Ako nazerať na súhvezdia Zverokruhu

 

Úvod nielen pre skeptikov
V literatúre ako aj vo verejnoprávnych médiach sa často známy fyzici podivujú na tom, ako môžu fyzické objekty, nachádzajúce sa v takých obrovských vzdialenostiach, vplývať na nás tak, ako to tvrdí okultizmus.

Ich blahosklonné úsmevy naznačujú, že nás považujú prinajlepšom za nevedomých mravčekov s nižšou inteligenciou. Paradoxom však je, že nevedomými sú častokrát oni.

Sám ako bývalý skeptik s dlhoročnou praxou v astronómii a časticovej kozmológii to plne chápem, pretože zo svojho (fyzického) uhla pohľadu majú materialisti pravdu. A tí iní, náchylní pripustiť aj inú realitu, ju odmietajú len preto, aby sa pred očami nevedomej verejnosti nezdiskreditovali – však mnohí z nich sú profesormi na univerzitách či zastávajú významné spoločenské funkcie…

Pointa, ktorá je okultnou praxou dokázaná, spočíva v znalosti, že k interakciám medzi fyzickými vesmírnymi telesami a nami nedochádza len prostredníctvom štyroch jaderných interakcií tak, ako nás to učí klasická fyzika, ale v tomto prípade ide o pôsobenie v rovine astrálnej, a to prostredníctvom energii (meta)fyzických, za ktorými vždy stojí vedomie niekoho. A tieto interakcie sú príčinami následkov, ktoré sa odohrávajú v rovine fyzickej.

Samozrejme, niekto by mohol namietať, že vždy to tak nie je, pretože to môže platiť aj naopak – totiž príčinou pre následok v Astrály môže byť rovnako aj aktivita vo svete fyzickom. No táto aktivita nie je vo svojej podstate primárnou, nakoľko jej vždy predchádza činnosť mysle – najprv sa zrodí nápad, potom na rad príde o predmetnej idei rozmýšľanie či rozjímanie , a až následne premietanie o tom, ako ju zhmotniť.

Vráťme sa ale k interakciám na obrovské vzdialenosti, aké medzi jednotlivými nebeskými telesami vládnu. Vo fyzickom zmysle vplyv napríklad takého Mesiaca na Zem a všetko to, čo na nej je, nemá okrem gravitácie a emitácie fotónov žiaden iný význam!

Úplne opačne to ale je v rovine mentálnej, kedy existujúce výskumy dnes už nepriamym spôsobom dokazujú, že mozog zjednodušene povedané je len „vysielačom“ a zároveň „prijímačom“ vĺn vedomia a teda nie je ich pôvodcom. Okultistické metódy sa však ako dôkaz brať nemôžu, nakoľko nespĺňajú kritéria ortodoxnej materiálnej vedy. To nám „prebudeným“ však nebráni, aby sme duchovno a mágiu i naďalej rozvíjali k naplnenosti svojho ako ducha tak duše. Však okultizmus funguje aj vtedy, ak naň neveríme a nevieme, čo je jeho podstatou!    

Vyššie uvedené sa teda týka problematiky okultných odvetví, akými sú predovšetkým astrológia, numerológia a symbolika tarotová, sigilickárunová či akákoľvek iná. Napríklad vedci sa prú s astrológmi o tom, že astrológia nemôže mať žiaden vplyv na človeka, okrem efektov neopodstatnenej viery, pretože nebeské telesá sú až príliš vzdialené nato, aby akýmkoľvek spôsobom na človeka vplývali. No, ako som naznačil vyššie, majú pravdu len vtedy, ak na problém nazerajú len čiste z fyzického hľadiska. Pokiaľ však zmenia svoje paradigmy a pripustia vplyv iných dimenzií – nie však fyzikálnych – bude to úplne iná pesnička. Planéty, hviezdy a súhvezdia Zverokruhu teda vplývajú na nás len (meta)fyzicky a duchovne, nijak ináč!

Vedci tiež vypočítali, že ak Slnko prechádza jednotlivými súhvezdiami, tie nie sú rovnako veľké a tak niektorými prechádza naša najbližšia hviezda dlhší čas ako inými. Napríklad najmenším súhvezdím Škorpióna prechádza len sedem dní ale až štyridsaťštyri dní najväčším súhvezdím Panny. To má za následok, že rok sa nemôže rozdeliť na dvanásť rovnakých dielov, a tým pádom súhvezdia nie sú uvedené presne, čo by malo mať za následok astrologickú nefunkčnosť. Opäť, aj toto konštatovanie má význam len astrofyzický a astronomický, no nie metafyzický a duchovný.

Ďalším vraj problémom je, že vďaka precesii Zemskej osy sú súhvezdia, v ktorých sa Slnko ukazuje dnes, iné, ako boli napríklad pred tisícmi rokmi, kedy sa Zverokruh stvoril. To podľa materiálne orientovaných vedcov znamená, že ten, kto je narodený napríklad v znamení Leva, rozhodne jeho kvality v kryštalickom prevedení postráda. Aj to však rieši softvér – nastavenie programu psyché – a nie nastavenie hardvéru, ktorým je precesia Zemskej osy. Pokiaľ by uvedená fyzická realita bola obsiahnutá v mentálnom softvéri, určite by astrológia dnes fungovala na iných princípoch.     

Ďalším udajným problémom je, že súhvezdí Zverokruhu nie je dvanásť ale trinásť. Tým trinástym je súhvezdie Hadonosa. Hadonos sa nachádza medzi Škorpiónom a Strelcom a ide o veľmi rozsiahle súhvezdie, ktoré tie susedné zatieňuje. Predpokladá sa, že toto súhvezdie bolo jednoducho zo Zverokruhu vypustené preto, aby tých súhvezdí bol párny počet. Iní sa domnievajú, že Hadonos vypadol zo zoznamu kvôli precesnému pohybu Zeme, no pravda zatiaľ ostáva záhadou.

Čo teda s tým?

Nič. Opäť, v rovine mentálnej problém nie je, nakoľko mentálny program tento nedostatok do svojich interakcií nezahrnul a všetko nastavil tak, aby v súčasnosti uvedené súhvezdia realitu popisovali presne – teda aj bez zahrnutia trinástej konštelácie hviezd. Pokiaľ by však mentálny softvér chýbajúce súhvezdie zadefinoval ako chybu, určite by dnešná astrológia nevznikla. Nemala by v psychosomatickom koncepte žiadny zmysel.

Pozrime sa na spomenuté záležitosti detailnejšie. Ako už bolo povedané, je potrebné vziať na vedomie, že interakcie okultizmu fungujú na úplne iných základoch než časopriestorová fyzika, ktorá ešte stále v plienkach vychádza len zo štyroch známych fyzikálnych síl, ktoré pôsobia medzi časticami. Sú nimi:

  1. gravitácia,
  2. elektromagnetizmus,
  3. slabá interakcia,
  4. silná interakcia.

Okultisti (vrátane mystikov) vedia, že Univerzum sa zakladá na premise uvedenej v Kybalione čoby hermetickej vede, že „Vesmír je vo svojej podstate mentálny a všetko ostatné, čo je prejavené (zmaterializované), je len od primárnej podstaty odvodené“. Primárnym je teda vedomie, a myseľ je jeho nástrojom, pričom nástrojom mysle sú zas pocity, emócie a vášne. A toto všetko slúži tomu, aby sme v gravitačnej realite mohli žiť.

    

O hviezdach samotných a ich metafyzickom vplyve

Astronómia tvrdí, že súhvezdia pozostávajú z hviezd, ktoré sa pohybujú obrovskými rýchlosťami, čo však ako pozorovatelia zo vzdialenosti mnohých svetelných rokov v krátkodobom časovom horizonte nebadáme a objekty na oblohe považujeme za stále. No ide len o zdanie. Ako som už uviedol, hviezdy sa v rámci našej galaxie pohybujú, a napríklad už o pár storočí, nehovoriac o tisícročiach, hviezdne zoskupenia tak, ako ich poznáme dnes, jednoducho zaniknú a vytvoria sa opäť na dočasnú dobu súhvezdia nové.

Čo to pre okultizmus znamená?

To, čo už aj bolo povedané. Napríklad v rámci šamanizmu niektorí z nás sa i nateraz snažia o kontakt s už dávno vyhynutými dinosaurami, čo sa niekomu aj podarilo, no pre praktické použitie sú tieto astrálne múmie nepoužiteľné. Osobne som sa pokúšal kontaktovať so smilodonom, nakoľko mi je tento zver sympatický, no napriek tomu, že oproti dinosaurom žil len pred 2,5 milióna až 10 000 rokmi, ako transempirická inteligencia sa už v súčasných situáciách orientovať nedokáže, a teda vie poskytnúť len určité špecifické informácie, ktoré však výraznejším prínosom pre okultistu nie sú. S týmito doslovne astrálnymi fosíliami sa však môže kontaktovať každý, kto vie astrálne alebo šamansky cestovať, a interakcie s nimi si odskúšať na vlastnej koži. Dnes používame tie astrálne inteligencie, ktoré majú reálne fyzické náprotivky alebo aj keď ich nemajú, tak sú rovnako štruktúrované do súčasnosti.  


UPOZORNENIE:
Ak sa napríklad novicovi nedarí s Tyranosaurusom-Rex astrálne skontaktovať a napriek tomu sa o to dlhodobo usiluje, osloví tak najskôr jeho egregora, ktorý však bude disponovať len tými kvalitami, ktoré mu primkli ľudia, dlhodobo sa dinosaurami zaoberajúci. Alebo je tiež možné si vytvoriť elementár,  ktorý ale opäť bude disponovať len tými vlastnosťami, ktoré mu tvorca pridelí. Ten môže napríklad Tyranosaurusovi vytvoriť hoci aj krídla, a Rex bude môcť reálne lietať, hoci len v Astrály. A uvedené princípy plne platia aj o zaniknutých nebeských telesách či súhvezdiach. Tie sa teda stanú po svojom (fyzickom) zániku v ďalšej evolučnej dynamike Vesmíru takmer nepoužiteľné!

Áno, aj samotné hviezdy, ako aj obrazce, ktoré tvoria, predstavujú len symboly a korešpondencie smerom k nejakej inej primárnej inteligencii a sile, ktorá je pre nás dôležitá, a ktorá psychosomatickú štruktúru, ktorou sme, v interakcii s karmou vytvára. Je to obdobné, ako keď si čarodejník v rámci sviečkovej mágie vyberie napríklad červenú sviečku, ktorá má k niekomu alebo niečomu v metafyzickej rovine priamy sprostredkovateľský vzťah. A tak, ako je uvedená sviečka v procese nadväzovania interakcie nahraditeľná iným symbolom, tak je to aj u planét, hviezd a súhvezdí.

POZNÁMKA: Keby teoreticky nejakou príčinou zanikla taká planéta Mars, odhliadnuc od fyzických následkov stalo by sa niečo podobné, ako s už uvedenými dinosaurami. Fyzicky by Mars síce existovať prestal, no okultista by sa s jeho metafyzickým a duchovným aspektom stretávať ešte nejakú dobu mohol, ale opäť by išlo len o astrálnu fosíliu, ktorej reálne použitie by s časom klesalo.

Z toho, čo som uviedol, vyplýva, že človek, ktorý sa narodí v daný moment, v skutočnosti nie je vôbec závislý na momentálnom usporiadaní nebeských telies, pretože tie tvoria len korešpondencie vzhľadom k primárnej metafyzicko-duchovnej autorite, ktorá za psychosomatickou architektúrou jedinca stojí, a ktorá v skutočnosti na postavení hviezd a planét nezávisí. Ako už bolo povedané, keby tieto súčasné korešpondencie náhle zanikli, v tom momente by na svetlo sveta prišli úplne iné, tie, o ktorých dajme tomu doteraz ani netušíme.

POZNÁMKA: Jediné fenomény, ktoré by zánikom fyzických planét, hviezd a ich zobrazení, ako aj numerologických náväzností, utrpeli, sú už spomínaný egregori, ktorí sú na uvedené materiálne objekty bytostne naviazaní, no paradoxne nie prostredníctvom ich fyzickej existencie ale prostredníctvom mysle tých, ktorí sa predmetnými nebeskými útvarmi zaoberajú a v prípade ich reálneho zániku by samozrejme na ne prestali myslieť. Egregori totiž pôsobia ako astrálni upíri, a keď im dôjdu zásoby emócií, tak postupne odumrú.

Ak niekomu znamenie, v ktorom sa narodil, nesedí, a zdanlivo platné postavenie planét, ako aj Zverokruhu, nič nerieši, neznamená to, že podstata klasickej astrológie ako aj jej zastupujúci egregori zlyhali. Ide len o iné špecifické previazanie podstaty jednotlivca s takými metafyzickými objektmi, ktoré s objektami oficiálneho horoskopu korešpondovať nemusia.

Fyzické planéty, hviezdy, súhvezdia a iné symboly je teda potrebné chápať len ako dočasne existujúce symboly, analógie, metafory a korešpondencie, ktoré platia aj nezávisle na našich omyloch, ktoré ale potom v našich mysliach šarapatia ako mentálne vírusy. A ako už bolo naznačené, pokiaľ je horoskop zostavený správne, platí len v momente narodenia. Potom však naznačený osud prechádza do područia slobodnej vôle jednotlivca, na ktorom záleží, ako s nim naloží – či ostane otrokom symbolov alebo sa stane ich vládcom.

 

 

Súvisiace články 
 
Svet duchov – fantázia či realita?
 Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru 
Egregori a ich podstata
 
Stvoriteľ & jeho (meta) fyzické idey
  
O duchoch

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background