Sluneční soustava – Vesmírná mapa logosu a lidské evoluce

Sluneční soustava
Vesmírná mapa logosu a lidské evoluce

Vesmírná mapa logosu a lidské evoluce (600x400)
Do astronomické struktury naší Sluneční soustavy je zakódována mapa, která popisuje povahu a vývoj života a Vědomí tak jak se uvnitř ní vyvíjí (a nakonec) posouvá existenciální omezení našeho místního systému k více vzdáleným kosmickým potenciálům.

Vesmírná mapa - obrázek z textu

Kosmická mapa je složena ze série  devíti orbitálních prstenců, které jsou vyzařovány soustředně od centrálně lokalizovaného Slunce. Ty mají přímou souvislost s devíti hlavními planetárními tělesy, které tvoří podstatnou část našeho systému. (Na místě je ovšem třeba připomenout varianty různorodých esoterických směrů, které uvažují o deseti či dokonce dvanácti planetárních tělesech. Pozn. Jaroslav Chvátal, Matrix-2001). Vzhledem k tomu, že Slunce nám poskytuje centrální výchozí bod odvozujeme z toho deset postupných kroků na naší kosmické evoluční cestě od Slunce k Plutu.

V souladu se Zákonem Trojice je cesta esotericky rozdělena do tří hlavních fází. Tyto tři fáze odpovídají vývoji a výrazu tří hlavních principů „Bytí“ – Formy, Vědomí a Duchu.

Níže je uvedena tabulka, která popisuje planety v jejich přirozené posloupnosti od Slunce a také dokresluje tři divize kvalit a kterých byla před chvíli řeč.

Planeta

Princip

Slunce

Forma

Život postupně se vyvíjející do okamžiku než se formy života objevily na Zemi

Merkur

Venuše

Země/Měsíc

Mars

Vědomí

Formy života rozšiřují své Vědomí

Jupiter

Saturn

Uran

Duch

Formy života jsou vědomě naladěné na Ducha

Neptun

Pluto

Obr.1
Planety a tři evoluční kontinuální principy


V levé straně tabulky vidíme, že tvořivý životní impuls vzniká uvnitř kruhu Slunce. Ovšem to je ve skutečnosti nejprve fyzikální výskyt vlivu Slunečního Loga a jeho energie tak propadá na stupně rupa (čili formy) této Kosmické Fyzikální Roviny.

Slunce je symbolem Kauzálního Těla Slunečního Loga a má esoterické spojení s Budhickou Rovinou, která je první ze čtyř rupa stupňů fyzického Kosmu.

Příčinné tělo ztělesňuje aspekt Vůle Duše a je zodpovědné za popud reinkarnovat se uvnitř fyzických úrovní. Tak je Slunce přirozenou bránou cesty do fyzické oblasti.

Tři stupně arupa se sestávají z látky těch Kosmických Fyzických rovin, které jsou známe jako Atmická, Monadická a Logoická čili ADI  tyto jsou pochopitelně ve vyšším měřítku třemi nejvyššími podrovinami Kosmické Fyzické Roviny. Na těchto nám velmi vzdálených rovinách existence jsou lokalizovány tři primární tvořivé procesy Solárního Loga.

Právě tak jak Slunce reprezentuje Kauzální Tělo našeho Božského Loga tyto vysoké schopnosti (tvořivé procesy) mají své protipóly v naší fyzické Sluneční soustavě, ale nebudou lidskému vědomí odhaleny do té doby dokud nedojdeme jistého stupně evoluce. A dokonce i potom jejich energie nebude schopná být vědomě integrována Lidstvem a to až do pokročilých stupňů Zasvěcení.

Tak proces fyzické manifestace (reinkarnace) bytí na Budhicko/Kauzálních stupních naší Sluneční soustavy je alegoricky reprezentován existencí Slunce ve výbuchu oslnivého světla v centru našeho fyzického systému. Pak následuje sestup tvůrčího impulsu Logů do hmoty skrze tři planety – zrozené ze substance Slunce a to až do okamžiku kdy nejhustší bod tohoto sestupu je alegoricky reprezentován planetou Zemí.

Planety za Zemí pak představují jakýsi návrat popudu který je nesen uvnitř mikroskosmického vědomí k jeho tvůrci a nakonec za okrajem fyzického vědomí systému, který je symbolizován vnějším okrajem obvodu naší Sluneční soustavy.


Zrození Slunečního Loga

Fyzická implantace semena kreativního života slunečního Loga je dosažena v prvních čtyřech krocích cesty od centra naší Sluneční soustavy. Tyto kroky jsou symbolizovány Sluncem, Merkurem, Venuší a Zemí.

V symbolické mluvě pak tyto planety reprezentují systematické ztělesnění našeho Slunečního Loga na každém ze čtyř rupa úrovně kosmické fyzické roviny a to v následujícím členění:

• Slunce – Příčinné tělo (Budhická rovina)
 Merkur – Mentální rovina
 Venuše – Astrální rovina
 Země – Fyzická rovina


Vesmírná mapa - obrázek z textu 2

Obr. 2 
Zde máme výše uvedené informace v obrazové podobě


Vesmírná mapa - obrázek z textu 3
Obr. 3

A zde jsou zase zobrazeny formou tabulky


Skutečnost, že tyto čtyři fakulty vědomí – reprezentovány Sluncem, Merkurem, Venuší a Zemí/Měsíc byly rozvinuté před a nebo během fyzické manifestace naznačuje, že reprezentují podvědomé psycho-fyzické vlastnosti Slunečního Loga. Což také především ve vztahu k lidstvu znamená, že odpovídají důležitým stránkám autonomního mechanismu přírodního prostředí (čili přírody).

Pokud budeme brát v potaz jisté astrologické zákonitosti, které jsou platné k lidské bytosti mohli bychom ve vztahu ke slunečnímu životu, že tři prezentované planety mohou figurovat jako jsoucí síly, které počaly svou existenci ještě před fyzickým narozením (bereme-li alegoricky v potaz, že bod zrození do husté fyzické materie je reprezentován Zemí/Měsícem). To ovšem ale také znamená, že jejich duchovní účinky jsou nejvíce uloženy v psychice člověka. Tyto síly jsou ovšem ještě oproštěny od vlivu vůle a to dává jistý smysl uvážíme-li existenci podvědomí síly našich tužeb (Venuše), nekontrolovatelnou sílu našich myšlenek (Merkur) a emoce prezentované (Měsícem). Nemáme tak vědomou kontrolu nad mnohými funkcemi fyzického těla. Tvořivá osobnost astrologického Slunce se tak vyvíjí v našich životech bez našeho vědomého záměru.

Názor, že nejhlubší fyzická manifestace nastává po čtyřech vývojových stupních je dobře vyjádřena Theosophickou představou o sedmi řetězcích a sedmi cyklech. Tak pojem života našeho planetárního Loga (Sanat Kumára) je vyjádřen v sedmi řetězcích – přičemž „řetězec“ je jednotka ekvivalentu měření času o délce řádově miliard let. První a čtvrtý cyklus v řetězci obnáší tzv. involuční etapu vývoje prezentovanou sestupem do hmoty a naopak pátý až sedmý cyklus v řetězci naznačuje evoluční pohyb vývoje vzestupem z hmoty a návrat do ryze duchovních oblastí. Je to velmi podobné principu dýchání, tedy vtahování a vylučování kreativní energie. V jednom řetězci se tak nachází sedm cyklů – období světa. Tato jednotka se rovná zhruba 616.896.000 let. Číselná veličina je převzata ze spisu „Studies in Occult Philosophy“ (Studia o okultní filozofii) od G. De Puruckera str. 160-161.

V současné době se zcela evidentně někde uprostřed čtvrtého cyklu, čtvrtého řetězce vývojového schématu planety Země. Tedy v bodě nejintenzivnějšího bodu projevu hmoty. Pakliže je to pravda pak máme před sebou zřetelnou cestu stále větších a větších systémů osvícení tvoří protipól sestupným tendencím do hmotných vibrací.

Z výše uvedeného ovšem vyplývá, že lidstvo je reprezentantem velmi důležitého ultimativního výrazu vědomí Slunečního Loga na fyzické úrovni naší Sluneční soustavy. S tím souvisí i následující popis jednotlivých planetárních schémat:

• ? (Slunce)
 Vulkán (Merkur)
 Venuše Země? (Mars)
 Jupiter Saturn Uran Neptun? (Pluto)


Informace jsou odvozeny ze spisu Thesophické společnosti která se jmenuje „Chains and Rounds “ (Řetězce a Kola) od E. L. Gardnera a z prvního dílu dodatku pod názvem „The Web of the Universe“ (Síť Vesmíru). Otazníky naznačují na schémata života, která nejsou v současné době v manifestaci. Mají určitý vztah k pojmu tzv. „neposvátných planet“ do kterých z astrologického úhlu patří i Slunce, které samozřejmě z bodu poznání astronomického je hvězdou.


Sluneční Logos a Vědomí

Vrátíme-li se ale k našemu hlavnímu tématu pak můžeme se domnívat, že tři následné planetární kroky (následující po zrození) prezentované Marsem, Jupiterem a Saturnem lze označit jako probouzející se princip vědomí, který se rozšiřuje a dále vyvíjí.


Vesmírná mapa - obrázek z textu 4

Obr. 4 
Nástin expanze duchovní energie Vědomí v sektoru mezi zemí a Saturnem


Hlavní rozdíl mezi planetárními tělesy v rozpětí Mars – Saturn a těmi, které leží blíže ke Slunci spočívá v tom, že Mars, Jupiter a Saturn reprezentuje naučené schopnosti, které se zřetelně liší od archetypu schopností přirozených tedy původních symbolizované Sluncem, Merkurem , Venuší a Zemí/Měsícem. Takže Mars, Jupiter a Saturn symbolizuje vlastnosti Vědomí, které byly získány jakožto výsledek subjektivního životního zážitku (resp. vnějšího podnětu s dopadem na subjektivní princip vědomí).

Uvažujeme-li tak, že Slunce reprezentuje první evoluční fázi pak symbolicky „cesta návratu“ počíná pátou fází systémově počítáno směrem od Slunce. V tomto místě se nachází planeta Mars, který představuje sílu, která je ustanovena v prostředí astrální roviny. Prakticky tak můžeme říci, že se jedná o síly vědomého inteligentního užitky vyvěrající z našich tužeb (a astrální síly obecně), které vedou ke kontrole podvědomé astrální podstaty jež je prezentována archetypálně planetou Venuší.

Po Marsu následná planety Jupiter symbolizuje síly, které jsou formovány na mentální rovině. Ty reprezentují vývoj moudrosti a lásky a specificky pak esenciální podoba těchto kvalit je symbolicky formulována Merkurem.

Síly Saturna vnáší disciplínu a účel k jinak jasnému tvořivému projevu Slunce. Síly Saturna jsou vesměs reprezentovány v prostředí budhické roviny.

Jelikož planetární schéma Země se aktuálně nachází ve čtvrtém cyklu čtvrtého řetězce bylo by možné logicky říci, že teprve relativně nedávno síly s ním provázány vstoupily do fyzické manifestace. Skutečností ale jest, že pouze nepatrná esence duchovní síly člověka se prezentuje na této rovině formována symbioticky energiemi těla. Ve skutečnosti drtivá většina duchovní potence leží mimo parametr fyzicky objektivně projeveného světa. Celá situace je velmi analogicky podobná stavu malého dítěte, které není schopno skrze svůj nezralý nosič v plném rozsahu projevit své skryté mentální a psychické schopnosti.

Logos Země tak představuje jednu stránku daleko většího Vědomí Slunečního Loga a tak nejsme schopni posoudit současný stav Vědomí tím, že se budeme odkazovat na evoluční situaci Loga Země (Logos = Duch). Sedm fakult Slunečního Loga se v současném běhu událostí projektuje skrze planetární schémata, která jsou známá jako sedm posvátných planet a ty jsou:

Vulkán Venuše Země (v procesu transcendentní duchovní metamorfózy) Jupiter Saturn Uran Neptun

Je třeba uvést, že tento seznam se podstatně liší od tvrzení duchovního Mistra tibetské Lóže Bratrstva Světla Djwhal Khula s tím, že on nahrazuje Zemí planetou Merkur.


Duchovní princip Loga

Dostáváme se tak ke třem finálním krokům planetárním fázím naší Sluneční soustavy týkající se role planet Uranu, Neptuna a Pluta. Všechny se vztahují k principu Ducha a jeho schopnosti být objektivizován tak aby mohl plně vyjádřit kvalitu Vědomí. Konečným cílem evoluce jest snaha o to aby tři energie prezentované archetypálně Uranem, Neptunem a Plutem našly dokonalý výraz ve Vědomi.


Mám pocit, že tyto planety symbolicky odpovídají silách, které jsou umístěné na planisféře arupa naší Sluneční soustavy, že byly průběžně využívány Slunečním Logem k velkému dílu tvoření. V lidských podmínkách Vědomí jsou tyto síly velmi vzdálené možnostem chápání tudíž vyžadují vysokou úroveň evolučního Zasvěcení, aby je mohl člověk začlenit do svého duchovního Bytí.


Vesmírná mapa - obrázek z textu 5Obr. 5
Shrnutí dosavadních informací v obrazové podobě


Snad bychom měli nyní ošetřit základní výraz a účel Sedmi evolučních stupňů Zasvěcení. Dříve však v následujícím obraze shrneme naše dosavadní studium.

Informace, které jsou schématicky znázorněné výše můžeme přetransformovat v diagram Stromu Života. Všimněte si planetárních atributů pro tři nejvyšší sefiroty Binah – Chochmah a Kether jsou odlišné od korespondencí používaných v ostatních příspěvcích této práce. Jde o systémy s vlastními stanovisky.


Vesmírná mapa - obrázek z textu 6Obr. 6
Aplikace na Strom Života


Důležitou poznámkou k obr. 5. „Tvář Slunce“ je umístěna v prostředí prvních tří rovin naší Sluneční soustavy. Tato přední strana Slunce představuje tzv. „tvořivou inteligenci“ Slunečního Loga, která existuje za „závojem formy“ – „Slunce za Sluncem“. Odsud uvnitř tří nejvyšších kosmických rovin staví nosič (pro princip Ducha), který se dokonale propojí s principem Vědomí, tak aby božská inteligence mohla jednat a mít vliv na čtyři nižší roviny.


To se ale s největší pravděpodobností nestane až do konce osmého stupně procesu, který je reprezentován planetou Uran. Teprve poté bude tvořivá inteligence konečně schopná začít fungovat jako základní součást její vlastní skupiny manifestace, kterou je naše Sluneční soustava.

Během této osmé fáze na cestě Sluneční manifestace se stane, že aspekt aktivní inteligencebude schopen fungovat přímo skrze (prostředek Uranu) uvnitř jeho vědomého fyzického nosiče. Jinými slovy energie Uranu se stane nakonec dostupná mikrokosmickému lidskému Vědomí, které tak bude schopné plně vyjádřit aktivní inteligenční aspekt Vědomí Loga uvnitř Sluneční soustavy na fyzické rovině.

V deváté fázi pak jeho kvalita Moudrosti a Lásky se stane podobně aktivní skrze (planetární mechanismus Neptuna. A v průběhu desáté fáze pak Účel Vůle se stane konečně schopný být zaostřen uvnitř oblasti fyzické roviny (skrze lidstvo naladěné na energii Pluta).

Tyto tři konečné kroky Sluneční manifestace odpovídají 5, 6 a 7 stupni lidského evolučního Zasvěcení. To také ukazuje přehledně následující tabulka.

Planeta

# Rovina

Vývojová oblast

# Zasvěcení

Mistrovství

Slunce

4 – Causalní*

Mentální

   

Merkur

5 – Mentální

Nižší Mentální

   

Venuše

6 – Astrální

Astrální

   

Země/měsíc

7 – Fyzická rovina

Fyzická rovina

1 – Narození Krista

Fyzická rovina

Mars

6 – Astrální

Inteligence

2 – Křest

Astrální

Jupiter

5 – Mentální

Láska

3 – Přeměna

Mentální

Saturn

4 – Causalní*

Vůle

4 – Odřeknutí

Buddhická

Uran

3 – Atmická

 

5 – Odhalení

Inteligence

Neptune

2 – Monadická

 

6 – Rozhodnutí

Láska

Pluto

1 – Adi

 

7 – Vzkříšení

Vůle

Obr. 7
Tabulka evoluční Zasvěcení a další atributy


Z čistě abstraktního úhlu pohledu lze navrhnout, že když lidská bytost vstupuje do pátého stupně evolučního Zasvěcení stává se účinným vědomým zástupcem aktivního inteligentního principu Slunečního Loga. Podobně Zasvěcenec šestého stupně je rozpoznáván jako vědomý kanál pro aspekt Lásky – Moudrosti Slunečního Loga a sedmý stupeň zase vědomě obsahuje prvek Vůle a Síly Slunečního Loga.

V současné době pokud se to dá tak nazvat jsou duchovní síly vyšších stupňů Zasvěcení uvnitř Slunečního systému doposud v nezralé fázi vývoje . Jakmile se však vyvinou do vyšších forem zralosti (během následujících třech evolučních řetězců) bude i celkově vyšší počet Zasvěcenců vyšších stupňů evolučního svěcení.

Takže z výše uvedeného nepřímo vyplývá, že lidským evolučním cílem ve čtvrtém vývojovém řetězci který jest prezentován planetárním schématem Země je dosažení pátého stupně evolučního Zasvěcení (v současné době se nacházíme v bodě, který je orientován trochu za polovinou tohoto řetězce, pozn. Jaroslav Chvátal, Matrix-2001). Jakmile lidstvo jako celek (kolektivní Vědomí) bude schopno přijmout pátý stupeň Zasvěcení umožní to Slunečnímu Logu aktivně probudit aspekt inteligence ve značném rozsahu (ale pouze ve vztahu k vnitřnímu systému čaker Solárního Loga kde planeta Země reprezentuje parametr čakry solar – plexus).

Takže v této velmi vzdálené budoucnosti tu bude velmi mnoho lidských individualit, kteří budou schopni otevřít kanály pro větší vědomý vliv Slunečního Loga v naší Sluneční soustavě.Pluto jako kosmický fyzický permanentní atom

Je velmi dobře možné, že Pluto má vztah k fyzické rovině jako permanentní atom Slunečního Loga.


Pluto je v našem schématu umístěn na logoické rovině naší Sluneční soustavy. Ta je zasvěceným také známá jako atomická podrovina Kosmické Fyzické Roviny. Permanentní atom existuje ve své identické kvalitě také na atomické tedy první podrovině každé roviny (dimenze) v prostředí naší Sluneční soustavy.

Permanentní atom je částečka, která obsahuje tzv. „magnetické známky“ čili osobních tendencí, které aktuálně tkví v povaze entity. Tyto osobní tendence je to co bylo kultivováno během předchozích inkarnací entity a které pro formu vytváří východisko v mechanismu jejího chování v současnosti a v budoucnosti.

Tendence otisknuté do substance trvalého atomu mohou být pozitivní a nebo negativní a by bylo mylné se domnívat, že se tu jedná o nějaký nástroj karmy. Je možné ovšem vyloučit záporné tendence v prostředí trvalého atomu tím, že používáme osobní vůli a odoláme pokušení „cestou nejmenšího odporu“.

Jestliže je skutečně Pluto napojen na kosmický fyzický permanentní atom Slunečního Loga pak by mohl být v jistých souvislostech považován za agenta karmy na fyzické rovině. V současné době však s touto hypotézou panuje velká nejistota.


Slovo závěrem

V shrnutí lze konstatovat, že Sluneční soustava se svým centrálním Sluncem a devíti planetami graficky zobrazuje proces expanze Vědomí uspořádané do deseti fází.


Tak jako Sluneční Logos i lidské bytosti mohou být reprezentovány jako mini sluneční soustava. A pouze taková reprezentace je zobrazená v astrologickém grafu zrození.

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/67-slunecni-soustava-vesmirna-mapa-logosu-a-lidske-evoluce/