Evokácia Hagiel Bardonov koncept

 

Mág jistě uvítá, uvedu-li příklad pro řádnou evokaci. V žádné dosud vyšle knize nenalezne evokaci tak důkladně a podle univerzálních zákonů přesně popsanou.

Základní podmínkou úspěšné aplikace tohoto pracovního modelu je dokonalé zvládnutí živlů, čehož lze dosáhnout prováděním živlových cvičení. Ovládá-li magik práci s živly, neexistuje nic, co by se mu nezjevilo!

Pokud jde o výzdobu a pod. má na vůli, provést podle jeho individuálních poměrů malé změny nebo zdokonalení. A na jeho finančních poměrech také záleží, kde může své evokace nerušeně provádět.

Nejideálnější je, má-li mág pro tento vznešený úkol k dispozici zvláštní místnost, do které nemá kromě něho nikdo přístup. V daném případě at ani nezbytné práce úklidu nesvěří druhé osobě.

Taková místnost se v pravém slova smyslu podobá jakési svatyni. Má-li tedy mág tuto možnost, bude především dbát všech zákonů analogie a zařídí si místnost podle chrámů starých mágů, v nichž se vždy na východní straně nacházel oltář.

Podle své zralosti a náboženského postoje může na oltáři umístit symbolicky své Božstvo nebo podle způsobu nejstarších zasvěcenců magie, čili Mágos, postaví do středu oltáře magické zrcadlo, po každé straně sedmiramenný svícen a kadidelnici. Okrasou původních chrámů byly obvykle čtyři sloupy, opatřené různými symbolickými figurkami.

Každý sloup znázorňoval jeden živel. Stěny krášlily obrazy, představující různá Božstva všech čtyř živlů. Takové svatyně pro magické práce si tehdy mohli dovolit jen zasvěcenci nejvyšších kruhů.

V dnešní době bude málo těch, kteří si finančně stojí tak dobře, aby si mohli dopřát bohatou výzdobu magické pracovní místnosti. Jelikož se mě údaje týkají toho nejnutnějšího, dovolí proto bez výhrady každému mágovi, ať majetnému či nikoliv, provádět pravou magickou evokaci a to i tehdy, kdyby pro tuto svou práci neměl zvláštní místnost.

Mág není vázán na určitý prostor a volání bytosti může provádět právě tak v pokoji, jako v kuchyni. Ba dokonce i komůrka na půdě nebo vhodné místo ve sklepě se hodí stejně dobře k nerušenému provádění evokace. Nemá-li mág žádnou z uvedených možností, vyhledá prostě v přírodě osamělé místo, kde má jistotu, že nebude nikým pozorován a že tedy může nerušeně pracovat. Na tyto okolnosti se při popisování samozřejmě nedá brát zřetel a každý mág musí sám nejlépe vědět, jak a kde bude evokativně pracovat.

Pro snazší porozumění jsem volil za příklad evokace venušskou inteligenci jménem Hagiel. U jiných bytostí a inteligencí si bude mág počínat samozřejmě stejně, musí však respektovat zákony analogie jednotlivých sfér s ohledem na kupení barevného světla.

Dříve než mág přistoupí k vlastní evokaci, musí kromě plánu, předem precizně vypracovaného, také přesně vědět, z jaké úrovně nebo sféry hodlá bytost nebo inteligenci volat a co bude od ní žádat.

V druhé části díla PRAXE MAGICKÉ EVOKACE, pojednávající o hierarchii bytosti, nalezne mág celou řadu dobrých, tedy pozitivních bytostí jednotlivých sfér a podle libosti a výběru si vyhledá bytost, která mu pomůže splnit vytčený účel. Mými údaji nejsou ani zdaleka vyčerpány všechny bytosti a inteligence, jichž je v každé úrovni a sféře na tisíce. Pro mágovu praxi však mnou uvedené inteligence úplně postačí.

Předpokládejme tedy, že si mág vybral pro svou evokaci venušskou inteligenci Hagiel a že od ni hodlá žádat štěstí a úspěch v některém svém podnikání, pro které potřebuje přátelství a sympatií určité osoby. Pro tento účel se venušská inteligence hodí znamenitě, protože veškeré záležitosti přátelství, úspěchu a štěstí spadají do jejího rozsahu moci.

Ještě před zahájením evokace se mág vykoupá, nebo očistí alespoň celé své tělo, protože se bez náležité tělesné péče nemá konat evokace čisté bytosti a zejména ne vysoké a dobré inteligence. Evokace nepodmiňuje jen čistého ducha a čistou duši, ale také čisté tělo.

Nemá-li mág možnost se před zahájením evokace vykoupat, nebo celé tělo umýt, musí si tedy alespoň umýt pečlivě ruce. To může učinit jistě každý. Při mytí nechť si mág představuje, že zároveň s vodou odtékají veškeré nepříznivé tělesné a duševní vlivy. Takto připraven vezme mág z místa úschovy postupně všechny své magické předměty, které položí na čistý, nejlépe úplně nový ubrus, který pro tento účel rozprostřel v místě úschovy, aby chránil předměty před zaprášením.

Volání Hagiel provede tedy eventuálně v normálním obývacím pokoji. Postarejte se o to, abyste po celou dobu evokace nebyli ničím rušení. Případným zvědavým pohledům se vyhněte pečlivým zastřením oken záclonami. Pak se převlékněte, tj. že se magicky obléknete a sice nejprve hedvábnými punčochami (při chladném počasí i hedvábným prádlem) a obujete papuče.

Již při oblékání začíná evokace, protože se musíte zabývat vždy onou myšlenkou, která odpovídá Vašemu úkonu.

POZNÁMKA: Rituál prebieha už v priebehu jeho príprav. To znamená, že na čokoľvek v tom čase budeš myslieť, to sa ti v rituály zúročí! Preto už počas príprav rob všetko uvoľnenou sústredenosťou – s vôľou bez vôle – a v kontrolovanom nadšení!

Myslete tedy, že oblékáním šatu jste izolováni ode všech nepříznivých vlivů, kterými by Vám chtělo ublížit univerzum nebo viditelný svět. Při oblékání musíte mít absolutni jistotu, že je Vaše tělo také úplně prosto jakýchkoliv vlivů nějaké bytostí, at dobré nebo méně dobré.

Pak si navlékněte magický plášť, za stálého meditativního postoje dokonalé izolace a ochrany.

Připněte si svůj magický opasek a nechte se cele prostoupit pocitem, že jste vládcem živlů, pánem všech sil.

Jako poslední oviňte kolem své hlavy magickou čelenku, nebo si posaďte na hlavu magickou korunu nebo čapku s pocitem Božské spojitosti, tj. že nikoliv mág, nýbrž ono Božské v jeho těle provádí celou operaci. Vnitřně se musíte s Božským principem ztotožnit natolik, že máte absolutní pocit být oním Božstvim!

Takto připraveni jste schopni přejít k další etapě operace. Rozžehněte nyní magickou lampu, která pro Hagiel musí vrhat do místnosti jasně zelené světlo. Magickou lampu umístěte tak, abyste kolem dokola mohli táhnout magický kruh, nebojí zavěste do středu místnosti. Lampa síce nemusí viset přesně uprostřed místnosti, ale má to onu výhodu, že je pak místnost stejnoměrně ozářena.

Jako další následuje umístění a ímpregnování magického zrcadla, eventuálně dvou zrcadel, pakliže se dvěma pracujete. Mé návody se v tomto případě týkají práce se dvěma zrcadly. Jedním zrcadlem má dojít ke zhmotnění Hagíel na hrubohmotné úrovni a druhé zrcadlo má odvracet nežádoucí vlivy:

Jelikož jste si plně vědomi toho, že postup neprovádíte Vy, nýbrž Božství ve Vás, imaginujte velké moře světla v překrásné smaragdově zelené barvě, kterou z celého univerza zhustíte za pomoci nakupení světelně síly imaginárně natolik do magického zrcadla, že barva prostoupí celou zrcadlovou plochu. Vyzařovací síla zhuštěně nakupeného zeleného světla se musí rozložit v celé místnosti, ve které pracujete. Musíte při tom udržovat imaginární představu, že je toto světelné kupení skutečnou silovou matricí, že je fluidem, fyzickému oku skoro viditelným.

Pochopitelně musíte mít při tom trvalý pocit, že se v oné zelené vibraci svétla nacházíte a pohybujete. Místnost jste takto magicky připravili pro bytost, kterou chcete přivolat. Již při kupení se soustřeďujte na to, že úkolem kupení je volanou bytost aicky zhustit, abyste ji mohli vidět fyzickým okem a slyšet fysickým uchem. Čím je imaginace silnější, víra, vůle a přesvědčení pevnější, tím lépe uvidíte Hagiel pravdivě zhmotněnou. Při impregnaci místnosti nezapomeňte vložit přání, že nakupená planetární světelná síla bude v zrcadle a v místnosti účinkovat tak dlouho, až ji svou imaginací opět rozpustíte.

Ve svém prvním díle BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ uvádím v kapitole o impregnaci místnosti podobné praktiky, které Vás nyní přesvědčí o tom, že všechna cvičení a veškeré magické práce, v tomto díle uvedené, mají svůj zvláštní význam. Rovněž během svých dalších magických prací se neobejdete ani bez jediné praktiky mé první knihy. Jestliže jste cvičeni první knihy prakticky neprováděli, nebudete také schopni navázat vědomý kontakt s bytostí mimo sebe a bytost zhmotnit.

Nyní přejděte k impregnováni druhého magického zrcadla, které naplníte akášickým principem. Do zrcadlového povrchu, natřeného fluidickým kondenzátorem, vložte imaginárně přání s představou, aby ani jedna rušivá bytost, nežádoucí sila nebo pod. nevnikla do Vaší pracovní evokační místnosti. Tim jste absolvovali druhou etapu evokace a místnost, v níž pracujete, je účelně impregnovaná.

Máte ještě jinou možnost a sice můžete zrcadlo, určené k odvrácení nežádoucích vlivů, impregnovat přánim, aby se v tomto zrcadle projevila Vámi zvolená bytost. Impregnace musí mít samozřejmě kupení světla v planetární barvě. V prípadě Hagiel je to barva jasně zelená.

Vezměte nyní kus sacrho papiru a vystřihněte z něho sedmihrannou hvězdu.


Pro jednotlivé sféry se používá sacího papíru v těchto tvarech:

 1. Pro sféru Saturna trojhran,
 2. Jupitera čtyřhran,
 3. Marse pětihran,
 4. Slunce šestihran,
 5. Venuše sedmihran,
 6. Merkura osmihran,
 7. Měsíce devítihran.
 8. Pro nadzemskou zónu (astrálnu) a pro všechny ostatní sféry platí pro znak kulatý tvar.

Do středu sedmihrané hvězdy zakreslete buď zelenou tuší, nebo ještě lépe zelenou tužkou Hagielin znak. (Viz vyobrazení.)

WEB_HAGIEL_SIGNATURA

Tento sedmihranný znak přejeďte bud magickou holí nebo prstem a vkoncentrujte do něho vlastnosti Hagiely, které jsou: štěstí, láska, přátelství a jiné.

Sací papír můžete ještě před operací napustit fluidickým kondenzátorem a nechat ho v něm zaschnout. Dále se soustřeďte na to, že je tato inteligence ve spojení s tímto znamením, na které kdykoliv reaguje a že je ochotna jednat vždy dle mágovy – tedy Vaší – vůle. Budte si toho plně vědomi, že dotyčné znamení nepřejíždíte Vy, nýbrž samo Božstvo, a že je tedy tato inteligence absolutně poslušna rozkazu Božstva.

Při tomto meditativním postoji je již předem úspěch zaručen. Váš znak je hotový, takže můžete nyní připravit kruh a trojhran (trouholník).

Máte-li kruh vyšitý na suknu nebo namalovaný na papíru, položte kruh i trojhran (trojuholník) na podlahu a přejeďte magickou holí, nebo pravou rukou, nebo prstem pravé ruky znovu všechny kruhové linky při meditativním soustředění, že představujete věčnost, mikro a makrokosmos, a že tedy symbolicky vyjadřujete univerzum ve velkém i v malém.

Kruh, vjehož středu musíte při volání inteligence stát, je pro Vás malým i velkým světem. Meditativní soustředění musí být tak silné, že žádná jiná myšlenka nemůže ve Vás vyvstat!

Právě tak si počínejte při přejíždění trojhranu, který symbolisuje třídimenzionální svět, tj. duchovní, astrální a hrubohmotný.

Již při meditativním soustředění na trojhran musíte mít též na zřeteli, že inteligence, kterou jste se rozhodli do trojhranu volat, se má projevit nejen mentálně, ale i astrálně a též hrubohmotně.

Tato predstava je při tažení, respektive přejíždění magického trojhranu právě tak důležitá, jako tažení – přejíždění magického kruhu. Mág při tom určí podobu a rozsah účinku inteligence, která se má projevit. Kdyby toho nedbal, projevila by se mu Hagiel jen mentálně, byla by tedy přítomná jen myšlenkově a k manifestaci Hagiely, jak zjevem tak i vlivem, by samozřejmě nedošlo.

POZNÁMKA: Evokácie pozitívnych bytostí prevádzame i bez trojuholníka prejavenia (trojhranu), kedy ich privolávame jednoducho pred hlavný magický kruh, predstavujúci našu psyché. No pri evokáciách záporných inteligencií je, pochopiteľne, trojuholník prejavenia nevyhnutný.

Pri invokáciách pozitívnych inteligencií (v Satanizme sa ale Lucifer a Lilith invokujú bežne) používame len vlastný magický kruh, nakoľko sa so vzývanými bytosťami identifikujeme.

Jestliže jste všechny tyto přípravy absolvovali, položte trojhran před kruh a připravený znak umístěte do středu trojhranu. Někteří mágové zesílí třídimenzionální účinek bytosti, která se má projevit, tím, že do každého rohu trojhranu postaví a zažehnou lihovou lampičku nebo kahan.

Hořlavina je heřmánkový lihový výtažek, je tedy již fluidickým kondenzátorem, do něhož mag imaginoval přání, týkající se materialisace pro třídidimenzionální svět.

Při hoření kahanů, které mají malé knůtky a podobají se laboratorním lihovým kahanům, vychází pozvolným vypařováním hořlaviny do místnosti i vkoncentro-vaná imaginační síla a podporuje zhmotnění volané bytosti. Nezbytně třeba lihových kahánků samozřejmě není, ale pro začátečníka jsou dobrou pomůckou, protože začátečník potřebuje při svých evokačních pracích mnohem více opor vědomí, než zkušený mág, který má v tomto odvětví již určitou praxi.

Začátečníci mohou tyto kahánky umístit nejen v trojhranu, ale též uvnitř kruhu, kde je kolem stejnoměrně rozestaví. Počet kahanů v kruhu umístěných se řídí číslicí, která je v analogii s dotyčnou planetou. V tomto případě jde o inteligenci venušské sféry, které přísluší číslo sedm.


Pro informaci uvádím v dalším číslice, které mají k jednotlivým planetám analogický vztah:

 1. Pro nadzemskou zónu přichází v úvahu 10 lampiček (kahanů),
 2. měsíční sféru přichází v úvahu 9 lampiček (kahanů),
 3. merkurskou sféru přichází v úvahu 8 lampiček (kahanů),
 4. venušskou sféru přichází v úvahu 7 lampiček (kahanů),
 5. sluneční sféru přichází v úvahu 6 lampiček (kahanů),
 6. marsovskou sféru přichází v úvahu 5 lampiček (kahanů),
 7. jupiterskou sféru přichází v úvahu 4 lampičky (kahany),
 8. saturnskou sféru přichází v úvahu 3 lampičky (kahany).

Mág může v kruhu symbolizovat též živly a potřebuje pak rozestavět pouze 4 kahany. Pátý živel vyjadřuje symbolicky on sám, stoje uprostřed kruhu, jako zástupce akášického principu. Při rozestavování kahanů se mág řídí čtyřmi světovými stranami a umístí v kruhu po jednom kahanu na východě, západě, jihu a severu. Má na vůli vyjádřit těmito kahany buď planetární číslici, nebo symbolicky znázornit živly.

Mág má samozřejmě také možnost nakreslit tři kruhy. Do středního kruhu rozestaví 4 kahany, jako symbol univerza, a do vnějšího kruhu umístí onen počet kahanů, který odpovídá planetárnímu číslu volané bytosti. Pořízení kahanů arciť poněkud zkomplikuje přípravné práce k evokaci. Kdo šije ale může pořídit, neměl by od této magické pomůcky upustit, neboť čím více opor vědomí mág zpočátku má, tím lépe se mu pracuje.

Nyní je na řadě kadidelnice. Tu postaví mág buď mezi kruh a trojhran nebo přímo do trojhranu. Do kadidelnice dá mág buď žhavé dřevěné uhlí, nebo lihový plamének, nebo svíčku, shora opatřenou malým stojánkem, na němž je připevněn měděný plíšek. Plamen od svíčky tento plíšek rozžhaví.

Vykuřovadlo, které mág položí na měděný plíšek, musí být vždy v analogii se sférou, kterou volaná bytost obývá. Protože zde jde o venušskou inteligenci, postačí jako vykuřovací prášek rozmělněná kůra skořice. Tohoto vykuřovacího prostředku vezme mág právě jen tolik, aby vůně skořice celou místnost jen slabě naplnila.

Dá se ale použít i skořicové tinktury, z které mág nakape několik kapek na měděný plíšek. Skořicovou tinkturu obdržíte v každé lékárně a drogerii. Tuto tinkturu si můžete i sami zhotovit, a sice že přelijete normální Skořicové koření 2/3 vinné trestě a necháte osm dní vyluhovat. Po uplynutí této lhůty to profiltrujete a Skořicová tinktura je hotova k upotřebení. Kdo by nechtěl při magické operaci pracovat s kadidelnicí, nalije trochu Skořicové tinktury na kus sacího papíru. Každopádně vyvolá Skořicová vůně Hagiele vyhovující chrámovou atmosférou, která rovněž přispěje příznivě k jejímu zhmotnění na fyzickém světě.

Tak velkou důležitost, jakou mnohé knihy připisují vykuřování, toto ovšem nemá. To vše jsou jen pomůcky. K materializaci bytosti by bez zhmotňovací světelné látky nikdy nedošlo, ani tehdy, kdyby mág použil sebevíc vykuřovaciho prášku.

Je-li mistnost silně zakouřená, dráždí přesycená vůně mága ke kašli, což jistě není žádoucí, ani příjemné. Mág nikdy nebude používat škodlivých drog a směsi narkotických prostředků. Má-li co činit s bytostí, která nepochází ze žádné z oněch sedmi sfér a mág nezná přesnou totožnost vykuřovadla, může pro vykouřeni mistnosti použít univerzálního fluidického kondenzátoru. Toto pravidlo se týká většinou bytostí z nadzemské zóny. Fluidický kondenzátor musi mág náležitě impregnovat, to znamená, že musí provést kupení světelné sily současně s projevením přání na úspěch.

Tím bylo dosaženo další etapy evokace, takže může mág již přejít k přímému voláni. Jelikož jde zde o Hagiel, tedy o pozitivni planetární inteligenci, zavěste svůj magický meč na magický opasek, nebo ho zastrčte po levé straně opasku. Máte-li mezi svými magickými předměty také dýku, zasuňte i tuto za opasek, neboť pro dobrou bytost, bez rozdílu sférické příslušnosti, bude zřídka kdy třeba meče nebo dýky.

Kdyby naproti tomu šlo o démonickou bytost, museli byste meč nebo dýku držet v pravé ruce na znamení vítězství a magickou hůl vzít do levé ruky (toto sa však, ako ukazuje prax, neodporúča. Aj pri evokácii záporných inteligencií je dobre postupovať síce obozretne ale úctivo, bez vyhražania sa donucovacími prostriedkami. Artemius).

Tím, že zasunete meč (dýku) za opasek, dáváte najevo, že ve Vašem případě nemusí být bytost teprve donucovacími prostředky přidržena k tomu, aby jednala dle Vaší vůle. U tvrdošíjných bytostí se však mág bez magického meče nebo dýky sotva obejde.

Negativnim bytostem porouči mág svým plamenným mečem na znamení vítězství, aby mu byly poslušny a jednaly dle jeho vůle. Není jediné démonické bytosti, kterou by si mág nedokázal podmanit svým magickým mečem. Potřebuje jen hrot meče nařídit oním směrem, kde si přeje bytost, bez rozdílu hodnosti, vidět, a negativní bytost okamžitě uposlechne vůli mága.

Jelikož má každá bytost pud sebezáchovy, nahání magický meč (nebo magická dýka) hrůzu všem démonům, neboť v Božské spojitosti by magický meč démona, symoblicky vyjádřeno, doslova roztrhal na kusy.

Do pravé ruky vezměte magickou hůl, vstupte do středu kruhu a soustřeďte se na to, že jste středem všeho, tedy Bůh sám, pánem všech sfér, a že se se svým vševědomím nacházíte v současném okamžiku ve venušské sféře. Jako božský princip volejte v myšlenkách inteligenci Hagiel, jako kdybyste toto jméno pronášeli v myšlenkách po celé venušské sféře.

Musíte být přesvědčeni o tom, že vyslovení jména Hagiel proniká celou sférou a že Vás, uznávajíc za svého Boha, slyší. V tomto napětí setrvejte několik okamžiků, načež Váš duch (tým duchom si mienený ty, a na vedomej úrovni ho zaznamenáš len počas špecifického tranzu) ihned postřehne, že Vám Hagiel v duchu odpovídá.

Ježto se nacházíte se svým vševědomím ve venušské sféře, uslyšíte zprvu Hagielin hlas tak, jako kdyby přicházel z nejhlubšího nitra Vašeho vlastního ducha. Jakmile Hagielin hlas uslyšíte a jste si tím jisti, že Váš duch tuto bytost vidí, vraťte se s udržením božského vědomí do své duše a ve svém fyzickém těle se cítíte být se svou duši opět spojeni.

Šeptem opakujte ještě několikrát jméno žádané bytosti. Pocítíte ihned, že se Hagiel nachází v její astrální atmosféře a tím také již ve Vaší místnosti. Jestliže jste se svou prací pokročilí již tak daleko, že se Hagiel nachází ve Vaší pracovní mísnosti a sice nad svým znakem, volejte polohlasem nebo hlasitě, aby se Vám Hagiel projevila i hmotně.

Při přechodu z astrálního světa do světa hrubohmotného nezapomeňte nikdy být si ve své osobitosti vědomi svého třídimenzionálního složení, takže se jako duch cítíte být spojeni s astrálním tělem, a s oběma složkami současně se pocitujete v těle hrubohmotném.

Toto sebeujišťování přispívá zejména k tomu, aby bytost sledovala chod Vašich myšlenek a vydala se ze své sféry do oné, kterou jste jí připravili ve své pracovně. Bytost se tedy projeví mentálně, astrálně a podle Vaší materializační schopnosti vezme na sebe také hrubohmotně zhuštěné tělo.

Ve svém magickém trojhranu budete nyní Hagiel vidět a slyšet, nebo, jestliže jste své magické zrcadlo pro zjevení této inteligence náležitě preparovali, uzříte v něm Hagiel v jejím symbolickém znázornění, které odpovídá vlastnostem venušské sféry, takže s ní můžete vědomě navázat kontakt.

Hagiel se projevuje v podobě královny s překrásným obličejem, jasným zrakem a v ztepilém těle. Oblečena bývá do zeleného, zlatem pošítého roucha a její hlavu zdobí královská koruna. Její hlas je tak líbezný, že se to vůbec nedá popsat. Každý by musel v Hagiele vidět ztělesněnou krásu.

Nyní je na Vás, abyste této inteligenci přednesli své přání. Hodláte-li s Hagielou přijít častěji do styku, neopomeňte již při prvním setkání s ní sjednat, jakým zjednodušeným způsobem můžete tuto vznešenou a krásnou bytost volat. Záleží-li Vám na tom, můžete získat i jeji poddané, které pak bývají mágovi dány k dispozici obvykle v ženských postavách. I poddané bytosti venušské královny jsou vybaveny oslňující krásou, o čemž se mág sám přesvědčí.

Při takových evokacích je možno získat nejrozmanitější zkušenosti. Není možno je zde všechny uvést. Mág má však na vůli nasbírat tolik zkušeností, kolik je mu libo. Z vlastní zkušenosti mu zde mohu dát jen několik pokynů, jak si má jako pravý zasvěcenec počínat při evokováni bytostí.

Pakliže jste s Hagielou vše sjednali a ona Vám přislíbila splnit Vaše přání, můžete být jisti, že svému slibu také plné dostojí. Zbývá již jen, vyjádřit této inteligenci svůj dík. Učiníte to podle své individuality tím, že na příklad dáte najevo svou radost, že ve Vás Hagiel uznává dokonalého mága a že je Vám poslušna. Požádáte ji, aby se opět vrátila do své sféry. Svým vševědomím se přeneste do venušské sféry a myslete pomocí imaginace, že se Hagiel z dílčí sféry Vašeho pokoje přenáší do své domoviny.

Po absolvování tohoto meditativního postupu se vraťte ze svého vševédomí do normálního vědomí jako mág, čímž jste svou evokaci skončili. V místnosti, ve které jste evokaci prováděli, pocítíte po Hagielině přítomnosti ještě drahnou chvíli štastlivou náladu, pocit blaženosti Vás prodchne a Vy se budete nacházet, jakoby štěstím uchvácení, v povznášejícím stavu.

Je-li Vám libo, můžete se v místnosti v magickém kruhu ještě chvíli pozdržet a projít v myšlenkách ještě jednou celý zážitek s Hagielou, abyste si mohli všechny jednotlivosti dobře vtisknout do paměti.

Přistoupíte pak už jen k závěrečnému aktu své evokace. Pomocí své imaginace rozpustíte nakupené světlo do univerza, z trojhranu vyjmete znak a dobře ho uschováte. Z kruhu můžete bezpečně vystoupit, zhasnout kahany atd. Všechny magické předměty a pomůcky vrátíte na místo úschovy.

Svěřila-li Vám Hagiel nějaká zvláštní naučné metody, které si nesmíte zapsat, nýbrž jen zapamatovat a ponechat výhradně jen pro sebe, musíte toto přání plně respektovat. Jinak si celý postup evokace zapíšete do svého deníku, abyste měli jakousi příruční knihou kontrolu svých prací.

Stejným způsobem, jak zde uvedeno s inteligencí Hagiel, si můžete počínat s každou jinou bytostí jakékoliv sféry. Časem se stanete Mistry i v evokačních pracích a nasbíráte i v tomto odvětví bohaté zkušenosti. Popis praxe magické evokace je tím skončen.

Pre lepšiu orientáciu uvádzam Bardonovú evokáciu pohľadom Josefa Veselého

Zásadním přínosem pro rituální magii byl i evokačni postup zveřejněný F. Bardonem. Rituál, který je zde oproti klasické formě značně zjednodušený, je založen na předchozí impregnaci prostoru příslušným živlem a barvou. Formule, vykuřování atd. je redukováno na minimum.

Základní podmínkou úspěšné aplikace tohoto pracovního modelu je dokonalé zvládnutí živlů, čehož lze dosáhnout prováděním živlových cvičení.

Ovládá-li magik práci s živly, neexistuje nic, co by se mu nezjevilo!

Bardon názorné vysvětluje svoji evokační metodu na příkladu vyvolání Hagiel, ducha z ranku inteligencí Venuše.


Celý postup zde ve zkratce reprodukují:

Před zahájením evokace se magik vykoupá nebo umyje celé své tělo. Nemá-li možnost tak učinit, musí si alespoň pečlivě umýt ruce. Při mytí imaginuje, že zároveň s vodou odtékají veškeré nepříznivé vlivy.

Magik vyjme z úschovy své magické nástroje a položí je na čistý ubrus.

Evokaci může provádět i v bytě, musi však zastřít okna záclonami. Pak si oblékne magické roucho s myšlenkou, že je jim izolován ode všech nepříznivých vlivů. Dále si připne magický opasek s pocitem, že je pánem živlů, a na hlavu si nasadí korunu nebo čelenku s představou ztotožněni s božstvím. Teprve pak může rozsvítit magickou lampu, která v případě evokace Hagiel musí zářit jasně zeleným světlem. Lampa stojí v magickém kruhu nebo je zavěšena pokud možno ve středu místnosti.

Pak následuje umístění a impregnování magického zrcadla, případně zrcadel. Magik imaginuje velké moře svetla smaragdově zelené barvy a nechá jím prostoupit celou plochu zrcadla i celou místnost s přáním, že světlo bude přitomno tak dlouho, až je magik zase rozpustí.

Druhé magické zrcadlo se naplní akášou s představou, že do evokačního prostoru nesmí proniknout žadná nežádoucí sila nebo bytost. Tímto je místnost připravena pro zjevení volané bytosti.

Hagielina signatura se kreslí zelenou barvou na filtrační papír ve tvaru sedmihranu, nasycený fluidickým kondenzátorem. Znak se obtáhne magickou holí nebo prstem. Potom magík připraví magický kruh a trojúhelník a všechny linie obtáhne magickou holí s příslušnou představou. Pečeť ducha se umístí do trojúhelníku, který se nachází před kruhem.

Někdy se do každého rohu trojúhelníku stavi lihová lampička s líhovým extraktem heřmánku, tedy s fluidickým kondenzátorem. Začátečníci umisťují lampičky i uvnitř kruhu: v tomto případě by jich v kruhu muselo být sedm. Častěji se však používají pouze čtyři lampičky, které symbolizují čtyři živly. Kadidelnice se umístí buď mezi kruh a trojúhelník nebo se postaví přímo do trojúhelníku. Pří evokaci Hagiel se vykuřuje kůrou skořice v množství asi na špičku nože nebo Skořicovou esencí.

Nyní může magik přikročit k vlastnímu vyvolávání.

Jelikož je Hagiel pozitivní planetární inteligenci, má magik svůj meč zavěšen na opasku, případně má po levé straně opasku zasunutou magickou dýku. Kdyby šlo o démonickou bytost, musel by meč nebo dýku držet v pravicí a v levici třímat magickou hul (nedoporučuji držet meč v ruce ani při evokací tzv. negativních bytostí. Měl by být zabodnutý v zemi a dýka by měla být zasunuta za opaskem. Míříme-Ii na někoho pistolí, nelze očekávat, že rozhovor bude zvlášť srdečný).

V tomto případě magik uchopí do pravé ruky magickou hůl a stoje uprostřed kruhu, soustředí se na to, že je středem všeho, a v myšlenkách volá inteligenci Hagiel. Pak uslyší v duchu Hagielin hlas, který jako by přicházel z jeho vlastního nitra.

Dále magik několikrát šeptem opakuje jméno volané bytosti, načež se Hagiel dostaví astrálně. Potom magik volá Hagiel polohlasem nebo i nahlas, aby se zjevila hmotně. Magik teď vidí Hagiel v trojúhelníku nebo v magickém zrcadle a může s ní komunikovat.

Nyní přednese magik této inteligenci svá přání. Hodlá-li s ni přijít častěji do styku, neopomene s ní již při prvním setkání sjednat zjednodušený způsob, jakým ji bude nadále volat. Když je vše dojednáno a Hagiel přislíbila splnit magikova přání, zbývá už jen vyjádřit této inteligenci svůj dík a požádat ji, aby se vrátila zpět do své sféry.

Pak se evokatěr vrací do stavu normálního vědomí a končí evokaci tím, že imagínuje rozpuštění nakupeného světla do Universa. Nakonec sklidí a uschová všechny magické pomůcky a provede zápis o evokaci do svého magického deníku.

V závere odkazujem na evokáciu Hagiel astrálnym a hybridným spôsobom, a to oveľa v oveľa jednoduchšom prevedení.

Boli použité texty z následovných diel:
František BARDON  PRAXE MAGICKÉ EVOKACE

Josef VESELÝ  MAGIE, 
MAGIE pro pokročilé


Súvisiace články
 
Návšteva živlových bytostí mentálnym cestovaním
 
Cvičenia na ovládnutie živlov 
Mágia zrkadiel 
Koncentračné cvičenia


D
oplnil a upravil:

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background