Astrálna mágia na zmenu situácie

WEB_ASTRALNA_MAGIA_01


Istý čas mi túto magickú techniku darovala jedna dlhoročná priateľská (astrálna) entita s tým, že je vhodná aj pre tých menej skúsených. Uvádzam teda jedno veľmi účinné a pritom jednoduché kúzlo astrálnej mágie. Potrebuješ k tomu len čas, samotu, relatívne ticho, pohodlné kreslo či posteľ a sviečku či sviečky. Mystickú atmosféru dopomôžu navodiť aj vonné tyčinky, kadidlá a ďalšie predmety. Avšak pamätajme, fyzické pomôcky mágiu za nás neurobia, tie v prípade astrálnej mágie slúžia len na podporu zamerania mysle. V prípade sviečkovej mágie, kedy ju neprevádzame v astrálnom priestore ale vo fyzickom, sviečky konajú svoju prácu už takmer samostatne. Je to podobné klasickej rituálnej ceremoniálnej mágii, ktorá sa v modernom poňatí dá rovnako realizovať plne astrálne. 

K tomuto kúzlu sa predpokladá, že máš zvládnuté základy meditácii a zmenených stavov vedomia a úspešne realizuješ prax metapozorovateľa. Užitočný je aj článok s názvom Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala.   


1.
 Zapáľ sviečku. Čo sa jej farby týka, ak nie si predpojatý analógiami farieb, vyber si takú, aká sa ti momentálne zdá najvhodnejšou. Alebo si nájdi analógie farieb, zisti, ktorá farba sa pre aký účel používa a zariaď sa podľa toho. Pre tento druh čarovania sa najlepšie hodia témy okolo zdravia, osobnostného rozvoja a rôznych situácií.

2. Keď už máš tému vybratú, pohodlne sa usaď alebo ľahni. Pohodlnosť má byť taká, aby si mohol čiastočne alebo úplne na svoje fyzické telo zabudnúť.

Ak si sa dostal do hlbšieho tranzu a fyzické telo napriek tomu cítiš, je možné, že sa už o toto telo nejedná a vnímaš telo astrálne, čo je dobré. V astrálnej mágii, ktorá je založená na vizualizáciách, imagináciách, mentálnom a astrálnom cestovaní, sa snažíme docieliť stav, kedy materiálne zameraná analytická myseľ fyzického tela spí, ale jej časť ostane bdelá a vníma myseľ tela astrálneho, ktoré sa v tranze energeticky rozopne a spustí sa jeho bežná aktivita. Túto ale v stave tranzu ovládneme práve tou prebudenou časťou zmienenej analytickej (logickej) mysle a aktivitu tela astrálneho zameriame požadovaným smerom. Na tomto princípe prebieha celá astrálna mágia ako aj astrálne a mentálne cestovanie.    

3. Relaxuj tak dlho, ako to bude potrebné. Nikam sa neponáhľaj. Spočiatku progresívna relaxácia trvá aj dvadsať minút, no postupnou praxou sa skráti na menej ako päť minút. Predstavuj si napríklad, ako ti teplé prúdy energie postupujú celým telom, od končekov prstov na nohách až po temeno hlavy. Uvoľňuj sa po jednotlivých častiach tela a tam, kde je napätie najväčšie, nechaj pôsobiť svoju myseľ dlhšie. Rob to tak dlho, až pokiaľ sa napätie v danom mieste úplne nerozpustí. Relaxáciu zakonči opätovným  prejdením – prekontrolovaním – si celého tela a pokiaľ si vláčny ako olej, si pripravený na vizualizáciu a imagináciu.

4. Upri pohľad na plameň sviečky tak, akoby si pozeral do vešteckej gule. Teda zrak v žiadnom prípade nenapínaj. Zachovaj si snovú uvoľnenosť. Ty si tým plameňom a plameň je tebou. Niet rozdielu. Potom, keď ti pocit napovie, pomaly zatvor oči a pozoruj plamienok naďalej – ale už len vo svojej predstave. Nemusíš ho „vidieť“ za každú cenu. Ak s tým máš problém, stačí si len jednoducho uvedomiť a precítiť jeho astrálnu prítomnosť. Pocitová vizualizácia je v tomto prípade dôležitejšia ako zraková. Zachovaj si pokoj. Keby ťa niečo vyrušilo, vráť sa v myšlienkach naspäť tam, kde si pred vyrušením skončil. Keby si mal problém s koncentráciou a myseľ by sa ti zatúlala, vizualizáciu načas preruš a upri pozornosť na svoj dych. Potom sa k vizualizácii vráť. Praxou svoju myseľ isto ovládneš.

5. Vo svojej predstave si dovoľ plamienok sviečky premeniť na obľúbený kvet. Kvet je ale zakorenený skrz ruku do tvojho tela. Je akoby jeho súčasťou. Vizualizuj si to svojim vlastným spôsobom tak, aby to tvojej mysli sedelo. Kvet predstavuje analógiu, inú formu problému, ktorý si želáš riešiť. Tým, že budeš pomocou svojej mysli pocitovo a emocionálne na tento symbol vplývať, budeš zároveň meniť aj jeho význam v hmotnom prevedení, teda vo fyzickej realite. Očami mysle ho uvoľnene sleduj. Obraz, či už ide o vizuálny, pocitový, sluchový, čuchový, chuťový či kombinovaný, nijako nemanipuluj. Pasívne ho pozoruj – imaginuj – pričom on sa prostredníctvom zmyslového kanálu, ktorým ho primárne sleduješ, môže správať úplne neočakávane a prekvapivo. Vzhľad kvetu, jeho farba, vôňa či veľkosť, zrkadlia skutočný stav tvojho problému. Tak, ako na teba jeho výjav pôsobí, také energie sa za obrazom v astrálnom svete a v tvojom podvedomí skrývajú a na teba alebo situáciu, ktorú riešiš, vplývajú. A teraz ide o to, dostať odhalené energie pod svoju kontrolu vedomou – magickou – interakciou so symbolom. To sa prevádza nasledovne:

a) Vnímaj obraz. Aké pocity vyvoláva? Dovoľ si ich vnímať bez snaženia sa, s vôľou bez vôle. To bude to najťažšie, s čím sa vo vizualizáciáchimagináciách budeš spočiatku stretávať.

b) Povedzme, že vnímaš kvet ako zvädnutý. V takom stave sa teda nachádza aj tvoj predmet magického zámeru – reálny problém. Teraz sa pokús zvädnutý kvet oživiť. Akýmkoľvek spôsobom, ktorý ti je dostupný. Použi svoju fantáziu a nenechávaj sa zmanipulovať žiadnymi „zaužívanými a jedine platnými“ spôsobmi.  Vysielaj kvetine napríklad láskyplnú energiu – výživu – ktorá ho napokon oživí a dostane do pôvodnej krásy a sily. Alebo si predstav ako ho polieva dážď búrky, posilňuje vietor, spôsobujúci jeho pevnejšiu stavbu a zakorenenie a svit Slnka a Luny mu dávajú potrebnú výživu a magickú silu.

Veľmi často sa pri duchovno-magických úkonoch spomína pojem „láska“ a „láskyplne“. Netráp sa s týmito významami. Mnohí sa o ne úporne snažia a dosiahnu pravý opak. Skutočná láska je záležitosťou prirodzenou, ktorá sa nedá vynútiť. Charakterizuje ju predovšetkým rovnováha a harmónia vnútorných a vonkajších (živlových) síl. Prejavuje sa ako hlboký pokoj na duši, samozrejme nepatologického charakteru. O pravú lásku sa teda usilovať nedá. Pokiaľ ju definuje materiálna (pod)osobnosť duše, určite o pravú lásku nejde.

Nenútene sleduj, čo sa s tvojím kvetom deje. Budeš prekvapený, koľko energie budeš musieť niekedy do neho vložiť, aby sa spamätal a opätovne rozkvitol. Doslovne sa pred tvojimi zmyslami bude odohrávať dej, ktorý ty vôbec neriadiš a ani si ho nepredpokladal. Ako sa bude kvet správať, tak sa bude tvoj problém vyvíjať. Častokrát bude nutné vizualizáciu a imagináciu komplexne zopakovať, a to až do doby, pokiaľ v hmotnej rovine nenastane obrat do želaného výsledku. Toto záleží nielen na tvojich schopnostiach, ale aj na veľkosti daného problému – aká veľká energia za nim stojí.

c) Ak sa chceš niekoho alebo niečoho nekompromisne zbaviť, tak si opäť necháš svoj problém zobraziť v symbolickej forme, v tomto prípade v podobe kvetu a následne ho v predstave láskyplne (aj keby išlo o zbavenie sa vášho šéfa) spáliš. Inou variantou je, že do kvetu na svoj mentálny pokyn premietneš v krátkodobom trvaní obrovské množstvo emocionálnej energie alebo vizualizáciou rovnaké množstvo studeného (astrálneho) svetla či horúceho svetla živla oheň. Výber je opäť len na tebe, pričom prípadné rady iných absolútne ignoruj. Tým, že tak učiníš, prekalibruješ pôvodné energetické programy stojace za pôvodnou situáciou a vo vonkajšom svete hmoty nastanú následky v podobe zmeny. Pokiaľ použiješ druhú variantu, na vlastné „oči“ uvidíš, čo sa s kvetinou stane. Tá sa môže buď úplne rozplynúť, zmeniť na iný kvet alebo zmení formu na niečo úplne iné. Ide o obdobu šamanskej techniky zvanej „roztrhanie situácie“, čím sa okamžite vytvoria podmienky pre nastolenie novej.

6. Ako ale zistíš, ako ďaleko v riešení daného prípadu si už zašiel?

Odpoveďou je, nechaj sa viesť svojimi pocitmi a intuíciou. Pokiaľ si ale na tom tak, že cítiš len vtedy, keď do teba pichajú vidličkou, tak sa opäť uveď do hlbokej relaxácie a tentokrát si daj tému, že kvet bude predstavovať odpoveď na otázku:

Do akej miery je riešený problém už dostatočne magicky ovplyvnený nato, aby nastala pre mňa toľko očakávaná pozitívna zmena?

A výjav kvetu ti nato spoľahlivo odpovie. Považuj to za bernú mincu a už o ďalšie energetické pôsobenie na kvet sa nepokúšaj. Jeho nabíjanie by tu nič neriešilo. Išlo len o to zistiť, ako ďaleko si v čarovaní pokročil. Keď bude kvet povedzme mierne zvädnutý alebo nejako ináč „oplznutý“, tak to znamená, že ešte máš vo svojej pôvodnej mágii pokračovať. Keď ale bude kvet čerstvý a krásne rozvinutý, znamená to, že môžeš čarovanie považovať za ukončené a už len očakávať, kedy sa výsledky zhmotnia. V dobrom ťa upozorňujem, aby si si nikdy vopred neurčoval podmienky a detaily, za akých sa majú očakávané zmeny udiať. Vyššia moc to za teba vie oveľa lepšie. Keby si si sám určoval, akou cestou sa majú predmetné zmeny udiať, mohol by si si zahatať cestu, ktorú pre teba mala pripravená Prozreteľnosť.

Užitočné rady

Pri vizualizácii sa často stáva, že aktívnu myseľ vystrieda myseľ receptívna a teda vizualizácia sa zmení na imagináciu. V tomto prípade sa kvet, napríklad zvädnutý tulipán, môže spontánne zameniť za čerstvú a krásnu ružu. Toto môže byť signál, že tvoje konvenčné spôsoby riešenia problémov alebo myslenia už riadne nefungujú a ty potrebuješ prijať buď inú osobnú mytológiu, teda náhľad na fungovanie Všehomíra alebo že s danou situáciou nepohneš dovtedy, pokiaľ nezvolíš iný, radikálne odlišný prístup. Tým môže byť aj uplatnenie duchovného a/alebo magického prístupu.

V závere rituálu nechaj (fyzickú) sviečku dohorieť. Pokiaľ by si však používal jednu a tú istú na viaceré čarovania, tak ju jednoducho zahas so želaním, nech sa účel rituálu naplní, pričom môžeš tlesknúť fyzickými alebo mentálnymi rukami alebo dupnúť o podlahu ľavou nohou či lusknúť prstami ľavej ruky a nahlas alebo tiež len mentálne zvolať „tak sa staň!“.


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background