Zlatý kľúč

Zlatý kľúč

Zlatý kĺúč 1 (400x267)

Len vedomostí bez (tranz)empirických skúseností sú ilúziou a zbožným želaním materiálneho ega.
Len (tranz)empirické skúseností bez vedomostí sú bezbrehým úletom a fantáziou bez opodstatnenosti…


Ahoj!


Pokiaľ máš záujem o astrálne cestovanie alebo by si sa rád stal mágom, šamanom či čarodejníkom alebo by si chcel len nájsť ten svoj vlastný koncept duchovna a mágie, si tu správne. My taktiež sme súčasťou toho nášho vlastného systému, ktorý vznikal počas intenzívnej okultnej praxe už od roku 2003. 

Možno sa ti už stalo, že sa tvoj súčasný život začal pomaly ale isto obracať naruby alebo zaznamenávaš drobné netopiere signály, že niečo nie je až tak úplne s kostolným poriadkom a k tebe sa plíži neodbytná zmena nazerania nielen na svoje bezprostredné okolie ale predovšetkým na seba samého. A možno si želáš pohnúť sa konečne dopredu so svojim duchovným a/alebo magickým napredovaním, alebo si želáš naučiť sa astrálne cestovať a nejde ti to. Alebo niekto v tvojom okolí vážne ochorel a ty by si mu rád pomohol, pretože súčasná medicína si s tým nevie rady. To, že to všetko nejde, môže mať za následok jedna jediná vec, ktorá je vyjadrená vo vetách, ktoré síce už sú uverejnené v inom článku, no ich obsah je tak závažný, že ich dávam aj tu:

Je dokázané, že inkarnovaná bytosť pod označením človek, sa re-inkarnuje aj počas svojho fyzického života, a to dokonca niekoľkokrát. Avšak nejde len o fyzický organizmus, v ktorom sa všetky bunky (okrem niektorých druhov neúronových) úplne vymenia, ale ide aj o zmenu v sústave myslenia. Vždy až do pýtajúcej sa zmeny v tvojej psyché si o existencii a bytí Všetkého uvažoval nejakým spôsobom buď na vedomej úrovni, čo je ten lepší prípad alebo na nevedomej, čo je pochopiteľne mimo tvojej vedomej vôle. Ale ty sa neustále vyvíjaš – evolúcia ducha – a ten si vždy želá, aby sa nové empirické poznatky začlenili do tvojho života tak, aby sa mohol udiať ďalší progres, a to vo všetkých oblastiach existencie. A tomuto udomácneniu si nového pohľadu na Svet hovoríme akceptovanie nového mýtusu!

No bez racionálneho uvedomenia si zmien, ktoré primárne prebiehajú na úrovni nevedomia pod taktovkou ducha alebo vyššieho Ja, vznikajú tzv. donucovacie prostriedky v podobe neželaných situácií, straty zdravia, nehôd ap. Tým vyššie Ja dáva najavo, aby si skrz zmenené stavy vedomia na svojho ducha nadviazal a obsahy nového mýtusu – nové nazeranie na podstatu existencie – implantoval do svojho materiálneho uvedomenia – a podľa toho myslel, rozhodoval sa a konal. Špecifický tranz môžeš navodiť dajme tomu lucidným snívaním, môže sa ti vyskytnúť spontánne počas spánku,alebo môžeš meditovať, čo sa považuje za ten najoptimálnejší spôsob či môžeš pod odborným vedením použiť psychedelické rastliny. Zmenené stavy vedomia ťa teda majú priviesť k sebapochopeniu, ktoré učiní také radikálne zmeny v psychosomatickom systéme, že napríklad pokiaľ si bol smrteľne chorý a alopatická medicína ti už predpísala posledný liek – truhlu – , ty náhle, akoby zázrakom, sa vyliečiš!

Tomuto JACKPOTU sa hovorí MOTÝLIA PREMENA.

V indigenných spoločenstvách už odjakživa k nastoleniu a prijatiu nového mýtu uplatňujú takzvané prechodové rituály, ktoré v dnešnej modernej spoločnosti chýbajú. Avšak naše psyché a jeho nevedomie to veľmi dobre vie a vo svojej hĺbke tieto cyklické prechody oslavuje. Tieto bujaré tance sa do racionálnej bdelosti predierajú a ústia v podobe nepokojnej mysle, ktorá sa cíti emočne nenaplnená, a to podnecuje jej nositeľa k popíjaniu alkoholu, prehnanému povrchnému sexu, fetovaniu, ap.

Nech si už teda k okultným témam dospel akokoľvek, k dosiahnutiu úspechov v praktickej oblasti ti táto web-stránka úplne postačí. Stotožnenie sa s nižšie uvedenými premisami, axiómami a odporučeniami je napokon aj podmienkou vstupu do spoločenstva Bratstvo Slnka, ktoré prostredníctvom transempirických inteligencií a nás samotných každému členovi poskytne plnú duchovno-magickú podporu, ochranu a vedenie. Štyri základné piliere magického úspechu Vedieť, Chcieť, Odvážiť sa a Mlčať sú vstupenkou k tvojmu progresu.Pod časťou s oranžovo vyznačenými preklíkmi sa nachádzajú témy, ktorých znalosť, pochopenie a prijatie je podmienkou úspešnej praxe:


Astrálne projektovanie

Teória
1. Astrálne a mentálne projektovanie     
2. 
Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie
3. Princípy Duchovna & Mágie

4. Dôkazy mimotelesného putovania
5. Možné prekážky k úspešnej praxi
6. Prírodní duchovia II
7. O zmenených stavoch vedomia formou meditácie I
8. O zmenených stavoch vedomia formou meditácie II
9. Všetko o OOBE prostredníctvom Monroe-ovho inštitútu

Prax
1. Nacvič si zmenené stavy vedomia TU alebo TU
2. Cvičenia astrálnej projekcie
3. Astrálne cestovanie nielen pre začiatočníkov – Robert Bruce
4. Ako sa naučiť astrálne cestovať
5. Naučte sa používať astrálne telo
6. Ako na astrálne cestovanie
7. Nočná paralýza
8. Ako si celý proces výučby uľahčiť a urýchliť
9. Ak sa ti stále nedarí – príčiny môžu väziť hlbšie
10
Koncentračné cvičenia

Astrálna mágia

Teória
1. Druhy a koncepty mágie
2. Teurgia
3. Psychurgia
4. Hermetizmus
5. Šamanizmus
6. Čarodejníctvo
7. Astrálna mágia
8. Tarotová mágia
9. Mágia energií
10. Liečenie
11. Zmenené stavy vedomia  
12. Princípy Duchovna & Mágie
13. Pre akú mágiu sa rozhodnúť?
14. Ako začať so štúdiom mágie a okultizmu
15. Odporúčaná duchovno-magická literatúra

Prax
1. Spoznaj sám seba
2. Zmenené stavy vedomia – Progresívna relaxácia
3. Zmenené stavy vedomia – meditácie
4. Nácvik vizualizácie & Imaginácie s magickým účinkom I
5. Nácvik vizualizácie & Imaginácie s magickým účinkom II
6. Praktická mágia pre začiatočníkov
7. Efektívna mágia – Bytostí prírody sú k tebe evolučne najbližšie I
8. Efektívna mágia – Bytostí prírody sú k tebe evolučne najbližšie II
9. Dôležité  o duchoch
10. Niečo o anjeloch
11. Želáš si celý svoj magický proces urýchliť?
12. Ak sa ti stále nedarí – príčiny môžu väziť hlbšie
13.
 
Koncentračné cvičenia
14. 
Cvičenia na ovládnutie živlov


Otestuj sa!

Stupeň tvojho úspechu v astrálnom cestovaní či v duchovno-magickej praxi je limitovaný stotožnením sa s nižšie uvedenými ideami.
Uvedené axiómy a odporúčania sú kombináciou výsledkov ako praxe našej tak skúseností iných.

– „To, čo jest dole, jest ako to, čo jest hore a to, čo jest hore, jest ako to, čo jest dole“. „Nič sa nenachádza v pokoji. Všetko sa pohybuje, všetko vibruje“

– Vesmír je mentálny a hmota je len jeho reflexiou

– Podstata Vesmíru umožňuje uplatňovanie slobodnej vôle, ktorá je architektom karmy. Z toho potom vyplýva, že každé „dobro“ aj „zlo“ si spôsobuješ sám… a Stvoriteľ nezasahuje. Nemôže. Narušil by tým systém, ktorý vytvoril

– Hmota je dôležitá pre toho, kto je o tom presvedčený. V skutočnosti ide o (seba)klam

– Objektivita je výhradne subjektívnou záležitosťou

– Pravda nie je závislá od toho, kto ju prezentuje

– Kto hľadá pravdu, ten ju nájde. Kto ju nehľadá, toho si skôr či neskôr sama nájde

– „Nauč sa brať vážne záležitostí hrou a hry ber vážne“. To je Kľúč k zázrakom

– Všetko, čo robíš, rob s mierou, pretože tam, „kde niet potešenia, niet úžitku“

– Ak cítiš potrebu čítať sväté texty, mal by si si uvedomiť, že tie väčšinou predstavujú stav mysle človeka, ktorý ich v danej dobe napísal. A to určite nestojí zato, aby si im venoval primárnu pozornosť. Hľaď si svojho vedomia, pretože len ono je v tvojom zmysle súčasťou Stvoriteľa a najlepšie ti umožní nazrieť do tajomstiev Jeho kuchyne – bez sprostredkovateľa. Sväté texty, ak už, ber len ako inšpiráciu či radšej zbožný klam nevedomých

– Všetko čo je, zároveň nie je. A to je spoločným menovateľom toho, čo Je

– Všetko, čo Je, má svoje vedomie – a teda žije. Všetko, čo žije, je súcnom Stvoriteľa. Na hmotných formách pritom nezáleží. To je animistický, polyteistický a pohanský spôsob nazerania na Svet

– Všetko, čo vnímaš, je relatívne. To relatívne je teda len spôsobom nazerania a teda nemá absolútnu výpovednú hodnotu toho, čo v skutočnosti Je

– Ten, kto pred sebou vidí Svetlo, nachádza v Temnote. Ten, kto pred sebou vidí Temnotu, nachádza sa vo Svetle. Ten, koho podstata je Svetlo, sa nikdy nesnaží Temnotu dehonestovať

 „Anjeli“ a „démoni“ alias „dobro“ a „zlo“ sú súcnom Stvoriteľa a rovnako mu slúžia. Preto v konečnom dôsledku je úplne jedno, pre akú Cestu sa rozhodneš. Každá napokon povedie len k Nemu. Pointou však je, že si ju môžeš výrazne uľahčiť

– Viera je ako ruská ruleta – môžeš sa do reality trafiť ale aj nemusíš. Preto je tak dôležité, pokiaľ na niečo veríš, záležitosť si overiť. No nie prostredníctvom nejakej cudzej mysle. Nauč sa sám nazerať do svojho vnútra – do božskej podstaty, ktorou v skutočnosti si – a tam nájdeš odpoveď nato, či tvoja viera je pochádza zo (seba)klamu alebo nie. (Seba)klam je nástrojom síl Temnoty, ktorá si ťa skôr-neskôr vždy nájde a ktorá podporuje intolerantnosť, nenávisť a farizejstvo. Preto ver len tomu, čo sám zažiješ. Všetko ostatné prijímaj ako uhol pohľadu iných – aj keby išlo o svätcov a duchovných majstrov. Ich pohľady a interpretácie sú tiež len zrkadlením ich obmedzeností a preto nemôžu byť univerzálnou pravdou, len jej výsekom

– Pojem láska, pokiaľ ho definuje materiálne vedomie, je len emocionálnou a biochemickou reakciou a duchovnou fikciou. Ide o snahu intelektuálne pomenovať vyššiu duchovnú podstatu

– Skutočná Láska je rovnováhou medzi nekompatibilnými (protichodnými) kvalitami a harmóniou medzi rôznymi stavmi a úrovňami tej istej kvality. Neobsahuje žiadne pomenovania, ktoré naše materiálne egá poznajú pod pojmami myseľ, pocity, emócie a vášne. Nedá sa nijako získať ani zmanipulovať. Ide ju len zažiť v stave vyššej mysle

– Takzvaný hlupák, sprosták, idiot a blbec sú tí, čo nevedia zo svojej podstaty konať ináč. Sú nevedomí. Je to dané ich vibračnou úrovňou ducha a tým pádom duše. Oni v každej situácii konajú zo svojej podstaty len to najlepšie čo vedia, pričom ich ovláda sebastredné ego, ktoré má v intelektuálnej, emočnej a spirituálnej inteligencii svoje hranice. Keďže si svoj duševný status títo spáči neuvedomujú, nezapodievaj sa nimi. Pokiaľ ťa obťažujú, vyhni sa im a/alebo ich ber s nadhľadom

– Buď povznesený sám nad sebou a ži v sebaláske… tým pádom to dokážeš aj voči svojmu okoliu

– Aby ťa duchovia-spojenci  uznali, pretože len z nich pochádza tvoja sila a moc, nesmieš ľpieť na hmotných statkoch, ktoré však vlastniť môžeš. Duchovia od teba vyžadujú úplnú oddanosť. Pokoru k inému ako k Vyššej moci neprejavuj, pretože ťa to oslabí. S démonmi vždy jednaj úctivo. Maj rešpekt pred nimi, no nikdy nie strach… a nezatracuj ich. Aj oni sú súčasťou Stvorenia a svojím spôsobom slúžia Jemu

– To, čo žiješ, je tvojou hereckou rolou rovnako, ako aj v každej inej inkarnácii. No po každé iný príbeh hráš. Kľúčom je rozpomenúť sa, čo si si ešte pred zrodením zaumienil. To zmení aj situácie, v ktorých sa teraz nachádzaš. Ak však tak neurobíš, nastane opak… nehody a choroby si privodíš. Tie ťa len upozorňujú, že si zo svojej Cesty zišiel. Ak ani to nepomôže, tvoje vyššie Ja inkarnáciu ukončí

– Neposudzuj, nekritizuj a nenadávaj ako na seba, tak na iných. Rovnako ani na okolností. Pretože všetko čo je, iba tvoja myseľ stvorila – nie niekto iný. Tvoje podvedomie nerozlišuje, či nadávaš sebe alebo inému. Všetko to v prvej osobe berie… a to ti aj vracia

– Neoddávaj sa minulosti, ako bolestivá či šťastná by bola – je to pasca Temnoty. Tej sa vyhneš vtedy, ak sa v prítomnosti zakotvíš a minulosť za hlavu zahodíš. No pokiaľ sa do nej vedome navrátiš, napríklad kvôli vysporiadaniu sa, pri negatívnych spomienkach buď bez pocitu viny, ináč ich energie v prítomnosti zakotvíš a ich vibrácie sa príčinou budúcich udalostí stanú

– Myslenie a jej nástroje – pocity, emócie a vášne – sú hmotnej podstaty. Majstrovský ich ovládajú démoni, no nevládnu nimi –  ak ich v tom nepodporíš

– Cenu zlata má vždy len vlastná (trans)empirická skúsenosť. Prijatím cudzích právd vyvoláš len vnútorne nepochopenie, pochybností a napätie. A čo nepochopíš, to neuchopíš. Čo neuchopíš to ťa deprimuje. Čo ťa deprimuje to vytvára strach, a ten ďalej nenávisť plodí. A tá je tvojím najväčším nepriateľom

– Aká je Pravda? Len taká, ktorá s tvojím vnútrom rezonuje. Preto ak máš o niečom pochybností a chceš si ich overiť a získať odpovede, urob si to len skrze svoje duchovné a magické zručností alebo požiadaj o pomoc duchovne prebudeného človeka

– Pokiaľ chceš ovládnuť vesmírnu energiu, v prvom rade pokor svoje materiálne ego a túto snahu odovzdaj vyššej mysli

– Nikdy si nenakloníš všetkých… a preto „nehádž perly sviniam!“

– často odpočívaj a relaxuj. Že nemáš čas? Urč si priority! Keď obetuješ čas na seba samého, zistíš, že paradoxne budeš mať oveľa viac času na záležitostí, ktoré si kvôli nedostatku času odsúval. A popritom získaš oveľa viac životnej sily

– dopraj si života, ale nie asketickým spôsobom, v područí falošných filozofií a hlasných trúb „pravej“ morálky. Morálku každého určuje len jeho Srdce… a nie egregor (kolektívny duch) sebastredných ég spoločnosti

– nepodliehaj dogmám iných len preto, že si nedostatočne veríš a chceš sa iným zapáčiť či niekam zapadnúť. Neuznávaj iné autority v tom zmysle, aby nahradili tvoj vlastný mužský princíp. Ty si pre seba tou najväčšou autoritou. Iných ber len ako inšpiráciu

– skôr niekomu pomôžeš, ak budeš duchovne uvedomelý a magický zdatný, teda mocný a bohatý, ako keď budeš duchovne prázdny a magický neschopný, teda slabý a chudobný

– intuícia, tá ti vždy spoľahlivo napovie, čo, kde a ako. Už sa viac len tak obeťou stáda, na ktorom si jeho samozvaný alebo zvolený vodca neustále vybíja svoje ego, nestaneš. Nepadneš viac do osídiel „chobotnice“, ktorá je ti ochotná poskytnúť „láskavosť“ – žiť vo vymoženostiach jej „zlatej klietky“, ktorá ale navždy umlčí tvojho ducha

– Pokiaľ sa konečne duchovne prebudíš, ostatných uzrieš len ako spáčov, no nikdy sa im preto nevysmievaj, ani im nehádž perly svojho poznania, pretože oni len spia a spia hlbokým spánkom blaženej nevedomosti… a len tak ich niečo neprebudí. Len sa k ním trpezlivo prihováraj…

– Mág je všetkým a ničím zároveň. Preto sa ho už netýka žiaden osud, astrológia či numerológia. Netýka sa ho nič, čo sa týka nevedomého človeka, ktorý týmto javom zákonite nevedome podlieha

– Zámer a úspešnosť magickej operácie je zrkadlom toho, kto ju prevádza

– Mágia je plná paradoxov, zvratov a protikladov. Ak ich nevnímaš, nepochopíš zákonitostí Stvorenia

– Zázraky nejestvujú. Tie sú len pre nevedomých. Mág vie, že sú taktiež následkami príčin, ale iných, ako pozná racionálna myseľ. Pre zasväteného jediným zázrakom je Stvoriteľ sám, a to to, čo koná

– Je len jedná Mágia – bez akejkoľvek príchute, vône a farby. Všetky ostatné pomenovania sú len kategóriami materiálnej mysle. Ak sa už delí, tak len na tú, ktorá funguje a ktorá nie. Ten, kto mágiu prevádza, jej dáva všetky farby

– Čierna mágia používa neutrálne a negatívne transempirické entity a biela neutrálne a pozitívne. Čiernou mágiou, ak spútaš negatívne entity, môžeš rovnako pomôcť ako aj bielou

– To, kde sa momentálne nachádzaš a čo predstavuješ, je ten najlepší východiskový stav pre začatie duchovnej práce, aby sa z teba mohol úspešný astrálny cestovateľ alebo skutočný mág – požehnaný podstatou Svetla, nie Temnoty

– V mágii pracuj s „vôľou bez vôle“ a „snaž sa bez snaženia sa“. Ale pozor! Už samotné úsilie to dosiahnuť je snahou. Preto sa nauč povzniesť nad svoju vôľu, čím dosiahneš vôľu pravú, ktorá ladí so zákonitosťami Univerza 

– Ak odhodíš svoju doterajšiu hlavu, velenie tvojej existencie prevezme tvoja vyššia podstata a tá sa stane tvojou hlavou. To, čo materiálna myseľ vidí, je len zhmotneninou následkov odohrávajúcich sa v pre ňu neviditeľnej zóne, ktorá ale predstavuje tú pravú skutočnosť. Pokiaľ to nepochopíš, nebudeš pre mágiu zrelý

– Neuč sa mágiu len pre mágiu. Zlaď ju s duchovnom tak, aby si sa nestal obeťou manipulácií Temnoty

– „Bez práce nie sú koláče, a trpezlivosť rúže prináša.“ V mágii to platí viacnásobne

– „Rob čo chceš, len tým nikoho neobmedz“ – toto pravidlo sa v mágii uplatniť nedá! Mimochodom vo fyzike o tom hovorí Heisenbergov princíp neurčitosti chovania sa subatomárnych častíc, kedy už len samotný koncentrovaný pohľad na predmet záujmu spôsobuje jeho nenávratné zmeny. Pokiaľ teda ideš magicky pracovať, požiadaj Vyššiu moc, aby tvoja snaha vyústila do karmického poučenia všetkých účastných. A ak si myslíš, že je nutné niekoho fyzicky eliminovať, pretože inú možnosť nevidíš, požiadaj o riešenie svojich duchov – spojencov. Všetko, čo potom nastane, už nie je tvoj problém

– Účinnosť mágie je úmerná elegantnosti, s akou ju prevádzaš. Pokiaľ si v súlade so svojim nadvedomím, konáš s ľahkosťou a radosťou a silu abstraktnú začínaš vnímať akoby fyzickú… až napokon sa všetko deje samo a ty sa len prizeráš

– Počas čarovania nikdy nebuď upätý na výsledok, len na proces samotný

– To, čo bolo niekde niekedy povedané, a tak fungovalo, už dnes pravdou byť nemusí. Pravdou to totiž bolo len v tej minulej prítomnosti. Ako čas bežal, Vesmír nezaháľal a dynamický sa menil. Z bývalej pravdy sa dogmy stali – preto ich múdri pôvodní obyvatelia nikdy nezapisovali. A kto tak činil, náboženstvo tvoril, ktoré nikdy Univerzálnu platnosť mať nemôže. To sa však netýka magických techník, ktoré z univerzálnych zákonitostí vzišli. A keď sa Vesmír ďalej rozvíjal, aj oni sa rozvíjali ale podstatu svoju nemenili

– Skutočným mágom sa nestaneš tým, že sa budeš učiť čarovať. Prioritou je transmutácia svojho vnútra. Akonáhle tak učiníš, tvoje myslenie sa stane magickým samé osebe

– Existujú tzv. anjeli a démoni (myslené záporné bytostí), trvalo sídliaci v našich dušiach – astrálnych telách. Ide len o tvoju slobodnú vôľu, komu z nich dáš priestor k sebarealizácii. Niektoré nehody a choroby sme si pred zrodom do tohto sveta naplánovali a iné sa nám stali preto, že sme si ich svojim myslením a konaním pritiahli, pričom karma to umožnila. A to sa týka aj nehôd a chorôb detí. Ide o úhrn pozostatkov udalostí minulých životov – príčina a následok. Mnohé choroby a nešťastia v tomto svete sú prostriedkami, ktoré nás majú prinútiť k tomu, aby sme sa prebudili a rástli, podobne ako sa rastlinka z temnej zeme ťahá k svetlu Slnka, Luny a hviezd. Je dobre vedieť, že vzývaním Svetla a pozemskej lásky Temnotu neporazíš. Na Temnotu musíš ísť jej vlastnou vibráciou – na démona „démonom“. Túto silu získaš jedine empirickým pochopením (meta)fyzických a duchovných princípov, ktoré sa neskôr v zretí duše zmení na lásku s veľkým „L“. Až vtedy si môžeš byť istý, že disponuješ dostatočnou silou pre porážku Temnoty. Každá svetelná bytosť si pre boj s Temnotou musí svoje vyššie vibrácie adekvátne znížiť na jej úroveň, aby s ňou mohla interagovať. Bytosť temnoty si ich totiž na úroveň svetelnej entity zvýšiť nemôže. A to je podstatou toho, prečo Temnota nikdy Svetlo napadnúť nemôže. A tento princíp sa uplatňuje aj u človeka 

– Je veľmi dôležité záporné entity, či už vlastné alebo z tie externého prostredia, ovládnuť, a nie sa pred nimi ukrývať, vyhýbať sa im či ich vytesňovať. Koľko zbožných ľudí, a tiež kresťanov, trpí obsesiou alebo je dokonca posadnutých! Prečo asi? Pokiaľ ťa ohrozuje démon z externého prostredia a za teba ho vyrieši nejaká vyššia svetelná inteligencia, tak budíš. Ale ani toto nie je zadarmo! Aby Ti táto astrálna inteligencia poslúžila, musíš aj Ty pre to niečo urobiť – ukázať vôľu vibračne rásť. Vnútorné zlo si však musíš vyriešiť sám. Svetelná inteligencia ti v tomto môže len pomôcť     

– Rovnováha môže vzniknúť len medzi nekompatibilnými silami, teda protichodnými, akými sú napríklad oheň a voda. Harmónia naproti tomu vzniká len medzi silami kompatibilnými, teda medzi zložkami tej istej kvality, napríklad  v rámci buď ohňa alebo vody

– Ak ti niekto bude tvrdiť, že funguje len tá jeho mágia a tú tvoju bude dehonestovať, neber na neho ohľad. On to robí preto, že má buď nízke duchovné povedomie alebo sa nachádza v pasci svojich zištných záujmov

– Nezabudni, najúčinnejšou mágiou je tá najjednoduchšia, ktorá vychádza z teba

 K tomu, aby si sa mohol stať mágom, šamanom či čarodejníkom, nepotrebuješ absolvovať žiadnu zvláštnu iniciáciu. Iniciáciu zažívali a zažívajú predovšetkým jedinci v indigénnych kultúrach, ktorí k povolaniu šamana alebo mága bývajú spontánne vyzvaní duchmi alebo spoločenstvom, v ktorom žijú. Tvojou iniciáciou však môže byť už len to, že si navštívil túto stránku. Na tom, ako si sa k nej dostál, pritom nezáleží. Dôležité je, aby ťa uznala Vyššia moc. Môžeš absolvovať množstvo kurzov, zážitkových seminárov či magických škôl, no bez uznania transempirických inteligencií sa nikam nepohneš. Duchovia sa len diplomami a certifikátmi kúpiť nedajú

– Štyri základné piliere magického úspechu – Vedieť, Chcieť, Odvážiť sa a MlčaťEšte stále Ti niečo v prijatí vyššie uvedených idey bráni?

Pokiaľ chceš vedieť, či netrpíš skrytými blokmi v podobe predpojatostí, kritičnosti a strachu, čo by ti v napredovaní ako astrálneho cestovania tak praktizovania mágie mohlo spôsobovať problémy, nemalo by ti robiť problém vnútorne prijať vyššie uvedené axiómy a odporúčania.

Vedz, že v procese duchovného rastu ti stále bude niečo vadiť a prekážať. Je to preto, lebo tento proces je nekonečný a teda nemá zmysel sa zameriavať na finálny progres osobnosti, v ktorom sa raz všetko skončí a ty si budeš už naveky krochkať blahom osvietenia! To je klam a manipulácia. Vedz, že tvoja Cesta sa síce nikdy neskončí, ty ale budeš na Svet nazerať stále z vyššej a vyššej perspektívy a v tejto súvislosti riešiť stále nové a nové problémy, ktoré pre tvoj rast budú rovnakou hnacou silou ako tie v súčasnosti. Aby si sa posunul ďalej, nikdy nebojuj svojou analytickou mysľou proti prekážkam, nevytváraj tlak a podvoľ sa im. V tom ti veľmi napomôže majstrovské zvládnutie zmenených stavov vedomia, bez ktorých sa nikam nedostaneš a to aj v prípade, kedy by si sa špecializoval len na mechanickú mágiu.

Nauč sa nahradzovať slovíčko musím slovíčkom dovolím si. Tvoje materiálne vedomie je totiž v tomto tréningu na emocionálnej úrovni dieťaťa, ktorému sa len začína vyvíjať analytické myslenie, za ktoré zodpovedá dovtedy nevyvinutá šedá kôra mozgová. K sebe sa teda správaj tak, ako by si sa správal k inému dieťaťu – s trpezlivosťou a Láskou.

Analytickú myseľ dobre „opiješ“ napríklad prvým stupňom meditácie – rozjímaním – kedy v tomto účelovom tranze budeš jemne preberať sám seba, svoje problémy a nedostatky. Viac tu.

Ak si sa dopracoval k tomu, že už vieš ako tak vizualizovať, môžeš okrem iného použiť aj túto vysoko účinnú a efektívnu techniku. V prípade použitia si ju uspôsob na svoje pomery a pokiaľ nebudeš až príliš predpojatý, fungovať ti bude. Dokonca ju môžeš použiť aj na odstránenie svojho prípadného odporu a nechuti uvedené cvičenie cvičiť. Musíš sa naučiť ako oklamať svoju momentálne protestujúcu racionálnu myseľ. Toto však nie je jediné vhodné cvičenie. Tých je viac a prevádzať ich môžeš rôznymi formami – výlučne v predstave, v astrálnej projekcii, čo predstavuje ten najúčinnejší spôsob alebo formou rituálov hybridných. Každé nami uvedené čarovanie si môžeš modifikovať podľa ľubovôle ale pozor, univerzálne zákonitostí dodržiavať musíš!

Inou účinnou metódou je použitie veľkého zrkadla, kedy sa pred ním usadíš a prihováraš sa polohlasne alebo lepšie len vo svojej mysli k svojmu odrazu. Ten odraz však nepovažuješ za seba v bežnom zmysle ale za svoje nižšie ja, ktorému sa príhovara ty ako Ja vyššie, teda Duch, ktorým aj v skutočnosti si. Vedieš s ním rozpravu o svojom novom smerovaní, pričom mu trpezlivo a láskyplne vysvetľuješ, že sa nemusí rozpustenia jeho návykov a závislostí báť ale naopak, nové veci nahradia tie zastaralé a ono, malé ja, sa bude cítiť oveľa lepšie. Túto terapiu je potrebné opakovať tak dlho, pokiaľ nenastanú požadované zmeny, ktoré v sebe jednoducho pocítiš. Osobne som takto jednú tému preberal niekoľko týždňov a pomohlo to. Až potom som prešiel na inú a tak to robím dodnes.    

Na „nepriateľa“ v podobe (pod)osobnosti zvané nižšie ja sa viaže aj určitá temnota, ktorá slúži práve sebastrednému egu a tvoj duchovný rast si neželá. Avšak, rozvíjaním svojho vnútorného dieťaťa dostávaš temnotu pod vedomú kontrolu a svoje podvedomie reprogramuješ novými kvalitami.


Nevieš si sám poradiť a teda si sa rozhodol hľadať pomoc u niekoho iného?

Možno už vieš, že ako celistvý človek pozostávaš z troch hlavných celkov – fyzického tela, ktoré má svoje autonómne, materiálne orientované, vedomie, tela astrálneho, ktorého vedomie tvoria myšlienkové pocity, emócie a vášne a tela mentálneho, ktoré je štruktúrované ideami, myšlienkami a myšlienkovými reťazcami, bez zapojenia pocitov, emócií a vášni. Telo éterické berieme ako súčasť tela astrálneho. 

Každé telo naviac pozostáva z viacerých (pod)osobností, ktoré sa pre svoju duchovnú nezrelosť cítia od okolitého sveta ako aj od seba navzájom úplne odtrhnuté a teda nezávislé. Ide o mysle na nižšej vibračnej úrovni, ktoré sú však pre existenciu v hmote nezastupiteľné.

A tak by sme mohli povedať, že pokiaľ na svet nazeráš prostredníctvom okuliarov nižších (pod)osobností a v ich vibráciách zadávaš príčiny, nemôžeš očakávať úrodu, akú by si zožal, keby si sial vo vibráciách Ja vyššieho. Každý inkarnovaný jedinec je vo svojej podstate svetelnou bytosťou, aj keby sa jednalo o vraha, nakoľko duch každého človeka disponuje osobnosťami mnohých životov, a ty, ako momentálne inkarnovaná bytosť vo vzťahu k svojmu duchovi, ako hovorieval Robert Monroe, predstavuješ oproti celému telu len jeden jediný prst!

Vo vyššie uvedenom zmysle možno uvidieť príčiny, prečo ťa stále v tvojich pokusoch o astrálnu projekciu alebo o mágiu niečo blokuje. Pamätaj, aby si sa dostal do Astrálu, o tom nerozhoduje nižšie ja ale Ja vyššie alebo duch. A pokiaľ žiješ tak, že tvojou dominantnou mysľou je tá nižšia, podpory u seba samého, a tým pádom aj u vyšších svetelných inteligencií, sa len tak nedočkáš.

Dobrým lakmusovým papierikom pre zistenie toho, kto teba alebo iného v tvojom okolí ovláda, je pozícia metapozorovateľa. Máš ty alebo niekto, kto je predmetom tvojho záujmu, dajaké návyky a pocity závislosti? Trápia ťa pripútaností k niekomu alebo niečomu? Pokiaľ sa človek nevie vysporiadať napríklad so vzťahmi, fajčením, holdovaním alkoholu, kávy, sladkostiam, tzv. dobrým jedlám, či hrá hazardné hry a bez mobilov, internetu, počítačov a televízie sa ani nepohne, znamená to, že je obeťou prinajmenšom negatívnych astrálnych lariev a egregorov.


Závislostí akéhokoľvek druhu sa v astrálnom priestore a psychike človeka zobrazujú akoby počítačové vírusy, ktoré sú potenciálnymi bránami pre opresie a obsesie, výnimočne vedúce až k posesiám démonmi.

Pokiaľ si sa rozhodol, že požiadaš o pomoc niekoho z fyzického okolia – gurua či mága – buď na pozore, aby vyššie uvedenými kvalitami netrpel taktiež! To by sa neskôr mohlo ukázať ako tvoje Pyrrhovo víťazstvo. Títo jedinci, hoci sa sami nazývajú šamanmi, čarodejníkmi a mágmi, nimi v skutočnosti nie sú, hoci po teoretickej stránke môžu byť fundovaní dobre, ovenčení mnohými diplomami a certifikátmi.

Čo sa týka oprávnenia pre vykonávanie duchovnej a magickej činnosti, podstata západnej civilizácie umožňuje, a dokonca v niektorých prípadoch doslovne nariaďuje, duchovno a mágiu inštitucionalizovať do štruktúr, aké sa uplatňujú napríklad v alopatickej medicíne. Tento tzv. poriadok, zavedený a kontrolovaný mocenskými zložkami byrokracie, umožňuje, aby napríklad univerzitu medicíny vyštudoval niekto za úplatu a po známosti, pričom práve diplom, a nie jeho skutočná teoretická a praktická spôsobilosť, mu umožňuje, aby ťa diagnostikoval a liečil. No tí, ktorí mu ten diplom udelili, by si asi pod chirurgický skalpel vedený jeho rukou nikdy neľahli! Preto nikdy nedávaj na množstvo diplomov a ocenení, ktorými sa mág hrdí ale ber do úvahy len jeho skutočné zručností, ktoré si hneď na začiatku over.

Mág, emocionálne labilný, trpiaci návykmi, pripútanosťami a závislosťami, nie je mág ale pacient!

Dávaj si tiež pozor na tých, ktorým záleží na tebe len ako na zdroji peňazí. Ide o svet „mágov“ obchodníkov a šarlatánov. Tí kvôli finančnému alebo energetickému zisku dokážu nasľubovať čokoľvek, ale predovšetkým to, čo ti dať nikdy nemôžu, leda ak placebo-efekt.


Zhrnutie
Ako nevedomého ťa zbrzdiť môže jedine názor, že na to nemáš alebo že nie si nato ešte pripravený, atď. Ty však týmto klamstvám Temnoty never! Už len to, že ťa tieto záležitostí pritiahli a zaujímajú, vedz, že nato máš. Len sa prosím ťa nikam neponáhľaj a nevzdávaj to pri prvých náznakoch neúspechu, ktorých bude požehnane! Tie patria k veci a sú tvojim majákom. Vedz, ty nie si odlišný od tých, ktorí už dosiahli úspech. Nie si ani hlúpy ani neschopný, si len do určitej miery nevedomý a neskúsený rovnako ako pilot lietadla, ktorý má pred sebou prvý let s pasažiermi. Vedz, že tam kde si, je pre teba ten najlepší bod odrazu k svojmu duchovnému, duševnému a fyzickému progresu.

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background