Vedci odfotili astrálne parazity

Obsah článku, nech už bol získaný uznanými či neuznanými vedeckými metódami, jednoznačne potvrdzujeme našou vlastnou praxou. V závere pridávame náš vlastný príspevok, ktorý v rámci diskusie o predmetnej téme bol publikovaný na internete.
 

Vedci odfotili astrálne parazity 1 (250x385)
Tímu vedcov z univerzity v Kapskom meste v Juhoafrickej republike sa podaril šokujúci objav. Dostali potvrdenie, že našu myseľ môžu ovládať a vo väčšine prípadov ovládajú astrálne bytosti! Význam tohto objavu je tak dôležitý, že všetky vedecké štúdie týkajúce sa tohto výskumu boli nielen klasifikované ako prísne tajné, ale boli prijaté opatrenia na stiahnutie a odstránenie všetkých skôr vydaných publikácií s informáciami o tomto výskume.

Širokej verejnosti je dobre známa metóda manželov Kirlianových, ktorý medzi prvými získali zábery energetických polí v okolí biologických objektov. Vedci zaoberajúci sa výskumom paranormálnych javov nazývajú tieto polia aurou objektov.

V rôznych publikáciách od vedecko-populárnych až po seriózne vedecké práce, môžeme nájsť mnoho fotografií týchto energetických polí vyhotovených metódou Kirlian, ktorá umožňuje sledovať dynamiku polí. Existuje pomerne veľa vedeckých prác, ktoré potvrdzujú vzťah dynamiky týchto polí s psycho-fyziologickým stavom človeka.


Vedecký tím z univerzity v Kapskom meste v zostave známych vedcov s dlhoročnou praxou v paranormálnom výskume, vrátane metódy fixácie aury, viedol doktor filozofie Ngunga Tobago , ktorý spôsobil vo vedeckom svete revolúciu v povedomí o význame energetických polí v živote človeka.

Vedci vyvinuli spôsoby sledovania biopolí a vynašli prístroj (patent USA pod číslom: US 5, 253 984 B1)ktorý umožňuje nielen sledovať dynamiku aury biologických objektov, ale na základe prevedených experimentov umožnil urobiť odhalenie, ktoré spôsobilo utajenie celého výskumu.

Avšak niektoré výsledky štúdií tejto skupiny vedcov sa dostali na verejnosť, vzhľadom na to, že vedecké metódy a nástroje v prvej fáze výskumu si vyžiadali zapojenie veľkej skupiny ľudí pred ktorou výsledky experimentov nebolo možné skryť.


Tieto výsledky naznačujú, že existuje priama súvislosť medzi tzv. astrálnymi podstatami – bytosťami a človekom.

Vedci odfotili astrálne parazity 2 (300x300)

 Fotografie energetických parazitických organizmov


Nám všetkým sú dobre známe pokusy rôznych bádateľov paranormálnych javov pokúšajúcich sa zachytiť na film, fotografiu tzv. astrálne entity, dušu, poltergeist atd. Niektoré z týchto pokusov boli úspešné, avšak významní vedci stále spochybňujú realitu týchto výsledkov.

Skupina vedcov v Kapskom meste svojim výskumom rozptýlila všetky pochybnosti v tejto veci, čo v skutočnosti aj dokladá fotografiami získanými pomocou svojho patentovaného vynálezu.

Vedci za pomoci vylepšenej metódy Kirlian boli schopní dosiahnuť nielen jasný záznam astrálnych objektov, ale aj študovať ich dynamické správanie, vrátane dynamiky emisného spektra a dynamiky tvoriacich sa biopolí astrálnych objektov.

Svoje výskumy začali pred niekoľkými rokmi a po sľubných výsledkoch, sa rozhodli zlepšiť metódy svojho výskumu, čo následne viedlo k objavu ktorý otriasol vedeckou komunitou. Získané výsledky potvrdzujú priamu interakciu astrálnych entít s aurou ľudí!

Podrobnejšia štúdia dynamiky týchto objektov a ich interakcia odhalila isté vzorce správania a ich vzťah k ľuďom. Napríklad boli získané fotografie, kde bolo možné vidieť prenikanie astrálnych entít do aury človeka.


Vedci odfotili astrálne parazity 3 (208x198)

 Energetický parazitický útvar v aure človeka


Fotografie astrálnych entít boli získané na špeciálnom zariadení v laboratóriu, ktoré bolo zamaskované ako foto-štúdio a umiestnené v známom ateliéri dizajnu, aby nedošlo k podozreniu od skúmaných ľudí a zabezpečila sa čistota experimentu.

Ďalší výskum odhalil , že energetické pole okolo astrála – astrálnej entity má premenlivú intenzitu. Toto spočiatku vedci prisudzovali k štatistickej fluktuácií, avšak detailné štúdie za pomoci silného počítača špeciálne vyvinutého algoritmu ukázali neočakávaný výsledok. Zistilo sa , že výkyvy majú vzťah s bioelektromagnetickou aktivitou mozgu človeka, na ktorý tieto entity reagujú.

Vedci tvrdia, že boli schopní zachytiť fázy prieniku astrálnej entity do aury objektu. Z výsledkov výskumu vyplýva, že v prvej fáze prieniku astrálna entita synchronizuje svoje vnútorné rytmy s rytmami “obete“ a tým získa prístup k aure “obete“. Po preniknutí do aury – biopola “obete“ sa menia vnútorne rytmy “obete“ pod vplyvom astrálnej entity!

Komplexné štúdie, za účasti psychológov a psychiatrov preukázali jasnú súvislosť medzi týmito výkyvmi a psychofyziologickými reakciami ľudí zapojených do pokusov. Okrem toho v tejto fáze boli získané také výsledky, čo okamžite spôsobilo zaradenie celého výskumu medzi prísne tajné.

Napriek tomu informácie získané v počiatočných fázach výskumu, umožňujú vyvodiť určité závery. Ukazuje sa , že astrálne entity môžu byť rozdelené do dvoch odlišných typov. Vedci ich označili ako “čierne“ a “svetlé-čisté“. Už tieto názvy naznačujú charakter entít. Líšia sa medzi sebou intenzitou svetla, spektrálnym zložením svetla a jeho dynamickými vlastnosťami. Vplyv týchto dvoch typov entít na ľudí je tiež rôzny.


Čierne entity napríklad vykazujú stálu aktivitu v infiltračných pokusoch, v prieniku do ľudskej aury. Svetlé entity spravidla takúto činnosť nevykazujú. Výsledný psychofyziologický stav človeka je odlišný pri pôsobení čiernych a svetlých entít. Typický výsledok pôsobenia čiernych je neprimeraná agresia ľudí v neadekvátnej situácií.

Vedci odfotili astrálne parazity 4 (400x263)

Na základe prevedených experimentov sa ukázalo,
že mnoho ľudí je pod neustálym pôsobením týchto astrálnych entít


Niektoré informácie získané pri výskume tiež ukázali, že existuje jasný vzťah medzi stabilným psychofyziologickým stavom človeka a “čistotou“ jeho aury, rovnako ako aj možnosťou prieniku entity do tejto aury. Pre potvrdenie, alebo vyvrátenie týchto poznatkov, boli vykonané štatistické analýzy na veľkých skupinách ľudí. Medzi tieto skupiny patrili tiež skupiny politikov, podnikateľov, väzňov vo väzení a iných.


Vzhľadom na to aby bola zaistená čistota pokusov potrebných pre dokončenie štúdie, tím vedcov prezlečených za reportérov a zamaskovanou technikou robil rozhovory s účastníkmi experimentu na summite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 v Johannesburgu. Otázky ktoré boli položené skupine skúmaných osôb, boli pripravené špeciálnym tímom psychológov, aby navodili primerané reakcie a odpovede.

Výsledky štúdií tejto skupiny šokovali vedcov. Zistilo sa že takmer všetci politici a podnikatelia, ktorý sa zišli na summite sú infikovaný čiernymi astrálnymi entitami. Počet infikovaných čiernymi entitami v skupine politikov a podnikateľov, bol väčší ako počet medzi väzňami!

Štatistické štúdie vedcov potvrdili zistenia že mnoho ľudí aj na významných postoch v politike, je pod vplyvom čiernych astrálnych entít, ktoré ovládajú ich myseľ a správanie!


Výsledky vedcov z Juhoafrickej republiky, potvrdzujú správnosť tvrdení ruského akademika Nikolaja Levašova, ktorý vysvetlil už pred mnohými rokmi vo svojich knihách a konferenciách vplyv parazitických astrálnych entít nasávajúcich životnú energiu človeka. Medzi vplyvmi, ktoré umožňujú prienik do aury človeka a umožňujú odoberanie životnej energie zaraďuje: alkohol, narkotiká, cigarety, pornografiu, nízke pudy ako napr. sex bez lásky, deštrukčnú hudbu, strach, stres a iné záležitosti, ktoré nám systém každodenne podsúva.

Pre Matrix-2001.cz preložila (c)2012 Sibrica

Zdroj: 
www.matrix-2001.czIný opis:
VĚDCI VYFOTILI ASTRÁLNÍ PARAZITY LIDÍ

V uvedenom článku pod názvom Z názorů léčitele sa nachádza aj naša pôvodná reakcia na názory skeptikov, publikovaná na internete v rámci jedného fóra. Títo oponenti napríklad uvádzajú, že v oficiálnej správe nesedí číslo zložky, pod ktorým bol výskum zaevidovaný a jeho výsledky zverejnené, nakoľko pod týmto číslom sa údajne vyskytuje výskum na úplne inú tému, atď. My sme na tieto invektívy zareagovali následne:

Nezaujíma ma, či tu sedí alebo nesedí nejaké číslo, napokon výskum bol prekategorizovaný do „prísne tajný“, takže stopy boli zamietnuté tak, aby tomu nikto neveril. Za následok to síce bude mať, že skeptici a ateistickí hlupáčkovia budú mať zas „navrch“, ale to vôbec nič nemení na tom, že ide o realitu, s ktorou napríklad my, v rámci dlhodobého výskumu zmenených stavov vedomia a magickej praxe, prichádzame do styku takmer dennodenne. Naše dôkazy sú však „len“ (trans)empirického charakteru – teda nie materiálno-vedecké. K tej našej praxi:

Obsah článku úplne vystihuje podstatu toho, čo sme zistili aj my, a čomu hovoríme transcendentálny (astrálny) svet, v ktorom žijú mnohé entity – astrálnymi larvami počnúc a neskutočne vysoko inteligentnými (pozitívnymi/negatívnymi) bytosťami končiac. Astrálne larvy sa pritom javia ako tie s najnižšou IQ/EQ, pričom sa však živia rovnakou potravou – pocitmi, emóciami a vášňami – ako ich inteligenčne vyšší sokovia, negatívne bytosti (historicky nesprávne) zvané démoni. Od nich pochádza aj pojem „upír“.

Zatiaľčo sa astrálne larvy „len“ prisávajú na energetický obal človeka, démoni, ktorí spočiatku pôsobia z diaľky – opresia/obsesia – ich časom môžu napadnúť aj z jeho vlastného vnútra. Bránu do svojej duše im pritom otvára úplná strata vôle a energetická nerovnováha. Tomuto vplyvu sa už hovorí posesia (posadnutosť).

V tomto prípade „démoni“ už okupujú celé mentálno-emocionálne portfólio – psychosomatický systém – obete, ktorá chradne viac a viac, až napokon prichádza o fyzickú časť existencie. My s týmito transempirickými entitami v rámci výskumu a magickej praxe pracujeme len niekoľko rokov, zatiaľ čo indigénne národy – ich šamani – po tisícročia.

Materiálne orientovaní vedci to však (doteraz) považovali za niečo nemožné a kresťania za diabolské. Vo všeobecnosti nie je žiaduce, ako zo strany negatívnych astrálnych bytosti tak zo strany ideológie západnej civilizácie, aby sa také niečo zobralo ako bežný jav… 🙂


CZ VERZE

Nezajímá mě, zda tu sedí nebo nesedí nějaké číslo, avšak výzkum byl překategorizován do „přísně tajný“, takže stopy byly zameteny tak, aby tomu nikdo nevěřil. 
Za následek to sice bude mít, že skeptici a ateističtí hlupáčci budou mít zase „navrch“, ale to vůbec nic nemění na tom, že jde o realitu, se kterou například my, v rámci dlouhodobého výzkumu změněných stavů vědomí a magické praxe, přicházíme do styku téměř dennodenně. Naše důkazy jsou však „jen“ (trans)empirického charakteru – tedy ne materiálno-vědecké. K té naší praxi:

Obsah článku úplně vystihuje podstatu toho, co jsme zjistili i my, a čemu hovoříme transcendentální (astrální) svět, ve kterém žijí mnohé entity – astrálními larvami počínaje a neskutečně vysoce inteligentními (pozitivními/negativními) bytostmi konče. Astrální larvy se přitom jeví jako ty s nejnižším IQ/EQ, přičemž se však živí stejnou potravou – pocity, emocemi a vášněmi – než jejich inteligenčně vyšší sokové, negativní bytosti (historicky nesprávně) zvané démoni. Od nich pochází i pojem „upír“.

Zatím co se astrální larvy „len“ přisávají na energetický obal člověka, démoni, kteří zpočátku působí z dálky – oprese/obsese – je časem mohou napadnout i z jeho vlastního nitra. Bránu do své duše jim přitom otvírá úplná ztráta vůle a energetická nerovnováha. Tomuto vlivu se už hovoří 6 posese (posednutost).

V tomto případě „démoni“ už okupují celé mentálně-emocionální portfolio – psychosomatický systém – oběti, která chřadne víc a víc, až poté přichází o fyzickou část existence. My s těmito transempirickými entitami v rámci výzkumu a magické praxe pracujeme jen několik let, zatím co indigenní-přírodní národy – jejich šamani – po tisíciletí.

Materiálně orientovaní vědci to však (dosud) považovali za něco nemožné a křesťané za ďábelské. Ve všeobecnosti není žádoucí, jak ze strany negativních astrálních bytostí, tak ze strany ideologie západní civilizace, aby se takové něco bralo jako běžný jev… 🙂

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background