Ákáša

AKAŠA 3 (400x400)Akáša, alebo kozmická pamäť je pojem, na ktorý narazí každý, kto sa zaoberá skúmaním duchovných skutočností. Všeobecný pohľad na akašu je ten, že je to určité kozmicko-informačné pole, kde sú uchované informácie o všetkých udalostiach, osobách, veciach, a myšlienkach, ktoré existovali v minulosti, ako aj pravdepodobný priebeh budúcnosti prameniaci z týchto minulých udalosti, a kde prístup k týmto informáciám majú len určití vyvolení ľudia jasnovidci, ktorí sa môžu napojiť na toto pole a čerpať potrebné informácie. Tento názor je v podstate pravdivý, ale príliš všeobecný a širšej verejnosti nie celkom jasný. Preto chcem bližšie vysvetliť mechanizmus fungovania akašy tak, ako nám to poskytuje duchovná veda.

Život človeka na Zemi, jeho činy, slová, myšlienky a pocity sa odrážajú v duchovných svetoch, ktoré nás priamo obklopujú. Akáša sa rozpína prakticky od éterickej cez astrálnu až po mentálnu úroveň, kde na každej úrovni zanecháva patričný druh záznamov prislúchajúci danej úrovni. Avšak naozajstnou akašou, vo vlastnom zmysle tohto slova je až kauzálna sféra, ktorá sa nachádza nad mentálnou sférou. Je to sféra príčin, sféra nestvoreného, vo východnej mystike označovaná ako kauzálna sféra blaženosti, sféra z ktorej sa vytvorili ostatné tri jemnohmotné sféry potrebné pre vznik a fungovanie hrubohmotnej Zeme a hrubohmotného človeka, sféra mentálna, astrálna, a éterická. Nad ňou sa nachádzajú ďalšie duchovné svety, ale tie už sú mimo akašy, mimo zákona príčiny a následku, mimo zákona karmy, ktorý platí v hrubohmotnom zmysle iba v týchto svetoch.

Človek sa svojimi duševnými obalmi priamo zúčastňuje na živote éterickej, astrálnej a mentálnej sféry. Na každej z týchto úrovni sa tvoria akašické záznamy činnosti, cítenia a myslenia človeka, tvorené vytváraním karmy. Existujú tu čosi také ako knižnice záznamov, kde sú uschované akési databázy, alebo lepšie povedané kľúče k databázam, ktoré si človek zvyčajne za pomoci a dohľadu anjela-knihovníka, ktorý stráži tieto záznamy prehliada a listuje v nich. Je to niečo ako obrovská až nekonečná mentálne-historická kniha, v ktorej sa ako prúd rieky valia jednotlivé obrazy udalostí, jedna za druhou, a princípom jasnovidectva je vedieť sa správne zamerať na jednotlivý obraz, zastaviť ten prúd a doslova skočiť do deja danej udalosti, ktorá sa dá prežívať tak, akoby ste stáli uprostred nej, ako nejaké trojrozmerné kino. Človek ktorý skúma tieto záznamy najčastejšie narazí na udalosti, ktoré sprevádzalo najväčšie množstvo energie. Z tohto dôvodu je najľahšie vidieť vojny a živelné pohromy. Energia obklopujúca tieto udalosti im dáva vyniknúť nad všetko ostatné. Ak nahliadneme do pravdepodobnej budúcnosti, lepšie povedané, určitej kvality budúceho času, vstúpime do zmeteného sveta symbolov zmiešaných zo súčasnými udalosťami. Tieto symboly sú symbolmi kultúry a náboženstva človeka, ktorý práve skúma záznamy budúcnosti a problémom je práve ich pretlmočenie do normálnej reči tak aby boli zrozumiteľné pre bežných ľudí. Ale treba jasne povedať že proroci a jasnovidci vidia vždy iba pravdepodobnú budúcnosť a to väčšinou tú najhoršiu variantu, lebo tá ma najväčšiu energiu, a negatívna budúcnosť sa vždy dá zmeniť alebo zmierniť. To je problém výkladu všetkých proroctiev, a nikdy ich netreba brať úplne doslova, ale ako varovanie. Množstvo a kvalita údajov závisí od vyspelosti a hlavne morálnej čistoty jasnovidca, ktorý skúma dané záznamy.

AKAŠA 4 (400x267).Povedzme si teraz ako vzniká takýto akašický záznam. Na Zemi sa stane nejaká udalosť, napr. nejaký človek zabije druhého človeka. Tento dej sa zapíše automatický jednak do éterického tela vraha a éterického tela obeti, ako aj zároveň do knižnice záznamov príslušnej éterickej sféry Zeme. Dá sa povedať že v éterickej sfére sa zaznamenáva dej sám osebe. Pri jasnovidnom pozeraní sa do éterickej akašy sú vidieť len akési nemé ploché obrazy bez citov a vášni bez sprievodnej myšlienky . Je to len zrkadlo nastavené na určitú udalosť. Až v astrálnej sfére, sa zaznamenávajú pocity, emócie a vášne spojené s touto vraždou. Je dôležité aké pohnútky viedli vraha k činu, aké mal pocity a myšlienky v danej chvíli, či sa jedná o vraždu v afekte z nejakej osobnej nenávisti, alebo či sa jednalo o chladnokrvnú vraždu kvôli majetku alebo moci. Ak to bola napríklad vražda vykonaná v hádke a z nenávisti, tak do astrálneho tela vraha sa zapíšu jeho negatívne emócie a pocity a do astrálneho tela obeti, pocity hrôzy a strachu. Tieto pocity oboch zostanú súčasne zapísané v astrálnej sfére, vo forme hrôzostrašných tvaroch (lariev), ktoré sa združujú v centrálach negatívnych emócii, v tzv. pekle, kde sú všetky zlé emócie všetkých podobných činov vykonaných všetkými vrahmi na Zemi. Tieto negatívne útvary sa navzájom posilňujú v svojom zle a v kruhu spätného pôsobenia sa zosilené vracajú k pôvodcovi týchto emócií, s ktorým sú stále spojené vláknami zlého chcenia. Tým je zaručená karmická spravodlivosť, že pôvodcovi zla sa všetko čo urobil vráti či už v tomto živote, alebo v ďalšom. Ak nenastane u neho samozrejme uvedomenie si svojho zločinu a jeho úprimne oľutovanie a snaha o nápravu, vtedy sa následky zmiernia až na možnosť symbolického rozuzlenia karmy. Vidíme že pojem akašy je takto úzko spojený s pojmom karmy, že nie je to len holý záznam udalostí, ale živý duchovný dej. Samozrejme je to zjednodušený príklad, lebo tu pôsobí okrem zlej vôle páchateľa aj karma obeti, ich vzájomný vzťah, ale vinní sú aj všetci tí ktorí, vraždili v minulosti, a aj tí čo len myslia na vraždu, tí všetci vysielajú svoje pocity do astrálnej sféry a živia tak negatívne formy.

Pri chladnokrvnej vražde kvôli peniazom, s vopred pripraveným plánom bez nejakých veľkých emócii a pocitov, sa ťažisko znečistenia presúva z astrálnej sféry hlavne do mentálnej . Oproti astrálnej sfére, kde sa zaznamenávajú pocity a emócie, v mentálnej sfére sa zaznamenávajú myšlienky a ídeje spojené s nejakou udalosťou. V mentálnej sfére sa tvoria myšlienkové útvary, ktoré sa zhromažďujú v myšlienkových centrálach. Môžeme si uviesť príklad ľudí, ktorý vraždia nie z osobnej nenávisti, ale z ideových dôvodov, myslím že nájdeme na to dosť príkladov v histórii. Napríklad taký jezuita-inkvizítor v stredoveku, keď odsudzoval obeť na upálenie, bol presvedčený že koná dobro, dokonca svätú vec a jeho konanie bolo nie osobné ale hlavne ideologické. Udalosť negatívnej karmy sa zapísala do jeho mentálneho tela, a do akašy mentálnej úrovne. V budúcnosti to bude pre neho znamenať že karma sa vybije v budúcich životoch tak, že sám sa stane ideologickou obeťou napríklad v boľševickom Rusku alebo fašistickom Nemecku. Karma vzniknutá ako následok  mentálneho rozhodnutia býva častokrát ťažšia ako zločin vykonaný z pudových živelných pohnútok.

Keď si to zhrnieme tak pri každom deji na zemi sa udalosť zapisuje súčasne do všetkých troch úrovni naraz , do éterickej, astrálnej a mentálnej, s tým že vždy ma nejaká úroveň väčší stupeň zaznamenania udalosti. Zároveň sa všetky deje zaznamenávajú do príslušných tiel (éterické, astrálne, mentálne) ľudí ktorý sa zúčastňujú danej udalosti, čím nastáva vytváranie alebo rozuzľovanie karmy rôznym spôsobom a rôznou mierou tak, nakoľko je každý účastník angažovaný buď ako obeť, alebo ako páchateľ na danej udalosti. Všetky deje prebiehajú súčasne a toto riadenie týchto zápisov, zauzľovanie a rozuzľovanie karmi je úlohou kauzálnej sféry, ktorá je akoby také riadiace centrum príčinnosti, celkovej dejovosti v čase hrubohmotnej Zeme. Konkrétnu realizáciu zápisu záznamov do akášy a do tiel ľudí vykonávajú anjeli, špecializovaní na túto činnosť a riadiaci sa podľa zákona absolútnej spravodlivosti.

Okrem jasnovidcov, ktorí sa môžu na akašu napojiť a čerpať z nej už počas ich života vo fyzickom tele, sa s akášou určitým spôsobom stretne každý človek, ktorý prejde bránou smrti. Bezprostredne po smrti fyzického tela sa človek nachádza v prechodnom stave, kedy k nemu pristupuje anjel majúci na starosti zápis skutkov jeho života do éterického tela a pristupuje k nemu s tzv. knihou života, kde sa mu v obrazoch odvíja spätne film jeho života so všetkými podrobnosťami na ktoré už dávno zabudol. Človek je tak konfrontovaný so svojimi dobrými aj zlými skutkami, bez príkras z pohľadu akoby tretej osoby. Potom, keď sú záznamy dopozerané, sú anjelom pridané do akašickej knižnice k ostatným záznamov dejín celého ľudstva, nachádzajúcej sa v éterickej sfére. Éterické telo človeka je rozpustené do všeobecného éteru a on postupne stráca pozemské spomienky a prechádza do astrálnej sféry. V astrálnej sfére je človek konfrontovaný so svojimi činmi vo veľmi silnej podobe. To čo robil druhým zle, čo cítil, aké negatívne emócie vydával počas života na zemi, to sa mu vracia v opačnom vzťahu ako obeť a tak každý prežíva svoj očistec. Pritom takto bojujúcu dušu sprevádza jej anjel strážny, ktorý komentuje jednotlivé udalosti jej života, ktoré práve prežíva, tak aby daný človek pochopil ich zmysel a úprimne ich oľutoval. Prežívanie človeka   je tiež zaznamenané a pridané do akašických záznamov astrálnej sféry. Po prežití astrálneho očistca je duša zbavená aj astrálneho tela a prechádza do mentálnej sféry. V mentálnej sfére sú zase prežívané myšlienky človeka, ako živé deje, tak že sú mu ukazované nádherné farebno-hudobné vzory ušľachtilých ideí a myšlienok, ktorými sa duša uchvacuje a napĺňa. Ak mala duša počas života na zemi zlé myšlienky, nepravdivé, neušľachtilé, materialistické, tak vidí veľmi málo alebo nič, je slepá, nemá sa čim naplniť a do budúceho života prichádza veľmi ochudobnená. V mentálnej sfére sa tak isto záznamy myšlienok človeka pridávajú príslušným anjelom k ostatným akašickým záznamom mentálnej sféry.

Zo všetkých akašických záznamov z jednotlivých sfér sa vytvoria kópie, ktoré sa prenesú do kauzálnej sféry, v ktorej sa podľa nich vytvorí nové kauzálne ( karmické ) telo duše, ktoré si človek vezme zo sebou do novej inkarnácie na Zemi. Môžeme povedať, že akáša takto plní dvojitú funkciu, jednak vytvára záznam minulého života človeka, ako podklad pre jeho karmu v budúcom vtelení, a jednak vytvára záznam dejín sveta ako podklad pre budúcu karmu Zeme.

Do akášy sa môžu pozerať ľudia, ktorí majú vyvinuté jasnovidné schopnosti, buď získané ako dar z  minulých životov, alebo vypestované určitými duchovnými cvičeniami. V podstate je možné pre každého človeka tieto schopnosti si vypestovať už počas jedného života, ale pravidlo je také, že dosiahnutie týchto schopností by nemalo byť cieľom, ale vedľajším produktom celkového mystického vývoja človeka, darom za jeho námahu, ktorý má byť použitý len na konkrétnu pomoc jednotlivcom alebo celému ľudstvu. Práve v tejto oblasti sa robia veľké chyby, keď veľa morálne slabšie vyvinutých jasnovidcov hľadá nejakú historickú alebo duchovnú osobnosť napr. (veľmi často Ježiša) a naráža v astrálnej sfére na akašicky záznam Ježiša, ktorý s nimi komunikuje ako živý, a títo jasnovidci ho považujú za živého ducha, a pýtajú sa ho na rôzne informácie, pričom keby videli vyššie až do kauzálnej sféry, zistili by kde sa jeho ja naozaj nachádza, že je úplne inde. Veľa takto získaných informácii hlavne spôsobom typu channelling je v dôsledku zámeny konkrétnej osoby za jej akašický záznam deformovaných a nepresných a tým, že sa takto nepravdivé údaje zverejňujú je ľudstvo uvádzané do nepravdy a zmätku. Kvalitným videním akašy sa dá pomáhať ľuďom pri vysvetľovaní ich životných problémov, prameniacich z osudových situácii minulých životov, alebo ako podklad pre duchovný výskum dejín ľudstva a vesmíru. Ten kto robí jasnovidný výskum, by mal disponovať hlbokými znalosťami histórie, psychológie, kultúry, astronómie a hlavne silnými morálnymi vlastnosťami, aby dokázal rozlíšiť klam od pravdy, podstatné od nepodstatného a tak poskytnúť pravdivé a užitočné informácie.


Zdroj: http://duchovna-veda.webnode.sk