Metafyzika

Myslím si, že mág je dedičom Stvoriteľa v procesoch vedomého tvorenia, pričom skeptik a neveriaci je taktiež mágom, ale v procesoch tvorenia nevedomého, čo je práve častou príčinou väčšiny zla…


Ďalší článok zo série „Princípy duchovna a mágie“ polemizuje o tom, aké sú vlastne tie pravé a nemenné zákony (meta)fyziky Univerza, vo vzťahu k našim ľudským duchovno-magickým aktivitám.

Oficiálne vysvetlenie pojmu metafyzika je TU a TU

O čom je MetaFyzika? MetaFyzika je hlavnou súčasťou holizmu. Aristoteles podstatu holizmu spomína práve v diele Metafyzika, kedy o jeho podstate píše: celok je viac než súhrn jeho častí.

Video – vysvetlenie pojmu metafyzika


Vlastný náhľad na túto filozofickú disciplínu 

je následovný: aby som pojem metafyzika mohol bližšie ozrejmiť, poukázal by som na súvislosti medzi
demonologickým, kybernetickým a energetickým konceptom mágie. Najprv sa však pokúsim vylúštiť rébus, čo bolo prvé – vajce či sliepka?

V našom prípade ide o to, čo bolo prvé – hmota – z ktorej náhodami vznikol život, alebo – vedomie (inteligencia) – ktorá dala všetkému hmotnému podnet. Tento hlavolam dobre vystihuje aj rozpor medzi kybernetickou (matrix) mágiou a demonologickým konceptom mágie, ktorej základom je animistický princíp.

V skutočnosti, ako uvádzam nižšie, za predpokladu uznania premisy, že vedomie ako také je prvotné – to večné, matka temnota, z ktorej pôsobením mužského princípu, vôle, vzniklo všetko to prejavené – rozpor nejestvuje. No my sa tvárme, že áno… to aby sme si ozrejmili niektoré fakty a nemýlili si dojmy s pojmami. 

Matrix (kybernetická) mágia je vyjadrovaná vo vzťahu informácia plus energia (pocit, emócia, vášeň), kedy informácia energiu programuje a tak vzniká celostná informačno-energetická matrica, použiteľná na magické účely bez toho, aby operátor musel akokoľvek v duchov a Stvoriteľa veriť. V tomto prípade nemusel, ale…

Vložením informácie do energetického kvanta teda nastáva zmena účelu interakcie energie, ktorá je vo svojej podstate vždy len čírou energiou, s finálnym transmutačným dopadom – zmaterializovaním sa do vedomím vopred vybranej formy. Toto zmaterializovanie sa realizuje najprv v astrálnej sfére a až následne v gravitačno-časopriestorovej.

Ako sa však dá tento koncept prepojiť s demonologickým?
Prepojenie je zrejmé, hoci… Za všetkým je vedomie, teda duch, drobiaci sa na drobnejších duchov, ktorými sme aj my, inkarnované bytostí zvané ľudia. Teda aj za vloženie informácie do energetického kvanta, ako je spomenuté v článku vyššie, stojí vôľa niekoho. Možno nejakej inkarnovanej bytostí zvanej človek.

No a čo ďalej? Tu to končí? Okrem vedomia mága-operátora už nič ďalej nie je? Žiadne vedomie, ktorého by bol súčasťou?

Tak by to zrejme videla terajšia materialistická veda, keby sa potvrdila premisa, že vedomie ako také fyzické telo po jeho smrti prežíva. Teda, ináč povedané, doteraz podporovaná (nezmyselná) evolučná teória by dostala zadosť v tom zmysle, že evolučným výberom by okrem hmotných tiel vznikli aj vedomia, čím by to ale definitívne končilo a tak Stvoriteľ by ani v tomto prípade potrebný nebol.

A nie je tomu náhodou tak?

Nuž neviem, ale naša doterajšia duchovno-magická prax naznačuje, že vedomia majú akúsi pyramidálnu hierarchiu a teda všetko končí na jej vrchole, ktorý je metaforou toho Jediného, od ktorého sa všetko smerom „dolu“ odvíja.

Mám zato, že kvantové polia, vákuum, chaos, ktorý chaosom určite nie je, teda Heisenbergov princíp neurčitosti správania sa subatomárnych častíc či holografický princíp Vesmíru podľa Leonarda Susskinda  alebo Feynmanové súčty cez všetky trajektórie, to všetko sú len následky príčin nám doposiaľ neznámej inteligencie, ktorej mnohí hovoríme Boh alebo Stvoriteľ.

A keď už som pri fyzike, nedá mi nespomenúť aj Rogera Penrosea, ktorý je anglickým matematickým fyzikom a emeritným profesorom matematiky na Oxfordskej univerzite, a ktorého žiakom bo aj známy Stephen W. Hawking, ktorý paradoxne na nejakého Stvoriteľa neverí. Roger Penrose už dávnejšie publikoval, že bez zahrnutia pojmu vedomia do matematických rovníc toľko hľadanú rovnicu Všetkého, rovnicu kvantovej teórie gravitácie, nikdy nenájdeme. A všetko doteraz tomu aj tak nasvedčuje. 

Vzhľadom k Nemu sú to teda všetko iba manifestácie Jeho vôle, ktoré tvoria výživný kvantový substrát pre zámery vedomí, taktiež od Neho oddelených, aby ako drobní tvoritelia – alias mágovia – tvorili, alebo aj netvorili a tým pádom sa nechali unášať následkami svojej nečinnosti. Jednoducho Tí, čo sú v nevedomosti pasívni, sa často stávajú obeťami svojich vlastných démonov, a tým pádom okolitého astrálneho alebo gravitačného priestoru. Najhoršie na tom je, že si svoju myseľ ani poriadne neuvedomujú a tak jej potenciál ponechávajú bez kontroly – neovládajú svoje pocity, emócie a vášne – čím sa ich mentálne splašky stávajú, ako pre nich samotných tak pre iných, toxickými.

Nuž, to je v kocke môj pohľad. Za všetkým, teda aj za matrix a chaos mágiou, stoja kvantové polia a bohviečo ešte, ale to všetko je len prejavom – materializáciou – ducha, ktorý keď sa voči inému vedomiu prezentuje, použije vždy adekvátnu formu, aby vôbec k požadovanej interakcii dôjsť mohlo. Tu je podľa mňa spoločný menovateľ všetkých konceptov mágie, okrem tých dinosaurích, kedy sa ešte kolektívne nevedomie stále považuje za subjektívnu záležitosť genotypu človeka, ktorý je u každého rovnaký, a preto všetci rovnako za približne rovnakých podmienok fantazírujeme. Nuž, vedci-dinosaury sa prezentujú…          


Pri zrode Kyber-mágie stál známy nemecký mág a spisovateľ Ralph Tegtmeier, ako aj mnohí členovia chaos-magického rádu Thanaterových iluminátov. Tegtmeier uvádza, že „operácie tohto druhu mágie pri dosahovaní svojich efektov nie sú v protiklade k demonologickému, energetickému i psychologickému modelu – podmienené dosahovaním tranzu.“Podľa zástancov klasického démonologického konceptu mágie je Vesmír plný živých bytosti, a matrix mágia funguje len v zmysle „symbolicko-informatívnej korešpondencie“, čo je podľa nás (démonológov) len iný spôsob komunikácie s transempirickými inteligenciami. V skratke povedané, matrix mágia, rovnako ako mágia chaosu či psychologický koncept fungujú preto, že Stvoriteľ, ako inteligencia všetvoriaca, jednoducho uznáva všetky cesty, ktorými vedomý či nevedomý kráča. Z toho ale potom vyplýva, že transempirické entity sú personifikáciami živých energií fragmentovaného vesmírneho vedomia, čo v podstate v animistickom pohľade môže znamenať, že kybermágia všetky autonómne bytostí Univerza vidí len ako špecifické informácie, ktorých spoločným menovateľom je doteraz nedefinovaná energia.


Informácie ako také tvoria architektúru genotypu jedinca, čím mu prepožičiavajú špecifický neopakovateľný odtlačok – jeho psychosomatický profil. Genotyp je teda hmotným vyjadrením, akousi odozvou, mentálno-emocionálnej štruktúry, ktorá vzišla z nespočetných empirických a intelektuálnych znalostí, nadobudnutých počas všetkých dovtedajších inkarnácií.


Veľmi jednoduché informácie – idey – nachádzajúce sa v mentálnej rovine bytia, nedisponujú sebauvedomením tak, ako to je tomu napríklad u myšlienkového útvaru, ktorý už má vlastný pud sebazáchovy a ktorému hovoríme elementál.

Informácia sama osebe sa definuje určitou vibráciou, ktorou kmitá a na základe zákona o príťažlivosti sa spája s ďalšími podobnými vibráciami – ideami – čím sa tvoria reťazce myšlienok, ktoré už autonómnymi (mentálnymi) entitami sú.

Rôzne vibrácie idey, myšlienok a myšlienkových reťazcov špecificky podfarbujú živly, čím ich od seba kvalitatívne odlišujú a zároveň predurčujú k ďalšiemu uplatneniu. Toto sa deje pravidlom podobné priťahuje podobné, ktoré je mimo akýkoľvek dosah slobodnej vôle, pričom elektromagneticky vibračne predurčuje evolučnú úroveň ducha. To sa mu následne materializuje do intelektuálnej (IQ), emočnej (EQ) a spirituálnej (SQ) inteligencie.

Súvisiace články  
O energiách
  
Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru
  
Biela mágia verzus Čierna
 
Ákáša
 
Elementárne základy
  
Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey 
 
Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Principia Chaotica
 
Theléma & Chaos Mágia
 
O magickém působení
 

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background