Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

WEB_LUCID_DREAMING_02


Vlastná prax verzus všeobecné názory 

Počas témy o lucidnom snívaní sa často stretávame s názormi, patriacimi do koša omylov. Vtedy si zvykneme hovoriť – klišé a zas len klišé a nič iné než klišé…

Počas študovania šamanskej univerzity profesora Harnera sme sa učili cestovať len šamansky, a astrálna projekcia alebo lucidné snívanie sa tam nespomínali. A keď sme sa po čase v rámci rozširovania si okultných vedomosti dostali aj k materiálom o hermetizme, čo sa týka nefyzického cestovania sa tam spomínala len exteriorizácia tela mentálneho a astrálneho. O lucídnom snívaní opäť ani zmienky. Prečo je to tak, má svoj dôvod. Lucidné snívanie je totiž pre účely okultnej mágie nepodstatnou záležitosťou, hoci pripúšťam, že sa často jedná o veľmi extatický a obohacujúci zážitok, ktorý dokonca, ak sa správne uchopí, môže poslúžiť aj k zmysluplným zámerom – napríklad po jeho ukončení ako odrazový mostík k astrálnej projekcii, a to predovšetkým pri vyprojektovaní sa do oblasti reálneho času, čo je oblasť astrálu, kopírujúca fyzický časopriestor.


VYSVETLENIE POJMOV:
 Podľa Roberta BRUCE je fenomén OBE vyprojektovaním sa do zóny reálneho času, čo je astrálnou kópiou fyzického multiverza, teda toho priestoru, ktorý určuje gravitácia tvoriaca časopriestor, a teda kde čas hrá významnú rolu existencie. 
Na druhej strane astrálna projekcia je vyprojektovanie sa do Astrálu mimo oblasť zóny reálneho času. Ide teda o cestovanie do tých oblastí Astrálu, ktoré už kópiou fyzickej reality nie sú. Tie sa vyznačujú jemnejšou vibračnou charakteristikou.


Čo sa týka spomínaných šamanských ciest, predpokladali sme, že sa od mentálnej a astrálnej projekcie neodlišujú, a že sa len jedná o iné pomenovanie toho istého fenoménu. No časom sa ukázalo, že ide o trochu komplexnejšiu záležitosť, ktorú spomínam aj v článku zo svojej astrálnej praxe. 


POZNÁMKA:
 Vychádza sa z poznatku, že pri oddelení astrálneho tela od fyzickej schránky sa súčasne s ním oddeľuje aj telo mentálne, ktoré je zase schránkou ducha, ktorým v podstate si. Astrálne telo ako aj jeho fyzickú kópiu teda vyfasuješ vždy len na jednu inkarnáciu, pričom obidve telá sú smrteľné. V tomto zmysle teda smrteľnou je aj duša, pretože duša je v podstate duch v mentálnom tele navlečený do tela astrálneho podobne, ako kozmonaut alias duch je navlečený do skafandru, ktorý sa skladá zo spodného prádla alias tela mentálneho, vnútornej časti skafandru alias tela astrálneho, a vonkajšej časti alias tela fyzického.  


Zo skúseností teda vysvitlo, že áno, šamanské cestovanie v sebe zahŕňa aj cestovanie mentálne aj astrálne, a to ako do astrálu reálneho času, ktorý korešponduje so šamanským Stredným svetom, tak do astrálnych pláni mimo zrkadlenie fyzického gravitačného časopriestoru, ktorý ešte obslužným systémom života na našej planéte je, a ktorý šamani poznajú pod pojmami Dolný a Horný svet. No mentálnou a astrálnou projekciou je možné sa dostať aj do Astrálu, ktorý už so životom na našej planéte nesúvisí a náleží do úplne inej existenčnej sústavy – môže napríklad ísť o astrálnu sústavu, ktorá tvorí obslúžny systém inej fyzickej civilizácii.
  


POZNÁMKA:
Astrál pozostáva z rôznych vibračných úrovní. Tak napríklad výraz OBE, ale niekedy aj Astrálna projekcia či Exteriorizácia astrálneho tela, môže popisovať projekciu vedomia, prebiehajúcu v zóne reálneho času, ktorá je zrkadlením fyzickej časopriestorovej reality. Ostatné prípady exteriorizácie môžu prebiehať v tých úrovniach Astrálu, ktoré už fyzickú realitu síce nekopírujú, ale ešte stále sú súčasťou tzv. obslužného systému, ktorý sa stará o všetky inkarnované alebo len astrálne bytostí na planete Zem. Potom nasleduje Astrál sebe vlastný, ktorý už s našou Zemou nemá pranič spoločné, a pochopiteľne existujú aj oblastí, odzrkadľujúce iné fyzické svety či dokonca Vesmíry, ktoré za splnenia určitých predpokladov môžme taktiež navštíviť.


Čo sa okultnej mágie týka, lucidné snívanie je z nej vyňaté, nakoľko s objektívnym astrálom nemá priamu súvislosť. LS/LD sa často mylne zamieňa aj za jasné vízie či jasnozrivosť (predpovedanie budúcnosti) či jasnovidenie (astrálne videnie). Je teda dobre mať na pamäti, že lucidne alebo jasné snívanie je len snom, za ktorým poväčšinou stoja nespracované emócie podvedomia alebo nadvedomia. Výraz „nespracované“ však nemusí nutne predstavovať problematický stav psyché, ale môže ísť len o emócie, ktoré sa v uvoľnení z vedomia vyplavili a ktoré pre analytickú myseľ z nejakého dôvodu sú podstatné. V každom prípade ale obsah LS/LD je motivovaný niečím, čo myseľ snívajúceho považuje za dôležité.


Duchovná rovnica

Keď to teda zhrniem, počas LD sa účastník nachádza „len“ v subjektívnom „snovom vajíčku“ a na astrálny svet vôkol nemá dosah. Nemôže teda s jeho energiami a obývajúcimi inteligenciami nijak prichádzať do styku, interagovať s nimi a tým ovplyvňovať svet hmoty, pokiaľ však tak nechce učiniť nejaká astrálna bytosť, ktorá snívajúceho môže navštíviť. Podľa výpovedí skúsených cestovateľov pokiaľ sa človek nachádza v lucidnom sne, kulisy tvorené jeho nevedomím často navštevujú astrálne inteligencie z externého prostredia. Tak sa k nám môžu dostať aj už „mŕtve“ osoby. 


Praxou sme dospeli k takzvanej rovnici, kedy

Astrálne Cestovanie + Astrálna Projekcia + OBE + Exteriorizácia Astrálneho Tela + Vymiestnenie vedomia + Exomatóza + Lucidné snívanie
 = TO ISTÉ, ale s tým ROZDIELOM, že LS/LD sa odohráva v SNOVEJ OBLASTI čiastočne BDELEJ MYSLE fyzického tela v spánkovej fáze REM. Ostatné paranormálne fenomény rovnice, u ktorých ide o vymiestnenie bdelého vedomia a jeho mysle, sa odohrávajú v OBJEKTÍVNOM ASTRÁLY a výhradne vo fáze NON-REM. Teda údajne podľa vyjadrenia vedcov. Osobne som to nemeral.


Ako z doteraz povedaného vyplýva, Lucidné Snívanie (LS) alebo Lucid Dreaming (LD) sa tak dostáva do úplne inej parapsychologickej kategórie, ktorá ale s astrálnym cestovaním (AC) má významného spoločného menovateľa. Je ním fakt, že obidva fenomény sa odohrávajú v Astrály, a to počas bdelého vedomia, ktorého súčasťou je aj materiálno-logická myseľ, zodpovedná za existenciu vo fyzickom svete. 

Keby som sa vyprojektoval mentálne, všetko by sa to bolo odohrávalo menej vnemovo intenzívne podobne, ako to býva aj počas živého sna či sna lucidného. Síce aj tieto sny vedia byť adrenalínové, no projekcia astrálna ako aj všetkým známy bežný život, ktorému hovoríme projekcia fyzická, sú čo do možnosti energetických interakcií omnoho zážitkovejšie.

Astrálna projekcia je teda od fyzickej na nerozpoznanie, pričom obyčajný sen, aj keď emocionálne zážitkovo veľmi silný, je predsa len oproti OOBE či astrálnej ceste ochudobnený o fenomén takého stupňa bdelosti, ktorý umožňuje plné uvedomovanie si seba samého „tu a teraz“ s možnosťou činiť vôľou logické závery a rozhodnutia na zmenu situácie podobne, ako to robievame dennodenne v bežnom živote.

Sen je teda rovnako mimotelesným zážitkom, len sa odohráva v kulisách a situáciách, ktorých tvorba vychádza predovšetkým z emocionálnych programov podvedomia a teda ide o viac-menej len subjektívnu astrálnu realitu naproti realite objektívnej, ktorej kulisy výtvory podvedomia ovplyvňujú len do tej miery, do akej astrálny cestovateľ nemá ovládnutú svoju emocionálnu myseľ.

Avšak nie je Astrál ako Astrál. Zopakujme si, že Astrál sa skladá zo zóny, ktorá je napojená na gravitáciou vytvorený časopriestor, pričom tomuto Astrálu sa hovorí zóna reálneho času, pretože zrkadlí hmotný svet vrátane jeho lineárneho času, ktorý ho spolu s priestorom, ako bolo vyššie uvedené, definuje. Potom je treba odlíšiť Astrál mimo reálny čas, ktorý sa delí, ako už bolo spomenuté, na Astrál tvoriaci vzhľadom k existencii na našej Zemi obslužnú zónu a Astrál, tvoriaci obslužnú zónu iným planetárnym systémom ako aj jednotlivým vesmírom v rámci predpokladanej existencie Multiverza. A potom sa jedná o Astrál, existujúci pre špecifické účely vyšších inteligencií ako aj Stvoriteľa samotného, pričom mnohé kultúry uvedenú metafyzickú rovinu už za Astrál nepovažujú. Ten je pre nich len nízkou vibračnou záležitosťou, čo je však omyl, a v iných prípadoch ide o problém výhradne sémantický. Iné pomenovania pre uvedené vibračné dimenzie sa spomínajú okrem nášho článku aj v článku o astrálnom cestovaní od Roberta Brucea.

Keďže LS/LD predstavujú korešpondenciu s oblasťou nevedomia, je možné ho využiť aj ku kontemplácii alebo k procesu sebapoznávania, čo je alfou-omegou v akomkoľvek okultnom smerovaní. V uvedenom prípade sa pracuje so snovými obrazmi, kde vzniká „len“ ten problém, že správne vyložiť zmienené obrazy vyžaduje dlhodobú prax – ide o naučenie sa reči nevedomia ako u seba tak u klienta. A to predstavuje kameň úrazu mnohých psychoterapeutov, ktorí napríklad prevádzajú klientov snovou krajinou riadenou meditáciou – ide o vizualizáciu niekedy skombinovanú s imagináciou, kedy sa bez dostatku skúseností snažia porozumieť symbolom, ktoré sa v klientovej mysli generujú. V tomto prípade pokojne môžme povedať, že sa jedná o šarlatánstvo… 


LS/LD sa hodí aj pre účely interakcie s objektívnym astrálom tak, ako to prebieha v bežnej astrálnej projekcii. K tomuto účelu je dobre vedieť, že snová oblasť (vajíčko) sa nachádza v bezprostrednom okolí mysle spiaceho fyzického tela, ktorá si musela k účelu snívania vytvoriť dvojníka. Ak sa ten z akéhokoľvek dôvodu prebudí a uvedomí sa prostredníctvom analytickej mysle, stáva sa sen lucídnym. Komunikovať s astrálom, ktorý sa nachádza v externej oblasti vedomia spiacej a snívajúcej mysle, sa ale dá jedine vtedy, ak si dotyčný je vedomý podstaty jasného snívania a zároveň pozná aj podstatu astrálnej projekcie či OBE. Vtedy sa môže z LS/LD vyprojektovať do objektívneho astrálu, a tam už podľa ľubovôle cestovať do náhodne vybratých alebo vedome zvolených destinácií. Experti uvádzajú, že vo väčšine prípadov sa ten, kto LS/LD použije ako odrazový mostík k astrálnej projekcii, sa najskôr dostane do oblasti astrálu poblíž svojho spiaceho tela, teda do zóny reálneho času, z ktorého však už nie je žiadny problém vycestovať aj do skutočného astrálu, mimo zrkadlenie fyzického časopriestoru.

Druhou možnosťou, ako LS/LD využiť ku komunikácii s inteligenciami objektívneho astrálu je, že jednoducho ťa niekto v procese snívania – jedno je či snívania obyčajného alebo lucidného – príde navštíviť. Môže tak urobiť akýkoľvek astrálny cestovateľ, čo mám odskúšané už aj ja na vlastnej koži alebo transempirická bytosť, ktorej hovoríme duch, anjel či démon.

 

POZNÁMKA: Rád by som ešte upozornil, že bežne či lucidne snívajúci nie je pred atakom záporných bytosti, ktoré sa k snívajúcemu môžu pritiahnuť prostredníctvom jeho nižšej vibrácie nijako chránený. Tieto buď interné alebo extrovertné inteligencie môžu privodiť aj nočnú moruspánkovú paralýzu či nočný des (nočný úľak), ktoré náležia do oblasti parasomnie. Hlavným rozdielom medzi nočnou morou a nočným desom je ten, že zatiaľčo nočná mora sa odohráva v REM fáze spánku, nočný des podobne ako aj exteriorizácia astrálneho či mentálneho tela v NON-REM fáze spánku.
Navštíviť ťa teda môžu aj blízky zomreli či astrálne cestujúci, a rovnako tieto inteligencie ti môžu spôsobiť fenomény náležiace do oblasti spomínanej parasomnie.
Literatúra často uvádza, že udalosti, odohrávajúce sa počas Non-REM fáze, si nepamätáme, no podľa seba viem, že kto nacvičuje zmenené stavy vedomia, si aj na také zážitky spomenúť môže. A pokiaľ sa v nich upovedomí, fáza Non-REM sa prerušiť nemusí a subjekt sa môže veľmi ľahko astrálne projektovať. Samozrejme, opakujem, pokiaľ podstatu desu pochopí a nezľakne sa ho. Rovnako sa to týka aj nočnej mory, ktorá je taktiež vynikajúcim odrazovým mostíkom do Astrálu. To, čo tomu väčšinou bráni, je opäť nepochopenie podstaty a z toho vzišlý strach.


Okultná mágia 

Pokiaľ sa mentálne a astrálne cestovanie použije na zadanie príčin v mentálnej a astrálnej sfére, aby sa tie vo fyzickej rovine materializovali, môžme hovoriť o astrálnej mágii. V podstate aj šamanizmus náleží do rovnakej kategórie, len pochopiteľne, jeho pôvodná forma sa viac orientuje na divokú prírodu, zatiaľčo moderná vetva už komunikuje aj s egregormi technologických vymoženosti. O šamanizme teda môžme rozmýšľať ako o mágii prírodnej. Je dobré vziať v úvahu, že aj mentálne alebo astrálne cestovanie samé osebe, bez akéhokoľvek magického zámeru, náleží do kategórie okultizmu, a v hermetizme ide o jeden z najefektívnejších nástrojov vysokej mágie.


Ako sa proti fenoménom parasomnie brániť?

WEB_NOČNÉ_MORY_02


Najúčinnejšou zbraňou proti efektom parasomnie, ako už bolo vyššie spomenuté, je práca na sebe samom – sebapoznanie spolu s absenciou strachu, a to aj v prípade, kedy situácia naznačuje, že by si mohol aj umierať, čo sa však s istotou povedané nikdy nedeje!

Pri vyskytnutí spánkovej paralýzy, nočných môr či desov nastáva u necvičených „smrteľníkov“ stav hrôzy a oni sa väčšinou zúfalými pokusmi snažia z tohto stavu dostať, pričom si neuvedomujú, že úporná snaha má často opačný efekt.

Po doznení príznakov parasomnie zvyčajne nastáva fáza REM a subjekt sa bezďačne zasníva alebo prežije lucidný sen, ktorý, ako už bolo spomenuté, sa rovnako môže stať bránou k exteriorizácii astrálneho tela. No z fázy REM je možné prejsť aj do fázy Non-REM, ktorá je charakteristická pre bezsenný stav, a kedy nastáva buď hlboký spánok, nočný des alebo, ako už bolo spomenuté, za predpokladu účasti vedomia tela (EEG vlnenie Beta) astrálna projekcia.

Je dobre spomenúť, že tzv. nočná mora v drvivej väčšine predstavuje spersonalizované nespracované emócie. Tieto astrálne entity alebo ako ich nazývame vlastní démonici, si s nami robia to, čo od nich najmenej očakávame a teda čoho sa najviac bojíme – využívajú naše slabiny k svojmu prospechu.Výnimočne nás v paralýze môžu navštíviť extrovertné astrálne útvary, či už ide o bytostí negatívne alebo pozitívne – blízki zomrelí, ochranní duchovia, sprievodcovia, prírodné bytostí, obsesívni démoni, a niekedy cítime aj šarapatenie astrálnych lariev.


POZNÁMKA:
Démon ťa počas exteriorizácie, či už spôsobom LS/LD alebo AP/OBE nikdy neposadne len tak, z jeho slobodnej vôle, ktorú ale má riadne oklieštenú. A pokiaľ ťa už dajaký démon posadnúť má, určite sa to udeje inou formou. Okrem toho, každá posesia sa môže udiať len s povolením teba ako vyššieho Ja, teda ducha. A ten to umožní len vtedy, ak jeho autoritu trvalo popieraš primárnym záujmom o materiálne výdobytky alebo o náboženské dogmy, na ktorých si naviac závislý. Ide o oddanosť monoteistickým náboženstvám neanimistického charakteru.

 

WILD techniky
Pomyselnú hranicu medzi fenoménmi Lucidné Snívanie (REM) a Astrálna Projekcia (Non-REM) údajne rozostrujú tzv. WILD techniky, ktorých navodenie sa podobá technikám astrálnej projekcie/OBE. Ide o to, že technikou WILD je spôsob navodenia LS/LD takým spôsobom, kedy sa prebudíš zo spánku, z postele si dajme tomu odskočíš, napiješ sa nápoja a vrátiš sa späť do postele. Ľahneš si a popri zaspávaní si živo predstavuješ oblasť, do ktorej sa chceš dostať. Podotýkam, že ide o privodenie LS/LD a teda nejde o projekciu do reálne objektívnych oblasti. Ako tak zaspávaš a pred očami si vizualizuješ cieľ, naraz sa priamo bez vedľajšieho efektu predošlého upadnutia do spánku a následného upovedomenia sa v sne (ako to bežne býva pri LS/LD) sa dostaneš do LS/LD, ktorému sa hovorí WILD, a ktorý sa vyznačuje bezkonkurenčne „fyzicky skutočným“ zážitkom z oblasti snov, na aké sa bežné lucidné sny nechytajú. Viac o WILD snoch v závere článku

Záver 
Na záver si povedzme, že samotný pobyt vedomia subjektu v astrálnej realite prebieha viacerými spôsobmi. Buď ide o nazeranie do objektívnej astrálnej reality (imaginácia), tvorenie astrálnej reality vôľou (vizualizácia) alebo niektorý z efektov parasomnie, kedy sa subjekt do Astrálu síce nevyprojektoval ale Astrál a jeho fenomény vníma plnohodnotne priamo z fyzického tela. Jasnovidenie (diaľkové nazeranie) sa považuje za fenomén ducha a jeho mentálnej roviny, ktoré zrkadlí svet ako astrálny tak fyzický.


Lucidní snění & Mimotělní zážitky

WEB_LUCID_DREAMING_01


Z knihy Roberta Bruce

Cvičení uváděné v této knize, zejména práce s energií, budou zvyšovat vaši aktivitu v oblasti snění, lucidního snění a spontánních mimotělních zážitků. Lucidní snění by mělo být součástí programu každého projektujícího. Je fascinující, poskytuje skutečné zážitky a udrží na vysoké úrovni váš zájem. 

Lucidní sen je nefalšovaný OBE, ačkoli se jedná o odlišný typ a úroveň zkušenosti. Lucidní sny je navíc možné přeměnit v mimotělní zážitky. Každý z nás ve spánku sní a většina lidí si ze snů aspoň trochu pamatuje. Pro valnou část lidí jsou sny jediným spojením se širší realitou a s jejich duchovními kořeny. Snění pokládáme za něco běžného, ale obnáší ve skutečnosti mnohem víc, než je na první pohled patrné. 

Zatímco fyzické tělo-mysl hluboce spí, kopie vědomí se odrazí do rozšířeného energetického těla a odtud do projektovaného dvojníka, a potom míří z těla ven. Zatímco se tohle všechno děje, ožívá i snová mysl. Snění je přirozený proces, kdy mysl zpracovává události z reálneho života a řeší problémy a konflikty. Rozehrává snové scénáře a situace v bezpečí snového prostředí. Toto zpracování pomáhá mysli nalézt klid a rovnováhu. 

Lucidní sen vypadá jinak a je i jinak vnímán než klasický OBE. V lucidním snu se v určitém bodě objeví uvědoměle vědomí. Najednou se stanete vědomými – vzbudíte se uvnitř snového prostředí. Potom můžete nad snovým scénářem převzít kontrolu. 

Lucidní sny se liší od OBE v tom, že vám připadají reálnější. Silný lucidní sen může být k nerozeznání od reality, i když do něj vstoupíte z plně bdělého stavu.

Lucidní snící si mnohem víc než astrální projektující v zóně reálneho času uvědomuje, že má fyzické tělo. Lucidní snící také často zažívá fyzické vjemy, jako pocit tíže, hmat, teplotu, chuť, radost a bolest. Čím silnější lucidní sen je, tím reálnějšími se tyto vjemy stávají. 

Lucidní snění, OBE v zóně reálneho času a astrální projekce mají velmi mnoho společného. Často se střed vědomí snícího mezi těmito stavy přepíná sem a tam během jediného zážitku. Mnohdy vnímá nebo si pamatuje, že se současně odehrává víc než jeden typ zkušenosti. Je to způsobeno odlišnými aspekty rozdělení mysli, které si navzájem překážejí během závěrečného stahování stínové paměti na konci zážitku. To dává vzniknout matoucímu souboru smíšených vzpomínek, jež jsou zčásti snem, zčásti lucidním snem, zčásti OBE v zóně reálneho času a zčásti astrální projekcí. 

Co je lucidní snění? 
Už roky hloubám nad tím, jaký je vlastně rozdíl mezi mimotělními zážitky a lucidním sněním, a teprve nedávno, když jsem psal toto výroční vydání pro rok 2009, mi přišlo na mysl životaschopné vysvětlení. Podle mého jsou lucidní sny skutečné projekce myslící mysli, mentálního těla – projekce mysli do mentální dimenze. To je jediná věc, která dává smysl. 

Mentální tělo je subtilnější jemné tělo než astrální tělo reálneho času. Projektovaný dvojník reálneho času se vztahuje víc k hmotě fyzického těla a dá se říct, že je projekcí fyzického těla a mozku. Podívejte se na některé zvláštnosti, které se mohou přihodit během výstupu mimo tělo, jako třeba částečné vibrace, zaseknutí v některé čásri těla, šperky způsobující problémy atd. OBE v zóně reálného času očividně zahrnuje projekci, která je generována z látky fyzického těla – z masa, ne pouze z mysli. 

Vyšší úrovně astrální projekce jsou jemnější, mají v sobě více z mysli a jsou méně závislé na hlubokém fyzickém uvolnění a stavu fyzického těla!! Do této kategorie spadají vyšší primární energetická centra, především čelní a korunní čakra. O těch je známo, že plodí odlišné typy mimotělních výstupů, jako jsou výstupy trubici a tunelem, a že je doprovází méně hrubých, pro projekci typických vjemů, jako je zrychlený srdeční rytmus, vibrace atd.

Normální snění zahrnuje mysl. Lucidní snění obnáší projekce na mentální úroveň. Mentální úroveň je teoreticky, podle tradičního řazení, vyšší než úroveň astrální, ovšem zaujímá stejný prostor. Mentální dimenzi bychom si nejlépe popsali tak, že se nachází na jiné frekvenci než dimenze astrální. (Všechny jemné dimenze se překrývají a zaujímají tentýž prostor.) 

Astrální tělo je dobře známé svou nestálosti a smyslností, hlavně astrální dvojník reálneho času. Má často problémy se základními pudy své spíše živočišné povahy. V tomto smyslu je chování astrálního projektovaného dvojníka velmi odlišné od normálního bdělého vědomí. Během OBE to vypadá, jako by polovina mysli, schopnosti mentálního zpracování a paměti zůstala vzadu a s nimi také hodně morálních hranic. ]e-li astrální dvojník, jak tuším, projekcí látky fyzického těla, vysvětlovalo by to celou řadu anomálií, jež jsou vlastní zážitkům v zóně reálneho času, anomálií, které se nevztahují na vyšší astrální těla a úrovně. 

Zdá se, že astrální a mentální dimenze se v některých částech překrývají docela těsně. Říkám to proto, že u některých typů astrálních projekcí a lucidních snů se zdá, že zahrnují jak astrální, tak mentální aspekty. Při tomto typu zážitků vykazuje projektované vědomí normálnější chování, morální zásady, lepší paměť i schopnosti mentálního zpracování. Kombinace astrálního i mentálního jemného těla je tudíž možná. To by také vysvětlovalo jasnost a funkčnost mysli během vyšších a duchovnějších typů mimotělních zážitků a lucidnich snů. A tak místo abychom měli jednoznačně dané jemné tělo pro každou dimenzi či úroveň, spíše to vypadá, že existuje široké spektrum potenciálních jemných těl. 

Falešné probuzení 
Falešné probuzení se týká OBE v zóně reálneho času, kdy se člověk dostane ze svého těla, aby si zašel na záchod, napil se nebo něco snědl. Jenže fyzické tělo zůstává ležet a tyto úkony provádí astrální tělo reálného času. 

Dvojník reálneho času se vždycky projektuje během spánku. Říká se tomu spánková projekce. Většina spících projektujících se vznáší nad svými fyzickými těly a napodobuje jejich polohu ve spaní. Různé věci mohou způsobit, že se spící projektující probudí a vstane, aby dělal běžné fyzické aktivity. Když se to stane, je tento zážitek tak reálný, že si spící projektující ani neuvědomuje, že má v tu dobu OBE. Vrátí se do postele, aniž by věděl o tom, že mezitím byl mimo tělo.

Noční pomočování: V souvislosti s falešným probuzením je hluboké snění hlavní příčinou nočního pomočování u dětí. Probíhá to takhle: dítě vstane z postele a jde na záchod, ale neuvědomuje si přitom, že ve skutečnosti má v tu dobu mimotělní zážitek – říká se tomu falešné probuzení. Potom se pomočí do postele ve víře, že se bezpečně nachází na toaletě. Zabráníme tomu tak, že děti naučíme provádět při návštěvách toalety kontrolu reality, aby věděly, kdy se jedná o falešné probuzení. 

Kontrola reality v knihe na strane 237… 

Převedení lucidního snění na mimotělní zážitek 
Někdy je možné převést lucidní sny na mimotělní zážitky v zóně rcálného času. Existuje několik dobře fungujících způsobů, jak toho dosáhnout. 

Vyslovení afirmace nebo povelu vás často vráti zpátky do fyzického těla či do jeho blízkosti. „Vezmi mě zpátky do mého těla!“ Nebo: „Jsem zpátky ve svém fyzickérn těle,“ popřípadě: „Vrat‘ mě do mého fyzického těla!“

Může také pomoct, když se ve snu přinutíte padat. Dovolte si spadnout dozadu, aniž byste se pokoušeli něčeho zachytit. Přitom zaznamenáte slabý pocit padání a budete přemístěni zpět do fyzického těla nebo jeho blízkosti. 

Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, uplatňujte kombinace výše uvedených technik. Normálně se přesunete zpět do blízkosti svého fyzického těla v reálném čase. Někdy možná zjistíte, že jste zpátky ve svém projektovaném dvojníkovi, který se bude většinou vznášet těsně nad vaším fyzickým tělem nebo někde poblíž. V tom případě můžete prostě vystoupit ze svého těla a od tohoto okamžiku pokračovat v OBE reálného času. 

Využití hladu a žízně pro navození lucidity v knihe na strane 239…

Jak si lucidní sny vybavit 
Po úspěšné kontrole reality během snu nebo OBE si najednou uvědomíte, že lucidně sníte nebo máte OBE. Zachovejte klid! Silné emoce jako třeba vzrušení mohou zážitek zmařit tím, že vás probudí ve fyzickém těle. Jakmile si to uvédomíte, můžete nad situaci převzít vládu a pokračovat v zážitku. Když se ocitnete v lucidním stavu, je důležité začít odříkávat aflrmaci, že si všechno zapamatujete. Díky tomu vzrostou vaše šance, že se na zážitek posléze rozpomenete. Opakujte sami sobě: „Všechno si pamatuji!“ 

Další metodou zlepšení lucidity a posílení vzpomínek na zážitek je průběžný komentář. Nahlas říkejte a popisujte všechno, co se děje, co během zážitku vidíte a děláte. Každou chvíli se ubezpečujte: „Tohle si pamatuji. Všechno si pamatuji.“ 

Příznaky výstupu mimo tělo uvnitř snů 
Příznaky výstupu mimo tělo často zažívají i snící lidé, ve snovém stavu. Mohou být až tak silné, že spustí stav lucidního snění, takže si najednou uvědomíte, že sníte. Když se vám to stane během snu, možná si neuvědomujete, co se vskutečnosti děje. ]dete třeba ve snu (aniž víte, že sníte), když tu náhle ucítíte, že máte intenzivní spontánní výstup mimo tělo a vnímáte všechny s ním související vjemy. Možná ucítíte, že levitujete. Dokonce se vám může zdát, že jste v posteli a přitom prožíváte vědomý výstup z těla. Snová mysl je schopná imitovat každou část výstupu mimo tělo.

Když si v průběhu snu uvědomíte symptomy spojené s projekcí, zůstaňte v klidu a nebraňte se jim. Zažijete něco, co se velmi podobá vědomě projekci, a to zevnitř svého snového těla. Vjemy spojené s projekcí, prožívané uvnitř snu jakkoli silně, jsou vždycky méně děsivé, než jaké mohou být ve fyzickém těle. Většina lidí zaznamená toliko vibrace, částečné ochromení a pocit vznášení. Možná budou mít pocit, že levitují. A možná si ani neuvědomí, že v tu dobu sn.

Když ucítíte příznaky spontánního výstupu mimo tělo, proveďte co nejlépe rychlou kontrolu reality. Vzhledem k tomu, že budete v sevření silných pocitů, budete to muset zvládnout na té nejzákladnější úrovni.

Zeptejte se sami sebe: „Levituji?“ „Jsem doma?“ „Jsem ve své posteli?“ „Je tahle situace normální?“ Nejste-li doma a v posteli, když symptomy výstupu začnou, je poměrně jisté, že se nacházíte ve snovém těle. Toto tělo prožívá odraz procesu, který se odehrává s vaším fyzickým tělem-myslí, když je uprostřed výstupu mimo tělo. Jakmile získáte ponětí o tom, co se děje, můžete pokračovat v zážitku. Výše uvedené informace vám pomohou zmírnit poněkud zmatek, který se může dostavit, když se začnou tyhle věci dít a vy právě sníte. 

Vliv tělesné polohy na lucidní snění a mimotělní zážitek 
Klidová poloha fyzického těla má vliv na to, zda se vám podaří OBE nebo lucidního snu dosáhnout. Pro mne je například těžké provést vědomý výstup mimo tělo, když ležím na boku. Musím sedět, nacházet se v pololeže nebo ležet nav plocho na zádech. Když ležím na levém boku, mám sklony projektovat se do lucidního snu. Ležení na pravém boku obvykle nevyústí ani v lucidni sen, ani ve výstup mimo tělo. ]e pravda, že výše uvedené polohy neovlivní každého z vás stej‘ ným způsobem, ale měli byste to mít na zřeteli. Budete muset trochu experimentovat, než zjistíte, v jaké míře různé klidové polohy ovlivňují vaše pokusy o výstup mimo tělo.


Lucidní snění navozené po probuzení (metoda WILD

Projekce přímo do lucidního snu je jeden z nejmocnějších zážitků, jaké si lze představit. Dochází k ní přímo uprostřed bdělého stavu a není zde žádná přetržka ve vědomí. Lucidní snová projekce se častěji anglicky nazývá WILD (wake-induced lucid dreaming – lucidní snění navozené po probuzení). Přestože obnáší lucidní sen, můžeme ho příhodně nazvat také mentální projekcí s vědomýrn výstupem. Mnoho věcí je zde podobných vědomému výstupu při OBE. 

Hlavní rozdíl, jímž se tento typ zážitku vyčleňuje, spočívá v tom, že WILD jsou realističtější a hodnověrnější než OBE. Pocity jako tíže, vnímání fyzického těla, schopnost ochutnat a přivonět, cítit radost i bolest a omezení daná pevnou hmotou jsou zde k nerozeznání od reálneho života. Když jíte čokoládovou tyčinku, je tento prožitek identický s prožitkem v reálném životě. Když zakopnece a spadnete na kolena, bude to bolet a kolena vám budou krvácet stejně jako v běžném životě. Podíváte se jinam a zranění se v mžiku zahojí, ale přesto k němu dojde. 

Lucidní snová projekce je úžasná alternativa a také varianta OBE. Pokud se vám nepovede výstup mimo tělo, může to být vhodná příležitost vyzkoušet WILD. Budete v tu chvíli hluboce uvolnění a připravení jít na věc. Nezapomeňte, že vaše klidová poloha zřejmě ovlivní vaši schopnost WILD navodit. Zkoušejte různé polohy, než dosáhnete výsledků. Začněte s klidovou polohou, v níž normálně usínáte. 

Nejvhodnější doba pro WILD: Nejvhodnější doba, kdy můžete mít WILD, je po několika hodinách spánku. Když se vzbudíte, udělejte si pohodlí, napijte se a umožněte si probudit se. Zhruba po deseti minutách se vrat’te do postele a začněte navozovat WILD. 

Cílový scénář: Pro navození WILD potřebujete nějaký cíl. Doporučuji nějakou scenérií s průčelím nákupního centra, které dobře znáte. Funguje to nejlépe, protože archetyp tržiště je v kolektivním podvědomí velmi silný. Používám také název obchodu a při projekci WILD ho potichu opakují. 

Metoda projekce WILD: Uvelebte se a nechte se unášet vstříc spánku. Pozorujte sami sebe, zatímco si představujete svůj cíl. Udržujte jej v mysli s co největším množstvím detailů, jaké si dokážete představit, a pomalu se nechte unášet do náruče spánku. Přitom chvílemi tiše vyslovte název obchodu. Plujte vstříc spánku, neustále v mysli udržujte představu průčelí a potichu opakujte jeho název. 

Půjde-li vše dobře, projektujete se přímo tam. Bude to doprovázet slabý pocit padání, to je vše. A pak už tam budete stát. Nedojde k žádnému přetržení vědomí. Tento přechod je náhlý a úchvatný!

Budete mít pocit, jako byste znenadání proklouzli kouzelným závěsem do snového prostředí, zatímco sami zůstáváte plně bdělí. Sníte, ale víte, že sníte. Kdybyste to nenavodili cíleně a došlo k přetržení vědomí, nemohli byste o tomto zážitku vyprávět v reálném životě. Jakmile se objevíte v cíli, můžete převzít vládu a pokračovat v zážitku. 

Doporučené aktivity pro WILD: Procházejte se nákupním centrem a prozkoumávejte. Chůze vám bude připadat reálná a všechno bude přesně jako ve skutečném životě. Hledejte výtah. Cestou k němu si zaskočte na pití a svačinku. Zeptejte se někoho, kudy se jde k výtahu. Většinou tam bývá spousta nakupujících – snové postavy. Prostě se zeptejte a ony vám řeknou, kde to je. ]děte k výtahu. Nastupte a zmáčkněte tlačítko do nejvyššího patra. V mysli udržujte záměr, že chcete vidět něco ze své budoucnosti. A výtah vás zaveze na místo, kde něco ze své budoucnosti uvidíte. Když to nepůjde, zkoušejte jiná podlaží a přitom se utvrzujte ve svém záměru. 

]estliže nemůžete najít výtah nebo chcete raději nějakou alternatívu, hledejte dveře. Otevřete je a vejděte do nich. Možná tam naleznete chodby a další dveře. ]děte dál a otvírejte dveře za dveřmi. Váš záměr ovlivní to, co za nimi najdete. Před otevřením každých dveří si představujte a očekávejte, co chcete na druhé straně najít. Udržujte tento záměr v mysli při každém otvírání dveří. Pokud nenacházíte, co hledáte, hledejte dveře, jež vedou z nákupního centra ven, a vydejte se na průzkum. 

Jakmile budete vědět, kde se nacházejí výtahy a dveře, můžete se sem vrátit a najít ty věci při budoucích návštěvách. Každá návštěva toho stejného scénáře s obchodním centrem vám představí tutéž scénu. Všechno, co jste změnili nebo poškodili, třeba rozbité okno, bude po vašem návratu opravené. Tenhle scénář, který se vám poprvé podařilo otevřít s WILD, můžete využít jako výchozí místo pro další průzkumy.

Snově postavy a duchovní bytosti: Většina lidí, které během WILD uvidíte, budou snové postavy. Ty jsou většinou jednostranné zaměřené a soustředí se výlučně na to, co v danou dobu dělají. Zapřádat s nimi řeč je obvykle zbytečné. Občas se však setkáte s vyvinutějšími duchovními bytostmi. Ze své zkušenosti mohu říct, že budou sedět někde stranou a hledět si svého. Hledejte tu nejnepravděpodobnější postavu, jakou lze najít. Toulavou kočku v dálce, nebo myš na výloze obchodu pro chovatele, starce sedícího na kolečkovém křesle. Tenhle typ setkání je jen jedna možnost, ale stojí za to ji prověřit. Vyplatí se být ke všem snovým postavám zdvořilý, protože nikdy nevíte, kdo to může ve skutečnosti být. 

Chvílemi dochází k návratu do fyzického těla. Vzpomínky na WILD jsou zřejmě silnější než vzpomínky na OBE a sen. Občas si uvědomíte jak své fyzické tělo, tak svůj WILD zážitek. Někdy se bez zjevného důvodu přesunete zpět do fyzického těla. Možná takhle přeskočíte sem tam několikrát. Pokuste se zaznamenat klíčová slova a jděte do dalšího WILD. Jen se uvelebte v posteli a zopakujte metodu navození WILD. V krátké časové periodě je možné mít i několik WILD. Próžitek WILD je velmi osvěžující, neboť vaše tělo při něm přirozené spí. 

Během WILD je dobré vést průběžný komentář a pravidelně opakovat afirmaci: „Všechno si pamatuji.“ K návratu do fyzického těla vydejte povel: „Vezmi mě zpět do mého těla!“.

Projekce do lucidniho snu – autorova zkušenost v knihe na strane 245…


Zážitky blízko smrti NDE

 
V okamžiku smrti a v reakci na dočasnou smrt fyzického těla se vyzáří spousta životodárné energie. Zážitek blízkosti smrti (near-death experience NDE) nastane, když je člověk při fyzické smrti vypuzen ze svého těla. NDE je podobný jak procesu smrti, tak klasickému OBE. Samozřejmě že mimotělní zážitek je v případě NDE i OBE pouze dočasný; 

Těžké trauma při autonehodě, porodu apod. může navozovat zážitky podobné NDE, ale já si přesto myslím, že svou povahou jsou jiné. Jsou to živé OBE a nikoli NDE jako takové, protože jejich průběh není spojený s dočasnou fyzickou smrtí. 

Lidé prožívající NDE se obvykle ocitají pevně zachycení v zóně reálneho času. Protože jsou tak blízko k fyzické dimenzi, mohou si uvědomovat události, které se dějí místně v reálném světě. S ohledem na povahu NDE se tyto události často točí kolem jejich traumatizovaných fyzických těl. Mnoha případů NDE se účastnili lidé, kteří přesně popsali události z reálneho života i rozhovory, které probíhaly ve chvílích jejich klinické smrti.

NDE překonává všechny jiné typy OBE svou jasností a nezapomenutelností. Důvod je ten, že při zážitku blízkosti smrti dochází k vypuzení velmi mocného jemného těla. Může to být něco jako dvojník ze zóny reálneho času, ale není to potvrzeno. V průběhu NDE je do projektovaného dvojníka vyslána všechna dostupná energie i vědomí. To je taky příčinou barvitosti NDE. Traumatická povaha smrti nebo chvíle blízkosti smrti činí z tohoto prožitku velmi pamätnou událost. (Schopnosti vybavit si ji je z velké části dána emocionálním obsahem jakéhokoli typu OBE.) 

Mimotělní zážitek je podobný NDE, ale bez umírání. Kdo má nějaké osobní zkušenosti se zážitky OBE, pro toho je trauma smrti mírnější. Zaznamenal jsem prohlášení mnoha duší z onoho světa, že jejich přechod byl podobný mimotělním zážitkům, které za života mivaly. 

Moje matka mě od své smrti navštívila několikrát. Řekla mi, že v den, kdy zemřela, pokojné odpočívala a měla vizi své sestry Mary z Anglie. Vypověděla, ze opustila své tělo tak jako mnohokrát předtím během OBE. Mirna se sestrou se potom vydaly na průzkum a nádherně si to užívaly. Uběhla dlouhá doba (sedm pozemských týdnů), než si uvědomily, že zemřely. Když jim to došlo, hlasitě a radostně jásaly. Obě zemřely ve stejnou dobu, byť na opačných stranách světa. Smrt každé z nich nastala přirozené a nebyla mezi nimi žádná souvislost když nepočítám lásku, kterou k sobě cítily. Prevzaté texty od Roberta BRUCEA upravil Artemius

 

V ináč veľmi dobrom videu je pri porovnávaní astrálnej projekcie s lucidným snívaním dané rovnítko (AP = LS). Ako je však už známe, LS/LD síce je rovnako exteriorizáciou kópie vedomia do astrálnej dimenzie podobne ako aj AP/OBE, len do inej oblasti. Zatiaľčo sa LS/LD odohráva v subjektívnom astrálnom vajíčku, teda v snovej oblasti tvorenej nevedomím subjektu, AP/OBE sa odohráva v reálnom objektívnom Astrály, teda mimo zónu podvedomia a nadvedomia subjektu, aj keď je pravda, že kvalitu AP/OBE obsahy nevedomia významne ovplyvňujú. Astrálne sa projektujúci môže kedykoľvek navštíviť snívajúceho, no naopak to možné nie je, nakoľko keby sa to stalo, tak snívajúci by už nebol snívajúcim ale astrálne sa projektujúcim…


Súvisiace články

Ako sa naučiť astrálne cestovať?
Cvičenia astrálnej projekcie
Služby v astrálnej projekcii
Podstata astrálneho cestovania
Progres a odpor v duchovno-magickom zrení Len vnímaj a nemysli…
Astrálny výlet do hlbín oceánu
Učení mravenčího ducha
Šamanská cesta za duchom Slnka
Prax s lunárnymi inteligenciami
Vysvetlenie spánkovej paralýzy
Astrální cestování: Robert Bruce
Astrálne Cestovanie vs Lucidné Snívanie očami Tomáša alias Poutník (video)

 

Peter & S