Niečo o liečení

WEB_LIEČENIE_02 Šamani indigénnych národov sveta hovoria: NELIEČIA ÚČINNÉ LÁTKY, ALE DUCHOVIA.

Je veľa spôsobov liečenia, či už nás samotných alebo rôznych situácií. Neberúc v úvahu alopatický prístup, ktorý nerieši príčiny ale len následky, ide v podstate vždy o rovnaký princíp, kedy sa mení – transmutuje –  info-energetická matrica, nachádzajúca sa v astrálnom prostredí, čo má svoj dopad na hmotný svet. Preto je (meta)fyzike jedno, akú materiálnu formu – človeka, zvieratko, rastlinku, vec alebo situáciu – liečiš.

 


Základné druhy liečenia


Duchovné – pozostáva z takzvaného vertikálneho prístupu, teda v línií Vyššia moc – médium – pacient, pri ktorom sa diagnostika a lineárne pôsobenie (viď nižšie) neuplatňuje. Pri duchovnom spôsobe úplne stačí, aby klient poukázal na svoje zjavné problémy a ihneď sa môže pristúpiť k liečeniu, alebo u zdravého jedinca k udržaniu psychickej a telesnej kondície. Pri tomto spôsobe sa nestanovuje žiadna diagnóza a liečiteľ nesmie byť na výsledok upätý. To ostatne platí pre každú duchovno-magickú aktivitu.Aby teda mohlo byť liečenie úspešné, musí operátor previesť nasledujúce úkony

a) Učiniť správnu predoperačnú diagnostiku stavu pacienta v tom zmysle, či mu karma vyliečenie umožňuje. To sa ale poväčšine liečiteľ dozvie automaticky, bez extra vynaloženého úsilia.

b) Dočasne sa zbaviť svojho materiálneho ega  a postupovať bez akéhokoľvek rozumového posudzovania a vôľového snaženia sa. Aj tu platí, snaž sa bez snaženia sa!

c) Dostať sa do stavu, v ktorom si dovolí napojiť sa na Absolútno a prostredníctvom Neho smerom k pacientovi zdieľať jeho pozitívne kvality – silumoc.


Joel Goldsmith, jeden z najväčších liečiteľov tejto doby vo svojom diele The Art of Spiritual Healing (Harper Collins, 1959, napísal: Liečenie je technika pozdvihujúca vedomie na úroveň, na ktorej je nadviazaný kontakt s Bohom, ktorý umožňuje, aby do ľudskej činnosti prúdila duchovná sila… Táto realizácia na strane človeka, ktorý poskytuje liečenie, odhaľuje duchovnú identitu toho, kto o liečenie požiadal…


Paranormálne – je také, pri ktorom operátor priamo – lineárne –  pôsobí na klienta, kde spája svoju duchovnú zrelosť so získanou magickou zručnosťou, a kde myseľ musí byť v špecifickom tranze –  u šamanov nazvanom šamanským stavom vedomia (ŠSV) – ktorý dovoľuje udržiavať aj potrebnú dávku bdelosti.


Mág teda nie je len v tranze, v ktorom sa slepo otvára silám Univerza, ako to je pri duchovnom liečení, ale v takom, ktorý mu umožňuje používať prostredníctvom vycvičenej mysle také magické technológie, ktoré sú mu vlastné. Pri tomto spôsobe liečenia je nutné pred samotným úkonom  previesť diagnostiku!

Jane Katra, Ph.D. v knihe Zázraky mysle píše: Paranormálne liečenie predpokladá cvik a zručnosti rovnako ako bežná (alopatická) medicína. Vzhľadom k tomu, že ľudské rozhodnutie môže byť chybné, môže nesprávne paranormálne liečenie vyústiť  do nerovnováhy ovplyvňovaného systému, alebo dokonca viesť i k poškodeniu pacienta. Samozrejme, rovnaký potenciál pre navodenie nerovnováhy a disharmónie majú aj bežné lekárske postupy, fyzické terapie i psychoterapie.

K tomu podotýkam, že za spomínaným duchovným liečením, aj keby prebiehalo len v zmysle prenosu energií, môžeš vždy vidieť transempirické entity, akými sú napríklad dévovia, archanjeli, bohyne, bohovia, géniovia planetárnych sfér, ap. Pekne to je vidieť napríklad u šamanského liečenia, kde šaman využíva know-how svojich dlhodobých duchovných spojencov: silové zvieratá, duchov rastlín, pokrvných a duchovných predkov, majstrov a učiteľov horného sveta, prípadne, ak mu to duchovná vyspelosť umožní, aj bytostí z toho najvyššieho rangu pôsobenia.

Neúspech nastáva, ak operátor nemá dostatočne vycvičenú myseľ a jeho transcendentálny stav narušuje myseľ materiálnej (pod)osobnosti so svojimi špecifickými pocitmi a emóciami. Vtedy namiesto liečenia môže pacientovi poškodiť. Deje sa to tak, že materiálna myseľ, ktorá je motivovaná pudom sebazáchovy – strachmi, nesprávnymi návykmi, závislosťami, dojmami, predpojatosťami a dogmami – bez prítomnosti strategicky dôležitej intuície pacienta spomínanými kvalitami v podstate programuje. V tom lepšom prípade nastáva dočasný účinok známeho placebo-efektu.

Vyššie uvedené spôsoby liečenia však akokoľvek nenahradia alopatickú medicínu, pokiaľ tá je správne aplikovaná a ak stav pacienta je natoľko vážny, že vyžaduje akútny, napríklad chirurgický, zákrok.

Alternatívne postupy sú nekonečne účinné a spôsobujú zdanlivé zázraky, predovšetkým vtedy, ak sa budúci zárodok choroby podarí identifikovať a diagnostikovať ešte v čase štádia prebiehajúcich príčin v mentálnej alebo v emocionálnej rovine. Drvivú väčšinu somatických patologických symptómov majú na svedomí práve rôzne deviácie v informačno-energetických matricach mentálno-emocionálneho portfólia jedinca. Nazvať to môžeme aj chybným programom.

Nekontrolované prenikanie nesprávnych informácií do energetických polí spočíva buď v oslabení mentálno-emocionálnej (auto)kontroly a s tým spojenej proti-vírusovej 
aktivity z dôvodu napríklad stresu, závislostí, pripútanosti k niečomu, ap., alebo v rozvinutí neželaných genetických predispozícií, ktoré programujú energiu takým spôsobom, že tá neprestáva prúdiť, ako sa to často v ezoterike mylne interpretuje (energia sa totiž zastaviť nedá), ale program, ktorý ju obhospodarováva, spôsobuje plnenie úplne iného účelu. Preto v určitých oblastiach energetického systému zaznamenávame jej vákuum, poddimenzovanosť alebo jednoducho iné významové zafarbenie.

Psychický blok, ktorý údajne spôsobuje pozastavenie energie rovnako ako to činí hrádza vode, je taktiež sám o sebe len energiou, ktorá je ale vo svojej aktivite tak dominantná, že organizmus je nútený ju uprednostňovať. Odstránenie bloku teda znamená preprogramovanie jeho energie.


Niečo o liečení (400x267)

Organizmus na spomínané bloky upozorňuje tak, že sa adekvátne ozve – napríklad nádorom, ekzémom, búšením srdca, alergiou, astmou, nedostatočnosťou nadobličiek, ap. Ak je ale jedinec tak zaneprázdnený, že výzvy symptómov nevníma, vyššie Ja zvyčajne pritvrdí. A pokiaľ ani to nepomôže, môže ukončiť inkarnáciu!

Pokiaľ sa klasickej (alopatickej) medicíne predsa len podarí chorobu, ktorá, ako už vieme, predstavuje len následky predtým neobjasnených (duševných) príčin, odstrániť, tá sa vie za nejaký ten čas vrátiť, a to v ešte oveľa väčšej intenzite, pričom môže zmutovať do úplne iných kategórií alebo sa stať chronickou.

Energetická terapia je súčasťou holistického (komplexného) prístupu, ktorá zahŕňa nielen prečistenie a opätovné nastavenie čakier, meridiánov a aury ale zároveň nastoľuje pôvodnú prirodzenú rovnováhu a harmóniu a zvyšuje energetický potenciál. Aby však terapia mohla byť účinná, je potrebné vedieť, čo za blokmi stojí a ako ich odstrániť.


Čo spôsobuje blokádu energií

nevyriešené spory v rodovej línii predkov, ktorí zomreli bez toho, aby si ich stihli medzi sebou raz a prevždy vysporiadať a tak sa neprenášali ďalej ako neblahé dedičstvo

roztrúsené časti duše, ktoré boli vypudené (odtrhnuté) v čase minulých životov a v súčasnosti k ním vedú mentálne stopy, obhospodarujúce astrálne energie, či niekedy počas tejto inkarnácie, keď k tomu vznikli priaznivé okolností. Fragmentáciu duše (emocionálneho vedomia) môže spôsobiť krátkodobé alebo dlhodobé psychické vypätie. Následne sa vyskytne nerovnováha a disharmónia, čo sa odzrkadlí nielen do do psychosomatického systému ale aj do rôznych situácií.

odmietanie volaní duše po duchovnej iniciácii a po oslobodení sa spod jarma stádovitosti a rôznych uznávaných autorít

neakceptovanie cyklických prirodzených výkyvov energií a ich občasného zaseknutia sa v určitej fáze, kedy je potrebné opätovne ich uviesť do dynamickej rovnováhy. Analógiu toho môžme vidieť napríklad v striedaní sa ročných období


– nepochopenie a neuznanie toho, že prevencia je vždy lacnejším riešením ako znášanie následkov jej predošlým ignorovaním

Pokračovanie v článku Niečo o liečení II


Súvisiace články
 
Princípy Duchovna & Mágie

Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background