O nás

O nás

WEB_Hermit

Krása sveta je vždy úmerná kráse ducha, ktorý ho vníma.                                                                                                                                                                              Heinrich Heine
                                                            


Raz niekto, vo Veľkom sne, prišiel za mnou, a riekol:

Sme pútnikmi medzi svetmi ducha a hmoty,
svetla a temnoty.
Sme médiom Mocných – tých, čo nebesám vládnu, aj tu na Zemi,
ako to zo Stvoriteľa pramení.
Vedz, že tak ako my, aj Ty sám si pútnikom
vo vesmírnych diaľavách rozprávkových,
do ktorých bránu vždy otvára len ten Mág vnútorný,
ktorý nikdy nespí, keď Luna, slnko noci, vládne hviezdami.
Len Ty putuješ v snoch, my sme pritom bdelí,
ponárajúc sa do vôd odvekej múdrosti,
odhaľujeme skryté magické sily, zákonitosti.
Bo čarovanie sa z moci Vyššej súčasťou našou stalo,
radi sa s Tebou podelíme o jeho mocné čaro.

A moja vtedajšia situácia ma donútila konať…

 


Vítaj
 na našej strá
nke!

 Za každým vonkajším prejavom stojí vedomie niekoho, čomu populárne hovoríme duch. A s touto inteligenciou sa dá komunikovať…

 

 

Stránka, ktorú si práve navštívil, sa prioritne zaoberá šamanizmom, šamanským, mentálnym a astrálnym cestovaním, a využitím týchto okultných nástrojov v magickej praxi. Okrem spomenutej exteriorizácie mentálneho a astrálneho tela ide aj o vizualizácie a imaginácie, pričom sekundárne sa zaoberáme aj lucidným snívaním, nakoľko sa jedná o formu mentálnej projekcie, ktorá často nesie znaky projekcie astrálnej. No pre svoju povahu sa na magické úkony až tak nehodí. Na tejto stránke zmieňujem aj klasickú rituálnu mágiu, ktorá na rozdiel od šamanizmu je veľmi štruktúrovaná a pojmovo zaškatuľkovaná.

Šamanizmus sa spolieha na vnútornú múdrosť a reálne vedenie duchov-spojencov, čo je v šamanizme kľúčovou záležitosťou. Čo sa týka štrukturalizovania mágie tak, ako ju uvádzam v článku Druhy a koncepty mágie, šamanizmus sa vedomo týmto až do tej miery nezaoberá, nakoľko šamanská mágia je veľmi pragmatickou záležitosťou a praktizujúci nemajú potrebu sa týmito štruktúrami zaoberať. Šaman teda akékoľvek delenie a štrukturalizáciu duchovna a mágie považuje za faktor nedôležitý.

Sme komunita, zaoberajúca sa duchovnom a mágiou v tom najčistejšom prevedení, oslobodenom od všemožných dogiem náboženstiev a cirkví.

Ináč povedané, šaman si neuvedomuje, či momentálne pôsobí v rámci energetického, démonologického, informatívneho či psychologického konceptu mágie, ale pracuje svojim vlastným spôsobom, ktorý mu umožňuje všetky vyššie spomenuté koncepty, okrem psychologického, ktorý je s podstatou okultizmu ako takého v spore, kombinovať podobne, ako to vykonáva napríklad taká automatická prevodovka v automobile, kedy rýchlosti nemusíme zaraďovať manuálne na základe logiky, ale deje sa tak automaticky bez toho, aby sme si podstatu veci čo i len uvedomovali.

Inými slovami povedané, spirituálne štruktúry sa v praxi šamanov realizujú samočinne bez toho, aby bolo šamanovi explicitne jasné, čo sa na pozadí jeho mágie práve deje. Avšak, keďže šaman primárne interaguje s duchmi, jeho mágia by podľa vyššie uvedeného delenia náležala do konceptu démonologického – psychurgie ako aj teurgie. šamanský prístup k mágii však neznamená, že šaman nevie s kým jedná. Vie však len toľko, koľko k naplneniu jeho zámeru vedieť nevyhnutne potrebuje. Ako ukazuje história, prílišné zložitosti náročné na štúdium, nehovoriac už o praxi, často nielen začínajúcim adeptom úspešnú magickú prax znemožňujú.

Naša stránka teda síce delenie okultnej mágie v duchu západnej tradície vo svojich textoch spomína, ale je to predovšetkým preto, aby sa dostatočne zviditeľnili a pochopili vzťahy, ktoré za transcendentálnymi fenoménmi stoja bez toho, aby museli byť vo svojej zložitosti integrované do praxe.

Magická prax západnej tradície je odrazom myslenia v zmysle vedeckého materializmu spojeného s judaistickým a kresťanským ponímaním sveta. Teda, prax západnej tradície je postavená prevážne na egregoroch, nakoľko monoteistické náboženstva islamu, judaizmu a kresťanstva sú len fikciou človeka, nemajúc nič spoločného s existenciou, ktorú stvoril Stvoriteľ. Šamani s egregormi ako takými takmer nejednajú a vo svojej praxi sa zameriavajú prevážne na duchov, pochádzajúcich od Stvoriteľa.

Pochopiteľne, že v súčasnej modernej dobe, ktorá dala vzniknúť mnohým mocným egregorom napríklad takých technických zariadení a sústav, moderní šamani a šamanisti tieto sily vo svojej praxi využívajú, rovnako ako aj mocné existencie založené ľuďmi v podobe bohýň a bohov, nakoľko to funguje, pričom nemusia vedieť prečo.     

Klasický šaman teda nepozná ani pojmy evokácia či invokácia, no s duchmi aj napriek tomu komunikuje tak, že sa s nimi dohovára mimo svojho tela alebo sa nimi nechá posadnúť. Šamanská mágia okrem toho, že jej koncepty sú preverené tisícročiami, je v súčasnosti uznávaná dokonca aj vedou za jednou z najefektívnejších spôsobov zdieľania síl prírody, vrátane jej najvyšších transempirických predstaviteľov. O „nízku mágiu“ teda vonkoncom nejde. Nízkou mágiou sa v šamanizme považuje kult uctievania Temnoty, teda ide nie o čiernu mágiu, ale mágiu zápornú, tú, so zlými a sebastrednými úmyslami. 

Vážený čitateľ. Ak si dospel do bodu, kedy Ti fenomény spirituality učarovali, a máš záujem čo to z nich si vyskúšať na vlastnej koži, si tu správne. Okrem uvedeného poskytujeme aj spirituálne služby, a to tým klientom, ktorým, ako sa hovorí, je z hora dovolené, aby sme v jeho problémoch zasiahnuť mohli. Poskytujeme aj odborné vedenie v prípade výuky meditácií alebo okultnej mágie.


Uverejnené články obsahujú ako teóriu a praktické cvičenia, tak magickú prax, s ktorou si záujemca spočiatku bohato vystačí. Pokiaľ sa novic začne článkom venovať, zistí, že mnohé z nich neustále dokola zdôrazňujú detaily o tom, ako ovládnuť svoju psyché tak, aby sa mu v konečnom dôsledku spirituálna prax nevypomstila. Je tým myslená predovšetkým prax
 sebapoznávaniaa v tej súvislosti získavania špecifických vlastnosti, ktorým hovoríme cnosti.

Tu by som rád zdôraznil, že duchovná a magická prax vôbec nie je o tom, žeby sme sa mali akokoľvek strániť pôžitkov, ktoré nám materiálna existencia ponúka. Ide len o to, aby sme tieto lákadlá dostali pod kontrolu a zamedzili tak efektu opice v klietke, kde by nás najradšej vnútorní démoni a záporné astrálne larvy videli. Veľmi napomôže, ak sa vymaníme z prípadnej stádovitosti v akomkoľvek zmysle, a vodcu či autoritu uzrieme v sebe – jedinou uznávanou „celebritou“ by sa malo stať naše „vyššie Ja“.

Tí, čo tvrdia, že nato, aby sme duchovne a magicky rástli, potrebujeme sa fyzického sveta strániť, sú buď na hlbokom omyle alebo zavadzajú zámerne. Treba si vážiť benefity gravitačného sveta a zároveň mať z nich radosť, pretože po odložení fyzickej schránky by sme mohli oľutovať to, že sme život neprežili naplno. Úspechy Tebou zvolenej cesty teda budú veľmi závislé na tom, do akej miery sa naučíš načúvať radám a odkazom ako svojho vyššieho Ja, tak astrálnym inteligenciám, ktoré majú na Tvojom raste eminentný záujem. Teraz už ale poďme viac k veci.


Ako som vyššie naznačil, stránka pojednáva o zázračnom svete neviditeľného. A ako učí
hermetická veda Kybalion, vychádzame z premisy, že celý Vesmír je vo svojej podstate mentálny, a fyzický MnohoVesmír je od neho len odvodený – tvorí akúsi výukovú súčasť, ktorá je pre evolúciu vedomia každej jednej inkarnovanej bytosti nevyhnutnosťou, a ktorá vo vzťahu k jednote makrokozmosu predstavuje mikrokozmos. Názory vedcov a skeptikov nás nezaujímajú, pretože tí sami osebe svojimi často menenými názormi predstavujú určitú formu náboženstva.  

Zákon stvorenia, jeho zakladajúca prasila ktorú možno nazvať aj Stvoriteľom, dáva všetkým nám individuálnym vedomiam, ktoré sú inkarnované do tzv. hmoty, možnosť zažiť existenciu na „ihrisku“, pozostávajúce z duchovných, metafyzických a fyzických zákonitosti, fungujúcimi na báze slobodnej vôle a princípu karmy. Slobodná vôľa je pritom obmedzená či determinovaná len spomenutou individuálnou a kolektívnou karmou.

Možnosť slobodne prevádzať akúkoľvek aktivitu vrátane okultizmu je teda len na individuálnej vôli niekoho. Stvoriteľ nikdy do žiadnych rozhodnutí nezasahuje, a nikoho za nič nekritizuje a netrestá, pretože každý zodpovedá len sám za seba, pričom svoju budúcnosť si tvorí sám.

Pre úplnosť je dobre uviesť, že Univerzum, čím myslím vesmír mentálny aj fyzický, funguje na báze dokonalej vyváženosti energií. A keď tie spersonifikujeme, dostaneme ucelený obraz všemožných bytosti, teda nielen „anjelov“ a „démonov“, ktorí poskytujú len veľmi skresľujúci a zavádzajúci konštrukt materiálne orientovanej mysle, pretože nič v Stvorení nie je čiernobieleOkrem toho bytosti, ktoré stvoril Stvoriteľ, ani zďaleka nepredstavujú celistvosť architektúry Vesmíru, pretože ako mentálne tak astrálne entity môže okrem Stvoriteľa tvoriť aj inteligentná forma existencie, zo Stvoriteľa pochádzajúca. A v zámere tvorenia napríklad takého človeka sa nachádza relatívne široké spektrum bytosti, predstavujúcich ako dobro tak ultimatívne zlo.

Všetko, čo som v kocke uviedol, vysvetľuje, prečo všetvoriaca inteligencia nezasahuje, keď niekto napríklad ohromne trpí. Taký si musí pomôcť sám; odtiaľ to príslovie „pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže“. Každý si teda osud tvorí sám, a nikdy nikoho nemôže z jeho pazúrov niekto iný vykúpiť – každý tak musí urobiť len na základe sebapoznania a teda práce na sebe samom. A jednou z tých najefektívnejších spôsobov ako zmienené uskutočniť, je duchovná a magická prax, ktorou sa zaoberá aj táto stránka. Avšak nato, aby si v akejkoľvek okultnej záležitosti docielil progres, je potrebné naštudovať si teóriu a predovšetkým získať transcendentálne empírie. A postupne, ako individualita bude pracovať na sebe samej, získaš vhľady, ktoré krok za krokom povedú k oboznámeniu sa s podstatou fungovania Všetkého. Až potom získaš presvedčenie, že všetko je ináč.

Metód spoznávania seba samého a tým pádom architektúry Vesmíru je mnoho. Táto stránka pojednáva len o tých, ktoré sú blízke nášmu srdcu, a ktoré nám práve vďaka tomu fungujú. Pokiaľ teda zistíš, že o Tvoje smerovanie nejde, nájdi si cestu inúZapamätaj si však, že pre docielenie akéhokoľvek duchovného a magického progresu nie je vôbec podstatné upnutie sa na výsledok. Cieľom sa totiž má stať cesta samotná, ktorá paradoxne požadovaný výsledok zabezpečí.Ako pristupovať k tematickým článkom?

V prvom rade by som rád návštevníkov stránky upozornil na fakt, že články na stránke zverejnené pozostávajú z obsahov, ktoré sú kombináciami ako vlastnej transempirickej praxe, tak názorov všeobecne uznávaných kapacít okultizmu a nemateriálne zmýšľajúcich vedcov. Pritom obsahy tých textov, ktoré boli vytvorené výhradne na základe tranzu a teda boli stiahnuté či niekým nadiktované priamo z Astrálu, sú do článkov zakomponované a preložené jazykom, ktorý vyplýva z osobnej duchovnej vyspelosti. Aj preto sa jedným články môžu zdať nepochopiteľné a druhým až príliš triviálne. No nič menej dúfam, že plus-mínus som sa do podstaty toho, čo mi bolo astrálnymi inteligenciami oznámené, trafil, a niekomu to v jeho duchovno-magickom vývoji dopomôže.

Texty článkov pozostávajú zo živých textov, ktoré sa časom obmieňajú a doplňujú tak, aby kráčali s dobou a nevznikali z nich dogmy. To umožňuje priblížiť sa tradíciám predávania transcendentálnych empírií ústnym podaním tak, ako to po celé veky praktizovali, a dodnes praktizujú, indigénne spoločenstvá.

Táto stránka je určená vážnym záujemcom o spiritualitu. Je koncipovaná tak, že môže poslúžiť ako látka samoukom, hoci uvedenie do problematiky skutočnými šamanmi, čarodejníkmi či mágmi je niekedy nenahraditeľné. Osobne v svojich začiatkoch som vstúpil do šamanskej školy, popri ktorej ma učili aj rôzni iní majstri. Napokon môj duchovno-magický rast plne prevzali transempirické inteligencie v spolupráci s vyšším Ja. Postupne sa ku mne popridávali ďalší súpútnici, a teraz si všetci žijeme našou Astrálnou mágiou… 

Články nielen s okultnou tematikou sa spravidla tvoria v rozšírených stavoch vedomia, teda v hlbšej uvoľnenosti. Preto ich najlepšie pochopíš vtedy, ak k nim budeš pristupovať v podobnom stave. Pokiaľ si teda nejaký text prečítaš bez posudzovania analytickou mysľou, zaznamenáš ho vo forme, ktorá sa najviac približuje rozpoloženiu, v ktorom sa v čase písania nachádzal autor.


Home (250x270)


Je dokázané, že keď sa čomukoľvek budeš venovať v zrelaxovanom stave vedomia, zapamätáš si toho, v porovnaní s účasťou napätej mysle, až o 50% viac. Vtedy zo svojho nadvedomia zaznamenáš nové inšpirácie v oveľa väčšom počte, pričom uvoľnená myseľ je súčasne liečivým procesom. Naviac, ľahký tranz ti v oveľa väčšej miere umožní čítať medzi riadkami, čo je práve častým kritériom pre pochopenie predovšetkým textov s duchovnou tematikou. Úporná snaha, teda vyvíjanie tlaku na vedomie v akomkoľvek zmysle, vždy vyznieva kontraproduktívne. Uvoľnenosť je mágiou samou osebe…

Na záver opäť pripomínam, že niektoré významy sa v jednotlivých článkoch dokola opakujú. Je to tak preto, lebo sú pre duchovný rast obzvlášť dôležité a predstavujú podstatu, ktorú treba pochopiť a uviesť do praxe. Získané teoretické a praktické zručnosti, ktoré sme zhrnuli do Zlatého kľúča, sú základným predpokladom k transmutácii osobnosti, čo je zase podmienkou toho, aby si sa stal astrálnym cestovateľom s veľkým „C“ alebo mágom s veľkým „M“.

Takže, veľa šťastia Ceste svojej!


Elith & Artemius


Red circle and pentagram on a black background