Covid-19 ako multipersonálna entita

Zatiaľ čo logická myseľ a jej podvedomé zložky majú svoje mantinely, transcendentálna myseľ a jej nadvedomé zložky sú bezbrehé.


Položme si otázku, kto sa tu proti komu v skutočnosti bráni? My proti Prírode alebo Príroda proti nám. Materiálne orientovaná myseľ predstavuje pre Prírodu jed, vírus. A ten treba zničiť. Žeby vírusom?

 

Covid-19 na Jeseň 2020

Žádnou magickou ochranu před koronavirem jsem neaplikoval,“ říká český okultista Josef Veselý


Vírus Covid-19 po prvej Jarnej invázii a po krátkej letnej odmlke sa opäť nadýchol a útočí.

Z vlastných zistení viem, že ide o tzv. psychosomatickú záležitosť, čo rečou sedliackeho rozumu znamená, že vírus nie je len ten vírus, za čo ho považuje alopatická medicína, primárne vychádzajúca z premís materializmu, ale že do záležitosti má čo povedať aj sféra metafyzická, ktorú determinuje vedomie a jeho myseľ. 
A súčasťou vedomia a jeho mysle je aj metafyzická podstata zmieneného vírusu.

 

Na dennej báze počúvame správy o tom, koľko percent obyvateľstva vírusnakazil, ako tá ktorá obeť dopadla, ap.

Strach, oslabená a chaotická myseľ, absencia sebalásky, absencia viery v samého seba, kapitulácia, pretrvávajúca bezmocnosť, povery a predpojatosti, orientácia na autority materiálnej vedy a medicíny, politiky, cirkví a náboženstiev – sú fenomény, ktoré otvárajú bránu k Démonovi. A to vedie k ďalšej bráne, ktorá vedie do zóny materiálnej smrti, pretože ako sa hovorí, komu niet rady, tomu niet pomoci.

 

Popisy o priebehu infekcie sa však u rôznych infikovaných osôb líšia. Jeden tvrdí, že síce nakazený bol, no priebeh ani nezaregistroval, iný ho zažil skutočne dramaticky, niekto mu podľahol a niekto zas povie, že vírus prebehol len ako obyčajná chrípka, a nič iné teda za ním netreba hľadať. Potom, počúvame názory o tom, odkiaľ vírus pochádza, či je vytvorený umelo alebo ide o prírodný výtvor, atď.
V prvom rade je potrebné pripomenúť, že nezáleží na tom, či bol vírus vytvorený v umelo alebo nie, pretože aj keby, jeho existencia sa riadi prírodnými zákonmi, a teda, aj keby pochádzal z laboratórií, išlo by o produkt, ktorý sa tak či onak chová podľa zákonov prírody, hoci primárne by nepochádzal od Prírody, ale od človeka. A človek súčasťou Prírody je… 

 

Kto má pravdu?

Nuž všetci. Skutočne. Je dobre si uvedomiť, že tí, čo sa k vírusu v nejakom zmysle vyjadrujú a myslia to vážne, majú pravdu, pretože existencia vírusu, podobne ako napokon všetkého ostatného naokolo, vrátane nás samotných, podlieha relatívnej skúsenosti, ktorá je vo vzťahu k Vesmíru plne relevantná(!) a k mater 

Je to tak preto, lebo každá idea, hoci by sa jednalo o hoax či konšpiráciu, pokiaľ je do nej vložené dostatok emócií, sa v metafyzickej rovine stáva objektívnou záležitosťou, ktorá na základe pudu sebazáchovy si okamžite hľadá svoje uplatnenie, napríklad spojením sa s vibračne podobnou inou entitou-ideou, ktorá je už však omnoho mocnejšou a teda schopnejšou energeticky interagovať, a tento mentálno-energetický guláš po materializácii tvorí fyzickú realitu, v ktorej žijeme. K uvedenému je dobre podotknúť, že veda, materiálne orientovaná, končí tam, kde metafyzika a duchovno len začína. 
V tejto súvislosti by som rád podotkol len taký „malý“ fakt, a to, že metafyzika neznamená duchovno, a duchovno nie je metafyzické. Vedomie je fenomén bez protipólov. Je to matéria, ktorá generuje myseľ, a ktorá vôľou stvorila svety protikladov na metafyzickom a fyzickom základe. Tak to aspoň doteraz chápem.

Metafyzické energetické interakcie stoja za materializáciou zámerov vedomia, ktoré to docieľuje prostredníctvom metafyzického nástroja, ktorým je myseľ a jej emócie. A emócie sú plne astrálnou záležitosťou (nie nadarmo sa o astrálnej rovine hovorí, že je to rovina emocionálna). A keďže je Astrál dimenziou, ktorá hraničí s dimenziou fyzickou, je vysvetlené, prečo má práve táto metafyzická rovina taký interaktívny dosah na náš časopriestor.

Vedomie je teda akoby softvér a myseľ s emóciami v tomto zmysle predstavuje hardvér.

 

To, čo som uviedol, je potrebné k pochopeniu, s čím máme v prípade Covidu-19 do činenia.

Rovnako uvádzam, že alopatická medicína má vo všetkom, čo zistí a sa potvrdí, pravdu, avšak ich zistenia, nech už sú akékoľvek, predstavujú len materiálny uhoľ pohľadu, nie celostný, ktorý nutne zahŕňa aj fenomény metafyzické a duchovné.

Pokiaľ teda vezmeme do úvahy, že akýkoľvek vírus, o ktorom sa v rámci ľudstva emocionálne premieta, pôsobí na ľudský organizmus okrem iného aj silou emócii, ktorých možnú intenzitu na fyzický organizmus uznáva aj alopatickej veda, musíme priznať fakt, že človeka atakuje nielen fyzická zložka vírusu, ale aj jeho metafyzická podstata, ktorá na nás pôsobí v psychosomatickom zmysle, a pokiaľ je niekto na tom nie práve duševne dobre, vírus ako taký si ho nájde sprvoti v astrálnom, teda metafyzickom, prostredí a ďalším pôsobením v jeho psyché ho naprogramuje tak, aby sa z potenciálnej obete stala skutočná. 
Výsledkom je, že človek, ktorý si vyše zmienený fakt vôbec neuvedomuje, začne konať pod nadvládou „démona covid-19“ takým spôsobom, aby čo najefektívnejšou cestou na fyzický vírus niekde narazil a infikoval sa.

 

Hovorí sa, že fyzický vírus je možné získať aj tak, že sa infikujeme čiste len v astrálnom prostredí a táto kvalita sa následne zmaterializuje do organizmu fyzického. Je to vôbec možné?

Podľa toho, čo všetko už o okultizme viem, by som povedal, že aj áno, napokon, vysvetľovalo by to všelijaké „zázraky“, ktoré sa v rôznych zmysloch vo svete udiali, no osobne s tým skúsenosti nemám. Teda, ostávam opatrný, strach nemám, rešpekt áno.

 

Článok pokračuje jeho staršou verziou ešte z Jari a na Covid-19 nazerá nielen ako na živúcu bytosť stvorenú podstatou Prírody (aj keby prvotný impulz zrovna poskytol človek), ale ako na mocnú bytosť, stvorenú kolektívnou mysľou ľudí, ktorých mentálna a emocionálna výbava sa premietla do architektúry inteligencie zvanej egregor, ktorých môže byť aj viac (o egregoroch pojednávam nižšie).

A tí, v rámci svojich psychických kvalít, môžu každému z nás premeniť život na Peklo alebo aj na Raj. Preto by bolo dobre si niečo nielen o egregoroch naštudovať a poznatky votkať do svojho myslenia tak, aby sme sa nestali obeťou tým, že sa necháme chytiť do pavučiny mysle vnútorného démona, čím vystavíme navštívenku hoci aj Covidu-19.

 

Pôvodný článok z Jari 2020

Covid-19, nezávisle na tom odkiaľ pochádza, je z okultného – metafyzického a spirituálneho – pohľadu multipersonálnou entitou s multidimenzionálnou podstatou. Ináč povedané, pozostáva ako napokon každá fyzická bytosť z tela mentálneho, astrálneho, éterického (ktoré je hutnejšou formou tela astrálneho a predstavuje hranicu medzi svetom astrálnym a fyzickým) a fyzického, teda gravitačného.  

Z významového hľadiska, podľa toho, či sa predmetným vírusom zaoberá veda orientovaná materiálne alebo celostne, je stredobodom záujmu buď jej časť fyzická alebo metafyzická.

Pokiaľ by s Covidom-19 pracovali okultisti, je len pochopiteľné, že sa budú zaujímať predovšetkým o zložku metafyzickú a to v rámci buď energetického konceptu mágie (kedy interagujú s jeho energetickou podstatou), kybernetického konceptu (kedy pracujú len s informáciami), psychologického konceptu (ktorý vychádza z demonologického konceptu, pričom však astrálnym entitám nepripisuje vonkajšiu, teda objektívnu existenciu, ale len existenciu subjektívnu, psychickú) alebo konceptu démonologického, kedy sa pracuje s fenoménmi pod pojmami duch a duša. Tu na rozdiel od psychického konceptu mágie sa transempirické inteligencie (duchovia) považujú za existenciu objektívnu.  

 

Pripomeňme si ešte, že duch ako taký (používa sa aj výraz vyššie Ja) ma svoj domov vo vibračných sférach nachádzajúcich sa nad astrálnou rovinou, a duša, ktorá je len astrálnym telom ducha, sa nachádza vo sfére astrálnej, teda emocionálnej. Astrál je oproti rovine mentálnej tvorený z metafyzického pohľadu vibráciami hrubohmotnejšími a interaktívne sa smerom k rovine fyzickej, prostredníctvom hranice, ktorou je éterické telo, nachádza najbližšie.

O pracovných rámcoch mágie sa môžeš dočítať v článku TU

 

Pokiaľ vezmeme do úvahy žijúcu prirodzenú podstatu vírusu v podobe ducha a jeho nespočetné množstva tiel astrálnych a fyzických, z ktorých pozostávajú jednotlivé vírusy, je potrebné uviesť, že tento duch, ako vyplýva z vyššie uvedeného, je duchom kolektívnym.

Nejde teda o individuálneho ducha v zmysle, akým je človek či iné vyspelejšie astrálne inteligencie, no na strane druhej nejde ani o kolektívneho ducha v zmysle, akého predstavujú egregori (o tých si viac povieme nižšie). Tento duch je kolektívnym v tom zmysle, ako to už poznáme z ríše nerastnej, rastlinnej a živočíšnej. Okrem toho je dobre pripomenúť, že duch vírusu Covid-19 sa považuje za entitu démonickú, teda negatívneho charakteru.

Viac sa o vibračnom členení Univerza dočítaš v článku TU

 

Miera sebauvedomenia ducha ako takého závisí od inteligenčnej vyspelosti. Spodnú líniu predstavuje vibrácia pudu sebazáchovy. Nato, aby akýkoľvek duch, či už individuálny alebo kolektívny, mohol presadzovať svoje záujmy a materializovať ich v astrálnej a gravitačnej realite, potrebuje mať k dispozícii nástroje, ktoré sú astrálne a fyzicky vibračne zhodné s tou dimenziou, v ktorej chce pôsobiť. Týmito nástrojmi sú, ako už bolo uvedené, telá astrálne a fyzické.

O povahe transempirických bytosti sa viac dočítaš TU, TU, TU a TU

 

Metafyzické nástroje (myseľ a informácie) ku komunikácii s akýmkoľvek duchom využívajú predovšetkým okultisti, metafyzici, homeopati, parapsychológovia a prívrženci celostnej medicíny. Spomenutí teda v prípade, že sa budú zaoberať vírusmi, môžu riešiť príčiny vzniku choroby.

Opačný postoj zaujíma materiálne ladená veda tzv. alopatická, ktorá lieči následky, teda symptómy. Ono aj liečenie symptómov má spätnú väzbu na zložky metafyzické, ale jedna sa o menej efektívny prístup a ten nie vždy je účinný.

Viac sa o metafyzických sférach dočítaš v článku TU a TU

 

 

Egregor ako multipersonálna inteligencia

Covid-19 ako aj iné fyzické existencie (ktoré sú pre ľudstvo nejakým spôsobom významné, či už za ich stvorením stojí Stvoriteľ alebo na základe ním daných zákonov Matka Príroda PÔVODCOM NIE JE MYSEĽ ČLOVEKA  môžu okrem vlastného astrálneho náprotivku (ktorý je bytostne naviazaný na fyzické telo) disponovať aj náprotivkom, ktorý síce s ich fyzickou a astrálnou podstatou existencie nemá nič spoločné, ale pre nás ľudí má obrovský a často podceňovaný význam. Astrálnej inteligencii, ktorá vznikla len na popud nejakej idei, hovoríme elementál/elementár alebo egregor. 

O egregoroch ako takých sa viac dočítaš v článku TU, o elementáloch/elementároch TU

 

Aj v prípade vírusu Covid-19 teda vďaka veľkej emocionálnej pozornosti jednotlivcov už určite existuje aj tento vyššie zmienený umelo vytvorený duch Covid-19, ktorý okrem mentálnej roviny pôsobí aj z roviny astrálnej, vďaka už vytvorenému astrálnemu telu. Z Astrálu sa totiž na fyzickú rovinu, ako už bolo spomenuté, vplýva oveľa efektívnejšie ako z roviny mentálnej. Aj keď sa jedná o inteligenciu vytvorenú kolektívnou ľudskou mysľou, aj tá má významný vplyv na náš život a to preto, lebo s primárnou podstatou Covid-19 môže kolaborovať.

Obidve astrálne inteligencie – bytosť stvorená Prírodou/laboratórne a umelo vytvorená entita egregor – disponujú okrem svojich rozdielnych inteligencii jednou kvalitou, ktorá je pre nich spoločná. Ide o pud sebazáchovy.

Duch, inteligencia Covid-19 (či už stvorený Matkou Prírodou alebo aj keby človekom v laboratóriách, na tom v tomto prípade nezáleží) má svoj náprotivok aj vo fyzickom svete.  Egregor ako astrálna bytosť má svoj náprotivok – svoju materializovanú formu – vo fyzických telách človeka. A práve prostredníctvom nich môže egregor v spolupráci s prirodzenou podstatou vírusu pôsobiť okrem sveta astrálneho aj vo svete fyzickom.

Deje sa to tak, že egregor, keďže je úzko prepojený so svojimi človiečimi stvoriteľmi, vytvára medzi nimi a prírodnou podstatou vírusu akýsi astrálny most, prostredníctvom ktorého Prírodou stvorený duch Covid-19 ľahšie nájde svoju obeť (obeť preto, lebo v tomto prípade hovoríme o egregorovi ako o démonovi. Existuje však aj egregor pozitívny, ktorého spomínam ďalej). Démonický egregor vzniknutý z idey reálne existujúceho víru Covid-19 pôsobí akoby maják, ktorý v zníženej viditeľnosti naviguje lode tak, aby neskončili niekde na útesoch. Inými slovami, egregor označí každého jednotlivca, ktorý je po psychickej stránke (v náväznosti na somatickú) pripravený prirodzený vírus – jeho duchovnú, metafyzickú a fyzickú formu – prijať.

Naopak to prebieha u egregora pozitívneho, ktorý sa naopak snaží pred svojim chránencom vytvoriť akúsi astrálnu hmlu, ktorá znemožní duchovi Covid-19 nájsť svoj cieľ. A pokiaľ sa tak aj napriek tomu stane, priebeh ochorenia je podstatne iný než u jedinca, ktorý je pod obsesiou egregora démonického.

 

Nie je teda egregor ako egregor. Ako som naznačil, existujú buď ako mocní démoni alebo naopak anjeli. Záleží na tom, aká skupina ľudí s akou mysľou ich stvorila.

 

Egregor teda nesie znaky psychických kvalít svojich tvorcov, z ktorých dominantnými sa stávajú tie, za ktorými v čase vzniku egregora stáli najsilnejšie emócie. A odtiaľ pochádza hlavný problém; zatiaľ čo s prirodzeným duchom vírusu sa dá bojovať klasickým alopatickým alebo oveľa účinnejším prístupom celostným a homeopatickým, u egregora to tak nie je. Môže zato jeho odlišná podstata, ktorá bola popísaná vyššie.  

S astrálnou inteligenciou bez vlastného gravitačného tela, ktoré ale nahrádzajú hmotné schránky inkarnovaných bytostí, napríklad nás ľudí, sa dá interagovať len metafyzickým, okultným alebo homeopatickým spôsobom, hoci existujú aj nástroje fyzické, ktoré však primárne vo vzťahu k astrálnym inteligenciám slúžia len ako korešpondencie a analógie, teda akési diaľkové riadiace páky.

S egregormi sa ale dá interagovať aj prostredníctvom fyzických tiel nás ľudí, ktoré, ako som už spomenul, sú zároveň týchto duchov telami. Robí sa to tak, že pracujeme sami na sebe, či už v zmysle alopatickom a/alebo celostnom, kde prím hrá naša psyché. Keď pracujeme s vlastnou dušou, výsledky sa objavia v psychosomatickom kontexte. V podstate tak funguje mágia ako taká, nielen v zmysle liečenia sa.  

 

Ako popisujem v zmienenom článku o egregoroch, jedna kolektívna idea môže stvoriť egregora buď len jedného alebo, a to je častejší prípad, jedného, ktorý pozostáva z viacerých podčasti (podosobnosti) alebo dokonca, ak sú tie podosobnosti už od seba dostatočne názorovo a teda aj energeticky vzdialené, stávajú sa z nich egregori samostatní. Tí už ale spolupracovať medzi sebou nebudú, pretože voči sebe vystupujú podobne ako konkurujúce si firmy – bojujú o zákazníkov a teda o svoje vlastné prežitie. Bojujú o čo najväčší počet ovečiek, ktoré ich svojou emočnou výbavou udržujú pri živote.

Platidlom v Astrály je totiž energia, bez ktorej akákoľvek astrálna inteligencia, jej interakčná schopnosť, neodvratne zaniká.

 

O podobných prípadoch máme zmienky získané od astrálnych inteligencii v rámci okultnej práce, ktoré nám v mentálnych a astrálnych projekciách ukázali niektoré božstva dávnej minulosti iných civilizácii (aspoň tak som to pochopil), kedysi mocných egregorov, ktorí zaniknutým inkarnovaným spoločenstvom, civilizáciou žijúcej na tejto Zemi, zanikli aj oni mocní duchovia onej éry. Inými slovami, vymazali sa z kolektívnej univerzálnej pamäti do tej miery, že ich symboly a mená sa nateraz nachádzajú len v ťažko dostupných zónach mentálnej sféry či Ákáši.

A kde sa uvedené dimenzie mentálnej sféry a Ákáše v zmysle psyché človeka nachádzajú? Je zaujímavé, že údajne nejde o oblasť podvedomia, ale nadvedomia, hoci aj v rozsahu podvedomia sa dá nájsť cesta k predmetnej univerzálnej banke informácii.       

Článok o Ákáši sa nachádza TU

 

Zásady bezpečnostnej politiky v komunikácii s duchmi

Covid-19 ako multipersonálna entita

Spôsob, akým myslíš, dáva formu tvojej duši. A tvoju dušu v priebehu času kopíruje tvoje telo.

 

Tu mám na mysli predovšetkým transempirické inteligencie vyššieho rádu, a to démonické. Medzi tie patria aj mocní egregori. Bezpečne interagovať so spomenutými duchmi ako aj s ich energiami sa dá len za dodržania určitých podmienok.

O démonoch vyššieho rádu sa dočítaš v článku TU

 

Komunikovať s astrálnymi či mentálnymi entitami sa dá, pochopiteľne, najefektívnejšie  metafyzickým a duchovným prístupom, pričom je dobre vziať na zreteľ fakt, že k uvedenému prístupu je nutné perfektne v prvom rade ovládať svoju emocionálnu myseľ a mať reálny kontakt so svojim vyšším Ja. A platí to aj v interakcii s inteligenciami anjelskými!

Je pritom jedno, aký magický koncept pre danú operáciu zvolíme. Niekto by mohol namietať, že kontakt so svojim duchom či vyšším Ja nepotrebuje, pretože on má svojho „anjela strážneho“, ktorý sa už o neho postará. No ide o neznalosť problému, nakoľko bez (aj keď nevedomého) súhlasu ducha či vyššieho Ja sa nič ako v astrálnej sfére tak vo fyzickej realite udiať nemôže. Nemôžeš ani zomrieť.

 

Sú záznamy o mágoch, ktorí nedbajúc na vycvičenosť svojej mysle a vyššiu etiku (nie tú podľa ľudských kritérií) učinili kontakt s niektorými vyššími svetelnými astrálnymi inteligenciami a dopadli zle-nedobre.

Viac o tom v článku o Teurgii TU

 

Vyššie som spomínal egregorov v pozícii démonov alebo anjelov. O čo ide?

Ako už bolo spomenuté, za jednou ideou, ktorá ako taká predstavuje základný stavebný kameň egregora, môžu stáť viaceré skupiny jednotlivcov, ktoré sa od seba líšia, čo sa predmetnej idey týka, odlišným uhlom pohľadu. Ak sa napríklad tej istej idey venujú dva tábory, z ktorých jeden generuje samé záporné myšlienky a emócie a druhý pozitívne, vzniknú dvaja egregori – jeden démonický a druhý anjelský.

Egregori tak môžu existovať v spektre kvalít od spodnej „pekelnej“ sféry Astrálu, končiac vo vibračne najvyššej zóne tzv. Božskej emanácie.

Tvoriaca myseľ teda môže pochádzať ako z osvietených a prebudených jedincov, ktorí myslia pozitívne a konajú a rozhodujú sa pod nadvládou vnútorného Svetla, tak z jedincov, ktorých ukoval materializmus do tej miery, že ich primárnou životnou pozíciou je svet plný strachu, obáv, nenávisti, ziskuchtivosti a sebeckých a populistických riešení.

 

Rád by som upozornil na fakt, že nie je pozitívne myslenie ako pozitívne. Pokiaľ sa snažíme silou mocou pozitívne myslieť a vôľou sa k tomu donútime, pôjde o efekt len povrchný, čím chcem naznačiť, že podvedomá myseľ môže mať k predmetnej téme odlišný názor – nie zrovna pozitívny. Aby sme docielili úspech a pozitívna myseľ nám naozaj fungovala, je k tomu nutné preformátovať svoje podvedomie, čo sa dá len dlhodobejšou praxou a len v špecifickom tranze. Až potom, ak pocítime, že kdesi z hĺbky duše vyžarujeme neklamné pocity šťastia a pokoja, a to doslovne za každej situácie, môžme si povedať, že pozitívne myslíme. Totiž, ak raz naformatujeme podvedomie na uvedené kvality, aj keby sme zámerne mysleli negatívne, nič si nepomôžeme, lebo podvedomie nás svojou pozitívnou pozíciou prevalcuje. Tomuto stavu tiež hovoríme, že ide o začarovaný pozitívny kruh, z ktorého sa len ťažko dostaneme von!

Prečítaj si, čo o pozitívnom myslení hovorí jeden Brazílsky šaman, TU

 

Ono totiž všetko so všetkým súvisí a myseľ človeka v akomkoľvek procese rozhodovania sa je vždy konfrontovaná s mysľou univerzálnou, ktorá ako jediná je tým najefektívnejším (niekedy pre človeka nie tým z jeho pohľadu najlepším) riešením v zmysle nastolenia opätovnej rovnováhy. A vzájomná zhoda či nezhoda inkarnovanej či astrálnej bytosti vo vzťahu k mysli Univerza sa potom materializuje do kvalít, ktoré sa pre dotyčnú astrálnu alebo fyzickú bytosť stávajú zákonom. Inými slovami povedané, pomôžu si len v prípade, ak zmenia svoje myslenie.

Obidva typy egregorov so svojimi stvoriteľmi a priaznivcami spolupracujú na rovnakej báze – ide o spätnú väzbu vzhľadom k svojim stvoriteľom, kedy vytvárajú pre svoje ovečky také situácie a „náhody“, aby ich vo svojom spôsobe myslenia stále viac a viac utvrdzovali. Tým sa väzba medzi vibračne príbuznými inteligenciami (človekom a egregorom) posilňuje, až vzniká začarovaný kruh, z ktorého je ťažko von. Egregor sa totiž stáva akýmsi alter-ego kolektívu, ktorý ho stvoril. Platí to o začarovanom kruhu ako negatívnych skúsenosti tak pozitívnych. Našťastie.  

 

Náhoda a šťastie v skutočnosti neexistujú. Taký zákon Univerzum nepozná, lebo ho nikdy nestvorilo. Tieto pojmy sú výhradne ľudským výmyslom, ktoré vzišli z neznalosti vesmírnych zákonov, kedy napríklad príčina a následok sú až natoľko od seba vzdialení, že človek si nedokáže vzhľadom k ním vytvoriť súvislosti. Teda aj tzv. šťastie je len rovnicou o príčine a následku, ktorý sa v prvopočiatku odohráva v mentálnej sfére, nakoľko myseľ vždy predchádza materializácii v gravitačnej realite.

Ako ovplyvniť začarovaný kruh tak, aby sme sa toho zlého zbavili a do toho dobrého sa dostali?

Nuž, musím spomenúť tak málo populárny pojem, akým je kontrola mysle v zmysle metapozorovateľa.

Táto idea je v značne rozšírenej verzii uvedená vo vynikajúcej knihe s názvom Jak přelstít ďabla

 

 

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že duchovia o našu priazeň medzi sebou bojujú. A to, ktorá strana duchov napokon zvíťazí, rozhoduje náš spôsob myslenia.

Napríklad tých, ktorí na svoje uzdravenie neveria alebo sa démona boja (nejde len o Covit-19), démonická entita ich má vďaka nízkovibračnej mysle dokonale pod svojou kontrolou a tým je zabránené, aby konkurenčná pozitívna inteligencia nás z jeho vplyvu vyslobodila.

 

Démoni robia všetko preto, aby každého vo svojom sebaklame podporili. Ale ak niekto pochopí princípy fungovania Vesmíru a uvedie ich do svojej praxe, démonické inteligencie strácajú nad ním kontrolu a prenechávajú ho svojej konkurencii, Svetlu.

 

Princípy fungovania Vesmíru sa týkajú aj rôznych cirkvi a náboženstiev. Ich vyznávačov majú často pod palcom práve démonické inteligencie hoci oni môžu byť presvedčení o opaku.  

Platí, že všetky možné formy náboženstiev, okrem tých, ktoré uznávajú animistickýpolyteistický princíp, sú mimo univerzálne platnej objektívnej pravdy a miera tohto odklonu u týchto jednotlivcov definuje to, čo sa im následne v živote zmaterializuje. Napokon, čo sa nielen v súčasnosti v rozličných cirkvách alebo v ich mene deje, je toho, myslím si, dostatočným dôkazom. 

 

Sme často svedkami toho, že aj „vysokointeligenčné“ osoby veria (alebo sa len pretvarujú) v zmysle uvedených náboženstiev. Ide však len o intelektuálnu inteligenciu (IQ), teda rozumovú, školskú materiálnu logiku a nie o inteligenciu spirituálnu (SQ) či emocionálnu (EQ), hoci nejaké náznaky sa niekedy u týchto osôb bádať možno.

 

Má sa za to, že aj vedomie Zeme sa proti narušenej energeticko-duševnej rovnováhe, ktorú spôsobuje démonická myseľ ľudí, bráni, a to rôznorodým spôsobom. Okrem iného ide aj napríklad o zemetrasenia, tornáda a sopečné činnosti, no patria medzi ne aj vírusové epidémie. Tých zbraní má Príroda habadej a my ešte počas nášho života zrejme budeme mať tú česť sa s jej pazúrmi oboznámiť. Bohužiaľ? No, má to svoj význam, pretože vedomie Zeme sa týmto bráni pred definitívnym zánikom svojich foriem života.

 

Ako sa proti démonom a teda aj epidémiám brániť?

Infiltrácia prírodou stvoreného Covidu-19 (ale aj materializácia obsahov akéhokoľvek démona) prebieha tak, že udomácneniu sa v somatickom systéme človeka (posesia) predchádza vytvorenie priaznivých podmienok v systéme mentálno-emocionálnom, teda v jeho mysli (obsesia).

Ináč nie je možné, aby infiltrácia obsahov akéhokoľvek démona mala úspech. Sila mysle, predovšetkým jej vyššie vibrácie, čomu hovoríme funkcia nadvedomia, v spomínanom zmysle urobí svoje, ochráni Ťa!

 

Ako sa k svojej sile dopracovať?

Fyzické zložky akéhokoľvek vírusu, vrátane materializácii kvalít démonov, sú podriadené zákonom mentálneho a astrálneho sveta. V našom ponímaní teda rozhoduje štruktúra podvedomia a od nej sa odvíjajúca komunikácia s nadvedomím, čo je pre ochranu alebo vyliečenie sa, ako už bolo povedané, strategické.

Je dobré si uvedomiť, že myseľ fyzického tela nevie, čo mentálne a astrálne zákony predstavujú a vo vzťahu k ním reaguje zmätene. Na druhej strane transcendentná myseľ dokáže udalosti psychiky vyhodnocovať z iného uhľa pohľadu, teda z inej sféry existencie, a teda vie aj to, ako sa príslušným atakom temnoty vyhnúť. 

 

Niekedy aj jednotlivci, ktorí na duchovné záležitosti vôbec neveria, majú tak priaznivo vybudovanú štruktúru podvedomia, že nemajú potrebu na vedomej úrovni so svojim nadvedomím komunikovať. To sú ale výnimky. Lepšie je komunikovať, pre každý prípad.

 

Čo je teda podstatné, aby sme temnotu ovládli?

Ako už bolo povedané, najnebezpečnejšie je, ak podliehaš nekontrolovanému strachu. Ten je vodou na mlyn ako svojim démonom tak tým z externého prostredia, teda Astrálu. Pri vyvinutí snahy riešiť akékoľvek nepríjemné záležitosti sa nikdy primárne nespoliehaj na rady iných, aj keby sa zdali byť akokoľvek zmysluplné. Sústreď sa predovšetkým na svoju múdrosť a jej vedenie.

Pointa?

Obsah webovej stránky go4magic sa dá zhrnúť do nasledovných idey: zrelaxuj myseľ svojho fyzického tela a o predmete problému rozjímaj, medituj. Inými slovami, uveď sa do stavu zmeneného vedomia.  

Chce to ale trpezlivosť. Po čase, u každého je to iné, začneš vnímať čosi zvláštne – pôjde o ozvenu hlbinného vedomia, studnice univerzálnej múdrosti, ku ktorej sa brána otvára len v určitom rozpoložení mysle. Bohužiaľ, je to tak a nik iný to za teba urobiť nemôže!

 

K uvedenému účelu sú na našej stránke uvedené aj niektoré cvičenia – vizualizácie a imaginácie. Napríklad cvičenia Mágia vodopádu Svetla, Magická rekapitulácia, Astrálna mágia na zmenu situácie, Zbohom Temnota II – praktické cvičenie a napokon Motýlia premena. Pre všetky cvičenia platí, že je pred nimi nutné vykonať progresívnu relaxáciu a naučiť sa vizualizovať a imaginovať bez akéhokoľvek napätia ako fyzického tak psychického. Musíš sa dostať do ľahkého tranzu. Všetko, čo sa astrálnej mágie týka, sa vykonáva, ako hovorieval Aleister Crowley, s vôľou bez vôle. Vytrvalým cvičením sa to naučíš! 

 

Ak už ráz prístup k nadvedomiu získaš, ten sa môže prejaviť rôznymi formami, napríklad jasnovedením, hlasmi v hlave, jasnozrením, jasnocitom, ap. Avšak vyššie Ja sa ti do služby prihlási len spôsobom, ktorý je jemu vlastný, a stane sa tak, aj keby si sa momentálne nachádzal v epicentre armageddonu. Až potom môžeš začať bezpečne komunikovať s rôznymi astrálnymi inteligenciami, či už pozitívnymi alebo negatívnymi, a môžeš bezpečne prevádzať mágiu či astrálne cestovať.

 

U pôvodných šamanov je známe, že tí do súboja o zdravie klienta vyzývajú priamo duchov chorôb, nie egregorov, teda aspoň to nie je antropológom známe. No nech je to už akokoľvek, tieto súboje väčšinou šamani vo veľkom vyhrávajú, aj keď sa niekedy stane opak. Vtedy môžu prísť o život nielen oni, ale aj členovia jeho rodiny či dokonca kmeňa. O tom napokon svedčí množstvo antropologických záznamov.

Strety šamanov s démonmi spomínam aj v TOMTO článku

 

Pointa teda spočíva v tom, že v prvom kole „obrannej mágie“ by sme mali v zrelaxovanom stave rozjímať o tom, kde sa momentálne v psychosomatickom kontexte nachádzame.

Nejde o žiadne zložitosti, o žiadne medicínske vedomosti. Ide o dôveru vo svoje vyššie Ja, svojho ducha, ktorý je tým najpovolanejším riešiť akékoľvek prípady a situácie. A pokiaľ by si vyššie Ja samé nedokázalo pomôcť, ono si už niekoho z Astrálu k spolupráci prizve.

 

V tranze si uvedom svoju situáciu a okolnosti, ktoré Ťa ťažia. Zdôrazňujem, len si to všetko uvedomuj, akoby si s odstupom pozoroval niekoho iného. Tento nadhľad je strategicky dôležitý a nespôsobí, že zo zmeneného stavu vypadneš. Tranz sa neznáša s logickou materiálne orientovanou mysľou!

V rozjímaní či meditácii nie sú dovolené akékoľvek emócie, ani tie pozitívne nie, pretože predstavujú kyvadlo a ich protipólom sú emócie záporné. Povolené je len nadšenie, pocit šťastia a duchovné vytrženie, čo emóciou rozhodne nie je.

Popritom je nutné sa zbaviť akéhokoľvek druhu kritiky či posudzovania, a to ako seba tak niekoho iného. Popritom, ako si to všetko budeš v ľahkom tranze uvedomovať, povedz si, že toto tu a teraz je pre teba ten jedinečný bod, od ktorého sa môžeš odraziť a putovať už len smerom nahor, a v duchu oslov vyššie Ja (svojho ducha) ktorým v skutočnosti si, aby Ti na tejto ceste, v tomto zámere, pomáhal. Pri udávaní žiadosti alebo modlení sa nikdy nepros, ale vždy len žiadaj, a potom poďakuj! 

 

Tvoje vyššie Ja či duch akonáhle zaznamená tvoju oddanosť, si už nájde spôsob, ako Ťa uviesť do Svetla. A vtom momente sa z teba stane „fluidná osoba“, nepostihnuteľná temnotou sveta.

Ako teda vidieť, aj Covid-19 je v okultnom ponímaní len démonom, ktorý tak ako každý iný, aj on sa snaží úpenlivo o zachovanie si svojej existencie, niekedy aj tým, že ho niekomu inému nechtiac vezme. Nechtiac preto, lebo zo smrti svojho hostiteľa on sám nič nemá a napokon musí aj on nasledovať jeho osud.

 

Mám z démonov strach?

Nikdy. Rešpekt áno, no strach nikdy, aj keď niekedy jeho echo zaznamenávam. Prečo? Lebo strach je jedným z najefektívnejších nástrojov, akým nás môže démon, a to nielen Covidu-19, ovládnuť.

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background