Biela mágia verzus Čierna

 Aj takzvaného bieleho mága môže dobehnúť jeho skrytá nedokonalosť a on náhle zistí, že koná v područí Temnoty…

Bežne sa pod pojmom „čierna mágia“ myslí také okultné konanie, ktoré niekoho v nejakom zmysle poškodí. Pritom sa ale primárne nezvykne uvažovať o tom, ako k výsledku dotyčný „čierny mág“ dospel, teda aké napríklad transempirické inteligencie použil.

Je známym faktom, že k deštrukcii ako takej sa dajú použiť ako inteligencie negatívne (klifotické) tak pozitívne, čo predikuje skutočnosť, že nie je deštrukcia ako deštrukcia. Je teda rozdiel, či idem deštruovať niečo, čo progresu „dobra“ bráni alebo niečo, čo bráni nastoleniu „zla“.

Teda v konečnom dôsledku sa o pojme „čierna mágia“ dá uvažovať v tom zmysle, že „čierny mág“ je ten, kto inému buď zámerne alebo nevedome poškodí, pričom je jedno, s akými astrálnymi inteligenciami toho docieli. Je dobre vziať do úvahy aj fakt, že „čiernou mágiou“ sa môže nazvať aj ináč vopred dobre zamýšľaný spirituálny zásah, pokiaľ klient o tomto nebol informovaný a/alebo k tomu nedal súhlas. V niektorých špecifických prípadoch však stačí, ak súhlas k okultnému zákroku dá niekto, kto je klientovi veľmi blízky.


Na základe vyššie uvedeného je potom:

„biely mág“ ten, kto koná „dobro“, ale nie podľa vlastných kritérií, ale kritérií klienta, pričom nezáleží na tom, aké spirituálne technológie či astrálne inteligencie k tomu použil, a

„čierny mág“ je ten, kto koná „zlo“, pričom toto môže byť ako zámerom vedomým, tak nevedomým. 

 


My však o pojmoch „biela“ a „čierna“ mágia uvažujeme v tom zmysle, že pojem „biela mágia“ sme nahradili pojmom „zlá mágia“, a biela mágia“ významom „mágia dobrá“. Prečo?

Praktikantom je známe, že jestvuje len jedná mágia, a to bez akejkoľvek príchute, vône a farby. Všetky jej pomenovania sú len akýmisi podkategóriami. V skutočnosti je to tak, že všetky tie odtiene jej prepožičiava charakter toho, kto ju práve praktizuje. To znamená, že ak sa mágia delí, tak ako už bolo povedané, len na tú, ktorá funguje a ktorá nie. Ale v prípade, že funguje, jej ďalšie názvy sa odvíjajú od toho, či ide o mágiu „deštruktívnu“ alebo „konštruktívnu“. No ako objasňujem nižšie, „deštrukcia“ nemusí nutne znamenať „zlo“ rovnako ako „konštrukcia“ „dobro“. Či je teda mágia výslovne „dobrá“ alebo výslovne „zlá“ rozhoduje len kritérium vyššej (nie ľudskej) etiky či morálky.

Teraz to objasním viac: Z transempirickej praxe vzišlo, že bežne sa pod pojmom „biela mágia“ rozumie mágia „dobrá“, teda tá s „dobrým“ zámerom, a pod pojmom „mágia čierna“ mágia „zlá“, teda tá so zámerom „zlým“. Aby som však dal priestor aj možnosti pracovať s tzv. démonmi v zmysle niekomu pomôcť či ho vyliečiť, „negatívnou“ alebo „zlou“ mágiou to pochopiteľne nazvať nemôžem. Neostáva mi teda iné než použiť výraz mágia „biela“ či „pozitívna“ aj v prípade, že interagujem s  bytosťami zápornými. Teda tu sa ukazuje, akým nezmyslom je delenie mágie podľa toho, aké transempirícke inteligencie k svojím zámerom používam – „anjelov“ alebo „démonov“? A zistí to vôbec niekto?

No nezistí. Potom jediným rozumným východiskom bude, ak „dobrú“ mágiu, v ktorej síce používam síly Temnoty, nazvem mágiou „čiernou“, a mágiu „zlú“, kedy rovnako použijem démonov, ale už so zámerom ublížiť, mágiou „negatívnou“, teda nie „čiernou“! 

Výsledkom toho bude, že „čierna mágia“ bude používať neutrálne a negatívne transempirické entity, a „mágia biela“ neutrálne a pozitívne. „Čiernou“ mágiou teda budeš môcť rovnako pomáhať a slúžiť ako mágiou „bielou“.

Ďalej, ako už bolo uvedené, transempirické inteligencie, náležiace do rámca mágie čiernej (démoni), môžeš využiť k deštruktívnym zámerom, ale v „dobrom“ zmysle, a naopak, v interakcii s „anjelmi“ môžeš inému poškodiť, ak budeš konať bez súhlasu toho, komu pomôcť hodláš. No hermetická teurgia  tvrdí, že pri invokáciách bytostí svetla je treba sa mať na pozore, pretože reálny styk s týmito poslami Svetla sa ti môže vypomstiť rovnako, ako keby si nezvládol evokáciu či invokáciu inteligencie démonickej.

Ako je to možne?

Teurgia vysvetľuje, že k invokáciám vyšších (svetelných) inteligencii môžeš pristúpiť jedine vtedy, ak si už svoju vlastnú Temnotu dostal pod kontrolu. Ide tu o to, že ak invokuješ a teda necháš sa posadnúť konkrétnou svetelnou bytosťou, zároveň aktivuješ jej protipól, a ten s tebou interaguje do tej miery, do akej v sebe Temnotu vysporiadanú nemáš. Antigénius (protipól), stojací na rovnakej kompetenčnej úrovni, ale s opačným znamienkom pôsobnosti, toho samozrejme využije a následky nedajú na seba dlho čakať…

S mágiou je to teda ako s elektrickou energiou, ktorá je výsostne neutrálnou a čistou záležitosťou, a ktorej podstata sa zafarbuje len zámerom toho, kto ju používa.


Triedenie bytosti

Mágiu nerobí dobrou či zlou to, s akými Silami operuješ, ale to, aký máš zámer. A triedenie bytosti na „biele“ a „čierne“, „dobré“ a „zlé“, má podobné úskalia.

Najmarkantnejšie rozdiely môžeš pozorovať u entít s najvyššími kompetenciami, akou je napríklad archanjel Michael, ktorému údajne kompetenčne kontruje archanjel Lucifer. Ale čím nižšie v spomínaných kompetenciách pôjdeš, tým viac budeš mať problém ich správne diagnostikovať a zatrieďovať. A v tých najnižších sférach už rozdiely medzi anjelskými a klifotickými (démonickými) bytosťami vnímať nebudeš vôbec.

Niekedy počujeme, že biela mágia sa poväčšine spája s konštruktívnymi rituálmi a čierna s deštruktívnymi. Aj to je omyl. Kde napríklad zaradiť rituál, kde sa deštrukcia využíva na odstránenie zla a konštrukcia na budovanie niečoho, čo iného obmedzí alebo poškodí? Alebo do akej mágii zaradiť činnosť anjela smrti či temného anjela, ktorí ako vieme nie sú démonmi, ale len tak pôsobia?

Tento problém sa rovnako týka aj bohýň a bohov, ich negatívnych aspektov, ktoré sú v skutočnosti len (pod)osobnosťami vyššieho celku – jednej zvrchovanej Bohyne alebo Boha. Viď WiccaNapríklad, deštruktívnym aspektom zvrchovanej bohyne Mesiaca Luna  (Seléné) je bohyňa cúvajúceho Mesiaca Hekaté. No môžu to byť aj iné bohyne, ako napríklad Kálí, Lilith, ap.

Na druhej strane v podobe náprotivkov stoja bohyne konštruktívneho aspektu, akou je napríklad bohyňa dorastajúceho Mesiaca Artemis. Avšak, samotná zvrchovaná bohyňa, aj keď pozostáva z protikladných kvalít, je personou, ktorá má svoju jasne definovateľnú povahu a charakter.


Príklady z vlastnej praxe

Ten, kto sa úporne snaží seba vidieť ako bieleho mága a všemožne túto doktrínu obhajuje, najskôr ním nie je…


Ku beznádejne chorému klientovi vo veľmi pokročilom veku, pripútaného k lôžku jednej z nemocníc, som v čase, kedy pri ňom fyzicky stáli najbližší členovia rodiny, rituálne privolal archanjela Rafaela, aby prípad pred ich očami vyriešil. No on zariadil, že trpiaci o malú chvíľu zomrel. Bolo mi oznámené, že sa tak Rafael a jeho pomocníci rozhodli preto, lebo pre nemocného to bola jediná šanca, ako sa konečne vyslobodiť z dlhodobého utrpenia.

Archanjel Rafael sa teda na chvíľu stal akoby démonom, ktorý síce osobne akt usmrtenia uskutočniť nemusel, ale prinajmenšom povolal kompetenciu inú, napríklad „anjela smrti“. Samozrejme, dodatočne sa postaral o to, aby sa klient po skonaní v astrálnom tele presunul tam, kam patrí, bez traumat, ktoré bežne zažívajú tí, ktorí o „druhom svete“ buď nevedia alebo tento fenomén počas života ignorujú.

Alebo pri šamanskom výcviku sibírsky šaman, ktorý nás zaúčal do tajomstiev ich kmeňovej mágie, poukázal nato, že v ich kultúre existujú aj takzvaní „čierni šamani“, ktorí sú považovaní za jedných z najmocnejších. Pri svojich šamanských praktikách sa zámerne stretávajú s negatívnymi bytosťami, vyjednávajú a bojujú s nimi, pričom ak zvíťazia, duch smrteľnej choroby v krátkom čase ustúpi alebo naopak umrie šaman, niekedy aj s ďalšími členmi rodiny alebo kmeňa.

Liečebný alebo akýkoľvek iný akt sa však dá uplatniť aj v opačnom garde, kedy šaman, čarodejník alebo mág prostredníctvom svojej vysokej duchovnej úrovni požiada patričnú svetelnú bytosť o spoluprácu v tom zmysle, aby ona sama, bez účasti operátora, záležitosť s démonom a postihnutým vybavila.

Princíp rozdelenia kompetencií ale platí vo všetkom. Pokiaľ napríklad v nejakej pre teba dôležitej záležitosti požiadaš o pomoc priamo samotného Stvoriteľa, On, ktorý je rozplynutý do vedomia všetkých a všetkého, aicky vygeneruje entitu, ktorá sa prípadom akoby v Jeho zastúpení bude zapodievať, pričom dotyčný si najskôr bude myslieť, že sa zhovára priamo s Bohom.

Je dobre vedieť, že každá bytosť v Univerze, či už inkarnovaná alebo astrálna, je súcnom Stvoriteľa a teda aj taký dotyčný klient má pravdu v tom, že mu pomohol samotný Boh, aj keď akt pomoci vykonala povedzme „len“ nejaká hierarchicky nižšie postavená bytosť.

Podľa kategorizovania niektorých „odborníkov“ by teda vyššie spomínaného šamana, ktorý pomocou démonickej entity pacienta liečil, museli nazvať čiernym mágom, ktorý ale prevádzal mágiu bielu, pretože mal láskyplný zámer niekoho vyliečiť. No zároveň by o bielu mágiu ísť nemohlo, pretože k liečeniu použil démonickú inteligenciu. Rovnako by ale nemohlo ísť ani o čierneho mága, pretože preukázal úprimný zámer – s nasadením vlastného života – svojmu blížnemu pomôcť. Akýto krásny ezoterický guláš…


Zhrnutie

 V skutočnosti existuje len jedná mágia – tá, ktorá funguje.

Tá, ktorá funguje, sa okrem iných kritérií delí na „pozitívnu“ a „negatívnu“, o čom výsostne rozhoduje povaha toho, kto ju praktizuje. Ale ako už bolo spomenuté, aj ten, kto sa orientuje výhradne na bytosti pozitívne, môže dopadnúť zle nedobre.

 Čierny mág je ten, kto interaguje s negatívnou inteligenciou a biely ten, kto komunikuje s inteligenciou pozitívnou. Pričom čierny mág môže vedome robiť dobré skutky alebo aj zlé, podľa toho, akou duchovnou vyspelosťou a povahovými črtami disponuje.

Biely mág ak práve používa inteligencie Svetla, zlé skutky robiť nemôže, avšak bytie bielym mágom je podmienené ovládnutím ako temnoty svojej, tak tej vo všeobecnosti.

Pojmy „biela“, „čierna“, „šedá“ a iná rôznofareb mágia teda nemajú nič spoločné s významami „pozitívna“ či „negatívna“, „dobrá“ či „zlá“. Beriem však do úvahy, že dnes je pre „zlú“ či „negatívnu“ mágiu vo veľkom zaužívaný pojem mágia „čierna“, a pre „dobrú“ alebo „pozitívnu“ mágia „biela“. V tom prípade sa ale už nemôže rozlišovať medzi mágiou, ktorá k svojmu zámeru používa „anjelov“ alebo tou, v ktorej sa zaklínajú „démoni“. V tomto prípade zverejňovať bytosti, ktoré operátor používa, nemá žiadny význam.  

Z uvedeného vyplýva, že s pojmami biely, čierny, konštruktívny, deštruktívny, pozitívny, negatívny a farebný je potrebné zachádzať opatrne tak, aby si niekoho zo svojej nevedomosti zbytočne nenalepkoval tým, kým v skutočnosti nie je!

Dodatok z článku Mágia cúvajúceho Mesiaca 
celý článok sa nachádza TU


BYTOSTI sú KONŠTRUKTÍVNE a DEŠTRUKTÍVNE. V OKULTNEJ PRAXI ich DELÍME na:


Konštruktívne astrálne inteligencie, ktoré využívame na:

1. ZRODENIE niečoho NOVÉHO, a následný toho RAST.

To niečo NOVÉ však môže podľa zámeru mága znamenať:

a) zrod niečoho, čo by si najradšej neprial alebo čo jeho vývoju z pohľadu vyššieho Ja neprospieva a dokonca škodí (aj keď sa hovorí, že všetky cesty napokon vedú do Ríma alebo utrpenie duchovnému progresu prospieva). Vtedy ale v každom prípade hovoríme len o zlej a manipulatívnej mágii.

b) zrodenie takej kvality, ktorá niekomu spôsobí naštartovanie progresu vo všetkých alebo len v niektorých oblastiach života. Vtedy hovoríme o pozitívnej alebo dobrej mágii.


Deštruktívne astrálne inteligencie, ktoré využívame na:

2. DEŠTRUKCIU niečoho STARÉHO, a následne toho UKONČENIE. A opäť podľa zámeru mága docielime:

a) smrť niečoho, čo dovtedy bolo zdravé a v plnom rozkvete, a slúžilo k všeobecnému progresu ako ducha tak fyzického tela. V tomto prípade opäť hovoríme o zápornej, manipulatívnej alebo zlej mágii.

b) smrť alebo ukončenie niečoho, čo už bolo staré a duchovnému progresu (čo sa zrkadlí aj v psychosomatickom kontexte) prestalo slúžiť. Môže ísť o svetonázor, chorobu, nešťastnú udalosť, okolnosť alebo vzťah. Možnosti je bezpočet. Vtedy hovoríme o pozitívnej alebo dobrej mágii.

Ako je vidieť, pozitívne alebo negatívne transempirické entity je nutné brať len ako napríklad elektrickú energiu – len jej použitie z nej robia tu „dobrú“ či „zlú“. Preto tu dávam článok o deštruktívnych prírodných silách, pretože konštruktívne kvality sa bez tých deštruktívnych nezaobídu, a ten, kto si chce udržať trvalý duchovno-magický progres, sa bez teoretických znalosti a ich následnom využití v okultnej praxi NEZAOBIDE.

V tejto súvislosti by som rád ctených adeptov na duchovno, liečiteľstvo či okultnú mágiu upozornil na často opomínaný fakt, že aj dobre mienená intervencia do psyché niekoho sa môže zvrátiť na tzv. ZLÚ MÁGIU s dodatočným karmickým postihom, ak s niekým pracujeme bez jeho súhlasu alebo aspoň súhlasu jeho najbližších. Alebo liečime indivíduum, ktoré získalo chorobu ako prostriedok k ponaučeniu a teda k svojmu vlastnému rastu, a my, našou intervenciou, mu ten PROCES POCHOPENIA, ktorý mal na základe utrpenia získať, prekazíme. Je preto nevyhnutnosťou pred intervenciou zistiť, či je náš zásah karmicky dovolený.
Preto veľké POZOR na MANIPULÁCIU, a to v akomkoľvek zmysle!

 


Súvisiace články 
O energiách

Satan. Vládca temnôt

Astrálne larvy

Opresia, Obsesia a Posesia
 

Egregori a ich podstata
  

Temné ja
 
Zbohom Temnota
 
Spoznaj sám seba
 
Ak sebaklam povýšiš na Lásku
 
Premena
 
Základné pudy verzus okultný progres

Mágia na odstránenie astrálnych parazitov  
Mágia cúvajúceho Mesiaca

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background