozluštění Vás čeká. Když pak po svém meditování zavedete do sebe akášický princip nebo se uvedete do tranzu, dosáhnete velmi brzy svého cíle.
Každopádně Vás tato práce příjemně překvapí a při svých dalších meditacích tyto praktiky nevynecháte. Ponecháte-li magické zrcadlo nabité, musíte je před zraky jiných osob ochránit. Nejlépe učiníte, když je zabalíte do pravého hedvábí, protože hedvábí je, jak známo, spolehlivým izolačním prostředkem. Paprsky zrcadla můžete také nechat dopadat na své lůžko, aby pro dosažení žádaného ovlivňovaly podvědomí i po dobu Vašeho spánku. Vaše autosugesce zesílí účinek a vedou k rychlejšímu úspěchu.
Je samozřejmé, že tímto způsobem nezískáte pouze poznatky a neprobudíte v sobě jen dřímající schopnosti, jejichž vývin urychlíte, ale ovlivníte i vytčeným směrem i duši a ducha. Jakmile tento vliv zrcadla již nepotřebujete nebo vyžaduje-li jiná práce něco jiného např. ovlivnění akášou nebo živlovým zářením, magnetickým nebo elektrickým fluidem, zrušíte imaginací první ovlivnění opačným způsobem respektive rozpustíte světlo do univerza. I jiné osoby můžete ozářit nebo ovlivnit, jenomže potřebné nabíjení nevedete vlastním tělem, nýbrž imaginárně přímo z univerza na povrch zrcadla. Tímto způsobem je možno provádět různé experimenty, jako např. hypnózu, mediální styk, magnetický spánek a pod. Pro intuitivního mága je toto vše samozřejmostí a vlastní praxi dle toho usměrňuje.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako ozařovač k impregnováni místností, léčení nemocných atd.
Podobnou praktikou je impregnování místností pomocí magického zrcadla, které nabijete fluidem odpovídajícím Vašemu přání, jako např. světlem, biomagnetizmem, akášou a pod.
Toto fluidum stáhněte pomocí imaginace přímo z univerza natolik, aby se záření rozprostíralo po celé místnosti, kterou hodláte impregnovat. Již při hromadění termínujte účinek.
Takto můžete, je-li toho třeba, ozařovat po celé dny, případně i měsíce místnost, v níž se zdržujete tím, čeho si nejvíce přejete, např. úspěchem, zdravím, inspirací, mírem a pod. Nabíjení můžete také zesílit, když jeho dynamitu častějším opakováním zhustíte.
Samozřejmě je možno léčit tímto způsobem a vyléčit různé choroby, je-li zrcadlo dostatečně nabito. Můžete před zrcadlo posadit i nemocné osoby, kterým již po uplynutí několika minut bude mnohem lépe.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako vysílač a přijímač
I pro tyto účely je možno zrcadlo výhodně použít a to při experimentech, týkajících se oživení obrazů nebo zvukového přenosu. V tomtéž smyslu jako má rozhlasová stanice vysílače a přijímače, můžeme i my využít svého magického zrcadla.
V dalším uvádím v krátkosti dvě praktiky, které dokáže provést bez námahy každý mág, jenž se řídil všemi dosavadními pokyny.
První z těchto praktik popisuje vzájemné oživení obrazů nebo myšlenek mezi dvěma stejnoměrně školenými mágy. Na vzdálenosti nezáleží, může býti právě tak l0ti nebo 1000 kilometrová. Dorozumívací možnost je několikerá a to prostřednictvím myšlenek, obrazů, dopisů, slov a pocitů. Praxe je jedna a táž, při níž se pracuje jedním a tímtéž principem, jímž je akáša. Následuje popis zrcadla jako vysílače, aniž by ovlivněná osoba tušila, že bylo vysíláno. Bude dobře, když si mág osvojí nejdříve určitou praxi s partnerem, jenž je na téže vývojovém stupni nebo který alespoň akášický princip velmi dobře ovládá. Stanovte se svým partnerem přesnou vysílací a přijímací dobu. Obojí se může dít současně.

Nejdříve o praxi vysílatele.
Ten především nabije zrcadlo akášou a uvede se pomocí akášického principu do transu. Pojem o času a prostoru mezi sebou a přijímatelem imaginárně vypojí, takže má pocit, že stojí u svého přítele. Tento pocit se později dostaví zcela automaticky, což známe již ze zkušenosti a z dřívějších experimentů. Nejdříve se pokuste přenést zcela jednoduché tvary, jako např. trojhran nebo kruh s přáním, aby přijímatel tento tvar uviděl ve svém zrcadle.

Přijímatel nabije rovněž své zrcadlo před přijímáním akášou, uvede se též do transu akášickým principem a naladí se na to, že v zrcadle zřetelně pozná, co vysílací partner vyšle.
Jsou-li oba partneři stejnoměrně školeni, postřehne pak přijímatel bezpečně obraz, který byl vysílatelem do zrcadla projektován. Po uplynutí stanovené doby přenosu a postřehu vymění oba partneři úlohu, takže vysílatel se stane přijímatelem a opakuje telepatický experiment v obráceném pořadí. Je vždy dobře, když se mág školí rovnoměrně, jak ve vysílání, tak v postřehu.

Počátečními neúspěchy se nenechte odradit a cvičte pilně dál. Po několika pokusech se úspěch zcela určitě dostaví. Daří-li se Vám příjem jednoduchých obrazů, zesilte cvičení tím, že volíte obrazy složitější, později obrazy žijících osob, obrazy míst a krajin, podobně, jak jste si počínali při prvních přípravných cvičeních, týkajících se imaginace v zrcadle.
Po dostatečné praxi se pokuste o to, přenášet myšlenky bez imaginace, tedy myšlenky zachycené pouze intelektem. Jestliže jste získali ve vysílání i příjmu dostatek zkušeností, pokuste se pomocí imaginace napsat do zrcadla krátká slova, která příjemce uvidí a přečte ve svém zrcadle. Slova vystřídají věty a konečně dokážete přenášet písemně z jednoho zrcadla na druhé i celá poselství.
Po dosažení optické schopností přenosu vynasnažte se získat též možnost akustického přenášení tím, že jako vysílající pronesete do zrcadla zpočátku jedno nebo dvě slova s přáním, aby byla příjemcem vyslyšena. Příjemce se uvede pro stanovenou dobu do transu a vyčká sluchového poselství. To mu bude nejdříve připadat jako hlasité myšlení, avšak od jednoho cvičení ke druhému bude slyšet vždy zřetelněji, dokonce tak zřetelně, jako by šlo o telefonní hovor. Po mnoha vytrvalých pokusech a cvičeních bude akustický příjem tak jasný, jako by pronášená slova byla mluvena přímo do ucha.
Jste-li dostatečně obeznámeni s přenosem krátkých slov, přejděte k vysílání a k poslechu kratších vět, až opět vytrvalým cvičením dospějete i k přenášení dlouhých zpráv.

Zasvěcenci v Orientu se tímto způsobem vzájemně dorozumívají a nazývají tuto schopnost „Poselství vzduchem“, což je nutno brát symbolicky, neboť ve skutečnosti při tom hraje největší úlohu akášický princip. Je samozřejmé, že vysílatel a příjemce si mohou tímtéž způsobem vyměňovat navzájem i pocity nejrůznějšího druhu. Ovládá-li mág schopnost na rovnocenné partnery vysílat a od nich přijímat, může zachycovat a odposlouchat hovory a sledovat obrazné přenosy i jiných mágů, podobně, jako je tomu u radiopřijímačů. Jako v rozhlase rádiem tak i v magické terminologii se tomu říká „poslech na černo“.

V dalším popisuji magické zrcadlo jako vysílače sloužícího k přenášení myšlenek, slov a obrazů na osoby magicky neškolené, které nemají nejmenší potuchy o tom, že se tímto způsobem vysílá a že mohou býti případně ovlivňovány.
V takovém případě upoutá mág do svého akášou nabitého zrcadla své předsevzetí rozkazem, aby na určitou dobu bylo to neb ono přeneseno. Zavede-li mezi sebe a onu nepřipravenou osobu akášický princip, přijme toto poselství podle své schopnosti.
Při ještě nedostačující praxi se poselství zpočátku projeví tím, že ovlivněnou osobu přepadne ve stanovenou chvíli jakýsi neklid a že na vysílatele (v našem případě na mága) bude intenzivně myslit. Později bude přijímací osoba považovat poselství jako vlastní myšlenku, ježto není schopna rozpoznat, zdali bylo vysláno nebo zdali prýští z jejího vlastního nitra. Záleží-li mágovi na tom a zaměří-li se případně hlavně na tento druh vysílání, může dotyčné osobě vštípit, že myšlenky přichází od něho.
Dříve nebo později se tato praktika nemine účinkem. Mág může pomocí zrcadla vysílat také tím způsobem, že účinek se dostaví postupně nebo tehdy, když je příjemce náležitě uzpůsoben. Nejvhodnější doba je obvykle tehdy, když příjemce není rušen vnějšími vlivy a může vysílané zachytit buď před spaním nebo ráno ihned po probuzení. V takových případech koncentruje mág do zrcadla myšlenku, přání, zprávu s rozkazem, že to, co hodlá dotyčné osobě sdělit, přijme ta teprve tehdy, jakmile nadejde pro ni vhodná chvíle poslechu. Pokud nebyla zpráva přijata, působí dále a zůstane na povrchu zrcadla. Byla-li však odeslána, splnilo zrcadlo svůj úkol a přijala-li ovlivněná osoba vyslanou myšlenku nebo zprávu, stane se povrch zrcadla opět čistý. Mág se věnuje svým dalším povinnostem, aniž by se více staral o svou vysílačku a zrcadlo působí automaticky tak dlouho, až byla myšlenka nebo zpráva skutečně přijata.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako ozařovač při impregnování místností, léčení nemocných a pod.
I pro tento účel se dá magického zrcadla použít. V rukou zručného mága se může stát výborným prostředkem jeho vlastního vývinu.

Praxe impregnování místností je tato:
Pracujete-li v místnosti, kterou si přejete ovlivnit pomocí magického zrcadla výhradně pro vlastní účely, provedete nabíjení skrze vlastní tělo. Při nabíjení zrcadla pro jiné osoby stáhnete síly přímo z univerza, aniž byste tyto nechali dříve projít vlastním tělem. . Tedy z univerza stáhnete buď přímo nebo skrze své tělo množství světla, které nakupené upoutáte pomocí imaginace na povrch magického zrcadla. Hromadění opakujte tak dlouho, až nakupené světlo přijme tvar koule nebo kotouče, vydávající v celé místnosti lesknoucí se bílé světlo, podobající se světlu silné lampy. Intenzivním opakováním cvičení nejen že vyzařované světlo imaginárně vidíte, ale přímo pociťujete, jak prostupuje Vaše tělo v podobě rentgenových paprsků. Přesvědčením a vírou vložte do světla přání a myslete, že se světlo stává od hodiny k hodině, ode dne ke dni automaticky silnější a že síla záření působí stále pronikavěji a dynamičtěji.
Účinek termínujte – jak řečeno v kapitole o biomagnetismu – a působení zářivé síly určete buď dočasné nebo trvalé. Do spoutaného světla tj. do svého imaginárního slunce vložte úlohu nebo přání, které má zářivá síla vykonat (splnit) např. přivodit úspěch, mír, zdraví, zvýšit inspiraci, intuici, zcela podle toho, co nejvíce potřebujete. Potom umístěte zrcadlo ve svém pokoji jako světlomet, abyste byli stále pod vlivem jeho vyzařování.

O zrcadlo se nemusíte více starat, neboť pracuje jako ozařovač automaticky dále a ovlivňuje Vás i jiné osoby žádaným směrem. Tuto metodu podržíte zajisté při veškerých svých pracích, cvičeních, bádáních a meditacích.
Bylo-li zrcadlo nejen pro Vás, ale i pro jiné osoby magicky ovlivněno např. za účelem léčení nemocných, tedy pro úplné uzdravení, poznáte, že pod vlivem zářivé síly zrcadla dokážete vykonat mnohem více práce, aniž byste byli unaveni, a vstoupí-li do Vaší místnosti nemocná osoba, pocítí okamžitou úlevu bolestí, obzvláště, přijde-li pod přímý dopad zářivých paprsků. Síla účinnosti závisí na intenzitě, s jakou bylo zrcadlo nabito.
Příznivé záření neplatí jen pro jedinou osobu, nýbrž pro tolik osob, kolik se jich do místností vejde. Pro magnetizéry z povolání nebo pro osoby, zabývající se léčením nemocných nebo ovlivňováním osob, bude tato metoda znamenitou pomůckou.
Je možno impregnovat nebo ozařovat nejen jednu jedinou místnost, nýbrž zářivou sílu můžete pomocí imaginace přenést do největší vzdálenosti na jednu nebo více osob. Pouze imaginaci účelně pozměníte. Netřeba zdůrazňovat, že se magické zrcadlo jako ozařovač stává v rukou mága velmi cennou pomůckou, poskytující různé možnosti upotřebení. Mág svého magického zrcadla jistě nikdy nezneužije a nezneuctí tím, že by jím rozséval špatné vlivy.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako prostředek k zadržování škodlivých a nežádoucích vlivů
I pro tento účel koná magické zrcadlo dobré služby. Pouze impregnace vyzařovací síly magického zrcadla je poněkud jiná a impregnace místnosti nebo místa, zkrátka toho, co má být chráněno, se naplní zářivou silou světla tak, aby světelné paprsky zadržovaly jakékoliv nepříznivé vlivy nebo vracely je zpět k výchozímu bodu.
Tam, kde jde o nepříznivé vlivy, musíte pracovat s impregnací světla. Jedná-li se o to, chránit místnost před jakýmikoliv vlivy, ať dobrými či nepříznivými, naplníte impregnaci zrcadla respektive místnosti akášou, do níž vložíte imaginárně vlastnost nedotknutelnost a neprostupnost.
Práce s akášickým principem nedovolují jeho hromadění, což bylo již několikrát podotknuto, avšak impregnaci přání je kvůli dynamizaci účinku možno pomocí imaginace častěji opakovat.
Mág má na vůli pořídit si pro různé účely několik magických zrcadel. Pracuje-li však s dálkovým poslechem a přenosem, nesmí samozřejmě svoji pracovní místnost izolovat akášou, protože by mu tento princip znemožnil jakékoliv působení na dálku.

Podrobnosti, týkající se zadržování škodlivých vlivů, dále izolování určitého místa pomocí magického zrcadla za účelem různých magických prací atd. uvádím ve svém druhém díle nazvaném „Praxe magické evokace“.

Kromě této možnosti upotřebit magického zrcadla jako prostředku k zadržování nežádoucích vlivů, má mág ještě další výhody v tom, že může veškerá známá fluida (magnetické, elektrické nebo elektromagnetické) upotřebit ve spojitosti se zrcadlovou magií a účelně s nimi pracovat. Jakých sil je pro ten či onen případ třeba, zdali magnetického či elektrického fluida nebo živlů, závisí na práci a na účinnosti jeho přání.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako promítací přístroj veškerých sil, bytostí, obrazů atd.
Magické zrcadlo můžete také upotřebit ke zhmotnění veškerých sil mentální a astrální úrovně, takže budou viditelné i magicky neškoleným osobám. Nejde při tom jen o pouhou domněnku nebo sugesci, neboť myšlenky, elementáry, bytosti všech úrovní, živlové bytosti atd. se dají na základě zde uvedených praktik v zrcadle natolik zhmotnit, že mohou být i fotografovány.

Následuje praktický návod.
Naplňte povrch zrcadla zhmotnělým živlem země. Tento živel nenechte projít vlastním tělem, protože byste tím vyvolali poruchy na zdraví (určitá ochromení atd.), nýbrž nahromaďte ho pomocí imaginace přímo z univerza. Čím větší bude nakupení zemního živlu, tím hmotnější a viditelnější bude to, co hodláte promítnout. Je proto třeba nakupení živlu víckrát opakovat.

Přejete-li si zhmotnit nějakou představu, nějaký obraz nebo elementál natolik, aby se stal dobře viditelným i druhé, magicky neškolené osobě, musíte si počínat takto:
Zaveďte pomocí imaginace akášický princip buď pouze do hlavy dotyčné osoby nebo chceteli do celého těla a určete současně, aby tento princip v ní účinkoval po celou dobu experimentu. Jde-li to, učinit nějakou představu (smyšlenku) viditelnou, umístěte ji svou imaginací dokonale, zřetelně a jasně na povrch zrcadla, jako by tam byla skutečně a stáleji udržujte. Pohlédne-li pak osoba, kterou jste akášickým principem ovlivnili, na zrcadlo, uvidí na něm onu představu jako ve filmu. Stejným způsobem si můžete počínat s elementálem, elementárem nebo stínem, který jste sami utvořili (zplodili). Voláte-li však bytost z astrální nebo jiné úrovně, musíte dříve prostor kolem svého zrcadla, v němž se má bytost projevit, naplnit akášickým principem. Lépe je samozřejmě naplnit akášou celou místnost. Těchto příprav není třeba, máte-li ještě jedno magické zrcadlo, jemuž určíte úlohu impregnovat akášickým principem celou místnost.
Je-li vše dokonale připraveno, uveďte se do tranzu tím, že do sebe zavedete akášický princip a v tomto stavu volejte žádanou bytost, obývající astrální nebo jinou úroveň. Dokud neovládáte praktiky zaklínací magie, které popisuji podrobně ve svém druhém díle, spokojte se s tím, že pomocí imaginace voláte zesnulé a jiné bytosti z astrální úrovně.
Na zrcadle se nacházející nakupený živel země zhmotní obrazy nebo bytosti natolik, že je uvidí a uslyší neškolená osoba. Viděné a slyšené není potom žádnou halucinací a mág může obraz (zjev) živlem země zhmotnělý zachytit i fotograficky. Musí však mít na zřeteli, že obrazy takto zhuštěné mají mnohem vyšší vibraci než normální nám známé světlo. Tuto vyšší vibraci není samozřejmě možno fotograficky zachytit. Proto vyžadují takové snímky co možná nejkratší expoziční dobu. U dobrých fotopřístrojů volte jednu setinu vteřiny. Jsou však jíž speciální fotopřístroje, které mají expoziční dobu dvě setiny vteřiny. Takové přístroje se hodí nejlépe, usnadní práci a obrazy jsou konkrétní. Při pořizování těchto snímků nehraje úlohu, zdali je den či noc. Kdo by však chtěl mít zároveň ofotografováno zrcadlo a jeho pozadí, musí ovšem snímek pořizovat při vhodném osvětlení. Jinak se v zrcadle objeví pouze zhmotnělý obraz.
Zkušenosti ukázaly, že je u těchto snímků lépe volit desky nežli filmy. Jelikož je kmitočet dotyčného obrazu mnohem vyšší než kmitočet světla, vyžadují tyto snímky zvláštní barevné filtry. Vyžadují tedy fotografické snímky mentální úrovně, jako jsou smyšlené (představované) obrazy, elementáry, elementály, stíny a všechny ostatní jevy modrý filtr. Veškeré bytosti, astrály zesnulých atd. musí mít fialové filtry. Bytosti jedno-živelné (živlové bytosti) vyžadují filtr barvy rubínové.
Pro fotografické snímky přírodních jevů, vyvolané na základě přírodní magie přírodními silami nutno použít žlutý filtr. Barvy filtrů jsou, jak vidno, obdobné dotyčným úrovním. Kromě obrazů a bytostí může mág nechat skrze magické zrcadlo nahlédnout i neškoleného do jeho (případně i někoho jiného) minulosti, přítomnosti a budoucnosti.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako dalekohled
Ve svém magickém zrcadle můžete pozorovat a sledovat též události, které se u známých i neznámých odehrávají i v té největší vzdálenosti.
Zrcadlo naplňte jako obvykle akášickým principem. Klidně a pohodlně vytrvejte ve své pozici, uveďte se do tranzu pomocí akášického principu a zaměřte se v tomto stavu na osobu, kterou hodláte pozorovat. Při tom si myslete, že zrcadlo je veliký dalekohled, skrze který i na největší dálku vše dobře vidíte. V téže okamžiku uvidíte dotyčnou osobu a její okolí jako ve filmu.
Z počátku budou obrazy možná poněkud nejasné, ale častějším opakováním experimentu vyvstanou před Vámi tak zřetelně a čistě a pocit, že žádaná osoba se nachází ve Vaší bezprostřední blízkosti, bude tak přesvědčivý, že se budete domnívat stát skutečně přímo vedle ní, i kdyby šlo v tomto případě o vzdálenost třeba tisíc kilometrovou. Kvůli kontrole a jistotě, že to, co jste si přáli v zrcadle vidět, odpovídá skutečnosti, představte si pomocí imaginace, že se dotyčná osoba zabývá něčím zcela jiným.
Když se Vám to astrálními smysly podaří právě tak dobře je to důkazem, že viděné je zatím pouhý klam a je tudíž třeba cvičení opakovat tak často, že si osvojíte schopnost rozeznávat skutečnost od smyšlenky nebo klamu. Mág může, jestliže si to přeje, pod svým zručným vedením nechat stejným způsobem vidět do dálky i každou jinou magicky neškolenou osobu.
V tomto odvětví obzvláště vyškolení a vycvičení mágové dokáží na podkladě uvedených praktik a za pomocí červených filtrů zhotovit na největší vzdálenost i fotografické snímky viděných obrazů a událostí. Nejedná-li se Vám ani tak o hmotné události, které můžete na vzdálenost v přítomné době spatřit, jako spíše o duševní život, o povahu a cítění určité osoby, stačí, když si odmyslíte její hmotné tělo a zaměříte se výhradně na její astrál. Ihned se Vám objeví aura a povahové rysy dotyčné osoby v různých barevných odstínech. Z toho si můžete potom dle zákona analogie učinit logické závěry o její povaze a jejích schopnostech.
Jestliže Vás ale nezajímá ani světské počínání určité osoby, ani její duševní vlastnosti a povahové rysy, odmyslete si jak její hmotné, tak i astrální tělo a přejte si vidět v zrcadle výhradně jejího ducha. Okamžitě se Vám zjeví obrazy duchu odpovídající, takže můžete její myšlenkové a ideové pochody sledovat i na největší vzdálenost. Z tohoto příkladu vidíte, že je možno osvojit si schopnost čtení myšlenek u kohokoliv i na největší vzdálenost a záleží pouze na Vaší vůli, jak dalece si hodláte toto Mistrovství osvojit.


MAGICKÉ ZRCADLO

jako pomůcka k prozkoumání minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Nejobtížnější úloha při práci s magickým zrcadlem připadá přesnému zjišťování minulosti, přítomnosti a budoucnosti u jiných osob.
Je samozřejmé, že mág může vidět v zrcadle, jakoby na filmu natočenou svou vlastní minulost a přítomnost. A kdyby chtěl ukojit svou zvědavost a přál si vidět také svou vlastní budoucnost, nebylo by pro něho těžké se pomocí zrcadla na ni zaměřit a dovědět se sebemenší podrobnosti.
Nevýhoda by však byla v tom, že v okamžiku, kdy mág spatří v zrcadle svou budoucnost, je zbaven své svobodné vůle. Dal by se pak přirovnat již jen se šablonou, kterou je nutno vyplnit, aniž by se mohlo na ní něco pozměnit. Jinak je tomu ovšem tehdy, když akášický princip v nejvyšším projevu, který můžeme nazvat Božskou Prozřetelnost, mága tím nebo oním způsobem varuje, případně před blížícím se nebezpečím, aniž by se mág chtěl o své budoucnosti sám něco dovědět.
Na takovou výstrahu musí mág samozřejmě reagovat, protože případné neuposlechnutí by mohlo mít pro něho neblahé následky.
Každý mág, který dospěl až k tomuto stupni vývinu pozná, zdali výstraha přichází od bytostí, jakoukoliv sféru obývající, nebo přímo z akášického principu. Chce-li mág u neškolených osob a u takových, na nichž mu záleží, zjistit minulost, přítomnost a budoucnost, je pro něho magické zrcadlo pochopitelně velmi cennou pomůckou.
Veškeré myšlenky, city, pocity a fyzické činy zanechávají v akáše čili v principu příčiny přesné záznamy, které může mág kdykoliv, buď pomocí svého magického zrcadla, nebo přímo v transu v akáše číst a které jsou mu tedy otevřenou knihou. Potřebuje se pouze pomocí imaginace na to zaměřit.
Z počátku, pokud mág není v tom ještě dokonalým Mistrem, budou se mu obrazy projevovat nesouvisle nebo jen ojediněle. Častým opakováním tohoto cvičení vyvstane však před zraky mága na povrchu zrcadla jako v panoramatu jeden obraz za druhým s minulostí související a to tak čistě a zřetelně, jako by mág viděné události sám prožíval. Od přítomnosti počínaje až k dětství a k samému zrození může mág nechat promítnout jednu událost za druhou.
Je dobře sledovat minulost jenom ke zrození, ačkoliv je možno zjistit život ducha té či oné osoby i v dřívějších vtěleních. Toho nechť se ale mág vyvaruje, protože by zjišťováním jak budoucnosti tak dřívějších vtělení u sebe a u jiných osob zasahoval do dění Božské Prozřetelnosti a jeho zvědavost by měla těžké následky. Předně by byl v téže okamžiku tak stár, kolik předešlých životů uviděl. Toto vědomí by v nitru mága vyvolalo a zanechalo velmi nepříjemný pocit a neblaze by se projevovalo hlavně v tom, že by mág ztratil veškerý zájem na svém dalším životě. Za druhé se mág stává odpovědným za veškeré chyby svých minulých životů. Jediná výhoda by byla v tom, že by si uvědomil své zkušenosti v minulých životech získané, což by ale nevýhody nijak nevyvážilo.
Přeje-li si mág zjistit budoucnost jiné osoby, uvede se pouze do tranzu. Ovládá-li tuto praxi dokonale, nezůstane mu nic ukryto. Tento druh jasnozření, kdy mág může mentální, astrální a hmotnou úroveň u sebe i u jiných jasně a souvisle vidět, je nejvyšší výsledek práce s magickým zrcadlem. Dospěl-li mág až sem, nemám mu k praxi s magickým zrcadlem už co říci a na základě příkladů zde uvedených si vypracuje své vlastní praktické metody.

Zdroj: BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ od Františka BARDONA


Magické zrkadlá podľa Josefa Veselého

Důležitou oblastí praktické magie je práce s magickými zrcadly, která jsou nástroji k nazírání astrálu. Magik s nimi může pracovat buď sám nebo za pomoci média. F. Bardon uvádí tyto možnosti použití magického zrcadla:
– jako pomůcka při imaginačnich pracích,
– jako pomůcka při nabíjení silami, fluidy atd.,
– jako vstupní brána ke všem požadovaným úrovním,
– jako kontaktní prostředek se živými i zesnulými osobami,
– jako pomůcka k navázání styků s různými silami, bytostmi, inteligencemi atd.,
– jako ozařovač při impregnování místnosti, léčení nemocných atd.,
– jako ovlivňovací prostředek sebe sama i jiných osob,
– jako magický vysílač a přijímač,
– jako prostředek k zadržování škodlivých a nežádoucích vlivů,
– jako promítací přístroj veškerých požadovaných sil, bytosti, obrazů atd.,
– jako dalekohled,
– jako pomůcka k prozkoumání minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Existují magická zrcadla různých typů, která se zhotovují z různých materiálů. Všeobecně se dělí na zrcadla konkávní nebo plochá a na zrcadla kulovita nebo nádoby. Každou z těchto skupin lze rozdělit na:
1. zrcadla běžného typu (obyčejná),
2. zrcadla planetární (astrologická),
3. zrcadla individuální,
4. zrcadla s magickými náboji.

Malá obyčejná zrcadla jsou více filosofické hračky než prakticky použitelné předměty. Mají sice dvě ohniska, ale jejich „magnetický povrch“ je velmi slabý a jejich ohniska nejsou vždy matematicky správně umístěna. Tato zrcadla jsou laciná, ale snadno se zkřiví a rozbíjí. Ukazují symboly a stíny. Dříve je, jak píše P. B. Randolph, používali k věštění potulní cikáni.

Je sem možno zařadit i zrcadlo Caglíostrovo, které nebylo ničím jiným než čiší naplněnou magnetizovanou vodou, zrcadlo du Potetovo, kterým je lepenkový kruh o průměru asi 8 cm, potažený na jedné straně černým hedvábím a na druhé straně polepený staniolem, zrcadlo Swedenborgovo, což je konkavní sklo, polité za horka na konvexní straně hustou kaši z tuhy a olivového oleje, Claude-Lorrainovo sklenéně konkávni zrcadlo, potažené vrstvou asfaltu, a lze sem zahrnout i uhlové zrcadlo, jehož konkávní strana je vyhloubena v antracitu, jaké používal např. dr, John Dee.

Dokonalejšim typem obyčejného magického zrcadla je narkotické zrcadlo Cahagnetovo. Toto kulovité skleněné zrcadlo je duté a vyplněné lihem získaným kvašením směsi rulíku a blínu, atd.
Viac informácií získaš v knihe MAGIE


Súvisiace články
 
Návšteva živlových bytostí mentálnym cestovaním
 
Cvičenia na ovládnutie živlov
Nekromancia
 
Koncentračné cvičenia


Doplnil a upravil:

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background