Astrálne & Mentálne cestovanieČo je to ten Astrál?

Je to svet, nachádzajúci sa všade vôkol nás, pričom fyzický Vesmír je len jeho súčasťou a kópiou…

Je  to svet neopísateľnej krásy, variácií a možností, ktoré povstávajú ako z inšpirácie Stvoriteľa tak z inšpirácií, túžob a myšlienok nás všetkých… a ktorého základným stavebným kameňom je Svetlo…

Je to miesto, z ktorého sme sem prišli a do ktorého sa aj navrátime…

Astrálne cestovanie, projektovanie sa do tejto magickej časti Vesmíru, je našou prekrásnou výsadou a manifestáciou prirodzenosti, ktorú si každý z nás môže osvojiť… stačí len chcieť, rozhodnúť sa a vytrvať…

Doprajme si návštevami týchto božských tajuplných svetov pozdvihnúť naše vedomie v ústrety poznaniu nekonečných rozprávkových možností!
                                                                                                                             

 

Aktualizované 06. 02. 2022

 

Obsah
Astrálne cestovanie & OOBE

Lucidné snívanie
Hypnagogický & Hypnopompický stav vedomia
Astrálne cestovanie
Spánková paralýza
NDE & LTP
Diaľkové nazeranie
Paradoxy astrálneho cestovania
Astrálny sex
Nebezpečenstvá projektovania sa
Mentálne cestovanie
Delenie vibračných rovín
Mentálna a Astrálna projekcia v mágii
Nezrovnalosti o projekciách

Pohrať sa s Multivesmírom (
English version)

 

 

Astrálne cestovanie
Tiež Astrálne Projektovanie (A.P.), exomatóza, exteriorizácia astrálneho tela, vymiestnenie astrálneho vedomia, vytelesnenie, exil častí duše, teda násilná fragmentácia astrálneho tela, OBE a zážitky blízko smrti (NDE/LTP). Ide tu o fenomén, kedy tvoje uvedomenie reálne opúšťa telesnú schránku (fyzické telo). Analógia spomenutého procesu sa prirodzene odohráva aj v jej ortodoxnom prevedení – v čase smrti fyzického tela – kedy na rozdiel od spontánnej či zámernej projekcie „spiatočný lístok“ už nedostávaš.

Akékoľvek zmyslové predstavy, vizualizovanie, imaginovanie, lucidné snívanie, nevedomé snívanie, stavy hypnagogické a hypnopompické (popísané nižšie), zahŕňajúce parasomniu, hypersomniu, insomniu a stavy spánkovej paralýzy, ďalej hypnóza, halucinácie, tranz, extáza, enstáza, exaltácia, účelová zmyslová deprivácia, regresie, meditácie, koncentrované myslenie, rozjarenosť, excitácia, zážitky PSI (Para Sensual Intelligence) a ESP (Extra Sensory Perception) vrátane remote viewing (diaľkové nazeranie), OBE či astrálnu projekciu jednoducho NEPREDSTAVUJÚ, ale môžu ju spôsobiť!


Počas astrálnej projekcie sa môžeš nachádzať:

– v originálnom astrálnom prostredí, ktoré je vytvorené individuálne alebo kolektívne pre účely napríklad prevádzania rituálov, bežného čarovania, meditácií, relaxovania, lucidného snívania, sexovania, stretávania sa s bytosťami vrátane predkov, ap. Táto zóna sa nachádza najskôr v najbližšom okolí fyzického tela a býva súčasťou duše alebo duší kolektívu, pokiaľ sa nerozhodne ináč. 


Pokiaľ si sa úspešne (astrálne) vyprojektoval, môžeš vykonávať rovnaké činností, ako keby si sa nachádzal v hmotnom tele, teda v súčasnej fyzickej projekcii. Ináč povedané, môžeš snívať, vizualizovať, imaginovať, meditovať, logický uvažovať a vykonávať zložité operácie, akými sú napríklad matematické výpočty či okultné aktivity.


– v zóne reálneho času, zrkadliacej prítomnosť ale aj minulosť či budúcnosť  fyzickej reality. Astrál reálneho času je nutné brať ako samostatnú oblasť, ktorá je v podstate prechodovou hranicou medzi Astrálom originálnym a gravitačnou hmotou. Medzi astrálom reálneho času a hmotou býva ešte zóna éterická, v ktorej údajne čiastočne pôsobí aj gravitácia. Z iného uhla pohľadu ide o oblasť, kde sa vyskytujú energetické systémy (čakry a meridiány) pôsobiace v psychosomatickom kontexte. Astrálne telo ako také tieto systémy neobsahuje, a aj preto u astrálneho alebo mentálneho cestovateľa nie sú zaznamenateľné.    


V prípade šamanizmu napríklad Dolný svet môže predstavovať prekrásnu divokú prírodu časov, kedy človek ešte ako taký neexistoval alebo žil v súlade s prírodou bez technologických vymožeností. Išlo o animistické šamanské kultúry. No môže predstavovať aj scenérie, ktoré sa na našej planete nikdy nevyskytovali a sú len kulisami, domovom, pre duchov živlov, nerastov, flóry a fauny. No rovnako sa v tejto oblastí môžu nachádzať aj predkovia, ktorí ešte nedosiahli duchovnú úroveň, aby pôsobili v Hornom svete. A čo sa onoho sveta týka, ten môže predstavovať ako originálny Astrál, ktorý fyzický časopriestor síce nezrkadlí ale existuje ako jeho akýsi obslúžny systém, tak Astrál, ktorý je zrkadlením sveta fyzického v jeho budúcnosti. V tomto prípade ide o potenciál toho, čo fyzicky svet ešte len čaká.

Potenciál budúcnosti časopriestoru v zhode s okultizmom vyjadruje aj fyzika prostredníctvom tzv. Feynmanových diagramov. Pokiaľ sa však pre niektorú z vylepšenej budúcnosti rozhodneš, je už len na tebe, aby si ju prácou na sebe, doplnenú o vhodnú okultnú aktivitu, zhmotnil do fyzického života.

Zóna Horného sveta rovnako ako aj zóna astrálu mimo reálny čas zahŕňa oblastí – vyššie svety, ktoré sú vzhľadom na našu materiálne orientovanú myseľ oveľa abstraktnejšie, a kde vyjadrovacími prostriedkami sú predovšetkým symboly, tvoriace analógie vo vzťahu k fyzickým objektom a ich udalostiam.  Môže ísť aj o svety, náležiace v hermetickej terminológii do planetárnych sfér, obývané géniami a antigéniami a inými vyššími bytosťami. Čas mimo fyzického sveta a astrálu reálneho času nemá vo vyšších astrálnych dimenziách žiaden význam okrem orientačného, kedy sa čas mení na akoby geografické súradnice, ktoré sú s časovými sledmi fyzickej reality previazané, a prostredníctvom ktorých sa každý môže pohybovať ako do minulosti, tak prítomnosti a budúcnosti fyzického multiverza.


– vo fantazijnom, spontánne nevedomím vytvorenom prostredí tak, ako to býva napríklad počas Lucidného snenia (o lucídnom snívaní sa pojednáva nižšie)

– v Astrály spôsobom, kedy všetko to, čo sa deje, nechávaš len na ducha-spojenca, ktorý v tvojom vlastnom záujme cestu organizuje, pričom ty si toho len pasívnym pozorovateľom. Tento spôsob sa vo veľkom uplatňuje v šamanizme pod názvom šamanské cestovanie. 

 

Pozri si:
Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

Podstata astrálneho cestovania
 
Ako sa naučiť astrálne cestovať?
 
Astrál počas života a po ňom

Cvičenia astrálnej projekcieOBE
 (Out of Body Experience)
je len iný názov pre astrálnu projekciu, pojem, ktorý zaviedol Robert Allan Monroe. Niektoré zdroje uvádzajú, že OBE je astrálna projekcia v reálnom čase, pretože sa odohráva spôsobom, kedy projektujúci sa ocitá povedľa svojho hmotného tela bez skreslenia času. Avšak Robert Monroe OBE praktizoval aj tak, že telo opustil a v tom momente sa ocitol úplne niekde inde a v inom (fyzickom) čase. Preto my výraz OBE (niekedy OOBE) považujeme len za iné pomenovanie astrálnej projekcie.
OBE/AP v spontánnom prevedení často nastáva pri zážitkoch blízko smrti NDE a LTP.


Často sa mi stáva sa, že vo fáze REM sa mi prisní to, že sa pokúšam o astrálnu projekciu. Tú časť sna, kedy sa o to pokúšam, však vtedy považujem za fyzickú realitu. A samozrejme, keďže sa mi to deje vo sne, čo si však vtedy neuvedomujem, vždy sa mi ľahko vyprojektuje, a ja si vtedy poviem: doparoma, aké je to ľahké! A zároveň si poviem: tak túto techniku si musím zapamätať… super, už sa dokážem vyprojektujem kedykoľvek a kdekoľvek! A skutočne sa vyprojektujem aj opakovane, samozrejme v tom sne. No počas tohto procesu vytelesňovania sa často dostanem do plnej, akoby fyzickej, bdelosti a som happy. No po projekcii príde sklamanie, lebo si uvedomím, že exteriorizácia astrálneho tela prebehla vo sne a preto mi to tak ľahko išlo. No aj napriek tomuto zisteniu je tento spôsob vytelesnenia výbornou skúsenosťou, ktorá ťa v snahe naučiť sa astrálne cestovať určite posunie dopredu.


Vedecký pohľad na OBE prostredníctvom
Monroeovho inštitútu & Výskum Hemi-Sync® Lucidné Snívanie
 (Lucid Dreaming)

alebo vedomé snívanie sa považuje za druh astrálnej projekcie. No v skutočnosti sa projektuje iná časť vedomia a za iných podmienok, ako to býva pri vôľou alebo spontánne privodenej AP (OBE). 

 

K téme: Lucidné Snívanie verzus Astrálne Cestovanie 
Názor iných: Sny v západnej ezoterickej tradícii – audio

 


Hypnagogický
a hypnopompický stav vedomia
Hypnagogický stav vedomia je stav, odohrávajúci sa pri prechode z bdenia do spánku, a hypnopompický stav vedomia je stav, odohrávajúci sa pri prechode zo spánku do bdenia.Spánková paralýza
 
(nočná mora)
Pokiaľ sú tendencie spánkovú paralýzu stotožňovať s astrálnou projekciou, ide o omyl. V spánkovej obrne fyzické telo síce neopúšťame, ale Astrál pritom plne kontaktujeme. V spánkovej obrne mozog znehybni telo preto, aby pohybovo nekopírovalo sny a človek sa tak nestal napríklad námesačným. Tento proces sa bežne deje v spánkovom cykle zvanom REM a zľahčene povedané, ide o stav, kedy myseľ už dosiahla stav analytickej bdelosti – vĺn EEG Beta – ale povedomie fyzického tela ešte spí a sníva, teda ešte stále sa nachádza v stave EEG vĺn Alfa, Théta a Delta.

Či sa už jedná o bežné sny, vyvolané subjektívnymi obsahmi mentálno-emocionálneho portfólia, ktorého súčasťou sú aj astrálne larvy alebo ide o zásah z externého astrálneho prostredia,  tieto interakcie sa v spánkovej paralýze často javia ako fyzická realita, tá, ktorú bežne môžeš zažiť počas astrálnej projekcie v reálnom čase, zvanej aj OBE.

Stavu vedomiu, kedy sa tieto fenomény odohrávajú, hovoríme buď stav hypnagogický – keď ide o prechod z fázy bdelosti do spánkovej fázy REM – alebo stav hypnopompický – kedy naopak ide o prechod z fázy REM do fázy bdelosti. V tomto pomedzí, kedy telo spí a myseľ je bdelá, dochádza aj k spontánnym alebo zámerným astrálnym projekciám, OBE a projekciám mentálnym, ako aj k fenoménom PSI a ESP. Zámerné zvládnutie týchto stavov je v podstate predpokladom zvládnutia duchovnaokultnej mágie.

Problém spánkovej paralýzy je však oveľa komplexnejšou témou než by sa na prvý pohľad zdalo ale v zásade platí, že nikdy by si sa ničoho nemal báť, nech sa deje čokoľvek.

 

Pozri si:
Vysvetlenie spánkovej paralýzy
  
Spánková paralýza – osobné zážitkyNDE (Near Death Experience)
je zážitok blízko smrti. Vzniká v bezprostrednom ohrození života a často v klinickej smrti, pokiaľ sa ale transempirická osobnosť (duša) navráti späť do fyzického tela, aby o tom mohla podať svedectvo.

Tvrdí sa, že aby bolo NDE právoplatne uznané, musí splniť kritéria, ktorými sú:
 Pocit, že som zomrel/a

 Pocit pokoja, bezbolestnosti, sprevádzaný niekedy mystickou alebo náboženskou extázou 
 Zážitok vystúpenia z tela
 Tunelový zážitok
 Svetelné javy alebo ľudia zo svetla
 Vysoké svetelné bytosti
 Spätná, zrýchlená rekapitulácia života vo vizuálnych a pocitových obrazoch
 Zážitok levitácia, teda stavu bez gravitácie
– Neochota sa vrátiť naspäť do fyzického tela
 Iné

Je dobré mať na mysli, že aj v tomto prípade ide len o posudzovanie doteraz (vedecky) nezmapovaného územia analytickou mysľou, ktorá v službách vedy postráda to najdôležitejšie – vlastné transcendentálne zážitky a komplexný pohľad.
Transempirické svety sa nedajú uchopiť v zmysle materialisticky orientovaných kategórií, na základe ktorých by napríklad vedci mohli rozhodnúť, kedy sa o NDE ešte jedná a kedy už nie, a čo vo svojej podstate vôbec predstavuje.

 

Ďalší popis NDE

 

LTP (Less Than Positive)
ide o zážitky NDE, ktoré sú ale menej ako pozitívne, hoci je veľmi ťažké stanoviť hranicu, čo ešte pozitívna skúsenosť je a čo už nie. Výskum zistil, že z 13 miliónov Američanov, ktorí mali zážitok blízko smrti NDE, 17,7% malo skúsenosti LTP, teda sprievodné nepríjemné zmyslové obrazy, niekedy skombinované so strachom.

 


Remote viewing
 (diaľkové nazeranie)

je mentálna schopnosť, ktorá umožňuje vnímateľovi („divákovi“) popisovať alebo uviesť podrobností o cieli, ktorý je pre bežné zmysly kvôli vzdialenosti, čase alebo tieneniu neprístupný.


Subjekt by mohol byť napríklad požiadaný, aby opísal objekt umiestnený na druhej strane sveta, ktorý ale on (alebo ona) nikdy nenavštívil; alebo by mohol opísať udalosť, ktorá sa stala už dávnejšie; alebo popísať objekt uzavretý v nádobe alebo v uzamknutej miestnosti; alebo snáď dokonca popísať osobu alebo činnosť; a to všetko bez toho, aby o cieli bolo čo i len niečo málo spomenuté – dokonca ani jeho meno nie alebo akékoľvek iné označenie.

 

 

Paradoxy astrálneho cestovania
Robert Monroe v jednej z množstva svojich „paradoxných“ projekcií zažil aj túto:

v období, kedy s astrálnymi cestami ešte len začínal a po vyprojektovaní sa ocitol v priestoroch svojho vtedajšieho domu, niekto alebo niečo na neho skočilo a išlo po krku…
Monroe sa pochopiteľne vydesil a po výkrikoch hrôzy konečne uvidel, ako niekto zbehol po schodoch a „démonov“ mu z ramien odobral…

Až po mnohých rokoch v jednej zo svojich projekcií sa opäť spontánne ocitol na tom istom mieste a uvidel projektujúceho sa chlapíka, ako mu na ramená skočili dve mačky.
Mačky boli jeho a pochopiteľne nevedeli, že už sú „mŕtve“, a tak s Monroeom ešte stále akoby pobývali vo fyzickej realite.

„Napadnutou“ osobou bol sám Monroe na astrálnej ceste v ďalekej fyzickej minulosti. Keď to Monroe z budúcej prítomnosti uvidel, pomohol sám sebe z minulej prítomnosti tak, že zbehol po schodoch dole a mačky jednoducho zo seba samého sňal a vzal si ich do náručia. Tým to skončilo.

Iným druhom pomoci bolo, kedy Monroe v astrálnej projekcii chodieval za „svetelnou bytosťou“ sa poradiť a porozprávať o svojich problémoch. A až po mnohých rokoch sa dozvedel, že tou „svetelnou bytosťou“ je vlastne on sám v podobe svojho vyššieho Ja (ducha), ktoré je úhrnom všetkých jeho dovtedajších inkarnácií.

Z vyše uvedeného možno poznamenať, že každý z nás sa v astrálnej projekcii môže stretnúť sám so sebou – jednak ako astrálne sa projektujúci vo fyzickej prítomnosti (metafyzicky prítomnej prítomnosti) s astrálne sa projektujúcim samým sebou vo fyzickej minulosti (metafyzicky minulej prítomnosti) alebo ako projektujúci sa „tu a teraz“ vo fyzickej prítomnosti (metafyzicky prítomnej prítomnosti) so samým sebou z ďalekej fyzickej budúcnosti (metafyzicky budúcej prítomnosti).

A keďže, ako je to dokázané nielen pokusmi v Monroe Institute, je možné sa reálne astrálne stretnúť sám so sebou, pochopiteľne je možné sa stretnúť aj s niekým iným, či už z ďalekej fyzickej minulosti tak budúcnosti, kedy sa dotyčná fyzická osoba nachádzala v astrálnej projekcii.

Čo by teda nastalo, keby sa mi podarilo astrálne vycestovať do vzdialenej fyzickej minulosti a navštívil v nej Kleopatru, ktorá si akurát dala siestu a počas nej sa spontánne dostala do astrálnej projekcie?

Podľa spomenutých príbehov Roberta Monroea by som rovnako aj ja z ďalekej budúcnosti, podobne ako Monroe, ktorý sa vybral do svojej ďalekej minulosti, aby sám sebe pomohol, mohol pomôcť sebe samému, ale keďže som v dobe faraónov fyzicky neexistoval, mohol by som miesto toho interagovať napríklad s takou Kleopatrou.

Aká by bola forma tej interakcie nechajme radšej stranou – neviem, či som jej typ a platí to obojstranne, skôr by ma zaujímalo, čo by nastalo, keby sa mi podarilo pohnúť fyzickým mečom a zhodiť ho na nohu Markusa Aurélia sediaceho a popíjajúceho víno, ktorý by mu amputoval palec.

A teraz sa prenesme do minulosti povedzme desiatok rokov pred mojou projekciou, kedy by našli kostru Markusa. Chýbal by mu ten palec na kostre nohy?

Odpoveď znie že, podľa fyzických zákonov a skúseností v metafyzickom priestore by na predmetnej kostre ten palec chýbal. Totiž fakt, že som sa vo fyzickom čase astrálne vyprojektoval oveľa neskôr ako bola archeológmi objavená kostra s chýbajúcim palcom, nemá nato žiaden vplyv.

Aj keby som zmienenú projekciu vykonal ešte o tisíc rokov neskôr, jednoducho sa počíta len ten fakt, že meč na nohu spadol a nešťastie sa stalo. Pritom vôbec nezáleží na tom, že podnet k fyzickej interakcii s mečom vyšiel z astrálnej projekcie, ktorá sa fyzicky odohrala v ďalekej budúcnosti, pretože okamžikom opustenia fyzického časopriestoru sa subjekt ocitá v metafyzickom prostredí, kde lineárne plynutie času nemá žiaden význam a z pohľadu projektovaného predstavuje len fikciu. Je to podobné tomu, ako keď z pozície fyzického sveta definujeme čas imaginárny, ktorý sa z tohto uhla pohľadu rovnako považuje za fikciu.

Poučenie z toho je také, že pokiaľ nájdená kostra Markusa Aurélia je kompletná, nikdy v celej následujúcej fyzickej histórii sa nenašiel nikto, kto by mu ten palec na nohe amputoval. A pokiaľ ten palec na kostre chýba, podnet k jeho amputácii by mohla od astrálneho cestovateľa vyjsť aj o niekoľko tisíc rokov neskôr.

 

 

Astrálny sex

WEB_ASTRAL_SEX_ 4414x3106


Sexovanie v LS/LD
Hovorí sa, že u astrálneho cestovania možný zážitok zo sexu s ináč fyzicky nedostupným partnerom predstavuje jednu z najväčších motivácií k tejto okultnej praktike. V skutočnosti sa tak deje len u tých, u ktorých je sex v momente exteriorizácie v psychickej alebo telesnej oblasti nedostatkovým tovarom. A pretože ide o jednu z najsilnejších emócií až vášní, majster chtíč veľmi ľahko prevalcuje vôľu nevybureného cestovateľa-začiatočníka a jeho pôvodnú trasu zvykne mierne upraviť – k ďalším nadržaným cestovateľom alebo snívajúcim.

Následný text je pre lepšie pochopenie zjednodušený:

Práve preto, že LS oproti AC/AP náleží do inej parapsychologickej kategórie, aj sex v nej prebieha ináč – v tomto prípade na nerozpoznanie od fyzickej reality. Je to tak preto, lebo kulisy sna oproti astrálnej projekcii generuje podvedomie – emócie nielen zbožných želaní – a podľa stupňa osvietenia projektujúceho aj nadvedomie, ktoré zase do snov implantuje oproti obsahov podvedomia kulisy a bytosti objetkívnej astrálnej reality. Teda tej, kde sa odohráva väčšina astrálnych ciest. 

S určitou praxou je však možné LS transformovať do AP, ale sex zažívaný počas LS môže byť pre niekoho oveľa naplňujúci, pretože objekt, s ktorým niekto ide sexovať, je generovaný podvedomím na základe nenaplnených túžob a tak si niekto môže zasexovať aj s ináč fyzicky nedostupnou celebritou, snapríklad s nejakou hviezdou Hollywodu, čo v objektívnej realite astrálnej projekcie bez súhlasu celebrity a jej vyprojektovania sa, aj keď nie je nutné, aby pritom opustila fyzické telo, nie je možné.

Stáva sa, že počas lucidného snívania nás navštívy nie podvedomím vygenerovaná, ale skutočná astrálna inteligencia, či už ide o človeka „mŕtveho“ alebo nejakú inú bytosť, s ktorou si v zmysle témy môžme nielen zaflirtovať. Pochopiteľne, v tomto prípade, pretože nejde o fantáziu vygenerovanú podvedomím, ona bytosť musí s tým súhlasiť, ináč by sa jednalo o znásilnenie…😄.

Aj uvedený prípad poukazuje na možnosť prepojenia LS s AC, hoci to pravé prepojenie býva v tom zmysle, že lucidne snívajúci sa precíti do astrálnej projekcie alebo naopak, ale mne osobne sa stáva, že do astrálnej projekcie sa precítim zo živého sna, ktorý v tom momente považujem za fyzický dej. Prebieha to tak, že v sne nacvičujem exteriorizáciu astrálneho tela a tá sa mi vždy podarí, pričom bývam prekvapený, ako ľahko to ide, a vtedy si zvyknem hovoriť, že super, už som sa to konečne naučil podľa svojich predstav. Astrálna projekcia v tomto prípade prebieha pri plnej bdelosti, ale stále nejde o ten stupeň uvedomenia sa, aký docieľujem pri vyprojektovaní sa v plne bdelom stave na pokýn svojej  mysle. To len dokazuje fakt, ktorý vo svojom diele spomína aj Robert Monroe, že astrálna cesta prebieha za rôznych stupňoch uvedomenia sa. A ten najvyšší je zrejme totožný s AC počas klinickej smrti.


Sexovanie v AP/AC

je oproti LD (LS) o inom. Tam sa nielen sex odohráva už v zmysle objektívnych metafyzických zákonitosti Astrálu, aj keď, ako som už spomenul, aj objektívnu astrálnu projekciu môžme v mnohom nechtiac ovplyvňovať vlastnými emocionálne nespracovanými záležitosťami ako aj nekontrolovanou mysľou, teda nielen podvedomým kopírovaním fyzickej reality, ktorú si v podobe kulís prenášame do ináč objektívneho Astrálu. Pri AC milovanie sa spôsobom, akým to prebieha v realite fyzickej, teda nezažijeme, pretože v astrálnej projekcii máme tendenciu sa chovať naučene tak, ako to poznáme z fyzickej reality a v čase projekcie sa toto snažíme akoby skopírovať, čo sa nám počas LS darí, pretože ide o snovú realitu a ju ako aj dej určuje podvedomie. Naproti tomu AC by malo byť primárne o fyzickom uvedomení sa, avšak v objektívnom astrály sa fyzika zamieńa za metafyziku a v nej platia iné zákony, práve kvôli ktorým aj sex neprebieha odlišne. V Astrály disponujeme citlivosťou obnáženého nervu bez ochránneho obalu, ktorý jeho elektrochemické interakcie významne tlmí. A taký je aj rozdiel medzi sexom fyzickým a astrálnym.

U mňa sa stalo, že pokiaľ som sa počas AC s partnerkou skúšal milovať „fyzicky“, aj tak prevládla metafyzika a ja som sa náhle na moment ocitol akoby v bezvedomí a ihneď nato v elektrickom výboji. Jednoducho, extatická „anihilácia“ dvoch astrálnych tiel prevážila nad mojim pokusom spojiť sa len „pohlavnými orgánmi“ tak, ako to bežne robíme vo fyzických telách a ako to prebieha počas LS. Popisujem ale vlastnú skúsenosť, ktorá môže byť prežitkovo od iných cestovateľov odlišná. No aj odlišnosti majú svoje mantinely, pretože hoci sa to navonok tak javiť nemusí, metafyzický priestor rovnako ako ten fyzický podlieha explicitným zákonitostiam, ktoré sa obísť nedajú. Na tejto realite je postavená napríklad okultná mágia


Milovanie sa v gravitačných telách je ničím v porovnaní so splynutím dvoch alebo aj viacerých astrálnych tiel (proti gustu žiaden dišputát) a teda bežné sexovanie v tomto porovnaní vyznieva ako milovanie sa v potápačských oblekoch.


Ako už bolo uvedené, v astrálnej projekcii/OOBE dostávaš partnera, ktorý na rozdiel od LS (LD) je skutočný, teda ak opomenieme fakt, že aj do LS sa môže prepašovať objektívna astrálna inteligencia. Bežne ale počas AC nesexuješ s výtvorom svojho podvedomia, ale so skutočnou inteligenciou, ktorá môže byť ako ľudského tak rýdzo astrálneho pôvodu. Pre niekoho by mohlo byť záhadou, ako potom počas LS prebieha sexuálny styk medzi  objektívnou astrálnou bytosťou a snívajúcim.

 

Zo skúseností môžem povedať, že pokiaľ sa nachádzam v LS a idem sexovať s bytosťou, ktorá nie je výtvorom môjho podvedomia, tak sex bude prebiehať v zmysle metafyziky objektívneho astrálu, teda nie tak, ako by to bolo, keby mojím partnerom bola podvedomím nastrčená vytúžená celebrita.

 

Zo šamanského prostredia poznáme prípady, kedy šaman obcuje so svojim silovým zvieraťom, aby mu týmto spôsobom vyjadrilo náklonnosť a predalo svoje špecifické paranormálne schopností. No niekedy ide len o prostý akt zblíženia sa.

Nebezpečenstvá metafyzického sexu spočívajú v tom, že nemusíš vedieť, s kým práve sexuješ, pričom akt sexu z okultného pohľadu znamená možnosť výmeny energie a prípadné vedomé či nevedomé infikovanie partnera. Pokiaľ nie si skúsený cestovateľ alebo nemáš okultný výcvik, nikdy nevieš, kto je kto. Hocijaká bytosť sa môže zjaviť ako niekto, s kým si rád dajme tomu zasexuješ, no v skutočnosti môže ísť napríklad o démona, ktorý tak činí zo zištných dôvodov alebo len tak aby sa pobavil. Toto je našťastie  vzácne, ale možné. No pokiaľ si na sexe veľmi závislý, si na dobrej ceste, aby sa to stalo. V Astrály by si totiž v tomto prípade svietil ako maják s transparentom: príďte a pomôžte môjmu trápeniu – chcem sexovať! A pokiaľ by si bol ich typ, sexuálni démoni by sa boli o teba pobili…


Skúsení z uvedenej oblasti tvrdia, že pokiaľ v priebehu LS učiníš reálny a nie len snový sexuálny kontakt, to ťa s veľkou pravdepodobnosťou z LS dostane do AC. A ak počas AC/OOBE navštíviš niekoho, kto povedzme spí sladkým spánkom, a ty ho budeš chcieť pomilovať, tak ako muž reálne šance, pokiaľ nejde o homosexuálnu párty, nemáš. Aspoň čo sa týka dosiahnutia vyvrcholenia – orgazmu. Žena by s tým totiž na vedomej úrovni v čase astrálneho precitnutia musela súhlasiť. V prípade, že by ona vytúžená žena s tebou sexovať nechcela, ostávalo by ti sa pred návštevou transfigurovať a zmeniť tvar astrálneho tela na niekoho, po kom oná osoba túži. To je napokon v okultizme u vyššej mágie bežnou záležitosťou a rovnako sa transfigurovať dojkážu aj vyššie démonické inteligencie. No pokiaľ sa o to budeš pokúšať ty, pozor na to, aby ťa nastávajúce vzrušo nechtiac nedemaskovalo.

Na druhej strane, pokiaľ sa astrálne projektuje žena a tá sa chce s nejakým mužom pomilovať, prekážky zo strany Vyššej moci vraj nemá a podľa svojej vôle môže ako u seba tak u muža vyvolať orgazmus aj bez jeho súhlasu.

Výhody transfigurácie môže využiť napríklad aj taká 80 ročná babička, ktorá preto, aby nebola partnerom odmietnutá, sa môže spremeniť na 23 ročnú krásavicu. Je to bežná prax čarodejníc, ale nielen ich. 

A údajne, pri lesbickej show je úplne jedno, ktorá z dvoch (alebo viacerých) žien je v pozícii ženy a ktorá hrá rolu muža. Orgazmus môžu zažiť všetky bez obmedzenia. No či to tak je posúdiť neviem, nemám skúsenosti.

 

V prípade žiadostivosti o pomylovanie sa so starovekou Kleopatrou by ti bolo vyhovené len prípade, kedy by oná osoba ešte stále po smrti fyzickej schránky disponovala astrálnym telom a teda sa ďalej neinkarnovala. Čo by sa ale stalo, ak by sme ju astrálne navštívili v astrálnej sfére dávnej fyzickej doby a vystihli ju v okamžíku, kedy sa ona počas spánku astrálne vyprojektovala? Áno, správne, pomilovať sa s ňou by možné bolo. Vychádzam z už overených informácií, podľa ktorých ak je možné seba samého alebo niekoho iného z ďalekej fyzickej minulosti navštíviť a energeticky s ním interagovať, je možné sa s dotyčnou osobou, pokiaľ sa oná sama astrálne projektuje, aj pomilovať.

 

Pripomínam ešte, že sexuálna mágia nie je mágiou milostnou alebo dokonca kámasútrou, ale ide o niečo úplne iné, hoci kámasútra sa dá pre jej účely veľmi vhodným spôsobom použiť. Dobrý video-výklad k tejto téme nájdeš v tomto videu TU. Prednáša Zuzana Antares


Ak si začiatočník, tak si pravdepodobne mnohé zážitky z astrálnej projekcie nezapamätáš. Je to spôsobené fyzickou mysľou, ktorá nie je schopná snové prejavy inej časti mysle interpretovať a uchovávať v pamäti, pokiaľ sa neodohrajú za jej účasti. Ostávajú v podvedomí alebo v nadvedomí. No pokiaľ získaš dostatočnú prax, účasť analytickej mysle ti transcendentálne zážitky umožní zapamätať oveľa ostrejšie ako dokonca to, čo zažívaš v hmotnom tele!


Nebezpečenstvá projektovania sa

WEB_ASTRAL_1405950425750

 

Ako som už spomenul, astrálny svet je v porovnaní s fyzickým oveľa bezpečnejším miestom. Akékoľvek nebezpečenstvo, ktoré by z astrálnej projekcie mohlo vzísť, väzí len v tvojej mysli. Pokiaľ budeš presvedčený o tom, že sa ti nič nemôže stať, bude to tak. Pokiaľ však máš strach a pochybností, tie sa podľa intenzity energetickej (emočnej) zainteresovanosti môžu začať v astrály materializovať.

Je tiež naivné si myslieť, že v projekcii len tak náhodou stretneš démona alebo anjela. K tomu, aby sa tak stalo, by si musel spĺňať určité duchovné a duševné predpoklady. Každé pre teba prospešné stretnutie s vyššou bytosťou, či už s anjelskou alebo démonickou, si budeš musieť oddrieť tvrdou prácou na sebe. 

Ak napríklad stretneš bytosť, ktorá ti bude tvrdiť, že je Mária Magdaléna, môže ísť o astrálnu bytosť, ktorá si z teba tropí žarty alebo pôjde o bytosť pozitívnu, ktorá sa ti tak  javí preto, aby vaša komunikácia mohla prebiehať na potrebných vlnových dĺžkach, pričom o Máriu – jej ducha ako bývalého človeka či egregora – ísť nemusí.  No môže ísť o predanie posolstva prostredníctvom iného ducha, ktorý bol duchom Márie (skutočným duchom alebo egregorom) k tomu požiadaný. Toto stretnutie sa dá uskutočniť aj prostredníctvom zámeru magickou invokáciou alebo evokáciou priamo v astrály alebo vo fyzickom tele počas tranzu. Tak môžeš vyvolávať rozličných duchov, ktorí sa ti však budú zjavovať len úmerne tvojej duchovnej vyspelosti. 


Prípady
nežiadaného stretu s démonmi však takmer výlučne nastávajú vtedy, pokiaľ tvoj spôsob doterajšieho života (čo robíš a ako myslíš) tomu dopomáha. Démoni na inkarnovanú bytosť obvykle  môžu „zaútočiť“ len vtedy, ak v nej vidia potenciál k jej ovládnutiu. Démoni jej v takom prípade nastavujú pasce a pokiaľ sa potenciálna obeť chytí, môžu ju opresiami a obsesiami manipulovať a v niektorých prípadoch, našťastie veľmi zriedkavých, aj posadnúť.


No to, že by pri exteriorizácii astrálneho tela nejaká astrálna bytosť tvoje fyzické telo len tak pre nič za nič obsadila, zabudni. Ide o báchorky „astrálnych cestovateľov“ teoretikov, ktorí zrejme hľadajú inšpiráciu v hollywoodských trhákoch.

Skutočné nebezpečenstvo skôr predstavuje to, že sa ti po ukončení projekcie v prekrásnych zákutiach astrálu nemusí moc chcieť späť do fyzickej reality. Pri AP totiž všetko zažívaš na nerozpoznanie od fyzickej projekcie, pričom odpadávajú všetky známe prekážky. V astrály si všetkého, po čom túžiš,  môžeš užívať naplno. Pocit slobody a nezávislosti je neopísateľný a život v hmote sa oproti tomu často javí ako nudná a bolestivá skúsenosť.

Pokiaľ sa projektuješ do ešte jemnohmotnejších svetov – mentálneho, bodhického a atmického – okrem toho, čo som už spomenul vyššie, zdôrazňujem, že kópie fyzických zmyslových orgánov, tak, ako ich poznáš z fyzickej a astrálnej projekcie, strácaš, a tieto postupne nahrádzajú neopísateľné euforické stavy radosti, slobody, nezávislosti, povznesenosti, vznešenosti a bezpodmienečnej lásky – bez náznakov akýchkoľvek záporných pocitov a existenciálneho strachu. A to všetko v neobyčajne silnej bdelosti, často v náhlom blysnutí aha efektu, kedy náhle na moment pochopíš to, o čom si dovtedy ani len nesníval.

Ak budeš ako začiatočník opúšťať hmotné telo, bežne sa budeš ocitať v najnižšej vibračnej zóne astrálnej sféry, čomu sa tiež hovorí éterická hraničná zóna medzi astrálnym a fyzickým svetom, v ktorej sa nachádza aj tzv. očistec či peklo. Ale toho sa obávať nemusíš. Tvoj sprievodca ťa touto zónou naučí prelietavať tak, že časom jej existenciu nebudeš vôbec vnímať.

 

O obavách z projektovania sa a iných fenoménoch… nájdeš v bode 13. DodatkyMentálne cestovanie

WEB_ASTRAL_555


O rozdieloch medzi mentálnym a astrálnym cestovaní a ich metafyzických zvláštnostiach som sa už zmienil v článku Cvičenia astrálnej projekcie. Pre bližšie ozrejmenie na základe vlastných skúsenosti zdôrazňujem, že
 „oblek“ projektujúceho sa vedomia má vždy identickú energetickú (vibračnú) hustotu ako jeho domovské okolie. A vďaka tomu sa ako vedomie môžeš s tým svetom identifikovať a interagovať s ním.

Robert BRUCE vo svojej knihe tvrdí, že podľa jeho zistení mentálne cestovanie je čo do prežitkov podobné lucidnému sneniu. Niečo podobné si myslím aj ja a je teda možné, že živé sny a LS sú čo do prežívania a precíťovania fenoménov Astrálu totožné. Ale to si opäť musí zistiť každý sám svojou praxou.

 


Delenie vibračných rovín
 


WEB_ASTRAL_pokaz_obrazek


všetky vibračné zóny bytia, vrátane astrálu, delíme na sedem základných podúrovní, z ktorých každá má ďalších sedem podúrovní a každá podúroveň ďalších sedem, atď. V (meta)fyzickom kontexte síce žiadne úrovne nie sú ale tu hovoríme o jej významových aspektoch. V skutočnosti sa jednotlivé roviny (rovnako ako aj podroviny) vzájomne prelínajú bez možnosti vnímania konkrétnych hraníc. Tie si opäť vytvára len naše analytické povedomie, ktoré si rébus astrálneho prostredia potrebuje logický objasniť.

Skutočnú hranicu vytvorí až tvoj vedomý akt – rozhodnutie opustiť svoje fyzické telo a množstvom astrálnej substancie v astrálnom tele určiť zónu, do ktorej sa chceš dostať. Tieto jednotlivé výšky sú v inej filozofii definované ako jednotlivé svety bytia, o čom sa zmieňujem nižšie.

V rozdelení jemnohmotných svetov doteraz vládne značná nejednotnosť a my pre zjednodušenie vychádzame z Bardonovského modelu delenia Vesmíru, ktorý pozná len fyzickú, astrálnu a mentálnu rovinu a potom jednotlivé planetárne zón, pričom ale aj planetárne roviny považujeme za Astrál.


Pohľad iných: O Astrály…

 


Roviny bytia podľa rozličných filozofií

pre orientáciu uvádzam základné roviny bytia podľa iného filozofického modelu, do ktorých sa ešte tvoje ľudské vedomie v príslušných vibračných obaloch (telách) môže dostať.


Sú nimi:
Fyzická (terajšia fyzická projekcia)

 Astrálna (emocionálna)
 Mentálna (duchovná)
 Bodhická (Buddhická)
 Atmická

Praktické náhľady do projektovania sa mimo astrálnu rovinu od známeho astrálneho cestovateľa Roberta Brucea sú zverejnené na našej stránke tu, v pasáži pod názvom Začínáme. Robert Bruce sa nechal inšpirovať Robertom Monroeom a Františkom Bardonom. Angažuje sa ako v mysticizme tak v mágii, a v rámci nej predovšetkým v témach psychickej sebaobrany a liečiteľstva.


Ďalšie roviny bytia sú:
 Monadická (nemožno sa projektovať)

 Božská (nemožno sa projektovať)

A nad božskou úrovňou je nekonečná úroveň čistého bytia – Absolútna. Tam sídli božská emanácia tvojho  Ja – ducha – Tvoj (mimo-astrálny alebo v najvyššej dimenzii astrálu) Domov.

V Bardonovskom modeli by zrejme ešte stále išlo o astrálnu a/alebo mentálnu rovinu, nie planetárne sféry. Ale ako som už uviedol vyššie, pre zjednodušenie my planetárne sféry považujeme za oblasť Astrálu, do ktorého sa môžme okrem mentálneho cestovania dostať aj astrálnym. Tieto nezrovnalostí si však každý musí svojou praxou zodpovedať sám. Vyššie uvedené svety sú (zrejme) analógiami sfér:
1. Kabalistického stromu života
  hrubohmotná (fyzická) rovina

  zemská, nadzemská alebo astrálna rovina (astrálne projektovanie)
  a planetárne roviny (dosah je podľa Bardona len mentálnym projektovaním, no mnohí, vrátane nás, uvádzajú, že sa tam dostali aj projekciou astrálnou)

Tvoje duchovné Ja a jeho Domov sa potom v tomto zmysle nachádza v duchovnej pralátke, ktorá je identická s Akášou mentálnej roviny, tvoriacou Prapríčinu a Prazdroj všetkého Bytia, pričom je k astrálnemu telu (duši) pripútané mentálnou matricou – elektromagnetickým fluidom mentálnej roviny – rovnako, ako je astrálne telo s fyzickým prepojené astrálnou matricou – elektromagnetickým fluidom astrálnej roviny.

Ako človek teda pozostávaš z fyzického, astrálneho a mentálneho tela, prostredníctvom ktorých tvoj duch v týchto svetoch odlúčenosti existuje.

2. Kybalionu
   veľká fyzická (hmotná) rovina, ktorá má najnižšie vibrácie

  veľká mentálna (duševná) rovina, niektoré jej prejavy sú nám známe – podľa      
    Bardonovského členenia zrejme ešte stále ide o astrálnu (emocionálnu) rovinu
   veľká spirituálna (duchovná) rovina s najvyššími vibráciami  – podľa Bardona sa  
    teda (zrejme) jedná o mentálnu (duchovnú) rovinu

O vibračných úrovniach viac pojednáva článok Astrál počas života a po ňom

 


TAO
istická filozofia delenia

Taoisté zabývající se energií popsali různé vibrační stupně energie, která sídlí a smíchává se v našem těle:

  1. první je FYZICKÉ tělo, které je z lidských těl nejtěžší. Všechna ostatní „těla“ zabírají tentýž prostor, ale postupně se natahují dále a dále ven. Vědomí fyzického těla začíná v dřeni a morku kostí a rozšiřuje se směrem ke kůži. Dolní tan tien. Slovo KLIDNÝ.
  2. tělo ČCHI, které koexistuje ve stejném prostoru jako fyzické tělo cca od dvou palců do dvou stop od povrchu pokožky. V západní literatuře se někdy uvádí jako aura, nebo eter. Toto tělo se nalézá pouze u živých a spolupracuje s fyzickým tělem. Vibruje na vyšší frekvence. Dolní tan tien. Slovo TENKÝ.
  3. třetí tělo je ještě jemnější. Je to EMOCIONÁLNÍ tělo. Roztahuje se už hluboko do prostoru. Právě s ním se nejčastěji pracuje v meditaci, aby se osvobodily emoce odstraněním bloků – „démonů“. Střední tan tien. Slovo HLUBOKÝ.
  4. když pracujete se čtvrtým MENTÁLNÍM tělem, prohlubujte schopnosti mysli rozlišovat, co je skutečné a co falešné. Nezbytné je proto otevřít třetí oko. Horní tan tien. Pokud nebude vyladěno třetí tělo, nemůže čtvrté uspokojivě fungovat. Rozptýlené emoce budou blokovat čistotu mysli. Každé vyšší tělo má schopnosti ovlivnit tělo nižší = energomyotransfer. Naopak to nejde, ale bez podpory předchozího těla nebude to vyšší schopno ukázat svou plnou sílu. Slovo DLOUHÝ.
  5. páté je PSYCHICKÉ (KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ) tělo. Toto tělo má vazby na neviditelné světy, uvědomění energie uvnitř pevných věcí i znalosti o událostech s nimiž nemáte přímou vazbu. Jde o vědomí neviditelného světa popsaného v šamanských tradicích. Tato schopnost je přirozená všem lidem, u většiny lidí se tyto přirozené lidské vlastnosti zablokovaly, někdy pro jejich vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních. Horní tan tien. Slovo PLYNULÝ.
  6. tělo KAUZÁLNÍ je šesté tělo a souvisí přímo s časem a prostorem. Zde nahlížíme do zákoutí vesmíru i do atomů hmoty. Uvnitř člověka by mělo být centrum klidu, aby stačilo vyrovnávat bouřlivé možnosti tohoto těla. Zde je již třeba mít perfektně vyřešené ukotvení do země, aby množství jemné energie, které tělem prochází hlavně fyzické tělo nijak nepoškodilo. Slovo STEJNOSMĚRNÝ.
  7. tělo OSOBNOSTI je to, co způsobuje opravdové zrození plné spirituality. Teprve toto tělo dává energie všech předchozích těl dohromady. V tomto těle energie našeho ega dosáhne plného potenciálu a rozpustí se. V osvícení. K tomu spojit se sám se sebou a v sobě, ve fyzickém těle, ještě ne s Taem, nepotřebujete umřít. Slovo POMALÝ.
  8. tělo TAO. Abyste jej uvědomily, je třeba získat spojení lidského vědomí s vesmírem. Naprostou a úplnou jednotou Taa. Slovo MĚKKÝ.
    (Pozri článok Meditácia z rôznych uhlov pohľadu)Mentálna a astrálna projekcia v službách okultnej mágie
Čo sa magickej praxe týka, tak napríklad pri realizácii rituálov alebo bežného čarovania najčastejšie používam vizualizáciu, imagináciu a mentálnu projekciu, pretože pri invokáciách napríklad božstiev, planetárnych géniov a iných vyšších bytostí, potrebujem svoju myseľ okamžite dostať do pokiaľ čo možno najjemnejších vibrácií, a čakanie na úspešnú astrálnu projekciu niekedy zaberie viacej času a naviac, nie vždy sa „tu a teraz“ podarí. Mentálna projekcia je v tomto ohľade oveľa spoľahlivejšia.

Je však dobre podotknúť, že v tomto prípade ak spomínam mentálnu projekciu, tá sa môže líšiť od tej mentálnej projekcie, kedy sa sprvu vyprojektujem astrálne a potom, pokiaľ sa chcem z Astrálu dostať do roviny Mentálnej, odoberiem z astrálneho tela časť astrálnej substancie alias balastu, čí moje telo učiním vibračne ľahším, a do mentálneho sveta mám zelenú. Rovnako niektorí cestovatelia cestujú do roviny Atmickej, atď. Osobne tento spôsob mentálneho cestovania považujem ešte stále za spôsob astrálny a mentálnou cestou ho teda nenazývam, pretože sila prežívania je ešte stále ďaleko nad rámec pravej mentálnej projekcie.

 

Avšak pokiaľ sa včas podarí astrálna projekcia, práve preto, že je od tej fyzickej na nerozpoznanie, je aj pre komunikáciu s transempirickými inteligenciami tým najideálnejším prostriedkom. No pokiaľ by si sa s entitou, pochádzajúcou napríklad z mesačnej alebo merkurovskej sféry, chcel stretnúť v jej domovskom prostredí, mohol by si mať s astrálnou projekciou problém. Nie vždy sa tam (údajne) s astrálnym telom dostaneš, hoci niektorí píšu ináč. Opäť ja mám opačné skúsenosti – astrálne sa viem dostať aj do planetárnych sfér, hoci iní to už budú považovať za mentálnu cestu. Dá sa cestovať aj prostredníctvom imaginácie, čo na rozdiel od vizualizácie považujeme za zmyslové obrazy receptívnej, teda spontánnej mysle. Tento spôsob cestovania je síce ku komunikácii s transempirickými inteligenciami vhodný, no prežitkovo je na tej najnižšej úrovni.


Mnohí okultisti alebo cestovatelia rozdiel medzi mentálnou projekciou a astrálnou nerobia. Ako to je alebo bude v tvojom  prípade, musíš zistiť predovšetkým svojou praxou.

Ako to popisujem v článkoch, ideálne je dohovoriť si rande s bytosťou niekde na polceste, teda v Astrály tam, kde sa ľahko dostaneš. Bytosť sa síce dokáže zmaterializovať aj v hmotnom svete prostredníctvom dymom z kadeľnice, toto je ale nielen pre bytosť dosť obtiažna technológia, ktorá nie vždy vyjde. Najme vtedy, ak zadymíš uzavretý priestor tak, že sa nakoniec priotráviš a začneš kašľať, pričom si bytosť, ktorá si dala tú námahu, aby sa konečne zmaterializovala, bude myslieť, že kašleš na ňu a s hromžením odíde…

Cestovanie za transempirickými inteligenciami do ich domova, ktorým hovoríme planetárne sféry alebo svet Mentálny, Bodhický (Buddhický) a Atmický (do Monadického a Božského vraj víza nedostaneš), je teda len vecou praxe. Možnože niekedy ani nerozpoznáš, v akom vibračnom tele sa momentálne nachádzaš a možno nad tým ani nikdy nebudeš uvažovať.

Čo sa týka pomenovania samotných rovín existencie, ide len o to, cez okuliare akej filozofie sa na to dívaš. Ako som už spomenul inde, mentálne, bodhické a atmické projektovanie sa môže rovnako pre zjednodušenie nazvať projektovaním astrálnym, len s obmedzeným množstvom cestovných zavazadiel v podobe astrálnej substancie, ktorej momentálne množstvo je tým merítkom, kam až, do akej vibračnej roviny, sa dostaneš.

Pokiaľ si teda budeš priať zahrať si s nejakým tým planetárnym géniom alebo antigéniom (proti gustu žiaden dišputát) niekde v „nad-astrálnej“ planetárnej sfére šachovú partičku, môžeš tak učiniť aj prostredníctvom klasickej astrálnej projekcie, ktorou isto začneš. No postupne, ako budeš stúpať vyššie a vyššie, ani si možno neuvedomíš, ako sa ti z astrálneho tela odbúrava substancia, ktorá postupne mení tvoju astrálnu projekciu na mentálnu, atď.  A ty sa vďaka nadobudnutej ľahkosti budeš môcť dostať až do obydlia predom zvolenej planetárnej inteligencie alebo dokonca Stvoriteľa (?)… tak to asi nie…

 

Viac informácií o využití astrálneho cestovania v magickej praxi nájdeš v článkoch:
Prax s lunárnymi inteligenciami
Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Učení mravenčího ducha  
Šamanská cesta za duchom Slnka
  Nezrovnalosti o astrálnych a mentálnych projekciách
Okrem toho, čo som o astrálnom projektovaní verzus mentálnom uviedol v poznámke článku o astrálnom sexe, existujú aj ďalšie sporné teórie, o čo tu vlastne ide. Niektoré zdroje uvádzajú, že na to, aby si sa astrálne projektoval, nepotrebuješ v podstate žiadne „astrálne telo“, ktoré v skutočnosti údajne ani neexistuje a teda tvorí len barličku kognitívnej mysli, ktorá potrebuje spomínaný proces len významovo (logicky) zatriediť. Podľa autorov tejto teórie s postupujúcim výcvikom AP (astrálnej projekcie) pocit potreby tejto pomôcky odpadá a ty sa napokon projektuješ len ako číry bod vedomia…

Názorová opozícia, medzi ktorú sa radíme aj my, naopak tvrdí, že bez astrálneho tela ako astrálnej substancie, obklopujúcej bod projektujúceho sa vedomia, by si sa okamžite ocitol v najvyššej možnej rovine bytia, kam sa až ako inkarnovaná bytosť, vzhľadom na dosiahnutú evolúciu ľudského vedomia, vyprojektovať môžeš a ktorej iná filozofia hovorí rovina Atmická.

(Meta)fyzické zdôvodnenia som k tejto téme objasnil vyššie a tak sa k tomu viacej vracať nebudem. Len doplním, že bez fyzického tela by si sa ako číre vedomie sotva mohol v hmote uplatniť a podobne to je aj s priestorom mentálnym, bodhickým a atmickým. Zatiaľ sme teda v tom, že všade je potrebný nejaký ten nosič vedomia, ktorý funguje ako sprostredkuvávajúca (meta)fyzická alebo fyzická substancia k tomu, aby si mohol vo svetoch odlúčeností fungovať.

Záver je jednoznačný. Nech už astrálna/mentálna projekcia predstavuje čokoľvek, podstatné je, že fungujú, a prekrásne scenérie Astrálu, rovnako ako aj tie pekelné, môžeš za ich použitia kedykoľvek navštíviť. Tak spoznáš nielen miesto, kam po smrti fyzického tela pôjdeš ale môžeš urobiť radosť svojím najbližším, pre ktorých sa už astrál stal ich jediným domovom.

Rovnako môžeš cestovať do svetov iných civilizácií, či už rýdzo astrálnych alebo do zrkadlového odrazu fyzických, aby si sa nimi neobyčajne obohatil a vylepšil si tak svoj terajší život.

 

K auto-výuke astrálneho cestovania podporné videa:

Naše existence mimo tělo
Petr Chobot – O vytělesňování
 
Astral Travel – simply
Astrálne cestovanie – 10 výmyslov objasnených
Ako mať mimotelový zážitok
Ako astrálne projektovať (titulky)
Tom Poutník – astrálny cestovateľ
Astrálna projekcia – videoklip
Astral projection + Astral projektion (možnosť zapnúť preklad titulkov)
Astrálna projekcia z filmu Doctor Strange TU, TU a TU (ide o realisticky znázornené exteriorizácie astrálneho tela)


Pokračovanie v článkoch:

 Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey
 Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?
 Astrál

Súvisiace články
Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

Podstata astrálneho cestovania
 
Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Astrální cestování: Robert Bruce
  

Spánková paralýza – osobné zážitky
 
Vysvetlenie spánkovej paralýzy
  
Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Služby v astrálnej projekcii

Astrálna mágia
 
Vaše otázky, naše odpovede
  
Príbehy z Astrálu
 
Zlatý kľúč
 
Šamanská cesta 
 
Spoznaj sám seba
 
Premena


Určené nielen pre skeptikov
Důkazy mimotělesného putování

Svet duchov – fantázia či realita?
Vedci odfotili astrálne parazity


To Tinker with the Multiverse

When a lesser body enters a greater, though the two are inseperable, the smaller constitutes a fragment of the whole. The mind that returns to the source becomes the source.    David Zain

The art of the Wizard is one that has always been buried in misconception, even from the first uses of the word in association with practitioners of magic. Etymologically, „Wizard“ traces back to the meaning „Wise Man“, more or less. The art of Wizardry has always consisted of a rather intangible concept — that of being a master of the universe around them — which keeps even the seasoned magician baffled. The far-seeing eye of the Wizard is something which has earned the caste a great deal of respect over the ages as wise men, soothsayers, and ones to turn to in the time of need. Having an adept understanding of the workings of the world, the calculating mind of the Wizard is truly something to admire. Their skills focus on the use of other planes in such a calculated and perfect way as to know the workings of this plane as well, and to be able to use this knowledge to their benefit as necessary.

The primary playground of the Wizard is the well-travelled, well-known „Astral plane“. This is one among many planes which exist, and one which responds to the thought of the observer. The Wizard makes extensive use of the malleable properties of this plane and projects to it often as a means of gaining more information about a given situation. On the astral plane not only can a real and current situation be duplicated, but it may be played out in advance to foresee (albeit in a limited fashion) the outcome if variables do not change and supposing that the initial projection of the wizard was accurate. Though this ability is novel and useful in its own right, it would be much easier to simply turn to divination if that were the end of it. In addition to the current scenario being projected onto the astral plane, new objects, variables, and modifications may be added at will to use the plane as somewhat of a testing ground in which the Wizard may discern the most expedient means to continue in the mortal realm at no expense to themself. This can be done on a very small scale as in, for example, tossing a rock in a pond and seeing where the ripples go, or on a larger scale such as what a shower of boulders into an ocean might do. The example is obviously silly, but the point remains — any scenario may be tested using the projective power of a Wizard. This special knowledge allows the practitioner to always be in the right place at the right time and be prepared for anything they might have foreseen. It must be noted and stressed, however, that an incorrect projection of the nature of the real world onto the Astral plane results in incorrect results and distorts the astral experiment. The art of the Wizard then, in this facet, is to refine emulation of the real world and the new variables (if any) introduced. This plane is useful for more than reality simulations, however. The fact that movement on the astral plane churns at the speed of thought itself, and the other point that the mortal world is visible from the Astral plane makes it a splendid tool for remote viewing.

While foreseeing the mechanics of the mortal world and observing it in either its current state or its plethora of potential forms, the wizard is also given an opportunity few are afforded — encounters with astral entities. The astral plane is not uninhabited if one looks closely enough. Encounters of all sorts with creatures of varying types are common enough on the astral plane. Among other things there are other humans out there, but report of demons, and moreso angels, are commonplace. The crystalline astral plane is a cosmic observatory from which many creatures influence earth. The why and how is left for the practitioner to discover, if they wish, but the fact remains that it is a definite advantage to be able to communicate with beings which have more knowledge and skill than oneself. It should be noted that, as with any entity on any plane, the truth of its information and discerning precisely what interests the entity has in revealing information is sketchy at best. Using plain sense, intuition, and deduction, a great deal of misinformation may be cast aside and the chaff may be separated from the wheat. Also with these entities, as with real life in the mortal plane, some may be hostile and some may be friendly. Being cautious in all cases is ever-important until one understands precisely whether the entity can be called friend or foe. In case of trouble, there is a distinct advantage: simply dropping back into the physical plane until trouble subsides. Though the astral plane does indeed affect the physical realm, it is rarely a powerful effect. Taking refuge on this level of existence is always a possibility in the beginning stages of experimentation while one is still unfamiliar with working on such a level.

Having the knowledge of the astral entities (of varying degrees of validity), the ability to work out the results of any given scenario (depending on the Wizard’s skill), the only thing left is execution of change on the mortal world. This is also be done from an otherworldly vantage. Instead of sudden and blatant changes, minor modifications may be made to the mortal world which in the end make drastic change on the outcome of an event. The wizard so totally may master their environment through their foresight and ability to effect changes from the other realms that it seems like no effort at all to make huge changes without making a scene. The subtle perfection of making minor changes on the pristine astral plane allows for a grace not found in other arts. By influencing events one way or another, be it few or many, in different strengths and combinations, even enormous change can be effected. The precise mystic coordination of the Wizard, combined with their foreknowledge and pivotal tinkerings allows for the most genuinely subtle method of molding the world. In a plane where reality is shaped by thought, the wizard is Master. The ability to bring these changes down onto the physical realm enables for vast and varied abilities limited only by imagination and skill. The ability to cause these changes is perfected into an occultic science through Wizards, and in time their profound familiarity with the nature of interplanar changes allows for a respectable repertoire of abilities and gifts. The eloquent beauty of appearing to do little but change much has earned Wizards honour and respect throughout the ages, and rightfully so. Best of luck to those who embark down this path, as the rewards are virtually limitless.
Zdroj


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background