O energiách

 

Niekedy počujeme niekoho povedať: tú sú ale dobré energie. A inokedy: tú sú samé zlé energie. Alebo počujeme názory, že anjeli oplývajú samými dobrými energiami a démoni zlými. Toto poukazuje na fakt, že mnohí vidia medzi energiami rozdiel a považujú ich za buď dobré alebo zlé“.

Z týchto vyjadrení vyplýva, že práve energie môžu za to, ako ich kto vníma. Samotné energie však za to nemôžu. Ony sú totiž programovateľné, a to, ako ich kto pociťuje, závisí jednak od psychického stavu posudzovateľa a jednak od programu, ktorý danú energiu formátuje – mentálna kvalita psyché prijímateľa interaguje s mentálnou výbavou energie, a následne ju hodnotí. Teda v skutočnosti sa na „bojisku“ nestretávajú energie ako také, ale mentálne programy, ktoré ich správanie určujú. Preto sa každému energia s daným mentálnym programom môže javiť odlišne. 

Inými slovami, mentálna (duchovná) sféra predurčuje to, ako sa tá astrálna (emocionálna) bude komu javiť. Teda za „dobrou“ a „zlou“ energiou vždy stojí zámer niekoho – jeho vedomie, myseľ a emócie – pričom tieto fenomény nepodliehajú času a priestoru. Preto napríklad ešte aj dnes pri návšteve stredovekej katolíckej mučiarne budeme v jej priestoroch pociťovať úzkosť, stiesnenosť, strach, beznádej (osobne som počul aj žalostné kvílenia, náreky a hrôzostrašné výkriky) a dokonca nám môže prísť aj zle. Podobne to býva v pyramídach alebo v staroegyptských chrámoch, v ktorých sa niekto môže cítiť dobre a povznesene, a inému môže prísť zle. Také prípady sú nám známe.

 

Niekomu môže nejaká energia pripadať ako zlovestná, inému nepovie nič, a niekoho tá istá energia môže vyliečiť z predtým „nevyliečiteľnej“ choroby!

 

Z uvedeného jasne vyplýva, že pojmy „dobro“ a „zlo“ sú pomenovania iluzórnymi – ide o spôsob vnímania určitých udalosti relatívnym uhlom pohľadu.

 

Fyzické energie a ich astrálne náprotivky

Niečo viem zo štúdia fyzikálnej kozmológie a astronómie, a o mentálnych programoch a astrálnych energiách som sa rovnako dozvedel štúdiom metafyziky a okultnej mágie. No v tomto prípade ide predovšetkým o transcendentálnu prax.

V tomto článku nie je náležité vysvetľovať podstatu rozdielu medzi jednotlivými druhmi fyzických energií, len uvediem, že energia napríklad „gama žiarenia býva definovaná ako žiarenie s energiou fotónov nad 10 keV, čo zodpovedá frekvenciám nad 2,42 EHz, resp. vlnovej dĺžke kratšej ako 124 pm, Do tohto spektra patrí aj röntgenové žiarenie“, atď.

V podstate ide o to, že ak by našu Zem zasiahol záblesk gama, ktorý vygenerovala kozmická udalosť, akou je napríklad zrážka dvoch neutrónových hviezd či explózia supernovy, tak by všetko živé zahynulo. Teda opäť, môže za to energia? Ak áno, tak len v druhom slede. V skutočnosti by za touto katastrofou stál mentálny program (vedomie a myseľ) neznámeho páchateľa, ktorý mnohými „náhodami“ nasmeroval gama lúč akurát smerom k našej Zemi.

 

 

Na druhej strane, v prípade liečenia ťažkej choroby je gama lúč využiteľný na odstránenie fyziologického defektu, ktorý by ináč mohol zapríčiniť smrť. Teda v tomto prípade myseľ niekoho celkom zámerne danej (ináč smrtiacej energii) prepožičiava uzdravujúci mentálny program.

Ďalší príklad uvediem z oblasti ezoteriky. Vezmime si takú energiu, ktorou disponuje napríklad archanjel Michael (v prevode na fyzickú energiu sa povedzme jedná o spomenuté gama žiarenie, teda energiu s najvyššou hustotou a intenzitou). Tá je ale na vlas rovnaká, akou disponuje aj jeho protipól archanjel Lucifer.

Interaktívny rozdiel je však markantný a spočíva v tom (ako už bolo zmienené), že energia, ktorou disponuje Michael, obsahuje iný mentálny program než energia, ktorú používa Lucifer. A tým programom je opäť zámer vedomia niekoho, jeho myseľ spolu s jej energetickými nástrojmi pocitmi, emóciami a vášňami.

Každá fyzická energia má svoj metafyzický náprotivok a platí to aj naopak

K tomu by som len dodal, že stav bez akýchkoľvek emócii, akým sa nám predstavujú predovšetkým vyššie svetelné inteligencie (nie démoni, ktorí sú zas viditeľne emotívnejší), je stavom, kedy zámery nachádzajúce sa v mentálnej (duchovnej) sfére sa materializujú na základe pokynu pokojnej, teda v zmysle vyššej morálky pozitívnej mysle, ktorá aktivuje ináč krištáľovo čistú formu energie a programuje do požadovaných interakcii. Samozrejme, že je rozdiel medzi tým, či krištáľovo čistú energiu aktivuje myseľ archanjela, mága či bežného človeka. Každý má k dispozícii len určitú intenzitu a hustotu energie podľa evolučnej vyspelosti svojho ducha. 

Medzi uvedenými bytosťami rozdiel spočíva v tom, do akej miery je tá ktorá myseľ očistená od neresti (materiálneho a duchovného marazmu), a aké skúsenosti (určujúce stupeň evolučného vývoja) má za sebou. Toto všetko je metafyzicky a fyzicky zohľadnené do schopnosti konať prácu, teda svojou vôľou materializovať obsahy mentálnej sféry (vlastnej mysle) do následkov ako v astrálnej tak fyzickej rovine.

Energia ako taká je teda neutrálna

Inými slovami, interakcia energie je determinovaná vibráciou inteligencie, ktorá ju používa. To však jej podstatu (či je „dobrá“ alebo „zlá“) neurčuje. Ezoterici majú sklony hovoriť o energiách v tom zmysle, že nízko vibrujúce energie náležia do portfólia „démonov“ a viac vibrujúce do portfólia „anjelov“. Ono to ale nie je pravda.

V zaujme udržania energetickej rovnováhy Univerza intenzity na oboch stranách musia byť rovnaké, hoci s odlišnými znamienkami (plus) a (mínus), teda „svetla“ a „temnoty“. Pričom „svetlo“ rovnako ako „temnota“ nemusia vždy korešpondovať s ľudskými pojmami „dobra“ a „zla“.

Z uvedeného vyplýva, že intenzita energií v oboch prípadoch (Lucifer vs Michael) je rovnaká, len jej použitie (mínus/plus) sleduje iné ciele. Nie zlé a nie dobré, pretože „dobro“ a „zlo“ sú pojmy relatívne – čo je dobrom pre jedného, môže byť zlom pre druhého, a naopak. Áno, existuje kritérium vyššej morálky – je rozdiel, či energiu určitej intenzity využijem na elimináciu alebo vyliečenie.

 

 

Avšak eliminovať niekoho môže byť z pohľadu vyššej morálky prospešné, ak napríklad eliminujem Hitlera, hoci pre fašistický režim tento akt bude predstavovať zlo. No ako som už uviedol, fašizmus isto bude pre vyššiu moc predstavovať poruchu v rovnováhe Vesmíru, a preto jeho likvidácia bude požehnaná.

Na druhej strane elimináciu fašizmu ako aj vyliečenie niekoho zo smrteľnej nemoci sa môže uskutočniť ako energiou so znamienkom „mínus“ tak energiou so znamienkom „plus“. Teda aj tzv. démon môže byť použitý k prospechu veci vyššej morálky, čo bližšie ozrejmujem v článku Biela mágia verzus Čierna.

Vo všeobecnosti nižšie vibrujúce energie obsluhujú nižšie bytosti v pyramidálnej hierarchii, avšak opäť sa jedná ako o „démonov“ tak o „anjelov“. A ľudský povedané najnižšie vibrujúce energie obsluhujú už bytosti výsostne neutrálne, nakoľko pojmy v zmysle pozitívne vs negatívne sa na týchto úrovniach úplne stierajú.

Týmto inteligenciám práve preto hovoríme bytosti neutrálne, a ktorými sú napríklad bytosti prírody, ktoré však v sebe charakterové protipóly v skutočnosti majú – vedia byť ako konštruktívne tak deštruktívne.

Ako už bolo povedané v prípade Michaela a Lucifera, aj u bohýň a bohov, týchto mocných egregorov, máme možnosť praxou zistiť rozdiel vo využití energie spôsobom konštruktívnym a deštruktívnym.
Tak napríklad u bohyne splnu Luny či Seléne je to v konštruktívnom (nie dobrom) zmysle bohyňa Artemis, reprezentujúca dorastajúci Mesiac, a Hekaté, reprezentujúca Mesiac cúvajúci v zápornom (nie zlom) zmysle.

No niekedy môže niekto za zvrchovanú bohyňu Mesiaca považovať inú bytosť, a napríklad taká Luna či Seléne môžu byť považované len za jej aspekty. To už záleží na tej ktorej kultúre, ktorá si vzhľadom k objektívnemu (Stvoriteľom danému) duchovi Mesiaca vytvorila svojich vlastných duchov-egregorov, ktorí sa časom uctievaním stali veľmi mocnými astrálnymi inteligenciami, či už konštruktívnymi alebo deštruktívnymi. Obidva protipóly však disponujú krištáľovo čistými formami energií.

Netreba zabúdať, že gravitačný vesmír je reflexiou nadradeného vesmíru astrálneho, a ten je tvorený metafyzickými energiami živlov, ktoré sa odzrkadľujú aj do energii tvoriacich fyzický svet. Teda energie tvoria substrát, z ktorého sú svety protikladov vybudované.

 

POKRAČOVANIE:  Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

 

 

Druhy energie (tvoriace len gravitačný vesmír)

„Energia vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu, čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave. Inými slovami je to miera všetkých foriem pohybu hmoty.“ A aký charakter práca má, ten jej prepožičiava ten, kto ju koná.

a) Energie súvisiace s existenciou, pohybom a interakciou hmotných telies:
• mechanická energia
o energia pružnosti
o translačná energia
o rotačná energia
• chemická energia (chemickej väzby)
• tepelná energia
• elektrická energia
• jadrová energia (atómová energia, nukleárna)
• temná energia (teoretická energia, ktorá zrýchľuje expanziu vesmíru)

b) Energia poľa, čiže energie súvisiace s fyzikálnymi poľami:
• elektromagnetická energia
o energia elektrického poľa
o energia magnetického poľa (magnetická energia)
• energia elektromagnetických vĺn
• energia gravitačného poľa
• svetelná energia
• energia žiarenia

c) Všeobecne:
• slnečná energia
• vodná energia
• veterná energia
• geotermálna energia
• energia morských vĺn
• parná energia
• energia ohňa
• svalová energia

Všetky druhy energie sa môžu vzájomne („do seba navzájom“) premieňať. Pre súčet všetkých energií v uzavretej sústave platí Zákon zachovania energie.

 

Súvisiace články 
Astrál
 
Ákáša
 
Metafyzika
  
Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru
 
Biela mágia verzus Čierna
  
Základné pudy verzus okultný progres

O nás

Elith & Artemius

Druhy a koncepty mágie

Vaše otázky, naše odpovede

Elementárne základy
Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

Astrálne & Mentálne cestovanie
Život po smrti fyzického tela

Praktické spojenie so Stvoriteľom
Astrálne larvy

V Ríši prírodných duchov

O duchoch

Satan. Vládca temnôt

Egregori a ich podstata

Svet duchov – fantázia či realita?

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background