Aký tranz pre úspešné astrálne cestovanie?

Nato, aby si vnímal, čo sa nachádza za oponou známej reality, potrebuješ sa dostať do tranzu. Ale nie je tranz ako tranz. Preto máš na výber. Ak si želáš napríklad astrálne cestovať, musíš sa rozhodnúť, ako chceš, aby sa tak dialo. Teda, či Ti postačí cestovanie spontánne alebo zámerné spôsobom TU a TERAZ. Sú to dve odlišné formy jednej skúsenosti. Pre každú formu platí iný tranz v súvislosti s adekvátnou technikou, ktorá Ti umožní sa projektovanie naučiť. Pokiaľ si želáš astrálne cestovanie doplniť o mágiu, spontánne nadobudnuté stavy zmeneného vedomia Ti moc platné nebudú. A o tom všetkom pojednáva tento článok.    

 

Obsah článku

Aký druh tranzu na čo použiť 
Ako sa naučiť astrálne cestovať – radí ceremoniálny mág D. M. KRAIG  
• Prepracovávanie astrálnej cesty sefirami Stromu života  
Odvrátená strana Stromu života

Z okultnej praxe, ale aj z teórie, sú mi v zásade známe tri druhy tranzu: meditatívny (enstatický), extatický a spánkový, ktorý sa veľmi podobá tranzu meditatívnemu, ale ním nie je. V spánkovom tranze sa napríklad odohrávajú niektoré druhy spánkovej paralýzy. Niektoré paralýzy však slúžia k duchovnému prebudeniu, ako sa to stalo u mňa. Rozdiely v tranze (zmenenom stave vedomia) spôsobujú po EEG stránke ich rozdielne hodnoty ako v samotných sekciách vlnenia – gama (+hyper gama + lamda), beta, alfa, theta, delta – tak v rámci jednotlivých sekcii – rozpätí vlnovej škály napríklad u gama oscilácii od 25 do 100 Hz. Udávané hodnoty EEG sú v skutočnosti rôznymi kombináciami elektrochemických procesov mozgu, v ktorých nejaký má vždy dominantné postavenie. Od toho sa odvíja druh tranzu, ktorý niekto zažíva. Avšak je potrebné vedieť, že elektrochemické procesy nie sú primárne v tom zmysle, žeby generovali vedomie ako také tak, ako sa nám to ešte aj dnes snažia nahovoriť názorovo skostnatelí vedci-dinosaury.

Ukazuje sa, a sú k tomu dostatočné (nepriame) dôkazy, že je tomu naopak – vedomie hraje primárnu rolu aj v rámci EEG procesov. Elektrochemické interakcie sú teda určované vôľou a mysľou, ktorá je nástrojom vedomia, aspoň pokiaľ sme bdelí. Akonáhle nás zmôže únava, je to opäť vedomie, ktoré nás, tentokrát spontánnym spôsobom, dostane do spánkového tranzu, čo sa odzrkadlí aj v EEG procesoch. V tomto spánkovom režime môže myseľ vedomia fyzického tela nabrať na intenzite a touto zvýšenou bdelosťou si následne uvedomíme myseľ snovú alebo myseľ astrálneho dvojníka, ktorý práve (bez nášho doterajšieho uvedomenia) podniká astrálnu cestu. Pokiaľ sa prebudená bdelosť upovedomí v ohnisku snovej mysle, nastane tzv. lucídne snívanie. Pokiaľ vo vedomí astrálneho dvojníka, nastane buď spánková paralýza alebo astrálna projekcia.


Tabuľka je rešeršou súčasnej relatívne ustálenej kategorizácie hladín vedomia:

Typ Kmitočet Amplitúda
Epsilon    < 0,5 Hz  
Delta   0,5 ÷ 3,5 Hz  80 ÷ 210 μV
Theta   3,5 ÷ 7    Hz  cca. 100 μV
Alfa    7 ÷ 13    Hz   30 ÷ 50 μV
Beta  13 ÷ 40    Hz   do 20 μV
Gama   40 ÷ 100 Hz  
Hyper Gama 100 ÷ 200 Hz  
Lambda 200 Hz <  

 

Pre účely okultnej mágie, vrátane mentálnych a astrálnych ciest, mi najlepšie vychádza tranz šamanský, teda extatický, ale aj meditatívny, ktorý v poslednej dobe spolu s extatickým uplatňujem zhruba narovnako.

Šamanský tranz docieľujem chrastením spolu so spevom a/alebo počúvaním špičkových nahrávok šamanských bubnov – vrele odporúčam Michael Harner’s  Shamanic Journey Multiple Drumming™. Ďalšou špičkovou nahrávkou určenou na dlhé mentálne či astrálne cestovanie je Singing Chorus™ a nahrávka Didjeridu™. 

Rozdiel medzi extatickým tranzom a meditatívnym som spozoroval v tom, že počas napríklad šamanského bubnovania sa vedomie akoby nabudzuje, rovnako ako pri špecifických tancoch, a následne, ak už mozgové EEG ukazuje ako svoj dominantný stav vlnenie theta, pohyb sa stáva neudržateľný a silno rozšírený stav vedomia nás núti si sadnúť či ľahnúť a naplno si užívať parapsychologických fenoménov.

Potom, ako už ležím na zemi a bubnovanie pokračuje, extáza pomaly ustupuje a z tranzu extatického sa stáva tranz meditatívny, hoci s pozadím bubnov, spevu, chrastenia, atď. Z meditatívneho tranzu je už len krok k spánkovému (v prípade únavy), ktorý ale býva (ako spomínam inde) voči okultnému zámeru kontra-produktívny. 

Pri extatických technikách často nastávajú vízie a imaginácie, ale aj mentálna či dokonca astrálna exteriorizácia. Čo sa tancov ako techniky pre navodenie tranzu týka, tanec dervišov v sufizme považujem skôr za tranz meditatívny, podobný, aký dosahujú mnísi chôdzou do kruhu. Meditatívny tranz docieľujem bežnými meditačnými praktikami niekedy s dopomocou audio nahrávok od Roberta Monroea. Spánkový tranz uplatňujem len obmedzene, nakoľko jeho privodenie je náročné na čas a nie je vhodný pre zámerné astrálne cestovanie, o magickej praxi nehovoriac.

 

Všetky druhy tranzov majú spoločného menovateľa, ktorým je zmenený alebo rozšírený stav vedomia.

 

Pokiaľ však chceme prevádzať špecifický druh činnosti, musíme si zvoliť taký druh tranzu, ktorý náš okultný zámer najviac podporí. Vychádzajme z toho, že každý sme iný a teda každému z nás vyhovuje niečo iné, dokonca kombinácie rôznych druhov techník (a teda aj tranzu) je na mieste. Toto je opäť známe najmä zo šamanizmu. Je treba vedieť, že šaman, pokiaľ nejde o psychotropnú verziu, si k svojmu zámeru rovnako vyberá spôsob, akým ho docieli.

Tak, ako psychotropný šamanizmus k tomu používa rôzne kombinácie posvätných rastlín meniace vedomie, tak napríklad severoamerickí indiáni používajú už spomínané bubnovanie, chrastenie, spev a tance. Samozrejme, že aj oni niekedy používajú psychotropné látky, ale o to v tejto téme nejde.

 

Z našej témy teda vylúčme látky meniace vedomie na chemickej báze a poďme na tranz, ktorý docielime svojou vycvičenou mysľou a vôľou.

 

V úvode by som rád spomenul, že s tranzom ako takým mám už viacročné skúsenosti (od roku 2003, kedy som začal absolvovať tzv. univerzitu šamanizmu profesora Harnera pod názvom Core Shamanism). Práve snaha o zdokonalenie šamanských ciest, ktoré sa mi výnimočne v onom období začali dariť, ma doviedla k študovaniu podstaty „cestovania“ ako takého.

Prišiel som nato, že šamanisti (my, ktorí šamanizmom žijeme) cestujeme viac-menej mentálne. Pojem mentálne cesty sú známe najmä z klasickej okultnej mágie, napríklad sférickej, kedy sa údajne do planetárnych sfér, nachádzajúcich sa už mimo astrálnu dimenziu exteriorizáciou astrálneho tela nedostaneme (síce poznám niekoľkých, ktorí tvrdia, že sa napríklad do Venušskej sféry dostali aj astrálne, ale to tu posudzovať nejdem). Viem len, že roviny či už existencie (svety metafyzických a fyzických protikladov) ako aj bytia (svety, kde protiklady sú len v latentnej, teda potenciálnej forme) tvoria jednu masu, ktorej vnútorné kvality sa od seba vzájomne odlišujú číselnými hodnotami vibrácii, ktoré každej rovine existencie a bytia udeľujú ich jedinečné špecifické vlastnosti.

V uvedenej metafyzickej a fyzickej hierarchii na vrchole pomyselnej pyramídy však vždy stojí všetvoriace Vedomie.  Pre kompletnosť témy ešte jedna zaujímavosť: Robert BRUCE, špičkový okultista a hlavne výskumník zmenených stavov vedomia a astrálneho cestovania prišiel nato, že lucídne snívanie nie je ničím iným ako druh mentálnej projekcie. 

 

Napríklad František Bardon v rámci svojich okultných misii využíval oveľa viac cestovanie mentálne, ktoré vraj v danej (pracovnej) záležitosti je oveľa istejšie. No na druhej strane, s astrálnym telom docielime v Astrály oveľa viac ako telom mentálnym, teda čo sa týka energetických interakcii smerom ku gravitačnej hmote.   

 

V našom prípade ale problém nespočíva v tom, či cestovať mentálne, astrálne alebo kombinovane, ale v tom, ako sa mentálne či astrálne vyprojektovať! A k tomu, aby tak nastalo, potrebujeme pre seba nájsť tú správnu techniku, podporenú tým správnym druhom tranzu.


V poslednej dobe sa rozšírili rôzne pomôcky pre docielenie špecifickej formy tranzu, odhliadnuc od šamanských metód, ktoré spomínam vyššie.

 

Najviac účinné sa nielen mne zdajú audiovizuálne technológie a v mojom prípade ide o vyššie spomenuté audio nahrávky od Roberta Monroea. Tie intenzívne požívam už roky a podarilo sa mi s nimi všelijakých paranormálnych efektov docieliť, no čo sa zámerných astrálnych projekcii týka, tých bolo bohužiaľ ako šafranu. Slovo zámerných spomínam preto, lebo spontánne projekcie má moc nezaujímajú, a Monroeové šumy iné nespôsobujú, pokiaľ sa však prostredníctvom nich nenaučíš používať tzv. techniky priame.  Na druhej strane som už viackrát po vypočutí TEJTO nahrávky zažil počas jednej noci až 5 projekcii po sebe, no išlo o exteriorizácie spontánne, nie zámerné TUTERAZ, teda vtedy, keď si to môj okultný zámer vyžaduje. Na docielenie meditatívneho tranzu pre bežnú meditáciu, ale niekedy aj astrálnu projekciu (opäť mimo zámer a teda spontánne) je výborná často používaná nahrávka TÁTO.  

 

Teda spontánne prevedenie astrálnej cesty je síce (podobne ako aj lucidné snívanie) fantasticky zaujímavé, ale mne to v zmysle duchovného napredovania a hlavne okultnej mágie primárne problém nerieši. Je to preto, lebo spontánne astrálne cesty ako aj lucidné snívanie prebiehajú v spánkovom tranze, čo je výsostnou záležitosťou spontánnosti a nie vôľového zámeru TU a TERAZ. Tým však nechcem povedať, že spontánne privodené parapsychologické fenomény nespôsobujú duchovný progres – áno, ale nie v riadenom, vôľovom zmysle. 

 

V súvislosti s tým, o čom doteraz pojednávam, s radosťou upozorňujem na článok nižšie, v ktorom dávam výpisy z knihy TAROT a MÁGIE od známeho (a môjho mimoriadne obľúbeného) okultistu Donalda Michaela Kraiga. Jeho texty obsahujú vynikajúci návod na realizovanie astrálnych ciest kedykoľvek cez deň spôsobom TU a TERAZ, pochopiteľne mimo veľkej únavy, ktorá pri akejkoľvek technike spôsobuje neželaný spánkový tranz a spontánne psychické javy. Ide o najrozšírenejšiu techniku, akú praktizujú okultisti už po tisícročia. Prečo? Nuž asi preto, lebo funguje. Okrem toho, ak sa už raz projektovať naučíme, ponúka opäť vysoko overený koncept ako spoznávať astrálny svet prostredníctvom kabalistického Stromu života, teda cestovaním skrz jeho sefiry (sefiroty či dokonca sfíry). Naviac popisuje aj spôsob, ako sa astrálne dostať do odvrátenej strany Stromu a stretnúť sa tam s inteligenciami Tieňa, ktoré sú u nás mnohých príčinami a pánmi všemožných problémov. Stačí sa s nimi stretnúť a trochu si skecnúť. Ako píše Kraig, vzývaním Svetla k vyriešeniu problémov nepostačí, ak nie sme na patričnej duchovnej výške. Viac o tom v predmetnom článku.  

 

Vráťme sa späť k produktom Roberta Monroe. Okrem špičkových a hlavne fungujúcich technológii pre transformáciu a transmutáciu psyché v psychosomatickom kontexte oné techniky na privodenie astrálnej projekcie fungujú len v móde spontánnosti. Je to preto, lebo Hemi-Sync šumy (k zakúpeniu TU) trvajú prevažne hodinu a navodzujú spánkový tranz, vhodný len k spontánne vyvolanej astrálnej projekcii či lucidného snívania. Naviac, dlhodobá hlboká relaxácia, kedy sa dostávame do alertného stavu uvoľnenia, občas môže u niekoho vyvolať až bolestivé stavy priečne-pruhovaného (kostrového) svalstva, tvorené svalovými vláknami myónmi, nehovoriac o často znudenej a unavenej mysle. Výskumy totiž dokazujú, že prirodzená doba, počas ktorej je telo schopné prirodzene zotrvať v zrelaxovanom stave, trvá maximálne 20 až 30 minút. Potom nastáva spontánne razantné prerušenie uvoľnenia a svalový tonus sa zvýši. Ak v relaxácii pokračujeme a nenachádzame sa v spánkovom tranze, násilné zotrvávanie v zrelaxovanom stave pri plnej bdelosti môže spôsobiť už spomenutú bolesť. Napokon taká býva aj dĺžka nahrávok šamanských bubnov, ktoré sú asi aj preto ku okultným zámerom vrátane astrálneho cestovania neporovnateľne vhodnejšie.

Pokiaľ teda uvedený Hemi-Sync určený na astrálnu projekciu pracuje spôsobom spánkového tranzu, nemožno sa čudovať, že prostredníctvom neho sa počas dňa TU a TERAZ projektovať nedokážeme.   

Najlepšie sa teda „cestuje“ v ľahkom až stredne hlbokom tranze (šamanom vtedy vedci namerali už spomenuté EEG vlny THETA), kedy nás to do boja so spánkom (mimo veľkú únavu) neťahá. Monroeové hodinovky teda neumožňujú čerstvú neunavenú bdelosť alebo ináč povedané, nie sú určené pre každého.

 

Monroe ich napokon vyvinul na základe svojich vlastných skúsenosti, ktoré prebiehali výlučne v spánkovom tranze. Stačí si naštudovať jeho tri diela, ktoré sú výborným čítaním a mnohým jeho knihy, podobne ako aj mne, dopomohli k tzv. motýlej premene.

 

Technika na astrálne sa odpútanie od časopriestorového tela by v ideálny podmienkach nemala trvať viac ako niekoľko minút, no najviac 20 či 30 minút, vrátane progresívnej relaxácie. Potom už nastáva utrpenie duše a tela, a naťahovanie cvičenia pôsobí skôr kontraproduktívne.

Je omnoho lepšie akékoľvek okultné techniky alebo stavy tranzu cvičiť v krátkodobých intervaloch a častejšie ako siliť techniku či meditáciu naťahovaním minút jedenkrát denne.  

Záver je teda taký, že dlhodobé meditácie vedú ku všetkému možnému len nie k primárnej záležitosti – dostať sa TU a TERAZ do astrálnej projekcie alebo stavu, kedy môžeme vykonávať okultnú mágiu.

Čo sa polohy tela týka: sed je na rozdiel od pohodlného ľahu pri nácviku nielen astrálneho cestovania vynikajúci preto, lebo umožňuje v oveľa kratšom čase vyvolať astrálnu projekciu vôľou. Je to tým, že poloha čiastočného svalového tonusu ODFILTRUJE rôzne pridružené duševné stavy, ktorým ak sa venuje pozornosť, k progresu v zamýšľanom zámere (AP či mágie) nevedie.

Rada na záver: vyskúšaj na vlastnej koži čo Ti sedí a uvidíš. Každý sme iný, a v tomto Ti nikto nenaordinuje zaručený recept. Najlepším kuchárom si Ty sám. Bodka.

 

 

ASTRÁLNA PROJEKCIA  podľa  D. M. KRAIG

 

Úryvok z knihy Tarot a Magie od amerického okultistu menom Donald Michael KRAIG sem dávam preto, aby som Ťa oboznámil s jednoduchým vysvetlením podstaty astrálnej projekcie ako aj s historicky najúspešnejšou technikou (praktizuje sa v rôznych obmenách) na astrálne cestovanie. D. M. Kraig ju síce využíval k svojej magickej praxi, ale to je v podstate jedno, nakoľko sa jedná o jednoduchú, rýchlu a vysokoefektívnu technológiu, ktorá si však rovnako ako všetko iné vyžaduje pochopenie podstaty a vytrvalú prax. Michael píše:

Zajděte si do jakéhokoliv knihkupectví a pravděpodobně tam najdete několik knih o astrálním cestování. Většinou se v nich uvádí různá cvičení a techniky k tomu, aby vaše vědomí mohlo opustit fyzické tělo a vstoupit do duchovního světa známého pod pojmem astrální pláň. Pak se v nich obvykle říká – podívejte se okolo sebe, pobavte se, navštivte přítele, dopřejte si astrální sex s někým, kdo je na astrální pláni, atd. Tyto důvody jsou poněkud přízemní a ne příliš duchovní ani magické, a nemají žádný významnější účel.

Většina knih, které se zabývají okultismem do větší hloubky, však tvrdí, že schopnost přemístit se na astrální plán je důležitá. Proč? K návštěvě přátel? K tomu, abychom mohli mít astrální sex? Nebo tu je něco více? Opravdu je!

Jak jsem uvedl v magickém principu č. 3 v kapitole 1„Tvoření na duchovní pláni vede k tvoření na pláni fyzické.“ Tato duchovní pláň je nefyzickou úrovní skutečnosti. V našem běžném vědomí ji většinou nevidíme, nemůžeme ji ochutnat, dotknout se jí, ani ji cítit. Někdy se nám vyjeví, když například slyšíme volat své jméno, ale nikdo není v dohledu (volala ho nějaká astrální bytost). Některá zvířata mají schopnost vidět věci na astrální pláni. Už jste někdy viděli kočku, jak pronásleduje cosi neviditelného a pak začne packou sekat do „ničeho“?

Často se stává, že lidé mohou spatřit části našeho těla, jež přesahují naši fyzickou přítomnost: auru. Ta také existuje na oné astrální pláni. Jistě jste již slyšeli, že každý z nás má vedle fyzického těla i tělo astrální. Skutečností je, že veškeré věci na fyzické úrovni mají astrální dvojníky. Mnoho lidí má sklony domnívat se, že máme astrální tělo, protože fyzicky existujeme. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Nejprve existujeme astrálně, pak teprve se utváří něco fyzického. Když stvoříme něco na astrální úrovni, musí se to posléze projevit také na fyzické, materiální úrovni. To je základní princip magie.

Jedním z klíčů magického tvoření na duchovní úrovni je uvědomění, že bytí na astrální pláni si někdy uvědomujeme ve snu. Naše sny jsou spojeny s naším podvědomím. Naše podvědomí je proto spojnicí mezi astrální a fyzickou plání. Vložíme-li si nějaký nápad do podvědomí, vkládáme ho rovněž na astrální pláň. A časem se musí projevit na fyzické úrovni. To je magie. Jak toho ale můžeme dosáhnout?

Tím, že budeme některé věci mnohokrát opakovat, můžeme v určitém smyslu, naprogramovat podvědomí tak, aby vytvořilo něco na astrální pláni. Tomu se říká pozitivní afirmace. Když například řeknete, „přetvářím sám sebe jako osobu, jenž je žádoucí pro opačné pohlaví“, a budete-li to opakovat, činíte vědomý akt. Výsledkem opakování se toto prohlášení usadí v podvědomí, kde na něm pracuje vaše vyšší já, včetně vyslání instrukcí do astrální úrovně. Konečným výsledkem bude, že zjistíte zvýšenou přitažlivost svojí osoby pro druhé. Zpráva vyslaná do astrálu se projevila ve fyzickém světě. Magie tak funguje.

Tím, že používáme svoji mysl k tomu, aby „zařídila“ situace tak, jak bychom si je přáli, předkládáme tyto představy svému podvědomí. Představy se tím ukotvují na astrální rovině. Tomu se říká tvůrčí vizualizace. Stojí za zmínku, že mnoho lidí situace ve skutečnosti „nevidí“, nýbrž jsou si mimo jakoukoliv pochybnost jisti, že opravdu existují. To stačí k tomu, aby technika fungovala, a aby se kouzlo odehrálo.

Existuje mnoho technik pozitivní afirmace a tvůrčí vizualizace. Někdy se nazývají jinými jmény. Všechny mohou fungovat. Existuje ale i jiny způsob, jak se dostat k podvědomí a naprogramovat ho, který je ještě přímější: můžete se vědomě vydat na astrální plán a stvořit tam, co potřebujete. To je velkým magickým cílem astrální projekce. Nyní tedy ne, proč je astrální cestování důležitou magickou technikou.

Zbývá nám několik otázek:

a) Jak cestujeme do astrálu?
b) Jakým způsobem navigujeme astrální pláň?
c) Když jsme na astrální pláni na tom správném místě, jak vytvoříme něco, co se má projevit na fyzické úrovni?

 

Klíče k astrální projekci

O astrální projekci existuje mnoho vynikajících knih. Já dávám přednost dvěma z nich. První je kniha Llewellynův Praktický průvodce astrální projekcí od Melity Denningové a Osborna Phillipse, druhá je Umění praxe astrální projekce od Ophiela. Obsah těchto knih se nedá shrnout v několika odstavcích této kapitoly. Existují nicméně určité klíčové body, o něž se s vámi chci podělit v naději, že vám usnadní astrální cestování.

 

Pamatujte, že astrální projekce je bezpečná a běžná.
Provádíte ji v mnoha snech. Často k ní dochází při denním snění. Jak je možné, že něco, co kdykoliv bezpečně provádíme, se najednou stává nebezpečným, když se to snažíme vědomě ovládat? Existují některé autority, které se vás snaží zastrašit, abyste nezískali osvobozující prožitek astrální projekce. Varují, že pokud se vám něco přihodí na astrální pláni, poškodí vás to i na fyzické úrovni, nebo že se přetrhne vaše „stříbrné lano“, jímž je svázáno fyzické. a astrální tělo, a pak vás opustí duše a zemřete. A co když někdo ublíží vašemu fyzickému tělu v době, kdy jste z něj vystoupili?

Pravda je taková: pokud se vám přihodí něco šokujícího v době, kdy se nacházíte na astrální úrovni, vaše vědomí vás okamžitě stáhne zpátky do těla. Nezemřete. Může se stát jedině, že vás bude bolet hlava (tomu se říká „efekt astrálního úleku“), což vás přejde bud‘ poté, co se vyspíte, anebo pokud se okamžitě vrátíte na totéž místo na astrální pláni, kde jste byli v okamžiku, kdy k události došlo, a pak se z tohoto místa normálně vrátíte do těla. Pak nebudete mít žádné problémy.

Co se stane, když do vás někdo strčí, anebo vámi pohne když spíte? Přirozeně se probudíte. Pokud někdo pohne s vaším tělem anebo ho uvede do pozice způsobující bolest, když cestujete v astrálu, stane se stejná věc vrátíte se do těla a probudíte se.

Stříbrná niť,
spojující vaše fyzické tělo s astrálním tělem není lano ani drát. Je to něco jako plynná trubice, jenž se snadno pohybuje a rozpíná. Pokud se ji budete snažit přetnout, jednoduše obteče í sečný nástroj. Uvažujte o následujícím: V jakémkoliv čase spí zhruba polovina lidstva na světě. Určitá část z nich provádí snovou práci na astrální pláni. Dává smysl, že určitý počet těchto lidí si může náhodně přetnout svoje spojení. Nebo možná některé bytosti na astrální pláni se o to mohou pokusit. Proč tedy nepřibývá po každém spánku mrtvých lidí? Odpověď je, že přetnout stříbrnou šňůru je velmi obtížné. Strach z přetržení nebo. prasknutí nemá žádné opodstatnění. Je možné se vědomě rozhodnout k jejímu přetnutí a Opustit toto vtělení? Ano, ale k tomu musíte vyvinout opravdu veliké úsilí. Nedochází k tomu nehodou.

Musíte to chtít. 
Do té doby, než se astrální projekce stane vaší druhou přirozeností, musíte si astrální cestování opravdu přát. Míním tím opravdu. Musíte se na něj soustředit, tak, jako kdyby to byla jediná věc na světě, kterou si přejete. Vyvinutí takového silného přání bude pravděpodobně vyžadovat určitou praxi.

Klíčem je vizualizace. 
Existují dva základní způsoby astrální projekce. Prvním z nich je vizualizace astrálního dvojníka. Pak, prostřednictvím svého přání a vůle, zaměřte na tohoto dvojníka své vědomí. Odtud začínáte cestovat branami, dveřmi nebo oponami, které vedou na astrální pláň. Druhým způsobem je jednoduše si představit sebe sama, jak procházíte branou k astrální pláni. Toto je technika, již po tisíciletí užívají šamani. V tomto procesu může pomoci zvuk monotónního rytmu. Staří šamani měli bubeníky, kteří jim takto pomáhali. Moderní šamani často používají nahrávek bubnu. V současné době se v mnohých tanečních klubech hraje žánr muziky známý jako trans, který umožňuje lidem, aby se dostali do změněného stavu vědomí a vstoupili na jinou úroveň reality, na úroveň astrální pláně. Tempo této hudby se pohybuje od 128 do 150 úderů za minutu. To je rozpěti šamanského cestování, které využívá tempa jednoho až tří úderů za sekundu.

Je astrální chrám pro vás? 
Jedna z věcí, kterou mnozí lidé s oblibou dělají, je příprava „astrálního chrému“. Je to ideální místo, jakási předvstupní komora do astrální pláně jako takové. Je to místo pohody a bezpečí, jakési útočiště, používané při astrálním cestování, poskytující ochranu před stresem a napětím každodenního života.

Astrální chrám (Posvätná záhrada) se opět vytváří prostřednictvím vizualizace. Má oltář? Sloupy? Svíčky? Pochodně? ]e obklopen nějakým lesem? Jsou v něm židle? Jen si představte v mysli tuto scénu. Zreálněte ji tak, jak je jenom možné. Pokud nejste schopni ji skutečně spatřit „okem své mysli“, je to v pořádku. Buďte si ale jisti, že pokud byste na astrální pláni mohli vidět, chrám by vizuálně vypadal přesně tak, jak si ho představujete a byl by skutečný.

Když jste pak připraveni k astrální projekci, prvním místem, kam cestujete, je vždy váš astrální chrám. Je to vždy také poslední místo předtím, než se vrátíte do svého těla.

Vždy umožněte svému astrálnímu tělu, aby se vrátilo do fyzického těla. To se většinou dělá tak, že naleznete své fyzické tě10,0točíte se a vklouznete do něj tak, aby se vaše astrální podoba sjednotila s vaší fyzickou.

 

Technika astrální projekce

Donald Michael KRAIG – was an American occult author and practitioner of ceremonial magic.

 

Příprava: Začněte tím, že si najdete pohodlné místo. Doporučuji vám, abyste ze začátku používali židli, než abyste leželi na posteli nebo na gauči, protože budete pravděpodobně snadno upadat do spánku. Pokud chcete, zapalte si nějakou tyčinku. Máte-li rádi jemnou hudbu, můžete si ji pustit. Ujistěte se ale, že hudba, když skončí, začne zase znovu hrát od začátku sama. Kdyby se náhle zastavila, mohlo by vás to vytrhnout z relaxace a z astrální pláně.

Čištění: Vyčistěte si svoji oblast. Můžete k tomu použít jakoukoliv čistící metodu, kterou znáte.

Prohlášeni: Postavte se do středu svojí oblasti a vyhlaste účel svého kouzla. Například můžete říci: „Účelem mé astrální projekce je prozkoumat astrální pláň a najít mého svatého anděla strážného.“

Relaxace: Sedněte si na židli a dokonale uvolněte celé tělo. Jakmile budete mít pocit, že jste dosáhli stavu úplného klidu, třikrát nebo vícekrát se zhluboka nadechněte. Při každém výdechu dovolte tělu, aby se ještě hlouběji uvolnilo a vnořilo do židle. Procitujte, jak vám poklesávají ramena a boky se noří do židle. Uvolněte se tak, jak to je nejvíce možné. Tomu se říká mrákotný stav a podoba se pocitu, jaký mate těsně před tím, než usnete.

Vizualizace: Zavřete si oči a představte si, jak nejlépe umíte, kopii nebo dvojníka sebe sama, jak stojí před vámi. Učiňte ho v představě tak skutečným a do detailu propracovaným, jak jen jste schopni. Chcete-li, můžete dvojníkovi dát idealizovanou podobu sebe sama – mladší nebo starší, menší nebo větší apod. Mějte na paměti, že i když ho nejste schopni „spatřit“ svým vnitřním zrakem, mate-li v sobě skutečné jistotu, že jste dvojníka stvořili, bude to fungovat.

Přenos: Nyní si plně, co nejvášnivěji a každičkou částí své bytosti přejte, abyste se přenesli do svého dvojníka, a přimějte svoji vědomou mysl, aby to udělala. Jak nabudete větší zkušenosti, budete intenzivněji cítit i „změnu“, jenž tento přenos provází. U každého je tento pocit a prožitek jiný. Jakmile ho ale jednou zažijete, budete vědět, že je to ono.

Nyní si poručte, aby se vaše oči otevřely. Pokud všechno dosud proběhlo správné, uvidíte sami sebe, jak sedíte na židli. Vaše vědomí bude ve dvojníkovi. V této chvíli se může odehrát několik různých věcí:

  • Nestalo se tak. Přenos se nekonal. Pokud tomu tak je, máte dvé možnosti. Můžete znovu zavřít oči a opakovat vizualizaci a přenosovou techniku. Podle mé zkušenosti zkušenosti několika mých studentu bude lepší, pokud zpočátku několikrát neuspějete, pokusit se o to zase někdy jindy.

Nenechte se odradit! Co jste dosud udělali, má vliv na vás i na vaši mysl a příště vám to pomůže. Ještě jednou pročistěte svou oblast a znovu se pokuste za den za dva o totéž. Buďte si jisti, že směřujete k úspěchu.

  • Překvapeni! Jste tak překvapeni, že vidíte sami sebe sedět na židli, že se přenesete zpátky do svého těla.

Tohle se stalo mně při prvním úspěšném přenosu, Když jsem se probral, cítil jsem se malátný a přihlouplý. Pokud se vám to stane, vězte, že jste byli uspíšení v prvním stupni – to je výstup z těla. Nyní pouze potřebujete kontrolu. Vyčistěte si svoji oblast a pokuste se následujícího dne znovu.

  • Ovládnutí. Zjistíte, že jste vystoupili ze svého těla, jste klidní a máte věci pod kontrolou, což je situace, v níž můžete pokračovat dál ve svém astrálním prožitku.

 

Průzkum: Rozhlížejte se kolem sebe, studujte způsob, jakým astrální pláň funguje. Povšimněte si, že pokud si přejete, aby se něco stalo, stane se to. Chcete-li se pohnout, pohnete se. Nyní si můžete prát vytvoření astrálního chrámu, o němž jsme již hovořili. Je zde ale ještě něco důležitého.

Najděte si svého anděla strážného: Při svém objevování se časem setkáte s astrálními bytostmi. Když vstupujete na astrální pláň, nacházíte se nejprve na její nejnižší úrovni. Bytosti, s nimiž se zde potkáte, o vás mohou mít zájem, a nemohou vám ublížit. Za nějakou dobu se setkáte s jednou (nebo více) bytostmi, k níž cítíte okamžitou náklonnost. Zeptejte se, zda je vaším andělem strážným. Nakonec najdete takovou, která řekne Ano.

Poděkujte svému andělu strážnému za to, že vás chrání a zeptejte se ho, zda pro vás má nějakou informaci. Několik minut naslouchejte. Pak andělovi podekujte a poproste ho, aby nad vámi vždy držel ochrannou ruku, zejména tehdy, když jste na astrální pláni. Nakonec se s ním rozlučte.

Návrat a závěr: Vraťte se do své místnosti a do svého fyzického těla stejným způsobem, jímž jste přišli. Když spatříte své tělo, obraťte se tak, abyste byli obráceni tváři ve směru jeho tváře a posaďte se mu do klína. Umožněte svému astrálnímu tělu, aby splynulo s vaším fyzickým tělem. Vědomě přimějte svá těla a své vědomi, aby se sjednotili. Zhluboka se nadechněte a otevřete oči. Vyčistěte místnost. Zaznamenejte si svůj prožitek do svého magického deníku.

Z knihy TAROT A MAGIE od Donald Michael KRAIG

V závere by som rád poznamenal, že vyššie uvedenú techniku spolu s technikou „magnetického ťahu“ a „šnúry“ považujem za prioritu, nakoľko mi spomínané technológie umožňujú dostať sa do Astrálu relatívne rýchlo a jednoducho. A pokiaľ sa mi astrálne vyprojektovať nepodarí, minimálne sa podarí imaginovať či vycestovať astrálne. Je to všetko o praxi. Osobné skúsenosti sú na nezaplatenie.  Práve to mi umožnilo spoznať, že najideálnejšie sú tie techniky, ktoré netrvajú viac než 15 – 30 minút (vrátane relaxácie). Preto ich považujem za oveľa prospešnejšie ako hodinové šumy Hemi-Sync®, určené prioritne na astrálne cestovanie. Avšak v inom zmysle, teda mimo privodenia astrálnych ciest, však fungujú vynikajúco.

Prepracovávanie cesty sefirami Stromu života


Prepracovávanie cesty v astrálnej projekcii
 sefirami kabalistického stromu života je uvedené v predmetnej knihe. V mojom prípade ide o niekoľkomesačné úsilie, kým sa mi do nich najprv mentálne a až následne astrálne podarilo dostať. Astrálna projekcia je však o úplne niečom inom a preto ju v tomto prípade vysoko odporúčam. A to, čo na cestách sefírami Stromu života zažiješ, je na nezaplatenie. Rovnako na nezaplatenie je astrálna projekcia do tzv. tunelov alias sefírot na odvrátenej strane Stromu. Tam sa stretneš s démonmi, ktorí spôsobia, že po návrate späť do tela sa Ti (asi ako niekomu) začnú riešiť problémy (vrátane zdravotných), ktoré si inými metódami vyriešiť nedokázal. Démoni totiž majú k predmetným problémom oveľa bližšie ako bytosti Svetla, nakoľko oni za tými problémami osobne stoja. Preto je tak dôležité spoznať svoje Tiene a odvrátená strana Stromu života Ti k tomu výdatne pomôže. Viac o tom v pokračovaní článku.

Teraz sa vrátim k sefiram (sféram, sefirotam, sfíram) kabalistického stromu života.

Nezávisle na tom, či sa kabale venuješ alebo nie, pre účely astrálnych ciest ide o vynikajúcu príležitosť, ako spojiť príjemné s užitočným. Mám na mysli vycestovanie nielen pre cestu samotnú, ale predovšetkým pre možnosť stať sa aspoň na chvíľu astrálnym mágom a vyriešiť rôznorodé ako svoje tak iných problémy. Prečo je to možné?

Americký ceremoniálny mág D. M. KRAIG k tomu poskytuje vysvetlenie v zmysle, že každá sefira Stromu života (v šamanskom zmysle ide o úrovne zvané svet Dolný, Stredný a Horný) je tvorená špecifickými danosťami (programami a energiami), ktoré sa dajú využiť k riešeniu všetkých možných záležitosti fyzického života.

Proces spoznávania sefir Stromu života Kraig nazýva prepracovávanie cesty. Počíta sa s tým, že už ovládaš astrálnu projekciu a spoznal si svojho ducha-spojenca, ktorého niektorí nazývajú anjelom strážnym. V prípade, že sa projektovať vieš, ale ducha-spojenca si dosiaľ nestretol, na púť sefirami sa môžeš vydať aj tak. Ako nato?

Ešte pred exteriorizáciou astrálneho tela (mentálnou projekciou nebudeš môcť energeticky tak interagovať) si zadáš zámer cesty. Využiješ k tomu špecifické kvality jednotlivých sefir, ktoré spomínam nižšie.

 

Tarot ako navigačný prostriedok astrálneho cestovania

Kraig spomína, že k vycestovaniu do tej ktorej sefiry je ideálne použiť symboly Veľkej tarotovej arkány. Teda, kto sa venuje Tarotu, má ideálnu možnosť. Kto nie, môže použiť akúkoľvek predstavu, prostredníctvom ktorej sa do prvej, teda deviatej sefiry, dostane. Deviatej preto, lebo fyzická rovina predstavuje sefiru desiatu, a v nej sa budeš pokúšať o exteriorizáciu (viac sa o spôsobe prepracovávania cesty pomocou Tarotu dočítaš v predmetnej knihe).

 Pred vstupom do tej ktorej sefiry sa môže vyskytnúť prekážka, ktorá je v podstate vonkajšou hranicou sefiry (osobne som s ňou problém nemal, lebo som ju nezaregistroval). Okrem nej Ťa tam môžu čakať bytosti, ktoré sa budú snažiť Ti zabrániť pokračovaniu v ceste (niekedy sa stalo, inokedy nie, obzvlášť, ak ma sprevádzalo silové zviera – odvtedy mám svätý pokoj). Pokiaľ nemáš špeciálny sprievod, k tomu, aby si akúkoľvek prekážku odstránil a vplyv bytosti eliminoval, Ti podľa okultných tradícii stačí sústredene (nie ledabolo) vysloviť meno archanjela, ktorý je s danou sefirou zjednotený.

 

Mena archanjelov, stotožnených s tou-ktorou sefirou:

10.  Sandalfon 

  9.  Gabriel 

  8.  Michael 

  7.  Haniel 

  6.  Rafael 

  5.  Khamael 

  4.  Tzadkiel 

  3.  Zaphkiel 

  2.  Ratziel  

  1.  Metatron 

 

Kraig upozorňuje, že „když dosáhnete této první překážky a požádáte o vpuštění ve jménu Gabriela, postoupíte na další úroveň. Na této úrovni shledáte, že před vámi jsou čtyři různé cesty (včetně té, na níž se nacházíte), z nichž kaž­dá je spojena s tarotovým trumfem. S těmito informacemi se nyní můžete pustit do kabalistického pro­pracovávání cesty. Použijte ke vstupu kartu z Velké arkány jako brány ke každé cestě a jména archandělů jako hesla, s jejichž pomocí se dostanete na další úrovně čili sefiroty. Ale proč?

 

Vzájomné väzby
Kraig ďalej spomína, že „každá úroveň či sefira Stromu života odpovídá několika konceptům. Každá oblast je vhodná pro určitý typ magie, nikoliv však pro žádný jiný. Hermetický řád Zlatého úsvitu držel tyto vazby dlouho v tajnosti, nicméně dochází čím dál víc k jejich odkrývání. Nejlepším způsobem, jak se jim naučit, je prostřednictvím vlastních pokusů a praktickými návštěvami každé sefiry. Pro začátek vám ale naznačím následujííci souvislosti: 

Devátá sefira: Měsíc, bezpečné cesty, usmíření, domov, rodina, jasnovidnost, sny.

Osmá sefira: Merkur, obchodní a podnikatelský úspěch, úspěch ve studiu, věstění, psaní, honba za nejlepší nabídkou, medicína, zdokonalování sebe sama, mysl, komunikace.

Sedmá sefira: Venuše, krása, láska, potěšení, umění, hudba, večírky, afrodisiaka, vůně a parfémy.

Šestá sefira: Slunce, přátelství, zdraví, harmonie, štěstí, mír, znovunabyté mládí, nadřízení, osvícení, povýšení, božské síly.

Pátá sefira: Mars, konflikt, lovení, energie a vitalita, dentisté, chirurgové a chirurgie, policie, veškeré věci příslušející válce, agrese, fyzická síla, odvaha, politika, debaty, atletika, soutěžení, chtíč.

Čtvrtá sefira: Jupiter, spekulace, hazardní hry, bohatství, hojnost, vedení, ambice, kariéra, materialismus, chudoba (partner bohatství).

Třetí sefira: Saturn, staří lidé, znovuzrození, konce, nemovitosti, dědictví, ezoterické vědění.

Druhá sefira: Rádio a televize, film, paranormální jevy a psychické síly, různé druhy energie jako je elektřina a magnetismus.

První sefira: Základní vynálezy, záření, například rentgenové, všechno neobvyklé, vzdálená budoucnost, ideje.

 

Jistě jste si povšimli, že v seznamu není desátá sefira. To je naše místo, v němž se právě nacházíme na fyzické pláni. Rovněž si povšimněte, že jsem jmenoval některé z planet, stejně tak jako Měsíc a Slunce. Znáte-li astrologii, můžete si zde přidat koncepty spojované s těmito planetami.

Můžete tedy cestovat do čtvrté sefiry, chcete-li tedy například informace nebo radu o své kariéře. Cesta do šesté sefiry vám může pomoci vnést harmonii do života. Osmá sefira (místo, kam se často uchyluji) vám může pomoci se psaním a komunikací,“ atď.

 

Ďalej píše: Řekněme, že chcete někomu pomoci, aby se uzdravil. Co tedy dělat? Za prvé, dotážete se dané osoby, zda si přeje, abyste provedli léčení na dálku. Jak už bylo dříve uvedeno, někteří lidé se tomu mohou vehement­ně bránit. V tom případě je nechte na pokoji. Pokud vám ale dají svoje svolení, řiďte se technikami platnými pro astrální projekci, a pak se pro­pracujte až k osmé sefiře. Jakmile tam budete, představte si daného člo­věka.

Představujte si tuto osobu jako zdravou a plnou energie. Zabalte ji do léčivé energie. Vykoupejte ji v léčivé barvě, jíž je bleděmodrá. Mějte na paměti, že to, co vytvoříte na astrální pláni, se musí projevit na fyzické úrovni. Na závěr poručte před­stavě, aby se vrátila ke svému zdroji a vzala s sebou i léčení.

Řekněme, že chcete pomoci svému příteli sehnat práci. Poté, co vám dá svoje svolení, odeberte se na astrální pláň a dojděte do čtvrté sefiry. Představte si svého přítele. Požádejte bytosti čtvrté sefiry, aby daly vaše­mu příteli moudrost. Vykoupejte svoji představu přítele ve fialovém svět­le, a pak ji vyzvěte, ať se vrátí zpět ke svému zdroji.

Možná potřebujete nové auto. Dojděte do deváté sefiry a představte si ideální auto a posaďte se za volant. Nalaďte se na vůni a pocit tohoto. auta. Nedělejte to jenom, když je auto v klidu, nalaďte se na to, jaký z něj máte pocit, když řídíte. Vykoupejte sebe i toto auto v tmavomodrém světle. Uvědomte si, že tato astrální verze se nyní manifestuje ve fyzickém světě.

Na astrální pláni se setkáte s různými bytostmi. Některé z nich budou cestovatelé, jako vy. Někteří z nich budou lidé, vznášející se v denním snění anebo v nočních snových únicích. Komunikujte s nimi. Neděje se to mluvením, nýbrž jednoduše myšlením na to, co chcete říci. Potom mysl zklidněte a „poslouchejte“, co vám o ní říkají.

Jiné bytosti jsou astrálové, kteří nemají fyzický ekvivalent. S nimi také můžete komunikovat. Naslouchejte jim, co říkají. Zkoumejte a objevujte. Musím vám dát nicméně jedno varování. Pokud vám někdo na astrální pláni dává nějakou radu, nakládejte s ní stejným způsobem, jako kdyby vám někdo radil na fyzické úrovni. Nechali byste si poradit ve finančních věcech od svého strýčka, který už dvakrát zbankrotoval? Pravděpodobně ne. Není tedy důvod přijímat finanční rady od astrálních bytostí, jež nemají žádnou nebo jenom malou finanční zkušenost.

V každém případě naslouchejte všem bytostem na astrální pláni, ale nemusíte podle toho jednat. Vy jste ten, kdo bude trpět, pokud si koupíte akcii, která se propadne, nikoliv ona astrální bytost. Než se začnete řídit jakoukoliv radou od astrální bytosti, poraďte se důkladně na fyzické úrovni s lidmi, o nichž víte, že jsou odborníky.

 

ODVRÁTENÁ STRANA STROMU ŽIVOTA

 

 LUX SATURNI

 

Tak ako vo všetkom čo existuje a teda nachádzajúce sa vo svetoch protikladov, tak aj v kabale existujú protipóly, zabezpečujúce rovnováhu síl Tvorenia. A Strom života nie je výnimkou. Aj kabalistický Strom života má teda stranu „privrátenú“ a „odvrátenú“. A pokiaľ získaš skúsenosti so Svetlom, môžeš sa pustiť do skúmania Temnoty. Prečo? Kraig o tom píše: „Nad Apollonovým chrámem v Delfách a jak zdůrazňují mnohé staré mystické školy, platí „Poznej sám Sebe“ — a to není možné bez objeveni a přijetí všech stránek vaší bytosti včetně skutečností, které se vám nemusí líbit.

Pro mne bylo důležité pochopení a uvědomění si sebe sama pramenící z práce s obrazy. Stejně tak důležitý byl i objev osobní síly a energie, o níž jsem před tím nevěděl, a již jsem nechápal. Právě to jsem získal z práce se Stínovým tarotem.

Obrazy Stínového tarotu nejsou příjemné ani tak jemné jako většina ostatních tarotových sestav, s nimiž se dnes pracuje. Jsou naplněny symbolikou, jenž v mnoha případech není na Západě populární a jsou tvrdé a někdy přímo strašidelné, právě tak, jako některé skryté oblasti naší vlastní bytosti. Ochota k objevování svého vnitřního já je prvním předpokladem k podniknutí této cesty. Může to být cesta občas nahánějící strach, ale její výsledek stojí za to.

K. Grant objevil metodu, která se podle nej liší od té, kterou praktikují malé tajné skupiny. V zásadě řečeno, spočívá v tom, že prostě soustředíte svoji energii a úmysl a proskáčete Stromem skrz Daht, skočíte do Vesmíru B – do Odvrácené strany Ráje a do Stromu, který ji mapuje.“

 

Pripomeňme si, že Daht sa nazýva „nepravousefirou. Jedná sa o vstupnú bránu do ďalšej dimenzie kabalistického Stromu života.

 

Kraig pokračuje: „Tato skákací technika má pro tradiční kabalistické propracovávání cesty četné důsledky (jakože není potřeba cestovat prostřednictvím spojujících cest), ale to není tématem této kapitoly. Kombinace soustředěni Sily, vůle a zvýšené energie k posílení cesty (mnozí praktikové používající tohoto způsobu využívají ke zvýšení energie erotických technik) může podle tohoto systému vést do další dimenze.

 

Na odvrácené straně

Jeden z démonov odvrátenej strany Stromu života AmprodiasPomocou tohto a ďalších symbolov môžeš astrálne vstúpiť do zmienenej dimenzie a spoznať persóny, stojace nielen za Tvojimi problémami, ale aj úspechmi. Maj na pamäti, že materializácie démonov odvrátenej strany sú Tvoje vlastné Tiene, ktoré musíš spoznať, pochopiť a integrovať. Ináč v určitých oblastiach života nikdy nezaznamenáš požadovaný úspech. Cestovať Tam môžeš presunom vedomia, čo je akási koláž mentálneho a astrálneho cestovania alebo projekciou mentálnou či astrálnou. Šamani a šamanisti môžu cestovať klasickou šamanskou technikou. Navštív personifikácie hlboko v podvedomí ukrytých problémov a vyrieš ich raz a prevždy. Čo sa týka ducha Amprodias, jeho návštevou sa podporuje mágia ako taká, obzvlášť mágia tarotová, odstraňujú sa bloky brániace lepším tarotovým výkladom a výkladom z iných orakúl. Duch tiež napomáha pri písaní, čo využijú najmä spisovatelia, študenti, atď. Práve pre tieto špecifiká Amprodiasa primárne navštevoval aj D. M. KRAIG.

 

K. Grant řídící se stručným spiskem Aleistera Crowleyho (Liber CCXXXI nacházející se v 7. dílu knihy Equinox), pojmenovává démonické bytosti na jednotlivých cestách Stromu odvrácené strany a hovoří o nich jako o „tunelech“ soustavy. Uvádíme je v pořadí od cesty 11 do cesty 32:

Amprodias 

Baratchial 

Gargophias 

Dagdagiel 

Hemethterith 

Uriens 

Zamradiel 

Characith 

Temphioth 

Yamatu

Kurgasiax 

Lafcursiax 

Malkunofat 

Niantiel

Saksaksalim 

Aanonin 

Parfaxitas 

Tzuflifu

Qulielfi 

Raflifu 

Shalicu 

Thantifaxath 

 

Každé meno je previazané s nejakým symbolom, ktoré spomína Crowley v spise Liber XXII carcerorum qliphoth cum suis geniis. Kraig poznamenáva, že spis je dlhý len pol stránky a skládá se len z názvu. Nachádza sa priamo pred spisom Liber CCXXXI, v 7. diely knihy Equinox.

 

Tieňový tarot

Linda Faloriová a jej partner Fred Fowler sa rozhodli učiniť magickú návštevu Stromu odvrátenej strany, o čom pojednávajú na ich webových stránkach alebo v knihe Tieňový tarot. Prepracovanie cesty Tunelmi odvrátenej strany Stromu života, ktoré sa konali od Júla 1983 do Februára 1988  popisujú nasledovným spôsobom:


Kadidlo Abramelina se vyvalilo z kadidelnice v hustých provazech
pálivého dýmu a vytvořilo z našeho prostého horského tábora v divočině středního Ohia sídlo starobylého chrámu prohlubujíce noc známou aurou posvátnosti. Na nedalekém horizontu se začalo blýskat.

Za hučení, bubnování a vzdáleného zpěvu řítila se na nás bouře…

Rituál, jenž měl být proveden za světla svíčky v omezeném prostoru našeho chrámu, byl předurčen k tomu, aby se nesl na vinách přírodních sil, a aby se nabil proudem přerývaných blesků postávajících v kouři a plamenů, dešti, smývaném potu a bezdechém tanci. Aby nás vynesl do cizí dimenze a umocnil naši. Vůli…

Tak jsme začali naše objevování…

 

Kraig ďalej poznamenáva: A skutečně objevovali. Paní Faloriová začala namalováním symbolu bytosti (jak je řečeno Crowleyem v knize Equinox a přetištěno v Grantové knize) kterou chtěli navštívit. Poté se ponořili do energii tohoto ducha „na týdny či měsíce prostřednictvím meditace/tantry“. Nedělali to tak, že by si propracovávali cestu vzhůru po Stromě, nýbrž přeskakováním (posíláním svého vědomí) prostřednictvím Tunelu zvaného Daht do ostatních Tunelu soustavy.

Po měsících práce s jedním z Duchů paní Faloriová namalovala výsledky této práce. Tyto malby jsou podle mého názoru určitým druhem záznamu jejích zážitků, ale jsou i něčím více než pouhým záznamem. Jak sama píše „tyto karty jsou našimi Stínovými energiemi: instinkty a emoce ze vzdálených dob, kdy ženství vládlo, kdy lidé rozprávěli s Ereškygalovou Temnou říší a na zemi existovaly všechny možné druhy magických bytostí“.

 

Rád by som dodal, že Tieňový tarot pozostáva z 22 grafík, ktoré slúžia ako vstupy do jednotlivých Tunelov sústavy odvráteného Stromu života podobne, ako sa symboly Veľkej arkány používajú pre vstup do strany privrátenej.

Ide len o prax, prostredníctvom ktorej si už každý nájde ten svoj vlastný spôsob, ako mu to bude fungovať, podobne, ako to prebehlo aj u mňa. Plus-mínus som bol úspešný, ale v každom prípade úspešný.

Ale prečo je tak dôležité sa predmetnou odvrátenou stranou Stromu zaoberať?

Ako už bolo uvedené, každá vibračná úroveň našej mysle (naše pod-osobnosti a nad-osobnosti) disponuje svojimi vlastnými energetickými nástrojmi, ktoré poznáme pod pojmami pocity, emócie a vášne. A tu ide o to, do akej miery ich máme pod kontrolou. Keď nie, ovláda nás Temnota, čo sa môže materializovať v celom psycho-somatickom kontexte. Ak myseľ vôľou ovládame, nachádzame sa v rovnováhe, teda vo Svetle, kedy máme vnútorných démonov pod kontrolou. Démonov k svojej existencii bytostne potrebujeme a nemôžme ich zničiť. Ovládnuť áno. Napokon to dobre vyjadruje aj Kraig, ktorý v predmetnej knihe poznamenáva: Většina kabalistů o této soustavě negativních sil nehovoří, proto, že tím by jim přidávali energii a pozornost, a tradiční kabalisté zdůrazňují, že bychom negativní síly neměli posilovat tím, že se na ně soustřeďujeme. Proč se tedy zaměřovat na tento Strom odvrácené strany? Neměli bychom se spíše zaměřit na Světlo?

Pro mě odpověď zní: Samozřejmě, že bychom se měli zaměřovat na Světlo. Ale Světlo neexistuje bez Tmy, a Tma neexistuje bez Světla. Abychom plně pochopili Světlo, musíme také pochopit Tmu.

Zlé věci přivrácené strany jako jsou zločiny a vraždy mohou povstávat z odvrácené strany, ale stejně tak v ní existují i věci jako je jablkový koláč a mateřství. Důležité tady je, že rozlišení dobra oproti zlu prostě v prožitcích odvrácené strany nebylo přítomnoPodle mého názoru se kdykoliv můžeme dotýkat Světla, ale nemůžeme si tím být naprosto jisti, dokud jsme neprozkoumali také Temnotu. Z knihy TAROT A MAGIE od D. M. KRAIG

A to by asi tak bolo všetko. Oveľa viac sa o predmetnej téme dozvieš v ďalších článkoch na našej webovej stránke a samozrejme, v avizovanej knihe, z ktorej som pre Tvoj duchovný progres vybral snáď dobré motivačné texty. Posledné, čo chcem napísať, je, že osobné skúsenosti hovoria, že teória je rovnako dôležitá ako aj prax. Ale prax ma navrch v tom, že napraví mylne úsudky z nepochopenej teórie. A to sa vo veľkom udialo u mňa, a ešte stále deje.

Odporúčam
Astrálna mágia

Teurgia
Psychurgia
Mágia energií
Zvláštnosti a nepresnosti v názoroch na okultizmus

Druhy a koncepty mágie

Astrálne & Mentálne cestovanie
  

Extatický, enstatický & psychotropný šamanizmus
Meditácia

Meditácia z rôznych uhlov pohľadu 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Meditace I -VI 
Progresívna relaxácia 
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Podstata astrálneho cestovania
 
Služby počas astrálnej projekcie
 
Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Spánková paralýza – osobné zážitky

Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Astrálna exkurzia vo svojom byte

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Aktivity v Astrály verzus talent

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O duchoch

V Ríši prírodných duchov

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Egregori a ich podstata

Astrální cestování: Robert Bruce

Len vnímaj a nemysli…

O energiách

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Naplň si svoj Sen

Astrál – vaše otázky, naše odpovede
Astrál počas života a po ňom
Cvičenia astrálnej projekcie
Astrál očami špičkového okultistu Roberta Brucea

Astrálne a Mentálne cestovanie 
NAŠA ASTRÁLNA MÁGIA

PRINCÍPY DUCHOVNA & MÁGIE

ZLATÝ KĽÚČ

PRÍSPEVKY od INÝCH o ASTRÁLY 
DUCHOVNÁ & MAGACKÁ PRAX
 
DUCHOVNÝ RAST

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background