Život po smrti fyzického tela

WEB_Život_po_živote_life_after_death____by_hdrenesys-d3f8adpKeď sa ukončí život niekoho blízkého, opravnene pociťujeme smútok aj keď vieme, že dotyčná osoba, či nečlovečia bytosť, pokračuje vo svojej ceste ďalej, tam na druhej strane rieky Styx.  


František Bardon o smrti poznamenáva: niet sa čomu diviť, že skutočný mág (a nielen mág), ktorý je v hrubohmotnom  aj v astrálnom svete ako doma, pozvoľna stráca záujmy hrubohmotného sveta, na ktorý potom nazerá len ako na prostriedok svojho vlastného vývinu. Už tu na Zemi spoznáva, že sláva, česť, bohatstvo a všetky ostatné pozemské výhody sa do astrálneho sveta preniesť nedajú a teda sú  pre neho bezpredmetnými. Skutočný mág (a nielen mág) nikdy na pominuteľnom nelipne a dbá toho, aby čas, ktorý v tomto hrubohmotnom svete má k dispozícii, všemožne využil ku svojmu vývoju.

Je preto samozrejmé, že všetko, čo človeka púta k hrubohmotnému svetu (naša fyzická Zem), či už láska alebo vernosť, v astrálnom svete odpadá. Ľudia, ktorí tu na sebe ľpeli, avšak nedržali po duševnej a duchovnej stránke rovnaký krok, nemôžu po svojom odchode odtiaľto zaujmúť v astrálnej sfére rovnaký stupeň hustoty (rozumej spolunažívať napríklad v jednom dome, poznámka B.S.), pretože zemské púta už nepociťujú a teda ani nefungujú.

Pokiaľ ale muž a žena sú vyvinutí rovnomerne, môžu sa po odchode z tejto pláne i v astrálnom svete pohybovať v rovnakej sfére a ľnúť k sebe vnútorným putom sympatií. Avšak oné pozemské city lásky, ktoré prežívali v hrubohmotnom svete, v nadzemskej (astrálnej, poznámka B.S.) zóne neexistujú. V astrálnom svete pud sebazáchovy i telesná láska odpadá. Vo vyšších vrstvách spojuje rovnomerne vyvinuté bytosti jemnou vibračnou páskou iný pocit sympatií, než je tomu tu na Zemi. V hrubohmotnom svete vzbudzuje a udržuje sympatie alebo silu príťažlivosti dvoch bytostí vonkajší pôvab, čo samozrejme v astrálnom svete odpadá rovnako.

Aj pojem krásy je v astrálnom svete úplne iný, než tu na Zemi. Nakoľko astrálne telo zosnulého človeka nemá v astrálnom svete pojem času a priestoru, postráda tam aj oporné body, pomocou ktorých by mohol svoj vývoj merať, takže túži po návrate na Zem. Nielen preto, že musí na základe karmického zákona o príčine a následku vyrovnať svoje chyby, ktorých sa dopustil v predchádzajúcom živote, ale predovšetkým túži po novej možnosti ďalšieho astrálneho vývinu prostredníctvom existencie v hrubohmotnom (fyzickom) svete, aby ako duch (oblečený do nového fyzického tela) mohol získavať ďalšie skúseností, ktoré by mu opäť, po ďalšej fyzickej smrti, umožnili obývať ešte vyššie vrstvy astrálneho sveta, ako to bolo dovtedy.

Každý človek získa v astrálnom svete po odchode z hmoty ešte ďalšiu skúsenosť a síce, že sa ako menej vyvinutý nemôže stýkať s bytosťami, ktoré na našej Zemi dosiahli ďaleko vyšší stupeň vývoja, následkom čoho obývajú jemnejšie úrovne astrálneho sveta, v ktorých svetelných vrstvách sa onen – menej vyvinutý – nesmie zdržovať, ani pohybovať a nemôže sa k nim ani povzniesť. Aj keby sa to menej vyvinutému jedincovi umožnilo, nevydržal by dlho tamojšie vibrácie (mohol by si sa cítiť ako napríklad v slnečnej koróne) a musel by klesnúť naspäť do onej astrálnej sféry, kam podľa stupňa svojho vývoja patrí.

Vyvinutý človek má naproti tomu v astrálnom svete možnosť preniesť sa do akejkoľvek nižšej sféry s tým, že jeho duch bez následkov pojme jej nižšie vibrácie.

Pokiaľ si teda nižší duch želá nadviazať spojenie s duchom vyšším, musí predstavou požiadať vyššieho ducha, aby zostúpil do jeho sféry, teda oblasti, ktorú jeho duch bežne obýva. Či vyššia bytosť želaniu nižšej vyhovie, záleží na účely, ktorý nižší duch svojím volaním sleduje. Z toho je zrejmé, že nižšia bytosť nemôže navštevovať vyššie vrstvy astrálneho sveta, zatiaľ čo opačne to možné je.

Dobre vyvinutý mág (a nielen mág) sa podľa svojho želania môže premiestniť do každej sféry, pretože je schopný prijať a vyvolať každú vibráciu, ako aj jej každú formu, s ktorou chce prísť do kontaktu.

František Bardon ešte k „mŕtvym“ dodáva: Zůstává k objasnění ještě jedno téma a to tak zvaných Fantomů. Odloží-li člověk svoji tělesnou schránku, octne se okamžitě ve čtvrté agregaci, což všeobecně platí za „onen svět“. Představou a vzpomínkou na zemřelého, ať jíž je to chvála, úcta, smutek a pod., se tvoří a oživují imaginární obrazové tvary zesnulých, které mají poměrně dlouhou životnost, jsou-li vzpomínky časté a intenzivní. Tyto obrazy, utvořeny žijícími osobami, nazývá magie fantomy(…). Viac sa dočítaš v článku Astrálne larvy.
Zdroj: František Bardon

Súvisiace články 
Astrál počas života a po ňom

Púť ríšou Života a Smrti

Príbehy z Astrálu

Proč se lidé bojí smrti
Aký je zmysel života a inkarnácií

Zneužitie mociĎalšie témy o živote po živote

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background