Mágia na jasnovidnosť  energetický koncept

WEB_JASNOVIDNOST_01


Toto cvičenie je uvedené v energetickom koncepte mágie a je vysokoúčinnou alternatívnou metódou nielen pre zámer vyliečenia si nejakého konkrétneho orgánu, podpory tela ako celku či zreštaurovania nejakej psychickej kvality ale aj pre získanie vyhliadnutých paranormálnych schopností, v tomto prípade jasnovidnosti.


Spomenuté kvality sa dosahujú pomocou kompresie astrálneho svetla, životnej sily alebo niektorého zo živlov do príslušnej problémovej oblasti. Napríklad klient, ktorý mal ísť na laserovú operáciu kvôli náprave ostrosti videnia, si touto mágiou polepšil natoľko, že operáciu mohol nadobro odložiť. Odvtedy vidí ako orol, pričom si zrak udržuje kondičnými cvičeniami. Pokiaľ je ale alopatický zásah nevyhnutný, mágia sa ani v tomto prípade nestáva podružnou a na povedzme chirurgický zákrok dohliada a u pacienta zabezpečuje aj jeho rekonvalescenciu.


Cvičenie


1. Ulož sa do meditačnej polohy. Najlepšie je ľahnúť si na chrbát, no môžeš sa aj usadiť v kresle či sadnúť si na stoličku. Dôležité je cítiť sa tak pohodlne, aby si sa mohol bez problémov sústrediť na predstavy.

2. Urob si progresívnu relaxáciu alebo pokiaľ vieš meditovať, medituj do tej doby, dokiaľ nedosiahneš tranz, umožňujúci ti precvičiť nasledovnú vizualizáciu.

3. Vizualizuj, ako si obklopený astrálnym (studeným) svetlom, ktoré prechádza skrz-naskrz hmotou a nepozná žiadne fyzické prekážky. Podlieha len vôli tvojho uvedomenia.

4. Vizualizuj a preciťuj zároveň, že tu, kde sa práve nachádzaš, je stred astrálneho vesmíru a ty vôľou zhromažďuješ obrovskou sacou silou – magnetizmom, podtlakom alebo jednoducho silným nasávaním cez póry fyzického/astrálneho tela spolu s nadychovaním sa alebo jedným dlhým nádychom do dutého tela (studené) svetlo, ktoré magnetizmom alebo nadychovaním/nadýchnutím získava stále na väčšej a väčšej hustote, čím sa vytvára rastúci tlak – kompresia – až sa z tela stáva „parný hrniec“, s obrovským tlakom vo vnútri. Preciťuj ten tlak a vizualizuj tú žiaru. Vo vnútri aj navonok musíš žiariť ako Slnko!

Realizuj zmyslové obrazy podľa svojej prirodzenosti. V žiadnom prípade nekopíruj niekoho iného, aj keby to mal byť neviem aký majster. Cvičenie si uprav podľa seba tak, aby si z neho mal dobrý pocit. V inom prípade cvičením len pre cvičenie nič nedosiahneš!

5. Svetlo sa v tebe stále viac a viac stláča. Predstav si ohromný tlak v strede hviezdy, ktorý spôsobuje gama žiarenie ako produkt termonukleárnej fúzie, kedy sa atómy vodíka transmutujú na atómy s vyššou atómovou hmotnosťou – hélium.

Vizualizuj jemne a nenásilne. Nezabúdaj, požadované kvality nezískaš upnutím sa na výsledok ale hravým prežívaním procesu s pocitom radosti!

6. Pozri sa na seba v disociovanom pohľade – teda zvonku. Si na nerozpoznanie od Slnka, žiariaceho na pravom poludní.

7. A teraz si vizuálne aj pocitovo, na mentálny pokyn,  predstavuj, ako sa postupne ta ohromná žiarivá sila akoby svetlotesnou prepážkou sťahuje od špičiek  nôh postupne nahor po celom tele až do „dutej“ hlavy, pričom už aj tak ohromný tlak sa geometrickým radom naďalej zväčšuje. Žiariaca sila je nepredstaviteľná. Celá hlava, oddelená v tom momente od zvyšného čiernočierneho dutého tela svetlotesnou prepážkou, sa zdá byť akoby jadrom samotnej hviezdy.

8. Chvíľu ten pocit udržuj a pritom si ho náramne užívaj. Po chvíli začni prepážkou hýbať opäť. Tentoraz ňou pohybuješ tak, aby si z priestoru hlavy postupne vytláčal svetlo smerom do očných buliev. Do tých fyzických, pričom v skutočnosti primárna reakcia prebieha na úrovni astrálnej. Dokonči proces tak, aby si celé svetlo vtesnal do buliev a uzavri ich, aby sa tlakom nerozptýlilo späť do tela.

9. V očiach teraz máš tlak svetla, ktorý predtým pôsobil v tvojom dutom tele, potom v obrovskom náraste v hlave a teraz ho máš v neopísateľnej podobe v očiach! Toto svetlo tvoje astrálne náprotivky očí fyzických impregnujú požadovanou kvalitou, ktorá je v tomto prípade jasnovidnosť. Ako interakcia prebieha, kvalita sa z astrálnych buliev prenáša do fyzických. Na základe zákonov (meta)fyziky získavaš jasnovidenie. Je to logický následok tvojej vedomej aktivity!

10. V procese uvedomovania si svetla v očiach použi nasledovnú sugesciu, ktorú si môžeš uspôsobiť podľa seba. Jej význam ale musíš zachovať:

Ó, posvätné svetlo Univerza! Sýtiš, presvecuješ a impregnuješ moje očí jasnovidnosťou. Celá tvoja ohromná sila sa opiera do mojich očných buliev a činí zmeny. Moje oči sa stávajú jasnovidnými… a teraz už nimi sú! Vidím všetko čo je, bolo a bude bez toho, aby mi hmota a čas boli prekážkou. Vidí prostredníctvom astrálneho svetla, ktoré sa rozprestiera v celom Bytí a je jeho stavebným kameňom. Vidím všetko to, čo mi karma umožňuje. Moje oči sú teraz jasnovidné, zdravé a hypnoticky príťažlivé.

Zaklínanie zakončíš tlesknutím rúk alebo dupnutím ľavej nohy o podlahu či lusknutím prstov ľavej ruky a zvolaním:

Tak sa staň!

(toto môžeš urobiť ako vo fyzickej forme tak čiste len v predstave)
A na potvrdenie výsledku luskneš prstami ľavej ruky a zvoláš: 

Učinené!

(a opäť je jedno, či to urobíš fyzicky alebo „len“ mentálne)

11. Proces imaginácie a preciťovania udržuj cca 10 – 15 minút (spočiatku môžeš kvôli problémom s koncentráciou vizualizovať len cca. 5 minút). Nikdy však necvič unavený, pretože by si mentálne programy, vyplávajúce z nesústredenosti, mohol v zmenenom stave vedomia nechtiac implantovať do očí. Na záver, ak už pocitovo toho máš dosť, na svoj mentálny pokyn nechaj svetlo z oči explodovať, ako výbuch hviezdy supernovy, do okolitého Vesmíru a v duchu sa Vyššej moci poďakuj –  povedz napríklad: Ďakujem Ti, ó Vyššia moc, za to všetko!

Uvedená vizualizácia by sa mala prevádzať denne alebo aspoň každý druhý deň po dobu dvoch až troch mesiacov a to aj v prípade, že zlepšenie už nastalo skôr. Podľa holizmu každá akcia, zameraná na jednotlivý diel, rieši zároveň celok. Aj preto toto cvičenie, v psychosomatických súvislostiach, rieši nielen primárne určený cieľ ale zároveň reprogramuje celé mentálno-emocionálne prostredie.

Iný spôsob nadobudnutia jasnovidnosti a/alebo vyliečenia si najrozličnejších ochorení oči podáva známy okultista František Bardon

JASNOZRIVOSŤ
Magický výcvik duše

Obzvláště zajímavé téma, se kterým se v tomto stupni magického výcviku duše budeme zabývat, pojednává o vývinu astrálních smyslů se zřetelem k živlům. Uvedená cvičení všech předcházejících stupňů sice stejně vyškolí, oživí a vyvinou mágovy astrální smysly, přesto je třeba obzvláštního vývinu zejména v takových případech, kde pro tu neb onu schopnost jsou v nadání dány menší dispozice, ježto je každý člověk jinak založen. Proto je záhodno, abych zde uvedl cvičení, která mágovi dají možnost, aby smysly svého astrálního těla vyvinul snadno a rychle.

V magickém výcviku ducha šestého stupně se žák učil uvědomovat si své mentální tělo a jednat jako duch jak prostřednictvím astrálního, tak i hmotného těla. V souvislosti s tím pojednávám v dalším o nejzajímavějším problému a to o jasnozření.
O této schopnosti bylo již napsáno a vydáno mnoho knih, ale žádná z těch, která se mi až dosud dostala do rukou, neposkytuje mágovi nejmenší praktický návod. Proto je dvojnásob namístě, abych odvětví jasnovidnosti důkladně zpracoval.
Pod jasnozřením se všeobecně rozumí druhý zrak, jak to nazývá lidové rčení, nebo správněji řečeno zírání mimo čas a prostor, ať už se jedná o jasnozření do minulosti, přítomnosti a budoucnosti nebo o vidění zemřelých apod. Jen málokterý autor popsal tuto schopnost z psychologického nebo jiného hlediska a proto ať je naším dalším úkolem podrobit jasnozřivost důkladnému studiu.

Předně upozorňuji, že existuje vícero druhů jasnovidnosti:
U prvního druhu jde o vrozenou schopnost jasnovideckou, která byla majiteli propůjčena již na neviditelném světě nebo, která mu jako výsledek jeho dřívějších vtělení byla dána s sebou do nynější existence. Tento druh jasnovidnosti je samozřejmě nejlepší.
Jsou to ale jen jednotlivci, kteří se s ním mohou těšit. Tyto jednotlivce můžeme nazvat rodilými jasnovidci, u kterých je tato schopnost bez vlastního přičinění tak silně vyvinuta, že ji mohou ihned prakticky upotřebit.

Další druh jasnovidnosti se projevuje v tom, že následkem bezděčného vyšinutí živlů v duchu (mentálním těle) se tato schopnost projeví sama, což je patologický zjev. Rovněž silné otřesy při různých nemocech mohou vyvolat určitý stupeň jasnozřivé schopnosti. Obvykle se tento stav vyskytuje u lidí, kteří následkem mrtvice, nervového zhroucení a i jiných fyzických, psychických nebo duševních úpadků byli vyšinuti z normální rovnováhy a jako průvodní jev se u nich objevila zřetelná nebo méně zřetelná jasnovidnost.
Pro mága – praktika je ovšem tento druh jasnovidnosti nežádoucí, ježto vede dříve nebo později k úplnému zhroucení, což znamená nejen ztrátu jasnozřivé schopnosti, ale i podlomení zdraví, ba co více, může vést i k předčasnému konci. Tento druh jasnovidců je nanejvýše k politování a to i tehdy, když by jasnovidecké úspěchy těchto lidí byly přímo fenomenální.

Do této kategorie patří i osoby, které případným mediálním nadáním mohou vyvolat jasnovideckou schopnost pomocí bytostí.
Ani tento druh není možno mágovi – praktikovi doporučit, protože i takové osoby končí obvykle nejen nervovým rozrušením, ale mnohem hůře, tj. dříve nebo později jako duševně choří.
V řadách duševně chorých, kteří museli být dopraveni do ústavu pro chorobomyslné, je mnoho těch, kteří se bez spolehlivého vedení zabývali problémy spiritismu a právě tomu „děkují“, za svůj beznadějný stav bez ohledu na to, zda motivy k tomuto studiu byly vážné nebo zda byla sledována pouhá zvědavost, případně ještě jiné povrchní a sobecké důvody.

Dalším druhem vyprovokovaného jasnozření, který rovněž náleží do shora uvedené skupiny, je násilné vyvolávání této schopnosti užíváním omamných prostředků jako jsou opium, hašiš, mescalin (peyotl), soma a jiné.
Předpokládám, že mág této skupině jasnozření nebude věnovat pozornost, neboť vede pomalu, ale jistě k záhubě.
Na užívání těchto a podobných nebezpečných opiátů si pozvolna zvykne každý nešťastník (jinak tyto lidi nelze nazvat), čímž si podlomí veškeré morální a duchovní základní pilíře, dále vůli a konečně nervové síly, což se vše samozřejmě vymstí na zdraví a na dalším magickém vývinu.

Orient má miliony takových případů a i v západním světě a v ostatních civilizovaných státech se hojně vyskytují.
Samozřejmě je mágovi dána možnost, aby se – pokud sám ještě nedosáhl potřebné zralosti – tím, nebo oním způsobem přesvědčil o existenci jasnozření a o jiných nadpřirozených jevech, ale zpravidla, a to je právě ten nejchoulostivější bod, nezůstane jen při pouhém přesvědčení, nýbrž pokus se stane zvyklostí a takoví lidé pak nevyhnutelně skončí tímtéž způsobem jako všichni ostatní postižení.

Z tohoto důvodu nepopisuji v tomto svém díle žádný způsob, který by mága mohl svádět k pokusům s uvedenými prostředky a poukazuji raději v dalším na zcela neškodné metody, které podle duchovní zralosti dopomohou zcela automaticky k projevení jasnozřivé schopnosti a jsou tudíž průvodním jevem vyššího magického vývinu.

Je ještě jiný způsob jasnozření a to ten, který byl vyvolán zeslabením nebo přechodným ochrnutím zrakového orgánu, tedy oka.
Většina knih, v nichž se doporučuje cvičit jasnovideckou schopnost tak zvaným fixováním předmětu, magického zrcadla, křišťálové koule nebo drahokamů, je do jisté míry správnou metodou, která se však nehodí pro každého.
Jedině v rukou školeného mága jsou tyto pomůcky pro vývin jasnozření namístě, ale nesmějí tuto schopnost vyvolat ovlivňováním optického nervu, nýbrž mají sloužit pouze jako pomůcka oku, které bylo vědomě školeno. Z magického hlediska není vůbec žádná pomůcka, ať byla sebevíce vychvalována a precizně zhotovena, schopna přivodit dar jasnovidnosti.

Schopnost jasnozření sama spočívá:
na založení (nadání)
a na psychickém a astrálním vývinu a konečně na zralosti mága.

Další kapitoly, v nichž popisuji sestavení fluidických kondenzátorů, obsahují též návody na zhotovení magických zrcadel a ostatních pomůcek. Při studiu budiž mágovi jasno, že veškeré zde jmenované prostředky jsou a mají být jen pomůckami, nikoliv samotným faktorem, jenž žádaný výsledek, kterým je pravá jasnovidnost, přivodí. Konečně se zmíním ještě o posledním druhu jasnovidnosti, který se správným magickým vývinem vyskytuje jako průvodní jev a který je vyvolán systematickým rozvojem smyslů. V našem případě je to jasnovidné oko.

Rozhodl jsem se obohatit toto dílo tajnou magickou metodou, o níž nebylo až dosud nikde učiněno zmínky, která je však jak z hermetického hlediska tak i dle zákonné analogie živlů nade vše praktická. Následuje praxe týkající se vývinu astrálních smyslů.


MAGICKÁ JASNOZŘIVOST

Dříve, než vysvětlím cvičení samotné, musím ještě předeslat, že zde máme co činit s aspektem světla. Jak již vidíme, je světlo aspektem ohně a proto je analogické oku a vůli. U experimentu se jedná hlavně o to, abychom si světlo dokázali představit co nejpřirozeněji, to znamená viditelně, jinak bychom nedosáhli žádoucího úspěchu.

Zaujměte svou obvyklou ásanu a představujte si, že univerzální světlo, které se rovná svým leskem a tvarem našemu slunečnímu světlu, sajete z univerza do svého těla buď vdechováním plícemi a póry nebo pouze imaginárně.
Své tělo mějte za jakousi dutinu, která je naplněna univerzálním třpytivým bílým světlem.
Do tohoto světla v těle koncentrujte vlastnost jasnozření tím, že si představíte, že světlo vše proniká a vše vidí. Čas ani prostor nejsou tomuto světlu překážkou.
O vlastnosti světla musíte být skálopevně přesvědčeni, nesmí ve Vás vzniknout nejmenší pochyby.

Jste-li nábožensky založeni, snadno uvěříte tomu, že toto univerzální světlo je částí Boha, jenž má všechny zde popsané vlastnosti. Jestliže jste tímto způsobem vsáli do svého těla světlo s uvedenými vlastnostmi a pociťujete vnitřně jeho napětí a pronikavost, veďte a hromaďte světlo imaginárně z nohou a rukou intenzivně směrem k hlavě a umístěte je, na nejvyšší míru stlačené, v obou očních bulvách.

Můžete ale také, pakliže Vám to půjde lépe, naplnit nejprve jedno a potom druhé oko předepsaným stlačeným světlem. Někteří mágové vyvíjejí a oživují jasnozřivě také jen jedno oko a druhé ponechávají volné a nevyvinuté. Je na žákovi, aby se rozhodl pro první nebo druhou možnost. Jsem však toho názoru, že je lépe učinit jasnovidnými obě oči současně. Jakmile jste světlo v očních bulvách nakupili, imaginujte, že Vaše oči sají všechny do světla koncentrované vlastnosti.

U tohoto cvičení setrvejte nejméně deset minut a jste-li si vnitřně jisti, že Vaše oko, které jste naplnili imaginárně univerzálním světlem, také skutečně vlastnosti tohoto světla má, necháte světlo přímo z očí opět imaginárně rozplynout v univerzálním moři světla nebo je povedete v jeho původním tvaru nazpět do těla a teprve odtud do univerzálního světla. Obě metody jsou dobré a výsledek je týž.

Důležité při tom je, aby oči, zbavené přemíry světla, měly opět svou normální schopnost vidění. Oči mága se totiž nesmějí stát tak senzitivními, aby mág nemohl rozpoznat to, co vnímá normální oko a naopak, co postřehuje oko jasnozřivé.
Kdyby totiž mág neprovedl rozplynutí koncentrovaného světla, mohlo by se stát, že by jeho oči zůstaly trvale jasnovidnými a on by byl již sotva schopen rozpoznat, co je hmotné a co duchovní.
Svou jasnozřivou schopnost musí tudíž mít v moci a uplatňuje ji vždy jen tehdy, když si to sám přeje.

Častým opakováním tohoto cvičení se mág tak zdokonalí, že své jasnovidné, tedy světelné oko, uvede v činnost za několik okamžiků. Tímto způsobem připravené oko uzří pak vše, co mág vidět chce, ať již se zavřeným nebo otevřeným fyzickým zrakem, ať v křišťálové nebo skleněné kouli, ať na vyleštěné ploše skříně nebo v magickém zrcadle. Kvalitu viděného podmiňuje potom již jen čistota mágovy povahy.

Výbornou pomůckou, která napomáhá k ještě rychlejšímu úspěchu v dosažení jasnozřivosti a která blahodárně ovlivňuje i fyzické oko, je příprava magické ohnivé oční vodičky. Slabostí zraku a jinou oční chorobou postižené osoby mohou nejen z magického, ale i ze zdravotního hlediska dosáhnout jejím používáním praktického užitku.

K přípravě této vodičky je zapotřebí těchto přísad:

1) Velká láhev destilované vody, kterou lze obdržet v lékárně nebo v drogerii.
2) Trochu heřmánku (čerstvého nebo sušeného).
3) Trochu světlíku (Herba Euphrasia), rovněž buď čerstvého nebo v sušeném stavu.
4) 7-9 slabších vrbových nebo lískových prutů, které najdete v přírodě. Tyto pruty stejně dlouhé se zbaví listí a propletou silnější nitkou, načež se svazek nechá uschnout u teplých kamen, na slunci nebo na suchém vzduchu. 5) Kousek filtračního papíru a malá nálevka.

Máte-li všechny přísady po ruce, započněte s přípravou vlastní ohnivé vodičky. Do čisté nádoby dejte 1/4 litru destilované vody, postavte na plamen a nechte přijít do varu. Jakmile se voda začne vařit, hoďte do ní dvě čajové lžičky heřmánku a jednu čajovou lžičku světlíku. To vše nechte přejít jen několik vteřin varem, odstavte z ohně a přikryjte.
Asi po desetiminutovém vyluhování přeceďte odvar do jiné čisté nádoby a nechte vychladnout.
Jakmile je odvar studený, vezměte svazek vrbových nebo lískových prutů, které na volném konci zapálíte u otevřeného plamene v kamnech nebo nad plynovým hořákem, načež planoucí stranu ponořte do připraveného studeného odvaru.

Tímto způsobem jste do odvaru, který se stal tekutým kondenzátorem (o kondenzátorech viz podrobný popis v příslušné kapitole), vložili hmotný živel ohně. Tento tekutý kondenzátor přefiltrujte do čisté nádoby. Filtrací se totiž tekutý kondenzátor oprostí případných třísek, uhlíčků a popela, které se ponořením hořícího svazku do něho uvolnily. Tekutinu nalijte na misku nebo talíř a postavte před sebe.

Nyní vdechujte plícemi nebo póry anebo obojím současně do těla živel ohně a naplňte jím celé tělo. Při této projekci není třeba klást tak veliký důraz na intenzitu teploty, kterou stejně pocítíte, jako na to, že živel ohně má být nositelem Vašeho přání, které do tohoto živlu imaginárně vkládáte.
Jestliže jste tak učinili a vložili do živlu ohně přání, aby se Vaše fyzické oči posílily a astrální zrak vyvinul, jako jste to dělali u experimentu s hromaděním světla, veďte živel ohně do tekutiny buď slunečním pletivem (solarplexem) nebo jednou ze svých rukou anebo výdechem.
Máte-li při tom pocit, že projekce nebyla dost vydatná, můžete experiment třeba několikrát opakovat, avšak nejvýše 7-9krát. Tím se takto připravený kondenzátor stane skutečně silně působivou trestí, která bude mít příznivý vliv nejen na fyzický zrak, ale která posílí, oživí a vyvine i astrální smysly.
Tento fluidický kondenzátor uzavřete pak v čisté láhvi, kterou uschováte v chladnu.

Ohnivé oční vodičky používáme k posílení zraku nebo při jeho magickém ošetřování. Při stávající slabosti zraku by se mohl tento fluidický kondenzátor kapat bez obav jednoduše do očí, ježto složení obou bylinek posiluje zrak, aniž by působilo zánětlivě.

Pro magickou praxi stačí pouze zvlhčit tímto fluidickým kondenzátorem kousek vaty obalené gázou a použít ji jako podkladu na oči po dobu cvičení pro oživení očí světlem.
Později, až bude Váš astrální zrak dostatečně vyvinut, odpadnou obklady s fluidickým kondenzátorem a stačí, abyste prováděli kupení světla v očních bulvách.
Po opakovaných pokusech, když bude fyzické oko těmito světelnými cviky již vyvinuto, věnujte pozornost výhradně astrálnímu zraku s přáním, abyste astrálně viděli. Kromě při experimentu samotném by bylo možno upotřebit obklady s fluidickým kondenzátorem i na noc, aby v době spánku automaticky působily. Mělo by to ale tu nevýhodu, že by se oči a oční víčka staly vnikáním ohnivého živlu následkem častého upotřebení obkladů přecitlivělé. Doporučuji proto dávat obklady pouze po dobu cvičení. Aby při cvičení obklad nepadal z očí, můžete si ho upevnit šátkem.

Tuto magickou operaci provádějte vždy beze svědků, tedy když jste sami. Abyste obklady a tresť, která se dá určitou dobu uschovat, nemuseli při každém experimentu obnovovat, musíte dbát na to, aby obojí nepřišlo do nepovolaných rukou, i když by šlo o rodinné příslušníky.

Žák, jenž svědomitě probral všechny předcházející stupně, může na základě popsané a doporučované metody vyvinout jasnovideckou schopnost za několik měsíců, při dobrých vlohách dokonce jíž za několik týdnů.

Kromě toho se stane schopným sledovat i nadále prakticky veškeré další úkoly a operace, které v magické vědě musí ještě absolvovat. Není možné uvádět jednotlivé úspěchy popisovaných metod, týkajících se jasnozření, neboť jsou tak rozmanité a fenomenální, že je vskutku lépe, když mág pozná na vlastním úspěchu, nakolik dokáže jasnovidecky vyvinout svůj astrální zrak.

V každém případě mága varuji, aby se získanými schopnostmi vychloubal, nebo co by bylo ještě horší, aby jich zneužíval ke škodě svých spolubližních. Nechť jich užije jedině pro blaho lidstva. Čas a prostor mu nebudou na překážku a jeho jasnovidnému oku nezůstane nic ukryto.


K uvedenému cvičeniu (ako napokon aj k ostatným magickým praktikám astrálnej a hybridnej mágie) je nutné pochopiť a prakticky zvládnuť nasledujúce cvičenia:
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala
 
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II

Koncentračné cvičenia
 
Cvičenia na ovládnutie živlovPeter & Spol

Red circle and pentagram on a black background