Theléma & Chaos Mágia

Theléma & Chaos Mágia _Text a foto_

Theléma je duchovná filozofia,ktorú vytvoril počiatkom 20-teho storočia britský spisovateľ a okultista Aleister Crowley. Bol presvedčený, že je prorokom nového veku, známeho ako Aeón  Hóra, a to na základe duchovnej skúsenosti, ktorou roku 1904 prešiel v Egypte.

Theléma je vo svojej podstate eklektickým systémom, kombinujúcim múdrosť starého Egypta, hermetizmu, okultizmu, jógy, východného a i západného mysticizmu, a to najmä Kabaly, ale i iných systémov, šamanizmu, animizmu,polyteistického pohanstva, atď.


Ako na domácej, tak i na zahraničnej scéne vrie ideologický a filozofický súboj medzi paradigmami Crowleyho Thelémy a Carrollovej Chaos mágie. V tejto krátkej eseji zhrniem hlavné body rozporov tých dvoch učení, ale zároveň vyzdvihnem to, čo majú spoločné, a záverom sa pokúsim dokázať, že medzi Thelémou a Chaos mágiou nie je skutočný rozpor. Dúfam, že mi nikto nevytkne, že ako thelémita niekomu nadržiavam, a tiež, že sa z tézy a antitézy snažím spraviť syntézu tam, kde je to celkom nemožné.


Téza 1: Theléma učí, že každý človek má Vyššie Ja, ktoré je reprezentované jeho Pravou Vôľou. Úlohou človeka je túto Pravú Vôľu objaviť a potom nasledovať.

Antitéza 1: Chaos mágia tvrdí opak: neexistuje nič, čo by mal človek vopred súdené, a jedinec je len to, čomu ho naučí jeho okolie a kultúra. Chaos mágom sa neodporúča budovať si nejaké ego, ale naopak, meniť osobnosti a svetonázory, tak často ako sa to len dá.

Syntéza 1: Rozpor medzi Pravou Vôľou a Chaotickým menením osobností sa považuje vo všeobecnosti za najväčší rozpor medzi Thelémou a Chaosom, a z toho dôvodu mu venujem pozornosť ako prvému. Najskôr si musíme zopakovať, z čoho sa skladá ľudská osoba: z tela, duše a ducha.

Čo je telo, netreba nikomu hovoriť. Zodpovedá Freudovskému id. Duša je psyché ja alebo ego. Je to ľudská individualita, jedinečnosť, osobnosť vybudovaná skúsenosťami a kultúrou. Napokon duch je to večné v človeku: to, čo predchádzalo jeho inkarnácií, a čo ostane po smrti. Po smrti, tak ako píše E. Lévi, po človeku to božské ide naspäť do Neba – nie je myslené kresťanské nebo ale skôr Akáša – (podľa niektorých sa reinkarnuje) a na Zemi ostávajú dve mŕtvoly: tá telesná a tá nehmotná, ktorá je vlastne dušou oddelenou od tela. Obe hnijú a rozkladajú sa, i keď pochopiteľne, tá telesná rýchlejšie. Nehmotná mŕtvola je tým, čo laici označujú sa „strašidlo,“ nesprávne „ducha,“ alebo „prízrak.“ Túto dušu je v možné vyvolať napr. pri nekromantických rítoch. Táto duša je dušou konkrétneho človeka, ktorá blúdi po Zemi ešte nejaký čas a postupne definitívne umiera. Čas rozkladu závisí od toho, ako dlho ostane na Zemi individualita tejto osoby zapamätaná. Tak sa stáva, že sto rokov staré duševné mŕtvoly sa už dávno rozložili, kým dvetisíc ročné (napr. Cézar, Alexander Veľký) sa zrejme nerozložia nikdy, alebo až kým ľudstvo nevyhynie. Duch sa buď vracia na odveké miesto extázy a pokoja, alebo sa ďalej reinkarnuje, nechávajúc po svojich smrtiach desiatky ďalších hmotných i nehmotných mŕtvol. Napr. Crowley tvrdí, že je reinkarnáciou Léviho, Cagliostra, Kellyho a ďalších. Ak neklame alebo sa nemýli, tak tieto osoby mali jedného ducha, ktorý po sebe na Zemi zanechal mnohé individuálne duše, ktoré teoreticky možno i súčasne evokovať, resp. ktoré sa môžu v astrály stretnúť.

Podľa thelémitov má každý duch Pravú Vôľu. U chaotov je to kadejaké, niektorí tvrdia, že medzi duchom a dušou nie je rozdiel, alebo že duch žiadnu Pravú vôľu nemá, alebo že duch nejestvuje.

Každopádne, uvedomme si dôsledky tvrdení ako thelémskych, tak chaotických. Theléma učí Pravej vôli preto, aby človek zabudol na svoju dušu, ktorú tituluje „falošné Ja“, aby sa oslobodil od svojho Ega. Chaotizmus v skutočnosti tiež svojím imperatívom meniť osobnosti a svetonázory vyzýva k deštrukcií Ega, duše a poznania.

Syntéza Thelémy a Chaotizmu v tomto bode spočíva v tom, že obe ničia ľudské ego. Rozdiel je len v tom, že Theléma odporúča nasledovať Pravú Vôľu aj na hmotnej úrovni a prejavovať ju navonok, kým Chaotizmus odporúča sústrediť na striedanie osobností a hedonistickú radosť zo života (čo napokon odporúča i Theléma). Podľa môjho názoru thelémita ostáva thelémitom aj vtedy, ak navonok mení svoju osobnosť tak, ako mu to práve z nejakého dôvodu vyhovuje, a pritom vo vnútri si je svojej Pravej Vôle vedomý a vnútorne ju vykonáva. Keďže Pravá Vôľa je u každého individuálna, u mnohých môže byť i zlučiteľná s Chaosom. Naopak chaotik môže nasledovať všetky paradigmy Chaos mágie a byť si zároveň vedomý svojej Pravej vôle, a stále ju v istých prípadoch nasledovať, prípadne odsúvať jej nasledovanie do doby, kedy bude jedinec lepšie zabezpečený, napr. finančne.

Téza 2: Do What Thou Wilt. (Rob čo ty chceš)

Antitéza 2: Nič nie je pravda, všetko je dovolené.

Syntéza 2: Kým chaotizmus povzbudzuje k neobmedzenej slobode, Theléma naopak vyzýva k tomu, aby človek robil len to, čo skutočne chce. Je jeho svätou povinnosťou žiť podľa svojej Pravej (a žiadnej inej) vôle, kým chaotizmus považuje za dovolené i to, aby človek šiel dobrovoľne do otroctva.

Syntéza spočíva v duchovnej aktivite len k tomu, čo skutočne chceme, a v povolení akejkoľvek aktivity na hmotnej úrovni. Toto nie je v nesúlade s AL I: 42. Napokon, aj Crowley sám považoval svoje momentálne popudy za smerodajné, čo sa týkalo jeho každodenného života.

Téza 3: Podľa Liber Al vel Legis sú všetky staré rituály nefunkčné. Konkrétne AL I:49 „Zrušené sú všetky rituály, všetky ordály, všetky slová a znaky.“ Crowley však thelémske rituály nevytvoril nanovo, sú to len ľahko pozmenené techniky z iných náboženstiev.

Antitéza 3: Chaos mágia je najvynaliezavejším odvetvím mágie vôbec. Každý rok sa objavia nejaké nové ríty a obrady držiace krok s dobou, čo dokonca ho predbiehajúc. Staré rituály sú pre chaos mágov skutočne zrušené.

Syntéza 3: Je zaujímavé zistiť, že v čomsi je Chaos mágia thelémskejšia než samotné OTO či A.A. Bezbrehé nasledovanie Theriona nie je thelémske, je to „crowleyovské.“

Theléma & Chaos Mágia (tisk z world pad)

Téza 4: Roku 1904 nastal Nový Aeon.

Antitéza 4: Chaos mágia verí v časové cykly tak ako ich opísal Carroll, v Nový Aeon nie.

Syntéza 4: Toto nechám na každého, nech posúdi sám. Každopádne, Carrollove časové cykly nepovažujem za veľmi spoľahlivé.

Záver: Dúfam, že touto krátkou analýzou sa mi podarilo dokázať, že medzi Chaosom a Vôľou môže byť súlad. Obe, napokon, vyzývajú k slobode. Theléma zmenou zákona, Chaos jeho zrušením. Theléma je predsa len trochu konzervatívnejšia, ale moje pokusy dokázali, že skutočne je lepšie a istejšie ísť už vyšliapanou cestou, aspoň zo začiatku. Chaos mágia, napriek všetkému jeho prínosu, neraz skĺza do experimentovania len kvôli experimentovaniu a provokovania len kvôli provokovaniu. Na druhú stranu, lepšie pracuje so súčasnými vedeckými teóriami, i keď zas ani tie nemusia mať mnoho spoločného s objektívnou pravdou, lebo sú to len teórie. Chaos mágia je forma sebaklamu, Theléma je dychtivé pátranie po Pravde. Theléma by nemala Chaosom opovrhovať, nakoľko dokázal byť vynaliezavejší tam, kde mal byť jej prorok. Snáď v budúcnosti budú historici na tieto dva prúdy nazerať ako na dve rieky, ktoré sa zliali do jednej.


Text byl upravený a doplněný © www.go4magic.com
Zdroj: ophagor.wordpress.com


Súvisiace články
Druhy a koncepty mágie
Elementárne základy
(Meta)fyzika
Akáša
Život po smrti fyzického tela
Principia Chaotica 
Alchymie záměru