Egregori a ich podstata

Poznáme dvojaké tvorenie. Za jedným stojí Nekonečná inteligencia, Superprogram či Boh, a za druhým inkarnovaná či neinkarnovaná, teda astrálna bytosť. A elementál či elementár a egregor je práve ten typ ducha. Za tvorbou elementála/elementára stojí jednotlivec, a egregor je výplodom kolektívu. Boh nezasahuje.


                                                                             
Téma okolo egregorov je až príliš významnou k tomu, aby bola v duchovnej praxi opomínaná a teda dostatočne nepochopená. A tak som informácie, ktoré už na stránke v rôznych článkoch zverejnené sú, dal dokopy, a o tomto fenoméne napísal toho trochu viac. Vychádzam pritom predovšetkým z vlastných zistení:


POZNÁMKA:
Všetko, čo bude následne o egregoroch povedané, sa v konečnom dôsledku týka aj služobných bytosti zvaných elementári (niekedy aj elementály) alebo upírskych entít zvaných larvy. Rozdiel spočíva v tom, že egregor je vytvorený zámernou alebo spontánnou mysľou kolektívu a elementár (elementál) či larva mysľou individuálnou. Sú však larvy aj kolektívne, ktoré sa síce vzdialene môžu podobať egregorom, no nimi nie sú. Larva je na rozdiel od egregorov veľmi špecificky zameraná a jej inteligencia začína a končí u pudu sebazáchovy. Napríklad nefajčiara môže k fajčeniu primäť ako larva individuálna, ktorú si vo svojom energetickom poli na základe vhodného mentálneho programu vypestuje alebo ho môže infiltrovať larva, vznášajúca sa v astrálnom mori, ktorú ako magnetickú mínu pritiahne myslenie potenciálneho alebo už aktívneho fajčiara. Javí sa, že larvy si medzi sebou síce konkurujú, no vzájomne sa nenapádajú.


Charakteristika egregora

Egregor je útvar mentálny alebo astrálny podľa toho, či pôsobí v dimenzii mentálnej (duchovnej) alebo astrálnej (emocionálnej). Zo skúseností však viem, že mentálna forma vo vzťahu k astrálnej poväčšine vytvára len predlohu, mentálny základ. Mentálny egregori sú teda len akousi vývojovou fázou astrálnych.  


Egregor mentálny 

operuje v dimenzii duchovnej a ako bytosť je pri živote udržiavaná mentálnou aktivitou svojich stvoriteľov a ctiteľov. To má zásadný vplyv na charakter ducha a jeho správanie sa a spätné pôsobenie smerom k svojím vyznávačom. V podstate ide o zložitejšie reťazce myšlienkových ideí, ich množiny, vibračne identických s vibráciami predmetnej témy, ktorou sa zaoberala a zaoberá určitá skupina názorovo rovnako zmýšľajúcich ľudí.     

Nakoľko aj architektúra mentálneho sveta pozostáva zo živlov, rovnako sa to týka aj jeho obyvateľov, ktorých kvalita a interaktívna spôsobilosť závisí od toho, či sú zostrojení len zo živlu jedného alebo predstavujú kombináciu živlov viacerých.

Pokiaľ entita, či už zostrojená jednotlivcom (elementál/elementár) alebo kolektívom (egregor) pozostáva len z jediného živlu, ide o organizmus v podobe tej najjednoduchšej myšlienky, idei, ktorá môže byť zárodkom pre bytosť mocnejšiu, pozostávajúcu napríklad už zo živlov viacerých, akou mentálny egregor nepochybne je.

Kolektívny duch teda poväčšine predstavuje zložitý myšlienkový útvar, vytvorený a pri živote udržiavaný zámernou alebo spontánnou emisiou mentálnej substancie svojich tvorcov, navonok sa javiacej ako svetlo, ktorého podstatou je údajne činnosť už spomenutých živlov. V prípade uvedenej entity však o astrálny útvar ešte nejde, no ako sa svetlo entity vplyvom ľudských myslí prostredníctvom elektrického a magnetického fluida živlov naďalej zahusťuje, vznikajú tak prvé zárodky pocitov, emócií a vášní, a mentálny organizmus konečne dostáva telo astrálne.


Egregor astrálny 

je myšlienkový útvar, ako už bolo naznačené vyššie, primárne vyskladaný z pocitov, emócií a vášní svojich tvorcov a uctievačov, ktorých intenzita určuje jeho interaktívnu spôsobilosť, a prevaha toho ktorého živlu určuje kvalitatívnu špecifičnosť.
Je to obdobné ako u egregora mentálneho, len tu okrem čistých idei ide o k nim priradené pocity, emócie a vášne.
Energetický potenciál tohto ducha je už natoľko veľký, že keď ten natrafí na ďalšiu potenciálnu „ovečku“, ktorá zatiaľ pre danú ideu zanietená nie je, egregor je schopný u nej tieto plamene záujmu vznietiť…


Čo všetko môže egregor predstavovať?

 Egregor, mentálny či astrálny, je produktom zámernej alebo spontánnej mysle. Kolektívneho ducha môže vytvoriť ľubovoľná inteligencia k tomu spôsobilá, či už ľudského alebo nečlovečieho pôvodu.


Bytosti stvorené výhradne ľudskou aktivitou

Typickým duchom, ktorý je produktom výhradne ľudskej mysle, je napríklad egregor osobných automobilov. A tento duch môže v spätnej väzbe človekovi ako prospieť tak mu spôsobiť ujmu podľa toho, akými charakterovými vlastnosťami a náladami sa na zložení ducha ten-kto podieľal, a naďalej podieľa. Kto akou kvalitou mysle vládne, takú kvalitu si z egregora privolá, a je ňou zrkadlovo ovplyvnený. 

V uvedenom prípade však len o egregorov ísť nemusí. Je dobre známe, že šamani pôvodných kultúr okrem prírodných duchov k svojmu prospechu používajú aj duchov západných technológií, akými sú napríklad lietadlá, lode, stavebné stroje, vlaky, kozmické lode, ap.
V tomto prípade ide o skutočných duchov – inteligencie, predstavujúce metafyzické náprotivky fyzických strojov, technológii a počítačových programov, ktoré sa časom stávajú veľmi mocnými živúcimi entitami, no nie sú egregormi, hoci taktiež vznikli na základe činnosti človeka. Egregori ako následok príčiny, ktorou je už zrejmá existencia inteligencií strojov, technologických zariadení a počítačov, len postupne vznikajú. 


PRÍKLAD:

a) Tvorba elementára/egregora ponorky: Konštruktér dajme tomu navrhol ponorku, ktorá spočiatku existovala len ako idea v hlave a potom následne aj na výkrese. Bola teda spočiatku len bytosťou v duchovnej rovine, elementálom. Neskôr, akonáhle sa o vynáleze dozvedel kolektív, ten rozhodol, že ponorku zostroja aj vo fyzickej rovine, čím sa z elementála stal elementár, teda bytosť už astrálna, s podporou množstva emócií a vášní zúčastnených osôb, čo spolu s verejnosťou alias obdivovateľmi alebo tými, čo sú proti, stvoria egregorov ako pozitívnych tak negatívnych. Pozitívni egregor bude obsahovať len idey zástancov, a záporný len idey odporcov výstavby ponorky. A títo jednotliví egregori môžu pozostávať z rôznych názorových podkategórií, predstavujúcich buď (pod)osobnosti daného egregora alebo už samostatných egregorov.    

b) Tvorba ducha ponorky (ne-egregora): Ako bolo uvedené vyššie, ide o ducha ponorky, ktorá týmto pádom aicky dostáva mentálne a astrálne telo, interaktívne úmerne konštrukčnej zložitosti objektu. Áno, ide o dušu ponorky, pričom duchom je kolektívna substancia existujúca v duchovnej rovine existencie, a práve s ktorou sú spomenutí šamani schopní komunikovať. Tohoto ducha myseľ človeka a jej energetické nástroje – pocity, emócie a vášne – neovplyvňujú. Tento duch je v podstate softvérom svojho hardvéru – technického prevedenia, bez ktorého jeho fyzická existencia mysliteľná nie je.  


POZNÁMKA:
V skutočnosti za akýmikoľvek vynálezmi nestojí duch človeka osamotený, ale ako už vieme, je za tým jeho mentálna a intelektuálna výbava, charakterizovaná (meta)fyzickou vibráciou, ktorá určuje spôsobilosť napojiť sa na Ákášickú studnicu múdrosti, z ktorej potom môže donekonečna čerpať. A týmto spôsobom sa dejú všetky intelektuálne vynálezy ľudstva. 


Egregori vytvorení na báze produktov Stvoriteľa


Toto je špeciálna kapitola, ktorej podstatu som naznačil už vyššie.

Za prírodnými javmi, napríklad významnými cyklami prírody, vždy stojí nejaká Stvoriteľom daná inteligencia, ktorá je však mnohým neznáma, až na vyvolených v podobe šamanov, čarodejníkov, mágov či mystikov. Táto inteligencia má svoju vlastnú mentálnu a astrálnu formu, podobne ako aj človek, no býva sprístupnená len určitým jedincom, ktorí musia disponovať určitými špecifickými schopnosťami.  

Vezmime si napríklad takú obriu prírodnú inteligenciu, ktorá má na starosť „zrodenie“ a „smrť“, povedzme nejakých jednotlivých časových období, významných okrem iného tiež pre evolúciu ľudskej mysle ako takej. Ide teda o ducha, ktorého človek nestvoril.

Tento duch napríklad nie je na ľuďoch vôbec existenciálne závislý, zatiaľ čo naopak to už neplatí. A keďže uvedená inteligencia je pre ľudí kvôli zabezpečovaniu napríklad cyklov ročných období veľavýznamnou záležitosťou, postupom času, po nadviazaní kontaktu s ňou prostredníctvom šamanov, mystikov, mágov a podobných, sa v neznalých a nevedomých vodách más ľudí okolo tejto Stvoriteľom vytvorenej inteligencie začali časom zhromažďovať mýtusy, motivované existenciálnymi strachmi a zbožnými želaniami. A tie si postupom času v podobe samostatných mentálnych a astrálnych útvarov, teda egregorov, začali žiť svoj vlastný nezávislý život, avšak závislý od svojich stvoriteľov, pretože akonáhle tí by prestali na svoj výtvor myslieť, ten by sa postupom času rozpustil vo vodách Astrálu. V ďalšom kroku išlo už len o to, aby sa tieto mýtusy–egregori dajako roztriedili a pomenovali, a napríklad bohyne a bohovia boli na svete…


V uvedenej súvislosti je dôležité vedieť, že napríklad aj také „cúvanie“ Mesiaca nezapríčiňujú už spomenuté bohyne
Hekaté, ani Lilith či Kálí, ale inteligencie k tomuto javu „delegované“ Stvoriteľom. Nejde teda o egregorov. Mesiac by cúval či dorastal aj bez týchto bohýň. 
A čo sa uvedených bohýň ako egregorov týka, tie sú voči inteligenciám stvorených Stvoriteľom len v takom vzťahu, aký im to umožnili ich inkarnovaní stvoritelia, pričom mohlo ísť aj o civilizácie, ktoré na Zemi pobúdali ešte dávno pred nami.


Teda aj keď sú uvedené bohyne „len“ egregormi, často práve len prostredníctvom nich máme možnosť napojiť sa a spoznať obrovské univerzálne sily, pre ktorých aktiváciu bývajú často vstupnou bránou, 
nehovoriac o špecifických kvalitách, ktoré zdedili po svojich tvorcoch.

Uvedenú existenciálnu (symbiotickú) štruktúru môžeme pripodobniť skladbe cibule:
Tá, respektíve jej biele jadro, predstavuje ducha, stvoreného všetvoriacou inteligenciou, ktorý je naviazaný napríklad na nebeské teleso Mesiac. No šupky cibule už budú predstavovať jednotlivých egregorov, teda výtvorov inkarnovaných bytosti, z ktorých každý z nich disponuje svojimi osobitými vlastnosťami a kompetenciami, čo z nich do určitej miery robí na sebe nezávislé bytosti.


Na druhej strane taký egregor zbraní už zastupujú len cibuľu celú, vrátane bieleho jadra, nakoľko jeho ideový základ už nepochádza od Stvoriteľa, ale v tomto prípade skladbu celej cibule majú na svedomí ľudia, teda jadro a jeho šupky predstavujú už len jednú jedinú ideu – egregora – v tomto prípade „zbraní“, a táto idea sa v podobe jednotlivých šupiek ďalej člení na kvalitatívne podtriedy jedinej idey (egregora) zbraní. A každá táto podtrieda jediného egregora pojmu zbrane sa ďalej triedi na jednotlivé šupky cibule, u ktorej každá z nich predstavuje buď podtriedu (podosobnosť) jediného egregora pojmu zbrane alebo už samostatných egregorov, ktorí sú, aj keď sa zdajú byť ešte stále len jednotlivými šupkami, autonómnymi bytosťami, hoci aj s nepatrnými vplyvmi zo strany egregora pojmu zbrane.

Z pohľadu metafyziky jednotlivé autonómne bytosti (vrstvy jadra cibule alebo jej šupky) v rámci jedného celku (cibule-egregora) sú tvorené vzájomne sa líšiacimi hodnotami vibrácie, ktoré ako celok ešte stále definujú pojem zbrane. Vibrácie, ktoré definujú pojem ponorka, teda budú iné, a v rámci nich rovnako ako u zbraní budú existovať podkategórie pojmu egregor-ponorka, ktoré budú buď len podosobnosťami jedinej bytosti egregor-ponorka alebo budú predstavovať egregorov, ktorí už sú sčasti na hlavnom egregorovi-zbrane nezávislými astrálnymi entitami. Teda jediná samotná šupka v rámci celistvej cibule môže predstavovať mocnú transempirickú inteligenciu, ktorá je mágom a mystikom k dispozícii. 


POZNÁMKA:
Je dobré vedieť, že na priaznivcov egregora-zbrane pôsobia hneď viaceré aspekty súbežne – starodávni egregori zbraní, ako aj tí, stvorení v súčasností. Je dobre vedieť, že účinnosť zbrane pojmu egregor-tank nemá nič spoločné s účinnosťou jeho egregora, pretože napríklad egregor luku alebo oštepu môže byť vzhľadom k histórií a množstvu osôb, ktoré tieto zbrane používali, omnoho silnejší, hoci ako zbraň proti tanku neobstojí.  Za takým tankom teda nemusí stáť až taká mocná emotívna sila, aj keď určite aj táto je nielen vzhľadom ku Kurskej bitke  ohromná.

A aké je spätné pôsobenie egregorov vo vzťahu k svojim ľudským stvoriteľom?

Opäť, ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva – platia teda zákonitosti uvedené vyššie. Je len pochopiteľné, že aj v tomto prípade je rozmanitosť spätnej väzby veľkolepá, úmerná veľkoleposti pováh ľudí-stvoriteľov. 


Takže, ak budeš nabudúce evokovať či invokovať svoju obľúbenú bohyňu, boha alebo božstvo, maj na pamäti, že okrem egregora máš k dispozícii prístup aj k sile ducha toho nebeského objektu, ku ktorému sa daný egregor primkýna. Ako som už uviedol, bohyňa Artemis nespôsobuje samotné dorastanie Mesiaca, ale je naň naviazaná. Dorastanie spôsobujú metafyzické a fyzické zákonitosti, za ktorými stojí vedomie inej inteligencie, ktorá ale egregorom, ako sme si to už povedali, nie je. Je však treba vedieť, že napríklad nová doba môže spôsobiť, že dorastanie Mesiaca bude zastupovať iná bohyňa, napríklad v kresťanskom zmysle sa stalo, že bohyňa Izis (Eset) bola zamenená za kresťanskú ikonu Máriu, a tiež pôvodný kult bohyne Matka sa transformoval do podoby uctievania Panny Márie. Tieto transformácie však nijako nezasahujú do vedomia bohyne ako takej v jej existenciálnom merítku, pretože ako som zmienil, ide o transformáciu a nie transmutáciu, kedy by sa zmenila aj samotná podstata jadra bytostí. V tom prípade by teda už išlo o definitívny zánik pôvodnej bohyne a jej nahradenie novou.

Pokiaľ teda za dorastaním Mesiaca stojí egregor-bohyňa, tá vo vzťahu k egregorovi-bohyni cúvajúceho Mesiaca predstavuje protipól, teda deštruktívny aspekt. Takej bytosti ešte predtým, ako sa do problematiky zapojili monoteistické cirkvi, sa hovorilo démon, no nie v kresťanskom slova-význame, čo znamená diabol.

Deštruktívny aspekt predstavuje niečo také ako smrť už nepotrebných (meta)fyzických a duchovných kvalít, z ktorých popola sa rodia kvality nové, ktoré sú v novej perspektíve evolúcie Vesmíru životaschopné. To znamená, že egregor má rovnako mnoho vibrácií (farieb) – od krajne deštruktívnych až po krajne konštruktívne, a od krajne ľudsky-zlých až po krajne ľudsky-dobré. Pritom spomínané protipóly môžu podobne ako u celku cibule a jej šupiek predstavovať na sebe buď nezávislých egregorov alebo môže ísť o egregora jediného s hlavnými podtriedami egregorov. Čo sa týka témy bohýň a bohov, mnoho pod-bohov ako samostatných bohov, a rovnako pod-bohýň ako bohýň, prezentuje napríklad súčasná Wicca.

    
Ako už bolo naznačené, negativizmus kolektívneho ducha (egregora alebo kolektívneho nevedomia) môže pozostávať ako z prirodzene zdravého deštruktívneho aspektu (daného Stvoriteľom) tak zla ľudského, ako to nepochybne je u egregora napríklad vojnového utrpenia.
Tam ide o deštruktívny aspekt v podaní ľudskej réžii, pričom práve títo umelo vytvorení démoni sú tými najnebezpečnejšími.

Ďalším takým zlovoľným útvarom je kresťanský, moslimský či židovský Diabol, Satan alebo veľmi obávaná entita Choronzon, o ktorého pôvode neviem, a teda nemôžem posúdiť, či sa jedná „len“ o egregora alebo ide o bytosť od Boha…

V prípade spomínaných duchov katolíckeho, moslimského, židovského či pohanského vierovyznania ide nepochybne o inteligencie, ktoré v sebe okrem hlavných cirkevných a náboženských tém integrujú aj vlastnosti, akými sú ľudská „dobrosrdečnosť“ a na druhej strane „zlovôľa“. Je to preto, lebo ako už bolo povedané, zrkadlovo odrážajú nátury a charakterové vlastnosti svojich tvorcov, aj keď tie s vierovyznaním priamo súvisieť nemusia.


PRÍKLAD:
Povedzme, že dvojica kamarátov sa rozhodne vytvoriť egregora spoločného záujmu, ktorým je horolezectvo. Jeden z dvojice okrem horolezectva vyniká aj v matematike a druhý je virtuózom v hraní na klávesové nástroje. Ich kolektívny duch bude teda okrem primárnych kvalít v zmysle horolezectva disponovať aj schopnosťami sekundárnymi, ktorými sú rôzne odtiene charakterových, intelektuálnych a emocionálnych vlastnosti, vyplývajúce z aktivít v matematike a z hrania na hudobný nástroj. A každý egregor okrem uvedeného oplýva aj schopnosťami zdedené kvality po svojich tvorcoch samostatne v obmedzenom rozsahu rozvíjať a v spätnom pôsobení ich na svoje ovečky premietať. V istom zmysle sa v podstate jedná o druh opresie, obsesie či dokonca posesie.


Ako vidieť, kvality egregora v primárnom zmysle – horolezectva – sa môžu vnútorne voľne prekrývať s kvalitami sekundárneho egregora, napríklad matematiky. Ten sa v prípade, že sa horolezec visiaci na stene skaly dostane do úzkych a bude potrebovať súrne niečo vypočítať, aktivuje, a recesívne vlastnosti egregora matematiky sa v tom momente stanu dominantnými, a potrvajú dotiaľ, pokiaľ sa vzniknutý problém matematicky nevyrieši. Potom egregor matematiky ustúpi do úzadia a horolezec bude môcť opäť ďalej, vedome alebo nevedome, interagovať s egregorom horolezectva. 


Konštruktívnosť a Deštruktívnosť vs Dobro a Zlo


Vieme, že podobné vibračné kvality sa navzájom priťahujú a na základe toho vznikajú inteligencie ako „dobré“ tak „zlé“.

Z jednej idei teda môžu vzniknúť duchovia viacerí, pričom jedni môžu mať „telá“ zostavené z vibrácií manifestujúce sa ako cnosti, a tí druhí budú povedzme pozostávať z vibrácií manifestujúcich sa neresti.
No môže sa stať, a to vždy záleží len na tvorcoch, že na základe jednej idei vznikne egregor len jeden, a ten bude v sebe integrovať ako vlastnosti „dobré“ tak tie „zlé“, pričom vibračné odlišnosti budú zhmotnené do podoby jednotlivých autonómne existujúcich podkategórií, teda podosobnosti.

Podobný jav môžeme bádať napríklad u Seléne alebo Luny, bohýň, reprezentujúcich spln Mesiaca. Ich konštruktívne aspekty reprezentujú pod-bohyne Artemis a Diana, a deštruktívne pod-bohyne Hekaté, Lilith a Kálí.
Avšak v prípade ich evokácie či invokácie môže operátor pod-bohyne oslovovať ako bohyne zvrchované.


Duchovia, zostrojení prírodou ako deštruktívne útvary a tiež zlovoľné entity ľudského pôvodu, bývajú k svojim tvorcom vo vzťahu:

– probiózy (+ 0) vzťah pre egregora prospešný a pre ľudí neškodný
– symbiózy (+ +) vzťah prospešný pre obidve strany
– antibiózy (+ –) pre ducha prospešný, pre ľudí jednoznačne nevýhodný (parazitický), ide o upírskych egregorov


K vzájomnej výhodnosti ešte toľko, že aj démonické entity, ktorých podstatou je napríklad genocída, nie pre všetkých predstavuje ľudské zlo. Niekomu totiž aj slúžia, ako napríklad Španielom pri vyvražďovaní pôvodných obyvateľov južnej Ameriky, a ten istý princíp možno vypozorovať aj u genocídy severoamerických indiánov či v otrokárskej dobe.

Egregori sú teda veľmi mocné útvary, ktoré pre niekoho môžu byť nástrojom likvidácie iných.


Ako rozpoznať, kto je kto?


Pokiaľ sa s duchom, ktorého stvoril kolektív ľudí, stretneš, na prvý pohľad ho od ducha, stvoreného matkou prírodou, odlíšiť nemusíš.


Napríklad v šamanizme sa kolektívni duchovia používajú odjakživa. Tu ale ide o kolektívneho ducha stvoreného Matkou prírodou, napríklad vlkov, medveďov, rysov, mačiek, kačíc, tigrov, delfínov, kaprov, orlov, atď. alebo o zástupcov jednotlivých druhov hmyzu. Jednotlivé zvieratá, rovnako ako aj rastliny a nerasty, individuálneho ducha nemajú. Toho má len človek a vyššie astrálne inteligencie. Všetko ostatné živočíšne však má dušu – astrálne telo – a neživočíšne astrálny náprotivok (kópiu) fyzičnosti, avšak absenciou ducha (či už individuálneho alebo kolektívneho) o dušu nejde.

Napríklad taký Mesiac. Ten má ako gravitačná hmota astrálny odraz jednak v podobe neživej hmoty a jednak v podobe živej, ktorá sa javí ako nejaká podoba duše či ducha. A na tieto dva aspekty, predstavujúci navonok jeden fyzický objekt, sa viažu ako elementári tak egregori, produkty ľudskej mysle.


Ako teda rozpoznať ducha od Stvoriteľa od produktov ľudskej mysle – elementálov, elementárov a egregorov?

Na rozdiel od elementálov, elementárov, lariev a egregorov duch vzniknutý zámerom Stvoriteľa má svoje špecifické kvality dané raz a prevždy, aj keď sa aj oné v rámci lokálnej dynamiky Vesmíru musia recyklovať podobne ako všetko ostatné, a teda sa prispôsobovať vývojovej evolúcii.
Napríklad Panna Mária môže mať ako prirodzenú podstatu tak umelú – v podobe mnohých mentálnych a astrálnych bytosti, stvorených miliardami jej uctievačov. Ako už ale bolo povedané, kolektívny duch vždy zrkadlí kvality svojich tvorcov, ktoré môžu byť do jeho podstaty premietnuté spontánne alebo zámerne. A zámer môžme badať predovšetkým pri tvorbe elementárov čoby služobných duchov.


POZNÁMKA:
Je známou záležitosťou, že niektorým pobožným jedincom sa napríklad aj v rámci NDE/LTP zjavuje bytosť Ježiša Krista či Panny Márie. Pritom však je zistené, že v drvivej väčšine, ak nie v plnom rozsahu, išlo a ide o svetelné bytosti, ktoré sa dotyčnému v tejto podobe ukázali, aby docielili zámer, ktorý sa týmto zážitkom sleduje.  Číňanovi, ktorý prežíva NDE a je veľmi nábožensky založený v kresťanskom zmysle, sa svetelná bytosť, ktorá má jeho momentálnu inkarnáciu na starosť (tiež však môže ísť o jeho vyššie Ja), môže naschvál zjaviť ako Panna Mária, ale napríklad v podobe Číňanky. 
A podobné to je s kýmkoľvek a čímkoľvek. Pokiaľ si teda želáš zistiť, s kým máš dočinenia, či s egregorom alebo ne-egregorom, je dobré k tomu použiť finty, získané okultnou praxou.

Niekedy zapôsobí aj to, že ducha v mene nejakej vyššej autority vyzveš, aby svoje existenčné portfólio odhalil. No vždy je dobré si o duchovi, s ktorým ideš nadviazať spojenie, čo-to o ňom zistiť. A pokiaľ už nejakého reálneho spojenca (nie fikciu) máš, ten ti najskôr podstatu toho-ktorého ducha poodhaliť vedieť bude.


Spomeňme taký prípad Santa Barbari, kráľovnej z Nikomédie. Santa Barbara pochádzala z oblasti dnešného Izmitu v Turecku, kde sa narodila niekedy okolo roku 230 n.l..

Jej existencia bola preverená a dokázaná dlhoročným hagiografickým výskumom prestížneho Belgického spolku Bollandistov a najspoľahlivejšie historické dáta vzťahujúce sa k Santa Barbare nájdeme práve v ich práci ,,Bibliotheca Sanctorum”.

Santa Barbara je v súčasnosti svätcom a patrónkou kultu Santería, ku ktorej sa ako aj v prípade Panny Márie isto viaže dosiaľ nezistené množstvo egregorov. Santa Barbara sa (údajne) po smrti fyzického tela dala ako duch alebo duša na cestu služby iným, pričom ale nie je vylúčená verzia, že sa tak vôbec nestalo a zomrelá osoba v službách Vyššej moci pôsobila napríklad len do určitého času, pokiaľ vôbec, až sa konečne opäť rozhodla inkarnovať… (?)
V tomto prípade by v jej šľapajach pokračovali už len jej uctievačmi nevedome vytvorení egregori. Z jej životopisu teda môžeš usúdiť, že sa o Santa Barbaru ako človiečeho ducha/dušu jednať môže ,ale aj nemusí. Tu sa pravda dá zistiť len prostredníctvom okultizmu a nie materiálnej vedy.


Egregori známych osobností

Kolektívny duch môže byť vytvorený aj vzhľadom k ešte žijúcemu človeku, ktorý je v nejakom zmysle verejnosti známy. Okolo takej celebrity sa vytvára energetická bublina vibrácií, pochádzajúcich od charakterovo veľmi odlišných jedincov, pričom podobné vibrácie sa elektromagneticky priťahujú a zgrupujú do jednotlivých autonómnych celkov, ktoré sú zárodkom budúceho ducha alebo duchov podobne, ako sa z medzihviezdneho plynu vplyvom gravitácie tvorí hviezda alebo rodina hviezd. Ide o identický proces!

Jednotlivé charakterové vlastnosti tvorcov, odzrkadľujúce sa sprvoti do mentálnych a neskôr astrálnych efektov, sa vzájomne nemiesia, ale ako už bolo povedané, vytvárajú sa vibračné zhluky na základe (zjednodušene povedané) vibrácií, ktoré spolu môžu predstavovať ako jedinú transempirickú bytosť s množstvom (pod)osobnosti alebo spomenuté rozlične vibračné zhluky môžu tvoriť viacero autonómnych, na sebe nezávislých, entít, ktorí by v predchádzajúcom prípade boli tými onými spomenutými (pod)osobnosťami.


POZNÁMKA:
Rád by som upozornil, že aj egregor vzniknutý na základe nejakej celebrity nemá spätne k tejto ideovej mentálno-emocionálnej matrici žiaden priamy interaktívny vzťah. 
Celebrita sa povedzme stala len modelom pre maliarov, ktorí takto vo vzťahu k modelovi môžu namaľovať množstvo portrétov a lá egregorov alebo egregora jediného s viacerými (pod)osobnosťami. Títo duchovia však vždy budú predstavovať len vlastné pohľady umelcov, ktorí ich premietli do svojich výtvorov, a ktoré v spätnej väzbe budú ovplyvňovať predovšetkým oných maliarov a nie model samotný – teda, pokiaľ by obrazy duchov nenamaľovali zámerne pre účel model atakovať.

Pokiaľ sa stane, že človeka, vyznávajúcemu len samé pozitívne hodnoty, bude prenasledovať skupina zločincov, tá svojou nenávistnou mienkou vo vzťahu k modelovi vytvorí egregora s ťažkými negatívnymi kvalitami – vlastnosťami – , ktoré sa ale interaktívne paradoxne obrátia nie smerom k modelovi, ale k svojim tvorcom – zločincom. A na základe zákona o protikladoch bude model z týchto interakcií ťažiť len samé pozitívne energie, pokiaľ však situáciu skrz pozíciu metapozorovateľa zvládne a svoju myseľ bude mať pod kontrolou.


Vyššie uvedené vysvetľuje, prečo je tak nebezpečné myslieť vzhľadom k inému negatívne. 
To sa napokon ukázalo aj počas druhej svetovej vojny, kedy napríklad vo vzťahu k Hitlerovi masy mysleli negatívne, čo sa ale v spätnej väzbe odrazilo len smerom k ním, a Hitlera to paradoxne posilnilo! Ten sa potom aj preto akoby zázrakom vždy z problémov dostal, a diali sa mu samé (pre neho) pozitívne synchrónie…

To, čo ho napokon odrovnalo, neboli egregori nevedomých más, ale kliatby a vysoká mágia ako astrálnych bytosti tak okultistov, ktorí napokon svetový konflikt dokázali spoločným úsilím – astrálnej a fyzickej reality – ukončiť. Tak je to aspoň prezentované v okultných zdrojoch. 

Pokiaľ teda budeš ku všetkému a každému postupovať s Láskou… tá cnosti posilní a neresti oslabí… Pozor nie je to tak!
S neovládnutými neresťami sa totiž k Láske ani nedopracuješ…


Egregor, elementál, elementár, larva – spoločné a odlišujúce znaky 

Dajme tomu, že sa voláš Janko Mrkvička. K tvojmu menu si môžeš magickým úsilím stvoriť elementára (niekedy elementála) v podobe dajme tomu dvojníka, ktorý bude mať ako tvoje vlastnosti tak meno. Bude slúžiť účelu, ku ktorému bol stvorený.
 Po uplynutí tejto doby, ktorá musí byť vopred zadefinovaná, je nutné túto bytosť rozložiť, inač by v Astrály mohla konať neplechu. Túto entitu, ktorá bude pôsobiť v tvoj prospech alebo neprospech, však môže stvoriť aj niekto iný.  

Pri tvorbe elementára postupuješ tak, že najprv stvoríš bytosť v mentálnej (duchovnej) rovine, kedy bytosť pozostáva len z reťazca ideí a myšlienok, a neskôr mu magickým pôsobením zhotovíš astrálne telo, čím mu de facto pridáš pocity, emócie a vášne, čo bude tvoriť súčasť jeho hlavnej interaktívnej sily.

Pokiaľ svoj astrálny útvar vytvoríš nevedome, napríklad mnohokrát opakovanými návykmi, závislosťami, častou neukojenou alebo nespracovanou sexuálnou žiadostivosťou alebo tiež dlhodobou emocionálnou mienkotvorbou, potom sa táto bytosť bude k tebe zrkadlovo správať prostredníctvom vibračnej zhody a pudu sebazáchovy ako upírska entita. Túto entitu ovládať priamymi pokynmi nemôžeš, a to aj keby si jej pridelil meno. Býva nalepená na tvojom energetickom systéme alebo sa pohybuje veľmi blízko, pričom ťa k činnosti, ktorá ho stvorila, i naďalej núti a živí sa jej sprievodnými emóciami. Tejto entite sa hovorí astrálna larva alebo tiež tieň. Elementárov od astrálnych lariev a tieňov odlišuje jednak vyššia inteligencia a jednak odlišné motívy, na základe ktorých vznikli.

Pokiaľ by niekto o tebe (emocionálne) rozmýšľal bez toho, aby si toho bol vedomý, aj keby na tieto záležitosti neveril, vytvoril by de facto astrálnu larvu, ktorá by ale v konečnom dôsledku interagovala nie s tebou ale paradoxne s ním. Teda, ak by niekto o tebe zmýšľal dobre, astrálna larva ho bude k dobrote motivovať i naďalej, čo sa veľmi skoro odrazí aj na jeho psychike v podobe zdravia a celkovej úspešnosti. Z toho vyplýva, že astrálne larvy existujú aj ako pozitívne entity.  

Ako už ale bolo spomenuté vyššie v súvislosti s egregormi, ak by niekto na teba nazeral so strachom, nenávisťou a závisťou, takto naprogramovaná astrálna larva by v uvedenom zmysle na svojho tvorcu pôsobila negatívne, čo by isto postihlo aj jeho psychosomatický systém a spôsobovalo nepríjemné udalosti.

Astrálne larvy v uvedených prípadoch postihujú svojich tvorcov preto, lebo ony ich tvoria zo svojej vlastnej vibrácie a ako vieme, podobné priťahuje podobné. Na druhej strane smerom k tebe by to malo len tie (pozitívne/negatívne) následky, že uvedené larvy by svojich tvorcov neustále nútili na teba upriamovať pozornosť.   

Kolektívny duch s oveľa vyššou inteligenciou v porovnaní s kolektívnou larvou sa tvorí za úplne rovnakých podmienok ako aj elementár (niekedy elementál). Teda, najprv na mentálnej úrovni vznikne súbor ideí, tvorené živlovými kvalitami tejto duchovnej roviny. Tie sa reťazia do myšlienkových foriem a neskôr, emocionálnym pôsobením kolektívu, sa živly v týchto útvaroch prekalibrujú na tie, ktoré už tvoria rovinu astrálnu, teda emocionálnu. A egregor je na svete…

Pokiaľ hovoríme o nevedomom tvorení kolektívnej entity, používame výraz kolektívna mentálna/astrálna larva alebo tiež egregor. Je tu ale zásadný rozdiel. Keď sa napríklad zídu piati fajčiari a budú vzájomne dlhodobo zdieľať fajčenie, vytvoria sa v prvom rade individuálne larvy, pôsobiace na každého fajčiara svojim vlastným spôsobom. Potom, na základe individuálnych lariev, vznikne ako ich zrkadlenie larva kolektívna, ktorá s entitami individuálnymi kolaboruje. A napokon, fajčiarov si k sebe pritiahne aj kolektívny duch – egregor fajčenia ako taký, ktorých ale môže byť viac druhov.

Napríklad, fajčiarov môže ovplyvňovať ako egregor celosvetovej idey fajčenia, tak idey pestovania a spracovania tabaku. Potom je tu ešte egregor strachu pred zhubnými chorobami v náväznosti na fajčenie, egregori konkrétnych ochorení, ktoré vznikajú aj za podpori fajčenia, a napokon do toho všetkého môže vstúpiť aj super-mocný duch – rastliny tabak, ktorý ale už egregorom nie je!    

Ako už bolo uvedené, ako elementár tak aj egregor môže byť duchom pozitívnym, neutrálnym alebo negatívnym, teda démonickým. Záleží na účele, kvôli ktorému bol stvorený. Pokiaľ ide o tvorbu nevedomú, tam je kritériom samotný charakter človeka a jeho pozitívne alebo negatívne motivácie, návyky, vášne a závislosti. Ide teda o všetky tie vlastnosti, ktoré nevedomého tvorcu primárne charakterizujú. 

Z toho všetkého vyplýva, že na teba, Janka Mrkvičku, môžu pôsobiť rôzni duchovia. Pokiaľ by však išlo o larvy, jednalo by sa pravdepodobne o tie vlastné. No pokiaľ by sa stalo, že by ťa napadli larvy cudzie, musela by byť medzi tebou a nimi vibračná zhoda. Ináč by k ich intervencii dôjsť nemohlo. Napríklad, fajčiar môže larvy fajčiara iného, pokiaľ by ten s fajčením prestal, ľahko pritiahnuť k sebe. Deštruktívne larvy by ťa pochopiteľne energeticky – a lá upíri – vyciciavali do doby, pokiaľ by sa tvoja psyché nerozložila do tej miery, žeby z teba už úžitok nemali. 

Na druhej strane konštruktívne entity by ťa pravdepodobne energeticky vyživovali a špecificky podporovali takzvane donekonečna, pretože pokiaľ by si ostal na ceste budovania si cností, nemali by dôvod tvoju energetickú sústavu opustiť. Dokonca by ťa v určitých prípadoch mohli proti záporne pôsobiacim larvám aj ochrániť.

Pokiaľ by sa jednalo o duchov neutrálnych, v tomto prípade by mohlo ísť len o egregorov, pretože egregori sú zrkadlami našich dominantných pocitov, emócií a vášní – nerestí a cností. A ich prípadná vzájomná vyváženosť, vtkaná do nejakej aktivity či viery, by takého jedinca najskôr primkla k už existujúcej adekvátnej množine podobne zmýšľajúcich, ktorí pochopiteľne egregora už vytvorili. Neutrálne larvy neexistujú z toho dôvodu, že neutrálnosť – vnútorná emocionálna vyváženosť – ich skôr odpudzuje ako priťahuje. Vnútorná živlová rovnováha skôr vypovedá o existujúcich cnostiach než nerestiach. No ako som už spomenul, môžu sa vytvoriť aj larvy pozitívne, ktoré stavajú práve na cnostiach – keď sa nejaká pozitívna vlastnosť stane takým médiom, ktorý produkuje radosť, čo je taktiež výživným substrátom pre množstvo astrálnych entít.

Vo všeobecnosti platí, že egregori ako aj kolektívne larvy by na teba mohli len v prípade, keby si sa svojimi mentálno-emocionálnymi kvalitami (vibráciou) priblížil tým jedincom, ktorí ich stvorili.

Všetky spomenuté umelo vytvorené bytosti, okrem tých, ktoré sú naprogramované pozitívnymi zámermi, svojich tvorcov síce naoko podporujú, ale je to len z vypočítavosti, kvôli emocionálnej potrave. Keby sa nejaká ovečka rozhodla stádo opustiť, až vtedy by spoznala, čo je to démon v opozícii!

Pokiaľ ale stvoríme elementára/egregora pre pomoc niekomu/niečomu, tak vysoké vibrácie pozitívneho zámeru, z ktorých bytosť pozostáva, jej umožnia preniknúť cez akúkoľvek bariéru, pozostávajúcu z vibrácie nižšej, a postihnutému sa pomôže – pričom môže ísť ako o bytosť človečiu tak o ducha nejakej situácie. Liečiť sa totiž dá všetko… 


O podstate egregorov z knihy Příručka vysoké mágie

Bohové jako egregory
Magie definuje egregory jako astrální útvary pozemských kultů a kolektivních idejí, hromadných lidských sklonů a vyznání. Tyto astrální reprezentace kolektivní mysli, které fungují jako více či méně silné astrální bytosti, nejsou jen pasivními odrazy toho, co je společné lidským myslím, ale jsou též aktivními činiteli.

Každý jedinec, který vyznává nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován.

Egregor se udržuje tím, že je nasycován vírou, imaginaci a činy, které mají vztah k jeho obsahu. Především je sycen mocnými kulty a s nimi spojenými rituály a obětmi. Egregory mohou mít z lidského pohledu jak pozitivní, tak negativní charakter. Magická disciplína, která se zabývá tvorbou egregorů, se nazývá teurgie.

 

Jak fungují bohové: mechanika a dynamika egregorů 
Všechny tzv. bohy je tudíž možno označit za egregory. Náboženství na rozdíl od magie tuto skutečnost zpravidla vědomě nereflektuje, ale v praxi si věřící počínají zcela konsekventně: uctíváním božstva posilují egregor, od nějž pak očekávají a často i dostávají podporu zase oni. „Zachovej mne, a já zachovám tebe.“ tak nějak lze charakterizovat vztah egregoru a věřícího.
 *)

*) Této vzájemné závislosti člověka a Boha si povšimli i někteří křesťanští mystikové, jako třeba Johannes Scheffler (1624 1677), který psal pod pseudonymem Angelus Silesius, v jehož díle Cherubínský poutník najdeme na toto téma řadu narážek. Na ukázku uvádím aspoň aforismus (dvojverší) 100/1: Já vísím na Bohu, Bůh na mně závislý je; jsem v jeho jsoucnosti a On v mém bytí žije.

Ukazuje se, že i ta nejmocnější božstva, jako třeba židovský JHVH, nejsou nic jiného než egregory. Kabalisté si tuto věc dobře uvědomovali a četné aspekty této otázky důkladně propracovali. Budu zde proto mechaniku a dynamiku egregorů prezentovat právě na příkladu JHVH. Čerpám ze studii o židovské a kabalistické teurgii od Moše Idela.

JHVH je v židovské teologii často charakterizován jako Gadol (Veliký), Gibor (Silný) nebo Rav koach (Mocný). Kabala, která pokládá tento přívlastek za esenciální Boží vlastnost, z něj učinila jednu z Božích emanací: Gevura (řecky Dynamis). V midraších označuje tento termín božskou podstatu nebo její manifestaci v podobě slávy. Klíčem k této přemíře božské energie je však aktivní postoj člověka. Vzájemné vztahy mezi lidskými činy a božskou Gevurou, jež jsou hlavní ideou jak rabínské literatury, tak teurgické kabaly, ukazuje např. tento citát z P’sikta d-rav Kahana„Spravedlivý se přidrží své cesty, kdo má čisté ruce, bude ještě odvážnější“

… „spravedlivý se přidrží“, to je Mojžíš (o kterém se píše) „vykonal Hospodinovu spravedlnost a jeho práva vůči Izraeli.“ „Kdo má čisté ruce… bude ještě odvážnějši“, to je Mojžíš, který posiluje moc Gevury, jak je psáno: „A nyní nechť se zvětší moc Hospodinova“… R. Azarja (řekl) jménem r. Jehudy bar Šimona: „Po celou dobu, co spravedliví činí vůli Svatého, budiž požehnán, dodávají moc Gevuře,“ jak je psáno: „A nyní nechť se zvětší moc Hospodinova.“ Pokud však takto nejednají, (pak o nich platí tento verš): „Opomněl jsi Skálu, která tě zplodila.“ R. Jehuda bar Šimon (řekl) jménem r. Leviho ben Party: „Po celou dobu, co Izraelité činí vůli Spravedlivého, budiž požehnán, dodávají moc Gevuře,“ jak je psáno: „V Bohu učiníme moc.“ Pokud však takto nejednaji, (pak) jako kdyby (platil tento verš): „Prchají vysílení před pronásledovatelem.“ *)

*) V obdobném smyslu se vyslovuje i r. Bachja ben Ašer ve svém komentáři k Toře: „Poněvadž se J HVH zjevuje prostřednictvím slávy, pak sláva přijímá dostatek svateho ducha … proto má Izrael schopnost oslabovat nebo posilovat moc božské Gevury v závislosti na svých činech, neboť je psáno: ,Oslabil jsi Skálu, která tě zplodila‘, a také je psáno: ,V Bohu učiníme sílu.‘“

K nejúčinnějšim a nejvíce „bohotvorným“ rituálním úkonům patři oběť božstvu. Tato idea je známa ve všech náboženstvích. Rovněž v judaismu, který jsem výše použil jako příklad, hrála oběť důležitou roli v biblické době i později až do konce období existence Chrámu.

Zde je postulována možnost působeni člověka na božskou sféru, ať již jako vybraného jedince (Mojžíš) nebo celého společenství či národa (Izrael). Tak či onak je zde předpokládána přímá závislost božské Gevury na lidském jednání: cestou k posílení její moci je naplňování Boží vůle, které nejspíše odpovídá vykonávání micvot.**)

**) Micva (plurál: micvot) je náboženský předpis či přikázání, které je Žid povinen plnit. Micvot mohou být buď výslovně vyjádřeny v Toře , tj. předepsány biblickým zákonem, nebo jsou talmudského původu, tj. odvozeny talmudskými učenci z Tory. Podle tradice je celkem 613 přikázání, ztoho 248 kladných a 365 záporných.

Tuto domněnku podporuje pasáž z midraše Va-jikra raba, kde je zmiňován jeden z konkrétních činů, který oslabuje vyšší moc: cizoložství, jež je přestoupením jednoho z desatera přikázání. M. Idel dovozuje, že je to hřích, který oslabuje božskou moc; hřích působí proti božské aktivitě a způsobuje Bohu ochablost a slabost.***) Plnění Boží vůle a vykonávání micvot moc Gevury naopak posiluje.

***) Jiným příkladem Boží závislosti na lidských skutcích je studium Tory: v traktátu Megila se píše, že zanedbávání studia Tory působí Bohu slabost a „nedostatek“.

Teurgii posilování dále rozvádí již zmíněný r. Bachja, když komentuje verš z knihy Numeri 14,17: „Nuže, prosím, nechť se vyvýší tvá moc, Panovniku,“ nechť emanuje a rozprostře se vnitřní potence v atributech a neunikne do nejvyšších výšin. Tato věc je pak jasná: Když Izrael dbá na Toru a přikázání, pak Bůh, budiž požehnán, cválá po nebesích – a to je (ten verš) „tvou pomocí jede po oblacích“ – to znamená: pomocí Izraele působí na své vlastnosti. Tak to dodává (Izrael) moc božské Gevuře, neboť je řečeno: „V Bohu učiníme sílu.“ Když však nedbaji na Toru a micvot, vzdaluje se od svých vlastností neboť je řečeno: „na oblacích ve své velebnosti“. To, znamená, že se povznáší a vzdaluje do nejvyšších výšin.

Ale tímto (vykonáváním micvot) emanuje svou moc do atributů, jejich opomíjením však božská moc ochabuje, neboť je řečeno: „Oslabil jsi Skálu, která tě zplodila. “ A poněvadž Izrael v tomto případě zasluhoval záhubu a oslaboval božskou moc, musel Mojžíš ve své modlitbě říct: „Nuže, prosím, nechť se vyvýší tvá moc, Panovníku,“ aby přiměl vnitřní potenci prýštit a emanovat do vlastností a nemohla uniknout do výšin … naši učitelé, budiž požehnána jejich památka, učenci pravdy (tj. kabalisté), nazývali emanaci a příval božské síly slovem pomoc.
Josef VESELÝ
Příručka vysoké MÁGIE


Zhrnutie

Pre aký účel sa duchovia dajú využiť, sa dočítaš tu
O podstate duchov a čo ich vlastne tvorí, sa dočítaš tu

O duchoch, ktorých stvorila príroda a nie človek, sa dočítaš tu
Čo ti od niektorých duchov hrozí, sa dočítaš tu a tu
Ako duchov, dobrých či zlých, ovládnuť, sa dočítaš tu
Prečo kresťanom vládne egregor s názvom Diabol alebo Satan, sa dočítaš tu


Čo je to EGREGOR? (vk.com)

Egregor – skupinové psycho-energetické pole.

Egregor = druh rodovej duše akéhokoľvek javu, bytosť, generovaná myšlienkami a emóciami ľudí získavajúca nezávislú existenciu.

Egregor = je stabilný komplex psychoenergetických vzájomných interakcií, mimo kontroly vedomia bežného jedinca. Slúži sociálnym uzlom, má sebestačné vlastnosti existovať veľmi dlhé časové obdobia aj mimo vedomia ľudí, vykonáva úpravu ich obsahu psychiky a motivácie ľudského správania sa. V dnešnom vysokošpecializovanom jazyku ho používajú na označenie energoinformačného výrazu prvkov kolektívneho nevedomia – zložiek kolektívneho psychoenergetického života človečenstva. To, o čom hovoríme ako o egregoroch, sú vytvárané myšlienky veľkého počtu ľudí.

Pokiaľ ide o bioenergetickú informatiku, egregor je energeticko-informačná štruktúra, vznikajúca počas spoločne usmerňovaných akcií skupiny ľudí so spoločnými ambíciami, cieľmi, zámermi.

Sú známe rozličné druhy egregorov : náboženské, rodové, klanové, magických príkazov (ezoteriky), niektorých filozofických naúk – učení, tvorivých škôl, dlhodobé, aj účelové pre pracovné kolektívy, sociálne hnutia atď.

Egregory kolektívov sú vytvárané silnými lídrami, ktorí vedia ovplyvňovať (sú známe také vplývania, ako Trocký, Hitler, Lenin, Martin Luter King, a v dávnych dobách – Cicero, Demosthenes, Á-ron, Ježíš, Temudžin, Timur, Alexander Veľký – Macedónsky, Napoleon).

Ako súčasť spájania ľudí, zjednocovaných silným vodcom, tam je konštantne neustále vzájomný vývoj egregora vodcu, a jednotlivcov cez výmenu informácií a energie, čo je skôr prospešné.

Niekedy sa egregor objavuje v dave fanatikov, extrémistov, nedobrovoľnými vodcami, ktorých zámerom je navodiť uctievanie alebo nenávisť. Bez vodcu, generovaného egregora aj nasmerujúceho energiu myšlienkových foriem, nie je možné pochopiť akési nevedomé činy davu, ktoré, akoby pôsobili pod vplyvom správania sa „kolektívnej mysle“.

Vo všeobecnosti sa zdá, že egregor je akoby nejaký druh mysle skupiny ľudí, konajúci nezávisle od každého z členov skupiny ľudí, a pravdepodobne aj od celku, celej skupiny ľudí.

Zdroje: 

#KOB #Egregor #KolektívnaPsychológia

https://vk.com/id510552269?w=wall510552269_700/all


Súvisiace články  
O duchoch
 
Satan. Vládca temnôt

V Ríši prírodných duchov
 

Bytosti prírody
  
Ako nazerať na súhvezdia Zverokruhu


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background