Ak sebaklam povýšiš na Lásku

WEB_SEBAKLAM_01SebaPochopenie, sebaTolerancia a sebaOdpustenie sa rovná Láska k iným…

Osvieteného človeka, žijúceho v Láske, sa tento článok sotva dotkne. Problém však predstavuje, že sa pravdepodobne nedotkne ani tých, ktorí si svoju duchovnú malosť zamieňajú s osvietením a žijú tak v zajatí sebaklamu, so všetkými následkami ako pre seba tak pre iných.Možno si aj ty v poslednom čase natrafil na hlasné trúby múdrych osvietených, ktorí všetkým tým, čo sa venujú okultnej praxi, dokola ako papagáj opakujú jednu a tú istú frázu: načo praktizuješ okultizmus, je to zlo a naviac zbytočnosť. Úplne stačí, keď budeš žiť v láske!

Je úplne zrejme, že títo zmanipulovaní a predpojatí jedinci, čo sa týka princípov fungovania Všetkého, sú úplne mimo. Ich vedomosťami sa stali oklieštené teórie, ospravedlňujúce ich momentálny postoj, nehovoriac o úplnej absencii okultnej praxe – zvládnutých zmenených stavov vedomia – prostredníctvom len ktorých sa niekto k studnici poznania a napokon k osvieteniu dopracovať môže. Tak sa stáva, že pravá láska sa zamieňa s láskou pozemského typu alebo povedané ináč, živlová energetická rovnováha a harmónia, ktorá je základom osvieteného vedomia, je zamieňaná za vedomie, ktoré sa zmieta v pomyselnom astrálnom kyvadle, trvale sa húpajúce z úvrate pozitívna do úvrate negatívna.


Jazykom východných významov ide o energiu extrémneho Jin, ktorá sa následne dorovnáva energiou jeho protipólu Jang a naopak.


Osvietená myseľ práve preto, že nie je mentálneho kyvadla účastná, žiadne energie dorovnávať nemusí a kyvadlo tak ostáva len v rovine potenciálu.

WEB_LASKA_402792_n

V prebudenej mysli, ktorá je súčasťou nadvedomia, teda energetické interakcie protipólov už reálne neprebiehajú a pokiaľ v tomto rovnovážnom a harmonickom stave, ktorý je definovaný adekvátnou vibráciou, zadáš nejaké príčiny, ich následky sa budú materializovať v rovnakej vibračnej kvalite – budú teda pozitívne!

Ako nevedomého, neprebudeného či neosvieteného jedinca by sme teda mohli nazvať toho, koho primárne vedomie (aktuálne ohnisko uvedomenia) sa nachádza v energiách aktívneho kyvadla, nezávisle, či sa ono momentálne nachádza v úvrati pozitívnej alebo negatívnej.

Prečo?

Pretože aj keby si momentálne energiami pozitívneho pólu nasýtený bol a cítil sa priam fantasticky a osvietene, išlo by len o klam, pretože kyvadlo fungujúce na báze (meta)fyzických a duchovných zákonitostí by sa skôr-neskôr v rovnakej intenzite angažovalo vo svojom protipóle, teda v úvrati zápornej, čo by pre teba znamenalo zmenu v podobe nepríjemných udalostí.

Aké je riešenie?

Zdržiavaj sa mimo mentálneho kyvadla. To prenechaj nižšej, materiálnejšie orientovanej mysli, ktorá sa bez neho nezaobíde. V praxi to znamená asi toľko, že sa naučíš nad pocity, emócie a vášne, sprevádzajúce tvoje myslenie, povznášať a vždy, keď pocítiš atak a energetické rozkolísanie, jednoducho sa v tom myslení vypni. Prestaň riešiť. Ono sa tento prístup môže zdať byť nebezpečný, ale opak je pravdou. My, čo už vieme, o čo tu ide, vieme, že po vypnutí procesu materiálneho myslenia nastáva akýsi reštart a po ňom velenie preberá myseľ definovaná už vibráciou vyššou, tou, ktorá sa už mentálneho kyvadla nezúčastňuje. A o to tu ide. Len zažívanie kyvadla v jeho potenciálnej forme ti otvára pomyselnú bránu k univerzálnemu pozitivizmu, ktorým je Svetlo a teda Láskou!

Vyššie uvedené (meta)fyzické a duchovné vysvetlenie (seba)klamu a pravej lásky je síce zjednodušené ale podstatu vystihuje.

Z toho, čo bolo uvedené, vyplýva, že bežná pozemská a telesná láska ako taká nemá s láskou nadzemskou nič spoločné. Dokonca aj taká láska k malému dieťaťu je u duchovne neprebudených len inštinktívnou a pudovou záležitosťou, rovnako ako u partnerských vzťahov. Tento druh lásky teda definujú také kvality, akými sú existenciálny strach, žiarlivosť, podozrievavosť, majetníckosť, strach z prípadného rozchodu, závislosť na sexe, partnerská vypočítavosť, napríklad kvôli získaniu podielu na majetku a z toho plynúca potreba sa s partnerom nejakým spôsobom zviazať – napríklad prostredníctvom úradmi doložených svadobných dokumentov. 


WEB_LASKA_cd9fe49a

Z vyššie uvedeného vyplýva, že to, či oplývaš „Láskou“ alebo len „láskou“, rozhoduje pozícia tvojho uvedomenia – v ktorom vedomí alebo mysli tej ktorej (pod)osobnosti ducha ako celku sa práve nachádzaš a teda s akými programami a ich energiami sa identifikuješ.

Poznámka: Keby sme tento problém mali previesť do jazyka vĺn EEG, ukázalo by sa, že osvietená myseľ sa skladá z analytickej zložky, reprezentovaná elektrochemickým žiarením Beta a transcendentálnym vedomím, reprezentovaným vlnami Alfa, Théta a Delta. Tento stav je známy pod pojmom „myseľ je bdelá zatiaľ čo telo spí“.

U menej skúsených adeptov v okultnom výcviku sa často deje, že ak sa z tranzovného stavu mysle vrátia späť do bdelosti a ocitnú sa v žiarení Beta (už bez Alfy Théty a Delty), z transcendentálneho zážitku si poväčšine do analytickej mysle prenesú maximálne tak torza empírií, čo na autotransmutáciu psychického portfólia nestačí.

Liekom je neustále opakovanie zmenených stavov vedomia a vytrvalej práce na sebe samom v zmysle metapozorovateľa. Až tak vznikne predpoklad premeny dominantnej kvality z pojmu „láska“ na „Lásku“.  A pokiaľ tak nastane, osvietenec sa v mágii ako takej angažovať už nemusí, nakoľko „mágiou“ sa stáva jeho bežné myslenie, za ktorým stojí rovnaká sila, aká sa generuje napríklad v magických rituáloch. No skutočnosť je taká, že aj tí, ktorí sú na vyššom stupni osvietenia, z určitých dôvodov magické techniky niekedy prevádzajú. 

Prečo je prebudená myseľ užitočná?

Ide o zodpovedanie pre niekoho základnej filozofickej otázky, na ktorú síce každý okultista svoju vlastnú odpoveď už má, no spoločným menovateľom by mohlo byť to, že žiješ tu preto, aby si predovšetkým prostredníctvom hmoty získaval poznanie a pochopenie, tak potrebné k evolúcii vedomia ducha a napokon aj k ukončeniu povinných inkarnácií.

Tento princíp hovorí, že je možné naplno využívať atribúty hmoty bez toho, aby si na jej aspektoch lipol a získal závislosť, teda stal sa jej otrokom. Inými slovami povedané, môžeš si užívať akokoľvek, kedykoľvek a čohokoľvek, pokiaľ to tvoju slobodnú vôľu nespúta.

Poznámka: „duchovne prebudený“ nie je to isté čo „zbožný“. Je známe, že opresieobsesie a posesie démonmi ako aj postihnutie astrálnymi larvami sa často deje práve vysoko „zbožným“ jedincom, akí sa nachádzajú predovšetkým v zoskupeniach monoteistických cirkví a náboženstiev. Prečo je tomu tak? Domnievam sa, že je to aj preto, lebo ten, kto je „zbožný“, nemusí byť nutne osvietený, pričom osvietený je za každých okolnosti zbožným, ale už nie v zmysle učenia spomenutých cirkví – esencia pravej lásky by mu to nedovolila.


Kto stav Lásky nikdy nedosiahne?
Okrem podvodníkov, ktorí tvoria osve kapitolu, ide o pohodlných a lenivých jedincov alebo tých, ktorí síce na sebe aktívne pracujú ale Temnoty sa pritom stránia.

Aby si sa stal esenciou pravej lásky, potrebuješ sa vyrovnať s realitou, ktorá vychádza z existencie pólov Svetla a Temnoty, ktoré obývajú (v bielo-čiernom videní) anjelidémoni.

Práca na poly Temnoty spočíva v spoznávaní a konečnom ovládnutí negatívnych síl ako u seba tak tých, ktoré sa nachádzajú všade navôkol. Touto disciplínou sa okrem iného zaoberá aj takzvaná mágia čierna, ktorej obsah by mal každý záujemca o okultizmus aspoň do určitej miery zvládnuť. Avšak doslovne nutnosťou a zároveň podmienkou úspešnej seba-realizácie v duchovnom napredovaní je ovládnutie démonov vo vnútri seba, ktorých sa zbaviť nedá a nadajú sa ani zničiť. Je však treba mať na pamäti, ako to často spomínam, že inteligencie temnoty neovládneš tým, že ich budeš ignorovať alebo vytesňovať.

Prečo?

Pretože venovaním sa len bytosťam Svetla sa pre teba môže stať pascou!

Kto sa Temnote ako takej vyhýba, vytesňuje ju a preklína, v skutočnosti popiera a preklína piliere svojej vlastnej podstaty…

Osvietený jedinec, prebudený alebo ten, ktorého duševne portfólio je riadené vôľou pravej lásky, bez problémov dokáže komunikovať so silami Temna vo vedomí, že aj napriek tomu koná dobro. Démonické inteligencie nikdy nepreklína, nezatracuje a nijako nedehonestuje. Naopak, váži si ich, pretože vie, že aj ony sú súčasťou Stvorenia a teda ich existencia má svoje nezastupiteľné opodstatnenie.

Osvietenec alebo mág, ktorý sa démonov nebojí, no má pred nimi rešpekt, požíva u antigéniov (prednostov záporných bytostí) a ich podriadených autoritu, ktorá mu z ich strany náleží, čo mu  ako vo fyzickej tak psychickej sfére zabezpečí trvalý progres.

UPOZORNENIE! Tváriť sa, že si na takej duchovnej úrovni, kedy už konáš len v područí Lásky, sa ti môže v komunikácii s inteligenciami ako Temnoty tak Svetla riadne vypomstiť, a mohlo by sa ti to stať dokonca osudným tak, ako sa to už počas histórie viackrát stalo!

Nižšie uvedený (meta)fyzický a duchovný princíp popisujem aj inde, no pre dôležitosť ho zopakujem: Ak by si dajme tomu v rámci hermetickej teurgie, ktorá sa pokladá za vrchol bielej mágie, invokačným rituálom úspešne privolal a identifikoval sa s vyššou svetelnou bytosťou, akou je napríklad archanjel Michael, a pritom by si ešte nebol na požadovanej vibračnej (duchovnej) úrovni, tvoje mentálno-emocionálne portfólio by nedisponovalo dostatkom esencie zvanej Láska a invokácia Michaela by sa mohla zvrhnúť na zdieľanie a aktiváciu energií jeho protipólu, ktorým je dajme tomu sám archanjel Lucifer… a o rock and roll by si mal s najväčšou pravdepodobnosťou postarané.

Zrkadlová energia archanjela Michaela, ako deštrukčná kvalita náležiaca bytosti menom Lucifer, by s tebou začala interagovať do tej miery, do akej by ti chýbali vibrácie k tomu, aby sa tak nestalo. Ich deficit by teda tvoj plánovaný míting s archanjelom Michaelom bol napokon proti tvojej vôli obrátený na terapeutické posedenie s jeho náprotivkom, pričom Luciferova energia by ťa ako duchovne slabšiu bytosť mohla pohltiť a rozložiť s doživotnými patologickými alebo dokonca smrtiacimi následkami!

Zaujímavý pohľad na archanjela Lucifera

Preto sa nesprávaj tak, ako sa správa drvivá väčšina ezoterikov, ktorí sú o svojej dôležitosti a osvietenosti presvedčení z hĺbky ich falošnej duše. Nebuď ako hrdina z románu Miguela Cervantesa, v ktorom dômyselný rytier menom Don Quijote de la Mancha svojimi ideálmi cti, šľachetnosti a statočnosti naplňoval svoje činy, pričom ale realitu zjavne nevidel.


Ako sa v praktickom živote prejavuje taký osvietený, prebudený alebo človek, žijúci v Láske?
Predovšetkým tak, že netrpí žiadnymi závislosťami, ani tými takzvane drobnými, akými sú napríklad fajčenie, popíjanie alkoholu, prehnané pozeranie televízora, používanie mobilu, tipovanie, hranie na výherných automatoch alebo potreba byť niekde organizovaný, prameniaci z vnútornej prázdnoty a sebazaprenia. Takí sa aj nasilu, proti vlastnému vyššiemu Ja, snažia niekam zapadnúť. Ovláda ich emócia nutkania niekam patriť, ísť s módnym trendom, stále niekomu vyhovovať alebo brať si za vzor ikony materiálneho života a svoje kvality pritom popierať. To všetko sú symptómy obdobia temnoty duše, ktoré u mnohých môže trvať aj po mnoho inkarnácií.


WEB_LASKA_766

Osvietený jedinec práve tým, že nemá potrebu nikdy na nikom a ničom lipnúť, dokáže byť tak dobre integrovaný všade tam, kde sa práve nachádza. Je Slnkom pre všetky inkarnované aj neinkarnované bytostí a stáva sa im ako oporou tak vzorom bez toho, aby sa do týchto kvalít akokoľvek nútil.

Pamätaj, čo v tomto živote zaseješ, to v tom budúcom zožneš. Čo sa v terajšej inkarnácii naučíš, v budúcej bude predstavovať dar od Boha. A že to ťa teraz nejak nezaujíma, pretože ten budúci život je tabu? V astrálnej praxi sa už mnohí cestovatelia stretli so zomretými, a tí sa v drvivej väčšine prípadov sťažovali na údajnú nemožnosť informovanosti v bývalom fyzickom prostredí. No v ich prípade išlo skôr o ignoranciu a nezáujem ako o spomínanú nemožnosť.

Okrem toho je treba si uvedomiť, že práve teraz, ako čítaš tieto riadky, sa možno nachádzaš už v tom budúcom živote, o ktorom si povedzme ešte len nedávno (v minulom živote) tvrdil, že ťa táto téma nezaujíma, pretože pre teba predstavuje až príliš nereálnu abstrakciu. No teraz to už vieš a v budúcnosti sa nebudeš môcť na nemožnosť informovanosti vyhovárať…  
Súvisiace články 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Premena
Duchovný rast
zen a osvietenie 
Princípy Duchovna & Mágie

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background