Naplň si svoj sen

Naplň si svoj sen

Ak si so svojimi problemami nebudeš dať vedieť rady sám, oslov nás.


Vážený klient. Záujem o spiritualitu neustále rastie, čo nám na jednej strane robí veľkú radosť, no v súvislosti so stále sa zvyšujúcou dynamikou života prostredníctvom zle určených priorít nám rovnako rastú davy, ktoré okrem materiálneho alopatického prístupu potrebujú aj nazeranie na svoje problémy optikou celostnej medicíny. Tá v sebe zahŕňa, na rozdiel od alopatického prístupu, možnosť pracovať už nielen na následkoch, ale dokonca aj na príčinách, ktoré sídlia hlboko v našej psyché, a boli spôsobené nesprávnym myslením v určitom období života či dokonca minulej inkarnácie.

Celostný pohľad vychádza z premisy existencie okrem fyzickej schránky aj tela éterického, astrálneho a mentálneho, pričom toto všetko ovplyvňuje na hmote nezávislé vedomie, ktorého interaktívnym nástrojom je myseľ a jej pocity, emócie a vášne. A tento systém, ktorý pracuje na báze princípu, že všetko so všetkým súvisí, sa dá plne ovplyvniť jedine aktivitou v mentálnej oblasti existencie, kde sa zadávajú príčiny nato, aby sa tie v časopriestore neskôr zmaterializovali.

Spomínané zadávanie príčin je však závislé od typu myslenia a sile emócií, a práve to často tvorí kardinálny problém toho, kto sa na mentálnej báze podujme si vyriešiť či už svoj alebo niekoho iného problém. Nato, aby bol zásah do nevedomia úspešný, musí byť myseľ operátora dobre vycvičená, oprostená od mentálneho balastu a falošných pocitov, či dokonca nespracovaných emócií a vášní. Iným slovom povedané, chce to mnohoročnú prax v oblasti metapozorovateľa, koncentračných cvičení a samotnej okultnej mágie ako takej. V inom prípade buď sebe alebo inému subjektu skôr poškodíme alebo zadovážime placebo-efekt.


Dobré placebo a tiež autosugescia síce taktiež aktivujú určité kvality nadvedomia, ktoré potom v priamom vzťahu interagujú s postihnutými úrovňami podvedomia, až nakoniec skrz éterickú rovinu prevedú transformačné alebo dokonca transmutačné zmeny, vedúce v psychosomatickom kontexte k vyriešeniu ako psychických tak fyziologických defektov. Placebo-efekt teda aj napriek tomu, že je mocnou zbraňou v riešení širokého spektra problémov, na vedomé okultné aktivity dosah nemá.

Placebo síce diagnostikuje problémy omnoho presnejšie ako je tomu napríklad u okultných mágov, ktorí pracujú buď len v energetickom alebo v psychologickom koncepte mágie, a pri diagnostike sa teda spoliehajú vyslovene len na svoju „logickú intuíciu“. No na druhej strane operátor, pracujúci napríklad démonologicky, a ktorý má naviac veľmi dobrý vzťah k transempirickým inteligenciám, vychádza v tomto počínaní bezkonkurenčne.      


Spirituálne služby


Ospravedlňujem sa, ale z kapacitných dôvodov nových klientov až do odvolania neberiem. Avšak len pre informáciu, dávam prednosť dlhodobejšej spolupráci s klientom pred jednorázovému stretnutiu.

Totiž spirituálny alebo celostný zásah vždy vyžaduje dlhodobejšiu intervenciu, nie jednorázovú, kedy sa problém zvykne vrátiť alebo sa požadovaný progres jednoducho nedostaví. Klient je tým niekým, kto sa v prvom rade musí o zmenu pričiniť. Operátor mu vlastnú transmutáciu len sprostredkováva a teda nerobí zázraky na počkanie. 🔥🥂


O
kultnému štúdiu, zahŕňajúce predovšetkým prax, sa intenzívne venujem od nastúpenia na univerzitu profesora Harnera v roku 2003, odkedy výcvik spočíval ako prácou v kolektíve tak predovšetkým individuálne doma. Z toho potom vzišli určité danosti, ktoré nateraz uplatňujem v praxi s klientmi. I
de o teoretickú prípravu na mentálne a astrálne cestovanie a na okultnú mágiu s následnou praxou. Okrem uvedeného poskytujem liečebné úkony na metafyzickej a duchovnej báze, konzultácie s pomocou tarotu, a tarotovú, astrálnu a sviečkovú mágiu, ako aj astrálne rituály, používam k vyriešeniu problémov širokého spektra. 

Energetickou mágiou očisťujem energetické centrá éterického tela, a riadenými meditáciami, či už regresne, v prítomnosti alebo návštevou potenciálnej budúcnosti, vediem klientov k sebapoznaniu a pochopeniu príčin ich vlastných problémov alebo problémov niekoho z ich okolia. Okrem ľudí sú mojimi klientmi aj astrálni či fyzickí zástupcovia flóry a fauny, ako aj priestory, ktoré potrebujú vykonať exorcizmus, teda očistenie od zlovoľných astrálnych entít a/alebo ich energií. 

Všetky metafyzické a spirituálne úkony, vrátane rituálov, vykonávam prostredníctvom buď mentálnej a astrálnej projekcie alebo vizualizačne, imaginačne či hybridne. To mi umožňuje efektívne pracovať vo vzťahu ku klientom aj na diaľku. Riadené meditácie, kedy klienta v ľahkom tranze slovne vediem snovou krajinou prostredníctvom vizualizácie a imaginácie, taktiež vykonávam na diaľku cez mobil či internet alebo ak je to možné aj osobnou prítomnosťou klienta.

 

Pokiaľ si teda myslíš, že máš problém, v ktorom by sa Ti dalo pomôcť spirituálnou intervenciou, oslov ma cez Kontakt alebo cez Formulár stránky
V rámci EÚ volám ja.
V prípade výučby teórie a praxe
 sa uplatňuje individuálny a diskrétny prístup, nie skupinový.
Ak by si mal záujem začať získavať paranormálne schopnosti, odporúčame Ti preveriť si svoje podvedomie, či sa v ňom nenachádzajú mentálno-emocionálne bloky, ktoré by Ti Tvoju prax nielen sťažili, ale dokonca znemožnili. Preto sa pred výučbou pokus oboznámiť s premisami bytia a existencie uvedenými v článku
 
Zlatý kľúč, a porovnaj si ich so svojimi. Pokiaľ by tam bol väčší názorový rozpor, pravdepodobne v okultnej praxi nastanú určité trenice a tvoj spirituálny progres sa pozastaví. Totiž sa Tvoje podvedomie s premisami uvedenými v Zlatom Kľúči nestotožní, bude to márna snaha a zbytočné zabíjanie drahocenného času.  

Odmena
Stretávam sa s názorom, že spirituálne služby by sa mali poskytovať zadarmo. Keby som mal byť tak sarkastický, akým je aj tento článok, tak by som bol povedal, že „zadarmo ani kura, ktoré je taktiež od Boha, nehrabe“. Ide o to pochopiť pointu, ktorá za textom článku stojí: medzi vydajom a príjmom musí jestvovať rovnováha. Ináč sa narušia energetické vzťahy a vznikne nerovnováha a disharmónia. A to v konečnom dôsledku spôsobí nefunkčnosť mágie. Pokiaľ sa niekto narodí ako „svätec“, ktorý spirituálne služby má v primárnom popise svojej inkarnácie, budiž. No úplne ináč je na tom ten, kto sa o svoje okultné schopnosti musí pričiniť. Musí svojmu štúdiu, vrátane praxe, venovať mnoho času, zaplatiť si vzdelanie, priestory na podnikanie, ap. A pokiaľ by takýto jedinec neskôr po získaní okultných schopností pracoval zadarmo, v jeho živote by postupne narastala mentálno-astrálna energetická disproporcionalita, ktorá by sa časom mohla zmaterializovať okrem rôznych nechcených udalostí aj do napríklad smrteľných ochorení. Také prípady sú nám známe. A napokon priznajme si, že pokiaľ nám niekto ponúka službu, ktorá má byť pre nás dôležitá a logicky v sebe obnáša určitú náročnosť prevedenia (teda aspoň by to tak malo byť), zadarmo, vzniká minimálne podozrenie o prevedení jej kvality. Šarlatánov sa v tomto prípade báť nemusíš, pretože tí zadarmo robiť určite nebudú.


A preto:

Za naše, respektíve moje, služby sa poskytuje OBETA. Ide o prastarú podmienku vedúca k tomu, aby spiritualita skutočne fungovala. Obeta sa môže poskytovať vo forme PLATBY alebo DARU.
PLATBA prebieha vždy VOPRED, pričom ide o bežné spirituálne služby mimo liečenie. VÝŠKA a SPÔSOB platby vždy záleží na OSOBNOM dohovore.
DAR sa realizuje len v prípade LIEČENIA, a to v závislosti na špecifikách procesu a jeho výsledku. Forma uplatnenia daru je na osobnom dohovore.


Pokus sa naplniť si svoj sen sám… Ako?

Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže…“

 


V
edz, že Vesmír je vo svojej podstate mentálny, a teda všetko podlieha v prvom rade Tvojej mysli.

Myseľ je interaktívnym nástrojom Tvojho vedomia, a interaktívne nástroje Tvojej mysle sú zas pocity, emócie a vášne. Toto všetko dokopy tvorí Tvoju psyché, ktorá je mikrokozmom makrokozmu, teda toho spomínaného Vesmíru.

Z uvedeného vyplýva, že všetko, čo sa deje v tvojom vedomí, či už zámerne Tvojou vôľou alebo nevedome procesmi podvedomia a nadvedomia, sa odzrkadľuje do makrokozmosu ako zadaná príčina, ktorá sa neskôr, v čase a priestore fyzického Vesmíru, zrkadlí naspäť do následkov. A následky sa materializujú do foriem, ktoré primárne podliehajú Tvojej karmickej bilancii a nateraz určujú Tvoj život.


Ináč povedané, ak niekomu ublížiš, následok toho sa isto bude líšiť od následku niekoho iného, kto ublížil rovnakým spôsobom.

A platí to aj naopak: ak niekomu nezištne pomôžeš, zožneš za to iný následok v podobe odmeny ako niekto, kto pomôže rovnakým skutkom. Tak pracuje karma.


Vyššie uvedené je veľmi dôležité pre pochopenie toho, čo sa nám deje a ako to všetko môžeme, či už svojpomocne alebo pomocou niekoho iného, ovplyvniť. Výhodou, ale súčasne aj nevýhodou, je, že máme k dispozícii slobodnú vôľu a princíp karmy; sami si teda riadime svoj život. Všetko je teda v prvom rade o zodpovednosti.

Bohužiaľ, neexistuje žiadna nadprirodzená bytosť ani svätec, ktorý by naše „hriechy“ prevzal na seba. To sú zavádzajúce rozprávky nevedomých alebo tých, ktorí síce už vedia, ale chcú si nad masami duchovne naivných udržať určitú formu nadvlády.
Stvoriteľ sa totiž nenachádza niekde mimo Teba. Si jeho súčasťou rovnako, ako On Tvojou, a preto ho hľadaj jedine v sebe. A v sebe ho nájdeš v podobe vyššieho Ja alebo ducha, ktorým v skutočnosti si, a ktorý je reflexiou vedomia Stvoriteľa.


Stvoriteľ je teda len vedomím, a materializáciou zámeru Jeho vedomia sme my všetci – všetky formy existencie vo Vesmíre, ktoré dokopy tvoria Jeho mentálne, astrálne a fyzické telo.

Z uvedeného ďalej vyplýva, že za všetko, čo sa Ti udialo a ešte aj deje, si môžeš v prvom rade Ty sám. A všetci tí, ktorí Tvoje utrpenie zdanlivo spôsobujú, sú len figúrkami, pomocou ktorých si Tvoja karma realizuje cestu, ktorá je následkom príčin zadaných niekedy v minulosti Tvojou slobodnou vôľou.


Dobrou správou však je, že keďže si si svoju súčasnú situáciu zapríčinil sám, jedine sám ju môžeš aj odčiniť, alebo odbornejšie povedané,
 transmutovať. Aby som bol presnejší, sám sa môžeš rozhodnúť, ale sám to riešiť nemusíš! K tomu sú určení špecialisti, ktorí k tejto forme pomoci boli rôznym spôsobom povolaní. Ide o jedincov, ktorí po duchovnej iniciácii na sebe dlhodobo spirituálne a magicky pracovali tak, aby vďaka nadobudnutými schopnosťami metafyzického a duchovného charakteru dokázali niekomu odborne pomôcť.


Pomoc teda spočíva buď vo forme vedenia a učenia tak, aby si jedinec v konečnom dôsledku dokázal pomôcť sám; odtiaľ ten známy výrok „
pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže“ alebo v povolaní kompetentného mága. Určite nie klasického psychológa alebo psychiatra.


Každý mág-operátor pracuje buď spôsobom energetickým a/alebo 
démonologickým. Démonologický koncept mágie nie je len o „démonoch“ ako takých, ale celkovo o všetkých astrálnych personách, teda aj o „anjeloch“. Ide o protipól voči konceptu energetického, kedy sa s astrálnymi personami nespolupracuje. Existujú aj iné koncepty mágie, no o tých sa môžeš dočítať TU. Práca v rozšírených stavoch vedomia je veľmi jemnocitná, a preto si od operátora vyžaduje dlhodobý výcvik v sebaovládaní a prax.


Osobne podľa potreby kombinujem metódy viaceré, hoci prím u mňa hrá koncept personálny, teda démonologický. V mojom prípade je úplne jedno, aký klient či pacient akého vierovyznania k nám zavíta.

Neposudzujeme seba a teda dokážeme to aj vo vzťahu k iným. Ctíme si sami seba v plnej oddanosti a teda dokážeme to aj vo vzťahu k niekomu inému. Milujeme samých seba, čím prejavujeme Lásku k Stvoriteľovi. Uvedomujeme si, že naše fyzické, astrálne a mentálne telá sú nám len dočasne zapožičané, a z toho vychádzame.

Keby sme magicky pracovali bez uvedených cností, teda nemali by sme pod kontrolou svoju myseľ a jej nástroje, pôsobili by sme ako šarlatáni, a klientom by sme okrem toho, žeby sme ich mohli infikovať vlastnými mentálnymi nedostatkami, spôsobovali nanajvýš tak placebo-efekt.


Keďže Vesmír je primárne mentálny a všetko so všetkým súvisí, len jedná získaná cnosť sa Ti stane bránou k Svetlu – ako snehová guľa sa začne nabaľovať ostatnými cnosťami, ktoré Ťa vynesú na piedestál najvyšších bytostí Svetla tak, ako to spomína 
hermetická teurgia.

Len vtedy Ti bude umožnené slúžiť aj v tých najzávažnejších prípadoch, a môžeš na všetko vo všetkom pôsobiť neobmedzene.
A v tom bude záležať len na Tebe, pre akú cestu sa rozhodneš: či pre poddanosť Temnote alebo nadvládu nad sebou samým prostredníctvom svojho vyššieho Ja, teda ducha.

Vedz, že nikdy nikoho nespasí žiadna mýtická či iná, napríklad náboženská, autorita, žiadny Boh ani svätec. To všetko je klam. Keby to tak malo byť, slobodná vôľa a princíp karmy by boli k ničomu.

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background