Harmonizace čaker – Pyramidální meditace

Meditácia 6


Příprava

Meditace způsobuje ve vašem organismu proudění energie. Mohou při tom nastat určité reakce, zadržované energie se mohou uvolnit a potlačované pocity vstoupit do vašeho vědomí. Akceptujte vše, co se děje, nic z toho nepotlačujte. Důvěřujte své vnitřní přirozené ozdravné síle. Nesnažte se ani příliš výrazně si představovat předkládané obrazy a pocity. Nepokoušejte se také intelektuálně analyzovat, neboť slova působí na jinou rovinu vašeho bytí. Nechte prostě vzniknout všechny představy, myšlenky a pocity, které doprovodný text vyvolá. Úvodní pozorování dechu a závěr byste však nikdy neměli vynechat.
Meditační průvodce

Zavřete oči a vnímejte chvíli svůj dech. Pouze ho pozorujte, prociťujte nádech a výdech, aniž byste ho chtěli nějak ovlivňovat. Každým dechem se uvolňujete a klesáte hlouběji a hlouběji do stavu příjemného klidu a vnitřního míru…

 

1. čakra
Zaměřte nyní svoji pozornost k 1. čakře (dolů na spodní části pánve). Setrvejte tam, bez úmyslu, bez očekávání. Pouhá vaše pozornost způsobuje jemné oživení této čakry. Proudí v ní teplá pulsující energie. V pulsujících proudech posílá vaše první čakra svoji energii stále hlouběji do vašeho těla. Krví je roznášena do všech buněk, naplňuje je klidným teplem a základní životní silou. Odevzdáváte se zcela tomuto pulsujícímu proudu míruplné síly v sobě…


Vnímejte, jak se vaše 1. čakra stále více otvírá a nechává do vašeho těla proudit čerstvou energii Země. Sledujte tuto energii k jejímu zdroji, stále hlouběji do Země, až k jejímu centru, které žhne právě takovým intenzivně červeným světlem jako vaše první čakra. Stálý proud energie proudí z nejvnitřnějšího jádra naší mateřské planety skrze různé vrstvy Země do vaší čakry. Prožíváte skrytou sílu Země…

Vaše tělo bylo z této síly vytvořeno, je jí udržováno a živeno. Je to táž energie, která vytvořila přírodu naší planety, těla rostlin, zvířat i lidí. Stejná životodárná síla, která je v nich, pulsuje i ve vás. V bezpečí koloběhu živoucí Země svěřujte se zcela jejím ochranným, vyživujícím a uzdravujícím energiím…

 


2. čakra

Zatímco vás dále proniká pulsující síla Země, obraťte svoji pozornost ke 2. čakře (asi šířku dlaně pod pupkem). Vnímejte tuto oblast, bez očekávání, bez cíle. Vaše pozornost druhou čakru oživuje. Pocítíte tam jemné otáčení, které je plynulejší a živější než v první čakře. Působí jako vír proudící teplé energie. Její vibrace se šíří a pronikají ve stále se zvětšujících kruzích vašeho těla. Celé vaše tělo se stává jediným živoucím proudem…


Proudící energie se dále rozpíná, vyzařuje ze všech vašich pórů, až vás zcela zaplaví a obklopí. Halí vás do sebe, nese vás a něžně vás houpá. Cítíte hluboké bezpečí a zcela se odevzdáváte vlnám a proudů této vody života. Vaše duše se stále více otevírá její očistné síle. Ucpané kanály se uvolňují, dávno zapomenuté pocity se probouzejí. Ze všech stran do vás proudí nový život…

Živoucí proud se rozpíná stále dál a stává se mořem, jehož teplé vlny vás láskyplně houpou a unášejí. Nad vámi se klene široké nebe. Na obzoru vychází velké oranžové ranní slunce a zaplavuje nebe i moře oranžově zlatým světlem. Je to jako byste procitli do prvního rána v novém světě. Zaplavuje vás pocit štěstí a šíří se ve vlnách vším stvořeným. Život ve vás začíná plynule plynout a vy se tomuto proudu života s plnou důvěrou oddáváte.

 


3. čakra

Nechte sebou dále proudit proud života a přemístěte svoji pozornost ke 3. čakře (několik centimetrů nad svým pupkem). Zůstaňte zde bez úmyslu, bez cíle. Vaše pozornost způsobí pozvolné oživení čakry. Cítíte zde stav své síly. Čakra se stále více a více uvolňuje. Začíná pulsovat a budí ve vás pocit tepla a síly. Jeho záře postupně sílí jako světlo vycházejícího Slunce. Jeho teplé paprsky prosycují vaše tělo svým blahodárným světlem a teplem. Odevzdáváte se uvolněně a blaženě tomuto světlu. Světlo proniká do nejhlubších koutů vaší duše a naplňuje vás průzračností a jasem. Všechny stíny mizí. Z centra uprostřed vašeho těla prozařuje sluneční světlo celé vaše bytí, cítíte jen mír, sílu a zlaté světlo…


Zlaté světlo vyzařuje z vašeho těla, celého vás zahaluje do obalu z vibrujících zářivých vln a posílá svoje hřejivé paprsky dále do světa. Vaše čakra solar-plexu se stala sluncem s nejjasnější září, nevyčerpatelným zdrojem životodárného tepla, síly a světla…

 


4.
čakra
Teplá sluneční záře vás stále naplňuje a vy přecházíte svou pozorností k čakře srdce (ve výšce srdce uprostřed hrudi), vnímejte ji bez očekávání, bez cíle. Pouhá pozornost čakru oživí. Začíná kmitat v jemných vlnách kroužící energie. Jemnost jejích vibrací vybudí v jejím nitru růžovou záři. Působí jako něžný květ obklopený zelenými lístky. Meditácia 8 (400x266)Pozorujete-li dále, cítíte, jak se tento květ pomalu a opatrně stále více otvírá, až odhalí ve svém středu zlatě zářící srdce. Tato záře vychází z vaší čakry ven a obklopuje vás vibracemi lásky a harmonie. Cítíte se měkce nesen na andělských rukou, jsa pochopen ve své nejvnitřnější touze po lásce. Zcela se těmto pocitům oddáváte…


Cítíte, jak ze zlatého středu vašeho srdce vystupuje hluboká radost, úsměv, vnitřní štěstí. Je to jakoby odtud zazněla zázračná hudba. Její vibrace se šíří vaším tělem a vzbuzují vlastní melodie. Vnikají do vaší duše a naplňují ji láskou a harmonií. Naplňují i prostor kolem vás, pronikají do hloubek Stvoření. A odevšad k vám zní v odpověď hudba, která se spojuje s hudbou vašeho srdce v dokonalou symfonii. Otvírá vám bránu k jiné rovině světa – prožíváte, že vibrace lásky a radosti prostupují celý vesmír. Společně s celým vesmírem sdílíte vibrace této hudby všepronikající, božské lásky…

 


5.
čakra
Zatímco ve vás dále zní hudba vašeho srdce, přeneste lehce svou pozornost ke své 5. čakře. Vnímejte ji bez jakéhokoliv očekávání nebo cíle. Vaše pozornost čakru oživí. Cítíte, jak začíná vibrovat v nekonečně jemné energii. Necháváte tyto jasné světelné vibrace, aby se ve vás rozprostřely a naplnily celé vaše bytí…


Život ve vás nabývá na jasnosti a šíři, stává se svobodným a neohraničeným jako samo nebe. Všechno z vašeho vnitřního i vnějšího světa v něm má místo, podobně jako nebe v sobě dává žít všem hvězdám, planetám a sluncím. Všechno ve vás a ve vašem životě dostává své místo, něco odchází a nové přichází, a vy necháváte probíhat tento zázračný tanec života v jeho neohraničenosti, která je vašim vlastním bytím.

Cítíte, že všechno může zůstat jak je, cokoliv může nastat nebo naopak přestat. V této svobodě a šíři svého vědomí se cítíte úplnými a zdravými. Široký nebeský prostor vás naplňuje pocitem štěstí. Jste zcela klidní a nahlížíte do toho nekonečného prostoru. Stáváte se vědomě kanálem pro poselství, které zde vaše nejvnitřnější duše přijímá…

 


6.
čakra
Obraťte svou pozornost k 6. čakře (těsně nad obočím uprostřed čela). Vnímejte toto místo bez jakéhokoliv úmyslu, vaše pozornost oživí tuto čakru. Její vibrace jsou tak jemné, že jsou sotva postřehnutelné. Vzbuzuje pocit živého ticha. Je to ticho hluboké noci v nekonečnosti prostoru. Jděte svou vědomou pozorností do tohoto ticha prostoupeného jejím světlem, necháte své vědomí stále více prostoupit jeho klidným třpytem…


Čím déle spočíváte svou pozorností u tohoto tichého světla, tím hlubší a jemnější roviny jeho záření zažíváte. Jeho vibrace vás uklidňují, otevírají a rozšiřují. Ticho ve vás se prohlubuje. Myšlenky zůstávají jen někde na povrchu. Celé vaše vědomí se naplňuje klidnou září tohoto tichého světla. Noříte se hlouběji a hlouběji do modrého ticha a blížíte se k všudypřítomnému zdroji tohoto světla, prameni, odkud vychází. Je to oblast dokonalého klidu. Vy jste zcela klidní a pozorní. V této tiché rovině bytí sídlí poznání, které k vám přichází jako intuice, v podobě obrazů, zvuků, pocitů nebo bezprostředních vzhledů. Zde jste spojeni s kosmickou inteligencí, zde se otvíráte univerzálnímu duchu, který působí ve vás stejně jako v celém Stvoření…

 


7.
čakra
Zůstaňte v hlubokém tichu a přeneste nyní svou vnitřní pozornost na korunní čakru (nad středem vaší hlavy). Vaše pozornost otvírá zcela pomalu a jemně tuto bránu. Je to jako byste vstoupili na nějaké posvátné místo, do chrámu světla, směrem vzhůru otevřeného. A odtud, shora, se rozlévá zářivě bílé světlo. Jako z nebe se na vás shora snáší jeho požehnání. Každý pór vašeho bytí se mu otvírá, přijímá ho, dokud vás zcela nenaplní…


Je to světlo bez hranic, bez času. V tomto dokonalém světle splýváte se všudypřítomným božským Bytím. Jeho třpyt je absolutně tichý, a přece v sobě skrývá všechnu hudbu vesmíru konečné přítomnosti. Spočívejte v tomto světle bez přání a chtění. Tady jste doma, tady jste u cíle své cesty…Na závěr

Obraťte nyní pozornost opět k svému tělu. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, narovnejte se a protáhněte se, až se zase budete plně cítit Tady a Teď… V klidu, pomalu a bez spěchu otevřete oči….


Něco z těchto zážitků ve vás bude doznívat a přeměňovat váš život. Bude to probíhat samovolně, nesnažte se tomu pomáhat nebo to urychlovat. Kdykoliv se vám bude chtít, můžete si tuto meditaci zopakovat. Avšak ponecháte své duši dost času ke zpracování prožitků. Vaše cesta bude pokaždé trochu jiná. Když ji budete podstupovat pravidelně, budou vaše zážitky stále hlubší a jasnější a budou stále více ovlivňovat nejen váš každodenní život, ale i vaši budoucnost.


Sestavil: Václav
Zdroj: http://www.reiki-cz.com 
Upravil Artemius