Pre ktorú mágiu sa rozhodnúť?

Pre ktorú mágiu sa mám rozhodnúť (300x400)Fotografia zaznamenáva jeden zo série rituálov, zastrešený gréckou bohyňou (dorastajúceho) Mesiaca Artemis (v starovekom Ríme Diana), pričom patrónkou je grécka bohyňa Tyché (v starovekom Ríme Fortuna). Konkrétne v tomto rituály sa udiali veci, videné aj fyzickým zrakom a sluchom. Bolo to následkom duchov, ktorí sa rituálu zúčastnili.


Dôležité!
Vysoká účinnosť rituálov našej šamansky pojatej
 mágie nespočíva z predpisového vykonávania magických operácií ani z kopírovania rituálov iných, ale jej efektivita je priamo úmerná tomu, KTO danú mágiu prevádza. Predovšetkým ide o to, do akej miery ten niekto zvládol pozíciu metapozorovateľa, pretože to primárne určuje astrálne inteligencie, ktoré budú za ním stáť a tie, s ktorými bude môcť svojou vôľou interagovať!
Keď teda niekto len tak naslepo skopíruje rituál niekoho, môže byť síce v mágii úspešný, ale len do tej miery, do akej je duchovne vyspelý a v tomto zmysle dokáže osloviť astrálne entity, pokiaľ teda praktizuje démonologický koncept mágie. Pokiaľ nie je na požadovanej duchovnej úrovni, dokáže maximálne tak osloviť bytosti nižšie, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať úplne iné záujmy ako naivný operátor.Hermetická teurgia
, ako najvyššia forma pozitívnej mágie, si napríklad rituály aktuálne tvorí sama. Je to cesta osvietenej mysle, požehnaná nadobudnutými transempirickými znalosťami. Rituály teda nie sú účinné tým, že sa niekto niečo ako papagáj naučí naspamäť, ale tým, že ich vykoná s pochopením a vnútorným súladom, a tým pádom s podporou Vyššej moci.


Pokiaľ akurát neprevádzaš ceremoniálnu alebo inú mechanickú mágiu, ktorá má svoje vlastné ortodoxné postupy, pokiaľ metafyzickým a duchovným zákonitostiam rozumieš, môžeš si rituály, či už astrálne alebo fyzické, tvoriť sám. A budú fungovať!

Pri praktizovaní napríklad astrálnej mágie, ktorá je podstatou nami prevádzanej mágie, nemusíš brať ohľad na astrologické, numerologické či iné vplyvy, bez ktorých sa ceremoniálna mágia a formy mechanického čarodejníctva častokrát nezaobídu. No nezaobídu sa len preto, lebo to vychádza z ich spôsobu prevádzania mágie. My využívame poznatok, že v Astrály čas a priestor vo fyzickom ponímaní nejestvuje, a tak si všetky nastavenia, na ktoré iní vo fyzickom svete musia čakať, utvoríme jednoducho presunutím sa do obdobia, kedy sú hviezdy, planéty, Mesiac či dátumy v súlade s požiadavkami.


Príklad: Ak potrebuješ využiť postavenie Mesiaca, ktorý potrebuješ mať vo fáze prvej štvrti – ide teda o dorastajúci Polmesiac – tak vskutku musíš na túto príležitosť vo fyzickom svete čakať. 
Iné to však je, ak čaruješ priamo v astrálnom priestore alebo „len“ prostredníctvom vizualizácie a imaginácie, kedy sa (meta)fyzické súradnice časopriestoru nastavujú vôľou operátora. Ak teda potrebuješ mať Lunu vo fáze prvej štvrti, tak sa v Astrály alebo v zmienenej vizualizácii/imaginácii jednoducho prenesieš do obdobia, kedy fyzický Mesiac v tomto postavení bol alebo len bude. Prípadne sa presúvať vôbec nikam nemusíš, len si jednoducho Lunu v požadovanej fáze vizualizuješ.Pamätaj, pokiaľ Ti niekto bude dohovárať, že to, čo je tu vyššie uvedené, nefunguje, tak vedz, že dotyčný buď s tým nemá žiadnu skúsenosť alebo Ťa zavádza zámerne, kvôli vlastnému prospechu. Ignoruj predovšetkým názory prívržencov rôznych cirkví, siekt a náboženstiev.Známym
svetovým kultom, akými napríklad sú Voodoo, Macumba, Umbanda, Santeria alebo šamanom a čarodejom pôvodných kultúr, mágia funguje a tým pádom sa nemusia zaoberať prechodom na niečo iné. U pôvodných šamanských kultúr je zažité, že čo funguje to funguje, a preto sú ich šamani ochotní medzi svoje dovtedajšie magické techniky zaradiť aj spôsoby cudzích kmeňov a kultúr. A o tom, že ich mágia funguje, nemusí azda nikto pochybovať. 


V prípade precítenia, že pre Teba cesta astrálnej mágie alebo šamanizmu nie je to pravé orechové, pokojne sa vydaj inou cestou.


Ak docieliš pozíciu metapozorovateľa a teda spoznáš sám seba, môžeš bez strachu pristúpiť k niektorému z následujúcich duchovných a magických smerov:

• Kresťanský mysticizmus
kde ide o formu platónskeho kontemplatívneho asketizmu, sprevádzaného zbožnými a často liturgickými činnosťami. Vo svojom historickom bohatstve zahrnuje kresťanský mysticizmus takmer celú možnú mystickú fenomenológiu, pričom však kladie dôraz skôr na extázu než na introspekciu

• Židovský mysticizmus
kde formou židovského mysticizmu je Kabala

• Judaizmus (židovstvo)
je najstaršie náboženstvo, avšak počtom veriacich spomedzi troch veľkých svetových monoteistických náboženstiev, akými sú judaizmus, kresťanstvo a islam, najmenšie. Pre judaizmus je charakteristické, že jeho prívrženci sa považujú za členov jedného židovského národa, zatiaľ čo prívrženci ostatných náboženstiev sú spravidla príslušníkmi rozličných národov. Judaizmus preto býva nazývaný aj židovské náboženstvo a je veľmi úzko spätý s dejinami, kultúrou a tradíciou Židov

• Islamský mysticizmus
ktorého vyjadrením je islamská spiritualita Súfizmus

• Teozofia
je jeden z novodobých druhotných náboženských prúdov, ktorý založila v roku 1875 Helena P. Blavatská

• Hinduizmus
je jedno z najstarších a počtom prívržencov najväčších náboženstiev sveta. Je založené na védach a je pravdepodobne pokračovateľom védskeho náboženstva

• Budhizmus
je nábožensko-filozofický systém, ktorého základ vytvoril Buddha Šakjámuni.
Ide o jedno z najrozšírenejších svetových náboženstiev, vyznáva ho 300–500 miliónov ľudí

• Zen budhizmus (zenový budhizmus alebo zen)
je forma budhizmu, rozšírená najmä v Japonsku, Južnej Kórei, USA a Západnej Európe. Je to forma japonskej budhistickej tradície, kde typickou metódou je takzvaná meditácia bez formy, prevádzaná obvykle v sede „Zazen“ a preferovaná najmä školou Sótó zen

No môžeš použiť aj iné smery, možno k tebe bližšie. Sú nimi

• Wicca
je náboženstvo, respektíve náboženské hnutie rozšírené najmä v anglosaskom kultúrnom okruhu. V dávnej minulosti bolo veľmi rozšírené, ale s postupným rastom moci iných náboženstiev, akými boli kresťanstvo, islam, judaizmus a iné, strácalo na podpore verejnosti, pretože rozšírenejšie náboženstvá ho často zosmiešňovali, zatracovali a často aj trestali. Jeho vyznávači ho chápu ako vieru v Boha a Bohyňu. Táto viera sa praktikuje spôsobom života a rituálmi. Na rozdiel od iných náboženstiev sa vyznávači tohto náboženstva rituálmi a čarovaním snažia privodiť zmeny v svojom okolí.

• Hermetizmus
• Šamanizmus – v prípade záujmu o šamanskú mágiu odporúčam prihlásiť sa do fakulty FSS profesora Harnera v Európskej sekcii, ktorú som onoho času absolvoval aj ja. Je tiež možne študovať u Caitlín & John Matthews
• Čarodejníctvo

• atď

Hermetická prax
Zájemci o tento klasický rituálny druh mágie môžu cvičiť na základe materiálov, ktoré v CZ/SK verzii vo svojich dielach uviedli
 František BARDON ako aj Josef VESELÝ. Avšak je k dispozícii aj iná dostupná literatúra, ako aj WEB, napríklad Zřídlo|Pramen spirituality a poznání.


K výberu Tvojho spôsobu života alebo okultného smerovania Ti môže dopomôcť aj stanovisko k základným filozofickým prístupom:

• Teizmus je presvedčenie, že existuje Boh alebo bohovia, ktorí stvorili svet, sú všemocní a aktívne podľa vlastnej vôle zasahujú do diania vo svete. Je to učenie uznávajúce existenciu osobného boha ako nadprirodzenej bytosti s rozumom a vôľou. 

• Monoteizmus je obdoba teizmu, presvedčenie, že existuje práve jeden Boh, ktorý je všemocný, stvoril svet a aktívne podľa vlastnej vôle zasahuje do diania vo svete.

• Polyteizmus je presvedčenie, že existujú viacerí bohovia, ktorí sú všemocní, stvorili svet a aktívne podľa vlastnej vôle zasahujú do diania vo svete.

• Deizmus je učenie, názor, pripúšťajúce existenciu neživého boha, alebo nejakého princípu, ktorý je prapríčinou sveta (vesmír iba stvoril), no po vzniku sveta už do jeho vývinu ďalej nezasahuje: svet sa vyvíja podľa svojich vlastných zákonov.

• Panteizmus alebo naturalizmus je nábožensko-filozofické učenie, stotožňujúce boha s prírodou a pokladajúce prírodu za stelesnenie božstva. Boh je neosobný a stotožňuje sa s vesmírom, svetom.

• Ateizmus je presvedčenie, že žiaden Boh neexistuje. Nezastávanie žiadneho konkrétneho postoja ohľadom existencie boha či bohov, odmietanie možnosti poznania boha.

• Animizmus je základný stupeň náboženského myslenia, v ktorom sa všetkému živému i neživému pripisuje vlastná životná sila (duša). Podľa animizmu je tá istá duša zároveň princípom myslenia, ako aj organického života. (použitý ZDROJ)


Pokiaľ teda nájdeš to, čo Ti bude vyhovovať, ale hlavne to, čo Ti bude spôsobovať radosť, si na tej najsprávnejšej ceste stáť sa úspešným človekom, a rovnako mocným mágom…
Preto nezabudni, že najúčinnejšou mágiou je tá, ktorá pramení z Tvojho Srdca.


Súvisiace články 

Astrálna mágia

Teurgia
Psychurgia
Mágia energií
Zvláštnosti a nepresnosti v názoroch na okultizmus

Druhy a koncepty mágie

Astrálne & Mentálne cestovanie
  

Extatický, enstatický & psychotropný šamanizmus
Meditácia

Meditácia z rôznych uhlov pohľadu 
Chögyam Trungpa o duchovných mýtoch

Meditace I -VI 
Progresívna relaxácia 
Harmonizace čaker – Pyramidální meditace

Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Podstata astrálneho cestovania

Vysvetlenie spánkovej paralýzy

Spánková paralýza – osobné zážitky

Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie

Astrálna exkurzia vo svojom byte

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Aktivity v Astrály verzus talent

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Progres a odpor v duchovno-magickom zrení

Stvoriteľ & jeho (meta)fyzické idey

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

O duchoch

V Ríši prírodných duchov

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Egregori a ich podstata

Astrální cestování: Robert Bruce

Len vnímaj a nemysli…

O energiách

Duchovia najmocnejších objektov Vesmíru

Naplň si svoj Sen

Astrál – vaše otázky, naše odpovede
Astrál počas života a po ňom
Cvičenia astrálnej projekcie
Astrál očami špičkového okultistu Roberta Brucea

Astrálne a Mentálne cestovanie 
NAŠA ASTRÁLNA MÁGIA

PRINCÍPY DUCHOVNA & MÁGIE

ZLATÝ KĽÚČ

PRÍSPEVKY od INÝCH o ASTRÁLY 
DUCHOVNÁ & MAGACKÁ PRAX
 
DUCHOVNÝ RAST


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background