Evokácia Hagiel

WEB_HAGIEL_c86681e9


Kto je Hagiel?

František Bardon o Hagiel píše, že veškeré záležitosti přátelství, úspěchu a štěstí spadají do jejího rozsahu moci. Hagiel se projevuje v podobě královny s překrásným obličejem, jasným zrakem a v ztepilém těle. Oblečena bývá do zeleného, zlatem pošítého roucha a její hlavu zdobí královská koruna. Její hlas je tak líbezný, že se to vůbec nedá popsat. Každý by musel v Hagiele vidět ztělesněnou krásu.

Atarot dopĺňa, že Hagiel velí dvěma kůrům – Ctnostem a Mocnostem – a některé autority ho uvádějí jako jednoho z velkých archandělů. Jeho jméno se překládá jako „Milosrdenství Boží“ a dostalo se mu prý jako jednomu z mála andělů cti podílet se na stvoření. Podle tradice byl andělem, který vzal Henocha na nebesa.

Uvádí se, že pouhé vyslovení jména Hagiel poskytuje ochranu před zlými vlivy. Jako vládce znamení Vah pomáhá sjednotit protiklady a uvést nesourodé prvky do harmonické rovnováhy. Jako anděl Venuše vytváří Hagiel krásu, lásku, sympatie a harmonii. Může zakročit ve všech vztazích – v rodině, mezi přáteli i milenci – a ukončit hádky, vyléčit rozpory, utužit přátelství a spojit milence.

Právě v této poslední záležitosti bývá nejčastěji vzýván. Nepomůže nikomu získat srdce proti vůli toho druhého, ale dokáže vytvořit příznivé příležitosti k rozkvětu vztahu.


Evokačný rituál Mágie duchov

možno vykonať spôsobom:
1. Šamanským
2. Astrálnym
3. Hybridným

1. Šamanský spôsob

sa prevádza tak, že na šamanskej ceste do Horného sveta navštíviš svojho učiteľa a prednesieš mu žiadosť o stretnutie s Venušskou inteligenciou menom Hagiel. Pokiaľ ti učiteľ zámer odsúhlasí, podnikne potrebné kroky, aby sa stretnutie uskutočnilo. Ako to ale v šamanizme už býva, dostaneš k tomu aj sprievodcu a kontakt ti bude zabezpečený bez rituálneho pričinenia.

No môže sa stať, že učiteľ z Horného sveta ťa vyzve, aby si magickú evokáciu či invokáciu predsa len vykonal, pod jeho dohľadom, s tvojimi šamanskými spojencami.

Viacej k tomu niet čo dodať, pretože tí, ktorí vedia šamansky cestovať, vedia, o čom pojednávam.

2. Astrálny spôsob

a) môže prebiehať tak, že skopíruješ všetko to, čo bolo uvedené v Bardonovom koncepte a celý rituál vykonáš v astrálnej projekcii alebo aspoň v kombinácii vizualizácie s imagináciou, teda mysle aktívnej a pasívnej (receptívnej), pričom práve pasívne vedomie zastupuje objektívne astrálne dianie, a teda aj astrálnu projekciu, zatiaľ čo vizualizácia ho len aktivuje.

Vizualizovanie je teda v tomto zmysle buď len fantáziou alebo pokusom o replikovanie skutočného Astrálu. Imaginácia ale nie je diaľkové nazeranie (jasnovidnosť). Tento fenomén náleží do inej paranormálnej kategórie.

POZNÁMKA: Napriek tomu, že Bardon a jeho učenci tvrdia, že do planetárnych sfér, nachádzajúce sa v mentálnej rovine, a teda aj za Hagielou sa do Venušskej sféry astrálne ísť nedá, naša prax nám vraví niečo iné. Pojem „mentálny“ síce používame, ale len v teoretickej rovine pre bližšie pochopenie rôznych (meta)fyzických a duchovných aspektov. Teda v praxi všetky vibračné roviny zahrňujeme pod jediný názov, ktorým je Astrál. Ten chápeme ako alternatívny svet, vrstvený nespočetnými vibračnými hodnotami od tých najhrubohmotnejších až po tzv. vibrácie božské. A v jeho súcne sa nachádzajú všetky tie „svety odlúčeností“, teda rovina Mentálna, Bodhická, Atmická, Monadická a Božská. Pokiaľ ale ty svojou vlastnou praxou zistíš niečo iné, drž sa toho. Ako je napísané v prológu článku, názory iných sú vždy dobré tak len ako idey a inšpirácie, slúžiace vlastnému progresu.

Aby sme vyššie uvedené premietli do našej praxe, je dobre spomenúť, že efekt toho, že sa astrálnou projekciou dokážeš ocitnúť v nejakej Astrálu „nadradenej“ rovine, môže spôsobovať fakt, ktorý je uvedený v diele Astrální projekce – Zkušenosti mimo tělo od Melity Denning a Osborne Phillips. Tam sa popisuje, ako sa astrálny cestovateľ môže dostať až do tých najvyšších vibračných výšin. Je to síce myslené len v rámci Astrálu, ale pokojne to môže zahŕňať aj iné, už spomenuté existenciálne roviny.

O čo teda ide?

Pokiaľ sa projektujúca osoba hodlá dostať čo „najvyššie“, musí svojou vôľou počas projektovania minimalizovať astrálnu substanciu, ktorá jeho projektujúcemu sa vedomiu spôsobuje záťaž rovnako ako balast u teplovzdušného balóna.

Pokiaľ teda dokáže hmotu astrálneho tela postupne smerom k telu fyzickému odbúravať, bude sa stávať ľahším a ľahším, až napokon dosiahne stav, kedy to ďalej už nepôjde, a v tom momente by sa mal nachádzať buď v hraničnej oblasti Astrálu alebo v rovine napríklad Atmickej, do ktorej sa vraj ako inkarnovaná bytosť môžeš dostať najvyššie.

Tento fenomén, hoci ide o klasický prístup, dobre opisuje aj hviezda astrálneho cestovania, okultista Robert BRUCE. Ten, aby sa dostal do vyšších svetov existencie, sa počas projekcie zvlečie najprv z astrálneho „obleku“, čím sa ocitne v rovine mentálnej, potom to zopakuje a vyzlečie si tentokrát „oblek“ mentálny“. Samozrejme, že sa preberie v úrovni Bodhickej. Posledne zhodí aj overal Bodhický a okolo seba uzrie svet rýdzo anjelský – Atmický. Takže, ako to v skutočnosti je, ti spoľahlivo zodpovie len tvoja vlastná prax.

b) môže síce prebehnúť rituálne, no v oveľa jednoduchšej podobe prostredníctvom exteriorizácie astrálneho tela alebo len vizualizáciou a imagináciou. Táto metóda je rozobraná nižšie.

3. Hybridný spôsob

prevádzania evokácie/invokácie. Vykonáva sa tak, že časť rituálu sa odohrá v rovine fyzickej a časť v astrálnej. Tieto metódy sú naznačené aj v týchto článkoch, ale konkrétnejšie o tom pojednávam nižšie.

Predpoklady

František BARDON vo svojom diele PRAXE MAGICKÉ EVOKACE uviedol, že základnou podmienkou pre úspešnú aplikáciu jeho pracovného modelu je zvládnutie práce so živlami, životnou silou a Ákášou. Len dodávam, že aj v našej astrálnej praxi sa zvládnutie uvedených médií považuje za prínosné, ak nie nevyhnutné, podľa toho, o aký zámer a spôsob jeho docielenia ide. No pre každý prípad, predtým, než akýkoľvek rituál vykonáš, si bezpodmienečne osvoj nasledovné:

Pozri si, o čom vlastne naša mágia je
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II

Potom by si mal zvládnuť nasledovné cvičenia:

Zmenené stavy vedomia prostredníctvom progresívnej relaxácie a/alebo meditácií s alebo bez použitia Hemi-Sync®.

astrálny chrám/záhrada – svätyňa – do ktorej budeš bytostí evokovať/invokovať a ktorá predstavuje tvoje psyché

Pentagramový rituál alebo jeho klasickú formu Menší Pentagramový rituál, ktorý zároveň slúži ako spôsob učenia sa exteriorizovať astrálne telo

Cvičenie na ovládnutie živlov je alfou a omegou mágie ako takej, pokiaľ nechceš zostať pri čarovaní „len“ so sviečkami a inými hmotnými analógiami.

Návšteva živlových bytostí mentálnym cestovaním je taktiež veľmi užitočnou záležitosťou, no tie sa dajú aj evokovať

Použitie magického zrkadla

Ak si toto všetko zvládol, dospel si do štádia, kedy si konečne môžeš dovoliť svoju prvú evokáciu, podľa popisu nižšie.

POZNÁMKA: Postupom času si ale vytvoríš svoj vlastný spôsob a informácie iných budeš brať len ako inšpirácie. Pokiaľ by si však chcel vykonať evokáciu podľa tradícií západnej rituálnej mágie, potrebuješ k tomu zvládnuť látku uvedenú v diele BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ, zvládnutím ktorej, za pomoci „šamanských“ inteligencií, vznikla aj naša mágia Bratstva Slnka.

Prax

Astrálny rituál

1. Daj sa do polohy, ktorá ti umožní na svoje fyzické telo zabudnúť

2. Zatvor oči a relaxuj, respektíve medituj/rozjímaj o predmete rituálu. Zbav sa nadvlády analytickej mysle

3. Vizualizuj astrálny chrám alebo záhradu s miestom, ktoré si si vytýčil na prevádzanie magických operácií

UPOZORNENIE: Nemíňal drahocennú nervovú energiu na prílišné detaily toho, čo sa bezprostredne rituálu netýka. Nezapodievaj sa teda nateraz zbytočne veľa chrámom ani záhradou a sústreď sa na tie aspekty, z ktorých rituál priamo pozostáva. Nezabudni, že bez podporných audio-prostriedkov (nemyslí sa tým však nejaká hudba, vrátane meditačnej) vydržíš byť v alertnom stave uvoľnenia zhruba po dobu 30-tich minút. Po tomto čase ma fyziológia človeka tendenciu skĺznuť späť do bdelosti, zvýšiť svalový tonus a ukončiť tak hĺbku dosiahnutého tranzu. Ak toto nastane, rituál preruš, zhasni pentagramy aj magický kruh a vráť sa v mysli späť do sveta protikladov. Po čase rituál zopakuj.

4. Mentálne/astrálne alebo len vizualizáciou/imagináciou do chrámu vojdi. Môžeš tak učiniť asociovane alebo disociovane. Odporúča sa však uprednostniť stav asociovaný, poprípade tieto pohľady, pre oživenie a docielenie špeciálnych efektov, striedať. Riaď sa svojimi pocitmi, nie logikou. Pojmy „asociovaný“ a „disociovaný“ rozoberám v článku Cvičenia astrálnej projekcie

5. Teraz:

a) Ak si šaman divoko mentálne/astrálne tancuj, spievaj, chrasti/bubnuj alebo iným svojim spôsobom sa uveď do exaltácie a amplifikuj svoje vzrušenie. Týmto si si povolal a prípadne sa nechal posadnúť svojimi šamanskými spojencami – duchmi rastlín, silovými zvieratami a prípadne aj adekvátnym majstrom/učiteľom z Dolného, Stredného alebo Horného sveta

b) Ak šaman nie si, neplač a preveď rituál Pentagramu Dúhovej mágie alebo jeho klasickú formu. Živly pre tentokrát ponechaj za bránami strážnych veží a do chrámu ich nevpúšťaj! Živlové zbrane ostávajú na svojich miestach v stredoch pentagramov.

6. Teraz, vo vhodnom oblečení/nahý, preveď kompresiu svetla, v prípade Hagiel zeleného, ktorým naplníš astrálny chrám/miesto v záhrade alebo niekde inde ináč vyčlenený priestor, a s citom, no rozhodne, začni vyvolávať Hagiel. Ak sa ti bytosť akýmkoľvek spôsobom ozve alebo sa dokonca vizuálne zjaví, rozhodneš sa pre dve nasledujúce možnosti:

a) Vycestuješ z chrámu (šaman za sprievodu šamanských inteligencií) za Hagielou a stretneš sa s ňou priamo v jej obydlí Venušskej sféry alebo niekde na pol ceste v Astrály. Dôležité je pritom neustále volanie jej mena, čo slúži ako zapnutá navigácia, aby sa ti nestalo, že náhle stratíš niť a ocitneš sa niekde neznámo kde, v spoločnosti niekoho, kto tvojim nevybúreným emóciám podvedomia ponúkne možnosť konečne si dobre zasexovať…

Dôležitá je teda vycvičená vôľa a vysoká bdelosť udržovania zámeru. Pokiaľ sa ti napokon s Hagiel stretnúť podarí, decentne vyčkávaj, či ťa osloví ako prvá. Len sa jej preboha nesnaž zalichotiť nejako v tomto zmysle: Nazdar kočka… ty kokso, ale si sexi! Ináč vieš, čo ma stálo, kým som sa k Tebe dostal? Panebože, skoro mi hlava praskla! Ale nechajme to tak, už som nažhavený… Poďme teda nato. Tak čo, kto začne ako prvý?

Pokiaľ teda vycítiš, že by si mal spustiť, tak začni. Buď prirodzený a na nikoho sa nehraj. Tieto inteligencie ťa poväčšine majú prečítaného oveľa dôkladnejšie ako si sa kedy stihol o sebe dozvedieť ty sám! Príklad takého akceptovateľného oslovenia a správania sa ku géniovi typu Hagiel, uvádzam aj v článku Mágia na odstránenie astrálnych parazitov

b) Pokiaľ v chráme ostaneš a zachytíš niektorými zo svojich zmyslov jej odozvu, budeš v privolávaní pokračovať, pričom si jemne môžeš dopomôcť vhodnou vizualizáciou. Vizualizácia totiž mocným spôsobom udržuje zmenený stav vedomia a aktivuje pasívnu myseľ (imagináciu), bez ktorej by evokácia zostala len fantáziou.

Pokiaľ by sa ti stalo, čo sa ti aj mnohokrát stane, že z tranzu vypadneš, nepanikár!
Je to prirodzená obrana psyché proti tranzu, ktorý nie je zrovna jej domácim stavom. Ako však budeš v cvičeniach pokračovať, analytická myseľ sa bude voči zmeneným stavom vedomia stavať stále viac priateľskejšie. Ako spomína Bardon, cvik robí majstra!

Hagiel sa ti môže ukázať spočiatku len v mentálnej sfére, potom v astrálnej a napokon, ak by si rituál robil hybridne, mohla by sa ti ukázať aj zhmotnená, kedy by si ju už vnímal „fyzickými“ očami.

POZNÁMKA: Duchov som „hmotnými“ očami vnímal veľakrát, no viem, že v skutočnosti ide o realitu astrálnu. Je to obdobné, ako keď lucidné snívaš s otvorenými očami. Bežne mávam vízie tak, že sa pozerám na okolitý svet a náhle mi do vnímania fotónov vbehne astrálny obraz – statický alebo živý – ktorý ho svojou intenzitou prekoná!

Stalo sa mi napríklad, že som bežal dole točitým schodiskom v starej budove a ako som tak vo veľkej rýchlosti skákal zo schodov na schody, náhle ma oslnilo oko dravca, ktorý je už od narodenia mojím hlavným silovým zvieraťom. V spomínanom momente ma upozornil na zdravotný stav môjho kamaráta, ktorý vzápätí nato zomrel. No v momente vízie som kvôli tomu skoro havaroval!

Ak už máš za sebou dostatočnú prax, volaná entita sa zvykne ukázať astrálne hneď na začiatku. Môžeš ju vnímať všetkými zmyslami naraz, čo je pomerne vzácne, alebo jednotlivými zmyslami, prípadne ich meniacimi sa kombináciami. Môžeš ju napríklad len cítiť ako vôňu. No ako budú tvoje skúseností rásť, bude rásť aj kvalita tvojho senzorického vnímania.

7. Stojíš tvárou k Východu a Hagiel sa nachádza pred tebou. Ako som už spomenul vyššie, vyčkáš, či ťa neosloví ako prvá. Keď nie, oslovíš ju ty. Prirodzene, slušne, pokojne, bez toho, aby si mal snahu akokoľvek na ňu zapôsobiť. Potom, vo vhodnej chvíli, jej vyjavíš svoj problém alebo žiadosť, ktorú si si pre ňu vopred pripravil. Jednoducho, porozprávaš sa s ňou tak, akoby pred tebou stál veľmi vplyvný človek, s veľkou mocou, a nemal na teba až toľko času.

8. Rituál, či už astrálny alebo hybridný, ukončíš úklonou, aj niekoľkonásobnou, spolu s poďakovaním sa za návštevu s tým, že bytosť poprosíš, či by bola taká láskavá a poskytla ti svoj volací znak, symbol alebo heslo, ktoré by ti aj napodruhýkrát umožnilo ju privolať, a to oveľa jednoduchším spôsobom, bez vykonávania zložitostí rituálu. Nám napríklad u určitých bytostí funguje ako volací symbol aj kombinácia tarotových arkán, ktoré však mám vizualizačne tak zvládnuté, ako by som sa na ne pozeral fyzickými očami. Nuž, dlhodobá prax…

Potom bytosť mentálne vyprevadíš do jej sféry, ktorú však nemusíš akokoľvek v predstave (vo vizualizácii) detailizovať. Vo svojej fantázii ju jednoducho niekam vyprevadíš, a je to. Nemyslím tým však ten rozprávkový seriál „A je to“!

Následne sa ukloníš na všetky štyri svetové strany v smere hodinových ručičiek, pričom začneš na Východe. Šamani sa ukláňajú aj smerom ku géniovi Dolného sveta a hore ku géniovi sveta Horného. Urob však ako cítiš, no vždy konaj s mierou pokory a oddanosti.

Potom, začínajúc na Severe, odvoláš alebo jednoducho gestom rúk rozplynieš žiariaci alebo horiaci pentagram, a postupne to isté v protismere hodinových ručičiek vykonáš na strane Západu, Juhu a napokon Východe.

Kruh absorbuješ do seba gestom ľavej ruky, ktorú vystrieš a použiješ ju akoby vysávač, ktorý žiaru alebo oheň do seba vsaje, pričom sa opäť otáčaš v protismere hodinových ručičiek – od Východu k Východu.

Keď si dospel až sem, zlikviduješ alebo poupratuješ aj ďalšie prípadné symboly a pomôcky, ktoré si použil, a opustíš chrám.

9. Po uvedení sa do sveta analytickej mysle na rituál okamžite zabudni. To preto, aby materiálne orientovaná myseľ neurobila z neho svoju korisť – haluz. To by potom výsledok značne oslabilo. Rozjímať o práve dokončenej akcii by bolo možné len vtedy, ak by si mal materiálne orientovanú myseľ pod kontrolou, čo predovšetkým u začiatočníkov býva kardinálny problém.

K rituálu môžeš použiť rôzne analógie a korešpondencie. Ide napríklad o athame, magický meč, magické zrkadlo, ktoré môžeš použiť dokonca aj v astrálnom prevedení, tarotové arkány, rúny, rôzne vykurovadlá, sviečky, sigilá a predovšetkým, v tomto prípade, volací znak Hagiel, ktorý uvádzam nižšie.

Ak ho použiješ, umiestniš ho do trojuholníka prejaveného, alebo keď pracuješ bez neho, položíš ho jednoducho pred kruh na východnej strane tam, kam bytosť hodláš privolať.

Pokiaľ pracuješ v hybridnom móde, s volacím symbolom nakladáš rovnako, ako uvádza Bardonov koncept alebo koncept astrálny.

Voláci znak Hagiel

WEB_HAGIEL_SIGNATURA


Hybridný rituál

Tento rituál, čo sa týka vykonávania, je identický s Bardonovou formou alebo s vyššie uvedenou Dúhového kruhu, len sa rozdelí na prevedenie fyzické a astrálne.

Rituál musíš previesť len tam, kde budeš mať istotu pokoja a nerušenosti, a to v akomkoľvek zmysle.

Vykonáš ho postojačky, ak si postihnutý, pokojne aj na vozíčku. Buď vhodne ustrojený, najlepšie v cisárových nových šatoch. Fyzicky budeš pracovať potiaľ, dokiaľ evokovanú bytosť, v tomto prípade Hagiel, svojimi zmyslami nezachytíš. Potom, po jej súhlase, sa na dohovorené astrálne/mentálne miesto vyberieš. K tomu opäť použiješ techniku vizualizácie a imaginácie alebo najlepšie mentálnej/astrálnej projekcie.

Do Astrálu sa však môžeš dostať aj skrz magické zrkadlo, ktoré predtým naimpregnuješ buď zelenou farbou sféry Venuše alebo Ákášickým princípom (fialová farba).

S transempirickou inteligenciou však môžeš skrz zrkadlo aj rozhovárať, pričom ju alebo jej symbol jasne uvidíš, takže do Astrálu už vycestovať nemusíš.

Pokiaľ si predsa len za Hagielou vycestoval, po ukončení komunikácie sa vrátiš späť do tela.

Rituál ukončíš obdobným spôsobom, ako si to uvádza v prípade astrálnom, len to prebehne fyzicky.

Hagielove korešpondencie

Živel:                  Vzduch
Kov:                     Měď
Číslo:                   7
Kůr:                    Ctnosti, knížectva
Sefira:                 Necach
Božstva:             Afrodita, Sukra, Ištar, Benten, Lakomí, Chenrezi
Barvy:                Růžová (Váhy), zelená (Býk)
Zvířata:              Jeleni, králíci
Ptáci:                  Holubice, vlaštovky
Hmyz:                Motýli
Kameny:            Smaragd, růženín, opál, jadeit, malachit, růžový korál
Koření:               Koriandr, skořice, růžový pepř, tymián
Vůně:                 Santal, styrax, galvanuj, valeriána, fialka
Květiny:             Červené a růžové růže, orchideje, petrklíče, fialky, orlíček
Stromy:              Jabloň, hrušeň, třešeň, bezinka, lípa, kaštan
Jídla:                   Jahody, ostružiny, broskve
Byliny:               Řebříček, černobýl, sporýš, pelyněk
Tělesné části:     Pleť, horní ret, hrdlo, prsa, ledviny, vnitřní pohl.orgány
Tělesné funkce:  Výstavba buněk a nervů, diuretické a emetické procesy, čich
Ctnosti:              Harmonie, vkus, krása, přitažlivost
Profese:              Hudebníci, herci, diplomaté, baviči, kadeřníci, designéři
Aktivity:            Svatby, večírky, relaxace, milostné románky
Klíčové slovo:     Půvab
Zdroj: Atarot

Nerob si zbytočne ilúzie o tom, že existuje nejaká predpísaná mágia. Neexistuje. Je len mágia, ktorá funguje a tá, ktorá nie. A keď niekto zastáva iný názor, nanajvýš ho môžeš brať len ako inšpiráciu pre to, čo tebe funguje už dávno, aj keď sa to zdá byť postavené na hlavu…


Súvisiace články
 
Návšteva živlových bytosti mentálnym cestovaním
 
Cvičenia na ovládnutie živlov 
Mágia zrkadiel 
Koncentračné cvičenia

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background